Tải bản đầy đủ (.pptx) (14 trang)

BAI 14 VAN DE SU DUNG VA BAO VE TAI NGUYEN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (717.31 KB, 14 trang )

(1)VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VAØ BẢO VỆ TỰ NHIÊN BAØI 14. SỬ DỤNG VAØ BẢO VỆ TAØI NGUYEÂN THIEÂN NHIEÂN. Trường THPT Phan Văn Hòa.

(2) 1. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật:. (bảng 14.1. sự biến động diện tích rừng qua một số năm.). Naêm. Toång dieän Dieän tích Dieän tích tích coù rừng. 1943 1983 2005. rừng tự nhieân. rừng. troàng. (trieä u ha) (trieä u ha) (trieä0u ha) 14,3 14,3 7,2 6,8 0,4 12,7 10,2 2,5. Độ che. phuû (%) 43,0 22,0 38,0. Nhận xét về biến động rừng qua các giai đoạn 1943 1983 và 1983 – 2005. Vì sao có sự biến động đó ?.

(3) a. Tài nguyên rừng: - Rừng là tài nguyên bị suy giảm cả về số lượng và chất lượng. - Mặc dù tổng diện tích rừng đang tăng nhưng tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái vì chất lượng rừng chưa thể phục hồi. ø.

(4) Nhà nước có những biện pháp gì để bảo vệ tài nguyên rừng ?. - Biện pháp bảo vệ rừng:. + Nâng cao độ che phủ rừng. + Đẩy mạnh sự quản lí của nhà nước với các loại rừng. + Giao quyền sử dụng đất và bảo vệ rừng cho người dân. + Thực hiện chiến lược trồng 5 triệu ha rừng đến 2010..

(5) b) Ña daïng sinh hoïc: - Khái niệm: Đa dạng sinh học là sự thể hiện ở số lượng thành phần loài, các kiểu hệ sinh thaùi vaø nguoàn gen quí hieám. - Sinh vật nước ta có tính đa dạng cao nhöng ñang bò suy giaûm. Sự suy giảm tính đa dạng sinh học của nước ta thể hiện ở những mặt nào ?.

(6) Bảng 14.2. sự đa dạng thành phần loài và sự suy giảm số lượng loài thực vật, động vật. Số lựơng loài Số loài đã biết Số loài bị mất daàn Trong đó, số. lượng loài có nguy cô tuyeät chuûng.. Thực vật. Boø saùt. Thú Chim lưỡng Nước cö. ngoït 550. Caù. Nước maën. 14,500. 300. 830. 400. 2000. 500. 96. 57. 62. 90. 100. 62. 29. -. -. Nguyên nhân nào đã làm suy giảm số lượng loài động, thực vật ?.

(7) Nhà nước đã thực hiện những biện pháp gì để bảo vệ đa dạng sinh học của nước ta ? - Bieän phaùp baûo veä ña daïng sinh hoïc + Xây dựng hệ thống vườn quốc gia và khu baûo toàn thieân nhieân. + Ban hành sách đỏ Việt Nam. + Qui ñònh vieäc khai thaùc..

(8) 2. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất: a. Hiện trạng sử dụng tài nguyên đất:.

(9) - Nước ta sử dụng đất chưa hợp lí. + 12,7 triệu ha đất rừng, tỉ lệ che phủ là 38% diện tích chưa đủ đảm bảo cân bằng sinh thái của môi trường nhiệt đới ẩm gió mùa. + Diện tích đất nông nghiệp/người trên 0,1ha/người là thấp so với các nước nông nghieäp + Đất chưa sử dụng 5,35 triệu ha nhưng cải tạo, sử dụng khó khăn. - Hiện nay diện tích đất suy thoái lớn..

(10) Nêu các biện pháp bảo vệ đất đồi núi và cải tạo đất đồng bằng ? - Biện pháp bảo vệ tài nguyên đất: - Đồi núi: áp dụng tổng thể các biện pháp thủy lợi, canh tác nông lâm, bảo vệ rừng và đất rừng, định canh định cư cho dân cư, … - Vùng đồng bằng: mở rộng diện tích đất nông nghiệp, thâm canh, nâng hiệu quả sử dụng đất, chống bạc màu, lây nhiễm mặn, phèn, chống ô nhiễm đất….

(11) 3. Sử dụng và bảo vệ các tài nguyên khác: Taøi nguyeân - Nước - Khoáng sản - Khí haäu - Du lòch, bieån. Tình hình. Bieän phaùp. sử dụng. baûo veä.

(12) Hãy nêu các biện pháp nhằm bảo đảm cân bằng nước và phòng chống ô nhiễm nước ? Là học sinh em có những biểu hiện nào tích cực trong việc bảo vệ môi trường ?.

(13) 20. 1. 20. 2 QUAY. 20. 20. 3 4. 20. 5.

(14) Chaân thaønh caûm ôn quí thaày coâ !.

(15)

×