Tải bản đầy đủ (.pdf) (101 trang)

Giải pháp thu hút học viên theo học tại trung tâm đào tạo và tư vấn hồng đức

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.02 MB, 101 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHOÁ LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
GIẢ I PHÁP THU HÚT HỌ C VIÊN THEO HỌ C
TẠ I TRUNG TÂM ĐÀO TẠ O VÀ TƯ

VẤ N HỒ NG ĐỨ C

HUỲ NH THỊ THU THÊM

Niên khoá 2017 – 2021



×