Tải bản đầy đủ (.pdf) (119 trang)

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ban quản lý khu kinh tế tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (936.91 KB, 119 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N HỮ U CẦ U

NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG NGUỒ N
NHÂN LỰ C TẠ I BAN QUẢ N LÝ KHU KINH TẾ
TỈ NH QUẢ NG TRỊ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: TS. HOÀNG TRIỆ U HUY

HUẾ , 2020×