Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH TMTH tuấn việt – chi nhánh huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.2 MB, 113 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
---

---

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
ĐỀ TÀI:
HỒN THIỆ N CƠNG TÁC TUYỂ N DỤ NG NHÂN LỰ C
TẠ I CÔNG TY TRÁCH NHIỆ M HỮ U HẠ N THƯ Ơ NG
MẠ I TỔ NG HỢ P TUẤ N VIỆ T – CHI NHÁNH HUẾ

HOÀNG THỊ THỦ Y

Huế , 05/2021×