Tải bản đầy đủ (.pdf) (94 trang)

Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần frit huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (37.66 KB, 94 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
******

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
HỒN THIỆ N CƠNG TÁC ĐÀO TẠ O
NGUỒ N NHÂN LỰ C TẠ I CÔNG TY
CỔ

PHẦ N FRIT HUẾ

LÊ HỒNG THẠ CH

NIÊN KHĨA: 2016 – 2020×