Tải bản đầy đủ (.pdf) (101 trang)

Đánh giá sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại khách sạn century riverside huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (971.05 KB, 101 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C

ĐÁNH GIÁ SỰ

HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆ C CỦ A

NHÂN VIÊN TẠ I KHÁCH SẠ N CENTURY RIVERSIDE HUẾ

Sinh viên thự c hiệ n:

Giáo viên hư ớ ng dẫ n:

Trầ n Vĩnh Kha

TS. Lê Thị Ngọ c Anh

Lớ p: K51A QTKD
Niên khóa: 2017 - 2021

Huế , 01/2021×