Tải bản đầy đủ (.pdf) (127 trang)

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ 4g vinaphone tại VNPT quảng bình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.22 MB, 127 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
ĐÁNH GIÁ SỰ
SỬ

HÀI LÒNG CỦ A KHÁCH HÀNG

DỤ NG DỊ CH VỤ 4G VINAPHONE
TẠ I VNPT QUẢ NG BÌNH

PHẠ M THỊ NGỌ C LINH

Khóa họ c: 2017 - 2021×