Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Nâng cao chất lượng dịch vụ lữ hành nội địa tại công ty global travel

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.3 MB, 126 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
----

----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ LỮ

HÀNH NỘ I

ĐỊ A TẠ I CÔNG TY GLOBAL TRAVEL

SINH VIÊN THỰ C HIỆ N: HUỲ NH THẾ KHÁNH

NIÊN KHÓA: 2017 - 2021×