Tải bản đầy đủ (.pdf) (102 trang)

Đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng đa kênh tại khách sạn thái bình 2 – huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.09 MB, 102 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

- -----

KHOÁ LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
ĐÁNH GIÁ HIỆ U QUẢ HOẠ T ĐỘ NG BÁN HÀNG
ĐA KÊNH TẠ I KHÁCH SẠ N THÁI BÌNH 2 – HUẾ

LÊ THỊ VIỆ T HÀ

Niên khoá: 2017-2021×