Tải bản đầy đủ (.doc) (81 trang)

Tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đà năng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (442.08 KB, 81 trang )


Luỏỷn Vn Tọỳt NghióỷpGVHD
Th. Sộ Buỡi Nổợ Thanh Haỡ

PHệN I
MĩT S VN ệ C BAN Vệ CHấNH
SAẽCH PHAI THU KHAẽCH
HAèNG


Svth: Nguyóựn Thở ThaớoTrang
1

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD
Th. Sé Bi Nỉỵ Thanh H
I. KHẠI NIÃM , VAI TR CA KHON PHI
THU:
1. Khại niãûm, bn cháút ngưn gäúc cạc khon phi thu:
a. Khại niãûm cạc khon phi thu:


Khoa n pha i thu la giạ trë cu a t t ca ha ng họa va dëch vủ m í ì í áú í ì ì ì
khạch ha nh co n n ü C ng ty.ì ì å ä
Khoa n pha i thu t n tải m üt cạch t t y u trong doanh nghi ûp.í í äư ä áú ãú ã
Mi C ng ty â u mu n hản ch â ü l ïn cu a khoa n pha i thu. Tu ãư äú ãú ä å í í í
nhi n, khoa n pha i thu cu a doanh nghi ûp chëu a nh h ng b i nhi í í í ã í ỉåí åí ãư
y u t nh th i gian, t c â ü thu h i n ü c va tảo ra n ü m ïi cngãú äú ỉ åì äú ä äư å ì å å
nh s û tạc â üng kinh t nà m ngoa i t m ki m soạt cu a doanhỉ ỉ ä ãú ò ì áư ãø í
nghi ûp.ã
b. Bn cháút cạc khon phi thu :
Khoa n pha i thu th ûc ch t la khoa n ti n ma doanh nghi ûp ch í ỉ áú ì í ãư ì ã
khạch ha ng vay hay nọi cạch khạc doanh nghi ûp ta i tr ü re ch ã ì å í
khạch ha ng. Khạch ha ng cọ th d ûa va o ngu n ta i tr ü th ng qu ì ãø ỉ ì äư ì å ä
hçnh th ïc bạn ha ng tra ch ûm cu a cạc doanh nghi ûp â cọ ha ngỉ ì í á í ã ãø ì
họa, nguy n v ût li ûu phủc vủ cho sa n xu t. Hçnh th ïc bạn ha ngã á ã í áú ỉ ì
tra ch ûm na y la ngu n ta i tr ü ngà n hản quan trng â i v ïi h á ì ì äư ì å õõ äú å áư
h t t t ca cạc doanh nghi ûp va âàûc bi ût la â i v ïi cạc C ng tú áú í ã ã ì äú å ä
th ng mải.ỉå
c. Ngưn gäúc cạc khon phi thu:
Trong n n kinh t phạt tri n ng i mua th ng â üc mua ha ngãư ãú ãø ỉåì ỉåì ỉå ì
họa va dëch vủ ma cọ th tra ngay bà ng ti n màût hồûc cọ thì ì ãø í ò ãư ãø
tra ch ûm m üt th i gian theo s û cho phẹp cu a ng i bạn. Co n ng ií á ä åì ỉ í ỉåì ì ỉåì
bạn ha ng la ng i bạn ha ng họa, dëch vủ cọ th â üc thu ti nì ì ỉåì ì ãø ỉå ãư
ngay hồûc pha i â üi m ût th i gian. Ng i bạn th ng m r üng têní å ä åì ỉåì ỉåì åí ä
dủng h n so v ïi cạc t ch ïc ta i chênh -âọ la hçnh th ïc c p tênå å äø ỉ ì ì ỉ áú


