Tải bản đầy đủ (.pdf) (142 trang)

Đánh giá hoạt động bán hàng của công ty TNHH thương mại đại nam đại lý ủy quyền của honda việt nam tại huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.69 MB, 142 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C

ĐÁNH GIÁ HOẠ T ĐỘ NG BÁN HÀNG TẠ I CÔNG TY
TNHH THƯ Ơ NG MẠ I ĐẠ I NAM - ĐẠ I LÝ Ủ Y QUYỀ N
CỦ A HONDA VIỆ T NAM TẠ I HUẾ

BÙI THỊ THU HẢ I

NIÊN KHÓA 2017 – 2021×