Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (30.91 KB, 1 trang )

(1)

2.Tuần hồn của nước trên Trái Đất


Vịng tuần hoàn nhỏ: Nước biển và đại dương bốc hơi( do tác dụng của gió, nhiệt
độ..) và ngưng tụ trên cao tạo thành mây, gây mưa ngay trên mặt biển và đại dương.
Vịng tuần hồn lớn: Nước bốc hơi ngồi mặt biển, đại dương và hình thành mây.
Gió đưa mây vào đất liền và gây mưa tại đây. Một phần nước mưa tụ lại thành các
dịng sơng rồi chảy ra biển; một phần khác ngấm xuống đất thành nước ngầm, cuối
cùng chảy ra sông suối rồi chảy ra biển


Đối với khí hậu :cung cấp độ ẩm cho khí quyển.


Nước là mơi trường sống nên đóng vai trò quyết định đối với sinh vật.


Nước là thành phần của cơ thể sinh vật, tạo nên các phản ứng sinh hóa để cung cấp
nguồn dinh đưỡng cho sự sống.


Nước góp phần chủ đạo tạo nên các loại đá trầm tích và hình thành các mỏ nội sinh
Nước có vai trị quan trọng trong việc ni trồng và đánh bắt thuỷ hải sản


Nước rất cần thiết chi sinh hoạt hằng ngày của con người, là một nhu cầu không thể
thiếu

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×