Svth: Nguùn Thë Tho
Trang
2

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD
Th. Sé Bi Nỉỵ Thanh H
dủng cho khạch ha ng. V ûy m üt khoa n pha i thu â üc hçnh tha nhì á ä í í ỉå ì
khi doanh nghi ûp c p tên dủng cho khạch ha ng.ã áú ì
Chênh sạch tên dủng la c ng củ tạc â üng mảnh m â n â üì ä ä ãú ä
l ïn cng nh hi ûu qu a cu a khoa n pha i thu tr n c s càn nhà c ru i rổ ỉ ã í í í í ã å åí õ í
va tênh sinh l i do v ûy, vi ûc thi t l ûp m üt chênh sạch tên dủngì åì á ã ãú á ä
h üp l s giụp cho vi ûc qua n l khoa n pha i thu khạch ha ng â ücå ã í í í ì ỉå
h ỵu hi ûu h n. Ngoa i ra, nọ co n li n quan chàût ch â n t n kho cu ã å ì ì ã ãú äư í
cạc doanh nghi ûp.ã
2. Vai tr ca cạc khon phi thu:
a . Âäúi våïi ngỉåìi bạn:
cọ th â ïng v ỵng va cảnh tranh â üc tr n thë tr ng thçÂãø ãø ỉ ỉ ì ỉå ã ỉåì
mi doanh nghi ûp â u pha i c gà ng t ûn dủng tri ût â mi khẫ ãư í äú õ á ã ãø í
nàng, ngu n l ûc cng nh cạc c ng củ ma doanh nghi ûp hi ûn cọ.äư ỉ ỉ ä ì ã ã
Trong âọ chênh sạch tên dủng la m üt th ï v khê sà t bẹn nhà mì ä ỉ õ ò
giụp cho doanh nghi ûp âảt â üc mủc ti u v doanh s . Vç khi C ngã ỉå ã ãư äú ä
ty n ïi lo ng cạc bi n s cu a bạn tên dủng thç ngoa i vi ûc tàng så í ãú äú í ì ã äú
l üng ha ng bạn ra co n ti t ki ûm â üc âënh phê do ph n sa n l üngỉå ì ì ãú ã ỉå áư í ỉå
tàng th m khong t n âënh phê. Tên dủng th ng mải cọ th la m chỗ äú ỉå ãø ì
C ng ty nga y ca ng cọ uy tên, tảo uy danh ti ng tr n thë tr ng va la mä ì ì ãú ã ỉåì ì ì
cho khạch ha ng mua sa n ph m cu a mçnh th ng xuy n h n. Màûtì í áø í ỉåì ã å
khạc, khi n ïi lo ng chênh sạch tên dủng s giụp cho C ng ty gia i to ẩ í ä í í

â üc l üng ha ng t n kho, â ng th i gia m cạc chi phê li n quan â nỉå ỉå ì äư äư åì í ã ãú
t n kho. V càn ba n tên dủng th ng mải âọ la s û tin t ng cu ậư ãư í ỉå ì ỉ ỉåí í
ng i cu a ng i c p tên dủng va ng i h ng tên dủng n n nọ sỉåì í ỉåì áú ì ỉåì ỉåí ã
la m cho khạch ha ng h ng â üc m üt khoa n tên dủng v ïi cạc th ì ỉåí ỉå ä í å í
tủc t ng â i â n gia n. y la thu tủc c p tên dủng ch ï kh ng pha iỉå äú å í Âá ì í áú ỉ ä í
thu tủc vay n ü do âọ s kêch thêch nhu c u mua ha ng va m r üngí å áư ì ì åí ä
quy m kinh doanh. Ngoa i ra nọ co n giụp cho khạch ha ng gà n bọ v ïiä ì ì ì õ å
C ng ty h n, duy trç â üc m i quan h û th ng xuy n v ïi khạch ha ngä å ỉå äú ã ỉåì ã å ì
truy n th ng va tçm ki m th m nh ỵng khạch ha ng m ïi.ãư äú ì ãú ã ỉ ì å
B n cảnh nh ỵng thu ûn l üi tr n thç khi n ïi lo ng chênh sạch tênã ỉ á å ã å í
dủng cọ th la m cho khoa n pha i thu tàng t âọ la m tàng v n â u tãø ì í í ỉì ì äú áư ỉ
n n d ù d ùn â n vi ûc m t âi c h üi ki m l i t cạc hoảt â üngã ã á ãú ã áú å ä ãú åì ỉì ä
khạc. Màût khạc khi m r üng cạc âi u ki ûn tên dủng s la m tàngåí ä ãư ã ì
kha nàng m t mạt, ru i ro kh ng âo i â üc n ü. ng th i pha i t n chií áú í ä ì ỉå å Âäư åì í äú


