Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty cổ phần phương minh huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.11 MB, 113 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

......

......

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
ĐỀ TÀI:

CÁC YẾ U TỐ

Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N ĐỘ NG LỰ C

LÀM VIỆ C CỦ A NGƯ Ờ I LAO ĐỘ NG TẠ I CÔNG TY
CỔ

PHẦ N PHƯ Ơ NG MINH

Sinh viên thự c hiệ n

Giáo viên hư ớ ng dẫ n

Đỗ Thị Kim Ngun

TS. Hồng Quang Thành

Huế ,

Lớ p: K51A-QTKDthán

Niên khóa: 2017 - 2021

g

1

năm
2021×