Tải bản đầy đủ (.pdf) (129 trang)

Đánh giá trách nhiệm xã hội đối với người lao động tại công ty cổ phần dệt may phú hòa an

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.28 MB, 129 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆ M XÃ HỘ I ĐỐ I VỚ I
NGƯ Ờ I LAO ĐỘ NG TẠ I CƠNG TY CỔ
DỆ T MAY PHÚ HỊA AN

NGUYỄ N THỊ MỸ LINH

NIÊN KHÓA 2017-2021

PHẦ N×