Svth: Nguùn Thë ThoTrang
3

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD
Th. Sé Bi Nỉỵ Thanh H
phê qua n l n ü cu a khạch ha ng cng nh cạc chi phê thàm vi ng,í å í ì ỉ ãú

giao dëch...
b. Âäúi våïi ngỉåìi âỉåüc cháúp nháûn:
Ng i â üc h ng tên dủng hay ng i mua ha ng s â üc m ütỉåì ỉå ỉåí ỉåì ì ỉå ä
ph n l üi nhu ûn trêch t nha cung c p âọ la cạc khoa n chi t kh ư å á ỉì ì áú ì í ãú áú
hay th i hản tra â üc kẹo da i th m hồûc khi khạch ha ng thi u v nåì í ỉå ì ã ì ãú äú
kinh doanh hay mu n d ud t v n va o c h üi khạc thç tên dủngäú á ỉ äú ì å ä
th üng mải la bi ûn phạp ta i tr ü v n h ỵu hi ûu.ỉå ì ã ì å äú ỉ ã
II. NÄÜI DUNG CÄNG TẠC QUN L KHON PHI THU
V QUN L KHON PHI THU KHẠCH HNG:
1.Näüi dung cäng tạc qun l khon phi thu khạch hng:
1.1/ Phán têch vë thãú tên dủng khạch hng :
Khi doanh nghi ûp mu n thi t l ûp m üt chênh sạch tên dủngã äú ãú á ä
phu h üp vọi khạch ha ng cu a mçnh thç doanh nghi ûp c n ti nì å ì í ã áư ãú
ha nh âạnh giạ vë th tên dủng cu a khạch ha ng. M üt ph ng phạpì ãú í ì ä ỉå
cọ th âạnh giạ khạch ha ng la ph ng phạp phạn âoạn d ûa tr n “4ãø ì ì ỉå ỉ ã
C” v tên dủng bao g m:ãư äư
- T cạch tên dủng (Character): la tênh cạch ri ng hay thại â ü t ûỉ ì ã ä ỉ
nguy ûn â i v ïi nghéa vủ tra n ü. T t nhi n, tuy kh ng th âo l ngã äú å í å áú ã ä ãø ỉåì
m üt cạch chênh xạc v t cạch tên dủng cu a khạch ha ng, nh ngä ãư ỉ í ì ỉ
cng cọ th âạnh giạ âiie u âọ d ûa tr n cạc d ỵ li ûu v nh ỵng l nãø ì ỉ ã ỉ ã ãư ỉ áư
mua chëu tr ïc âọ, qua âọ cọ th th y khạch ha ng ti m nàng âỉå ãø áú ì ãư
thanh toạn cạc mọn n ü nhanh chọng â n m ïc na o.å ãú ỉ ì
- Th ch p (Collateral): La b t c ï loải ta i sa n ri ng na o mẫú áú ì áú ỉ ì í ã ì ì
khạch ha ng cọ th s dủng â â m ba o cho cạc khoa n n ü.ì ãø ỉí ãø áø í í å
- V n (Capital): La s û âo l ng v s ïc mảnh ta i chênh da i hảnäú ì ỉ ỉåì ãư ỉ ì ì
cu a khạch ha ng. Y u t na y â üc âạnh giạ bà ng vi ûc ph n têchí ì ãú äú ì ỉå ò ã á
cạc bạo cạo ta i chênh.ì
- i u ki ûn kinh t (Condition): â c ûp â n ti m nàng m r üng ãư ã ãú ãư á ãú ãư åí ä
cu a n n kinh t hay xu h ïng phạt tri n cu a nga nh kinh doanh.í ãư ãú ỉå ãø í ì
Th ûc t cho th y kha nàng tra n ü cu a khạch ha ng gia m xu ng khiỉ ãú áú í í å í ì í äú

cạc âi u ki ûn kinh t trong tçnh trảng x u. Cọ th âạnh giạ khẫư ã ãú áú ãø í
nàng thêch ïng cu a khạch ha ng th ng qua nh ng âi u ki ûn kinh tỉ í ì ä ỉ ãư ã ãú
b t l üi. Chè cọ nh ỵng khạch ha ng na o cọ tçnh hçnh ta i chênh la nháú å ỉ ì ì ì ì


