Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng tại công ty MADG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.02 MB, 113 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐH KINH TẾ HUẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ

Ả NH HƯ Ở NG

ĐẾ N QUYẾ T ĐỊ NH MUA CỦ A KHÁCH HÀNG
TẠ I CƠNG TY TNHH MADG

CAO THỊ PHẤ N

Niên khóa: 2017 - 2021×