Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Hoàn thiện công tác quản trị lực lượng bán hàng tại công ty TNHH dược phẩm sohaco miền trung

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (960.6 KB, 113 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-------

-------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
HỒN THIỆ N CƠNG TÁC QUẢ N TRỊ LỰ C LƯ Ợ NG
BÁN HÀNG TẠ I CÔNG TY TNHH DƯ Ợ C PHẨ M
SOHACO MIỀ N TRUNG

NGƠ THỊ PHƯ Ơ NG THẢ O

Niên khóa: 2017 - 2021×