Tải bản đầy đủ (.pdf) (100 trang)

CÁC yếu tố ẢNH HƯỞNG đến sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG cá NHÂN đối với DỊCH vụ TIỀN gửi TIẾT KIỆM tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN ĐÔNG á – CHI NHÁNH HUẾ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.12 MB, 100 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
ĐỀ TÀI:

CÁC YẾ U TỐ Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N SỰ HÀI LÒNG CỦ A
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐ I VỚ I DỊ CH VỤ TIỀ N GỬ I
TIẾ T KIỆ M TẠ I NGÂN HÀNG THƯ Ơ NG MẠ I CỔ PHẦ N
ĐƠNG Á – CHI NHÁNH HUẾ

ĐỒN THỊ THANH THỦ Y

Niên khóa: 2017 - 2021×