Tải bản đầy đủ (.pdf) (135 trang)

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng đối với sản phẩm nội thất của công ty TNHH MTV nội thất wood park trên địa bàn thành phố huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.4 MB, 135 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
----

----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
CÁC NHÂN TỐ

Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N QUYẾ T ĐỊ NH

MUA CỦ A KHÁCH HÀNG ĐỐ I VỚ I SẢ N PHẨ M
NỘ I THẤ T CỦ A CÔNG TY TNHH MTV NỘ I
THẤ T WOOD PARK TRÊN ĐỊ A BÀN
THÀNH PHỐ

HUẾ

NGUYỄ N ĐÌNH BẢ O

KHÓA HỌ C 2017-2021×