Tải bản đầy đủ (.pdf) (141 trang)

NÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của MẠNG DI ĐỘNG VINAPHONE tại THỪA THIÊN HUẾ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.36 MB, 141 trang )

I H C HU
TR

NGă

I H C KINH T

KHOA QU N TR KINH DOANH
--------

KHÓA LU N T T NGHI Pă

IH C

NỂNGăCAOăN NGăL C C NH TRANH C A M NG DI
NG VINAPHONE T I TH A THIÊN HU

SINH VIÊN TH C HI N: TR N TH MINH THÚY

Niên khóa: 2017 - 2021×