Tải bản đầy đủ (.pdf) (91 trang)

Đánh giá hoạt động truyền thông trực tuyến của trung tâm đào tạo và tư vấn hồng đức

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.07 MB, 91 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
ĐÁNH GIÁ HOẠ T ĐỘ NG TRUYỀ N THÔNG TRỰ C
TUYẾ N CỦ A TRUNG TÂM ĐÀO TẠ O VÀ TƯ
HỒ NG ĐỨ C

TRẦ N THỊ THU THẢ O

KHÓA HỌ C 2017 - 2021

VẤ N×