Svth: Nguùn Thë ThoTrang
4

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD
Th. Sé Bi Nỉỵ Thanh H
mảnh cọ kha nàng thêch nghi cao, â üc qua n trë t t ... m ïi cọ thí ỉå í äú å ãø
v üt qua nh ỵng giai âoản suy thoại kinh t .ỉå ỉ ãú
Ph n têch vë th tên dủng cu a khạch ha ng la m üt c ng vi ûc r tá ãú í ì ì ä ä ã áú
quan trng. Mủc âêch cu a c ng vi ûc na y la xạc minh ph m ch t têní ä ã ì ì áø áú
dủng cu a khạch ha ng ti m nàng va so sạnh v ïi nh ỵng ti u chu ní ì ãư ì å ỉ ã áø
tên dủng t i thi u ma doanh nghi ûp cọ th ch p nh ûn â ücäú ãø ì ã ãø áú á ỉå
la m â üc âi u na y tr ïc ti n doanh nghi ûp c n thi t pha iÂãø ì ỉå ãư ì ỉå ã ã áư ãú í
ti n ha nh thu th ûp th ng tin tên dủng. Nh ỵng ngu n th ng tin c nãú ì á ä ỉ äư ä áư
â üc s dủng â âạnh giạ t cạch tên dủng cu a khạch ha ng baå ỉí ãø ỉ í ì
g m :äư

Cạc bạo cạo ti chênh :

Doanh nghi ûp cọ th y u c u khạch ha ng cung c p cạc bạo cạỗ ãø ã áư ì áú
ta i chênh, s ta i chênh â âạnh giạ khạch ha ng cu a h trong nh ỵngì äø ì ãø ì í ỉ
nàm g n nh t.Sau âọ ti n ha nh ph n têch cạc kư áú ãú ì á ì

Cạc bạo cạo tên dủng vãư lëch sỉí thanh toạn nåü våïi cạc doanh nghiãûp khạc :
DN cọ th ti n ha nh nh ỵng nghi n c ïu hồûc mua th ng tin vãø ãú ì ỉ ã ỉ ä ãư
tçnh hçnh thanh toạn n ü cu a cạc doanh nghi ûp trong quạ kh ï cu ẩ í ã ỉ í
khạch ha ng ti m nàng. Nh ỵng khạch ha ng cọ tçnh trảng c ng n üì ãư ỉ ì ä å
d y d a cọ th bë t ch i c p tên dủng.á ỉ ãø ỉì äú áú

u cáưu sỉû häø tråü ca ngán hng:
Ng i bạn cọ th y u c u ng n ha ng cung c p nh ỵng th ng tinỉåì ãø ã áư á ì áú ỉ ä
c n thi t v vë th tên dủng cu a khạch ha ng va cạc ng n ha ngáư ãú ãư ãú í ì ì á ì
th ng h tr ü doanh nghi ûp.ỉåì äø å ã

Âạnh giạ quạ trçnh thanh toạn cäng nåü ca khạch hng våïi chênh doanh nghiãûp:
Ng i bạn cọ th ti n ha nh ph n têch xạc su t tra n ü âụngỉåì ãø ãú ì á áú í å
hản cu a khạch ha ng th ng qua cạc giao dëch mua bạn trong quạí ì ä
kh ï.ỉ
Ngoa i nh ỵng ngu n th ng tin tr n DN co n cọ th ạp dủng cạcì ỉ äư ä ã ì ãø
bi n phạp thu th ûp th ng tin khạc nh pho ng v n tr ûc ti p hay â nã á ä ỉ í áú ỉ ãú ãú
thàm khạch ha ng tải nhi ûm s cu a h. ì ã åí í
Sau khi â âạ nh giạ vë th tên dủng ca u khạch ha ng, ta cọ thú ãú í ì ãø
d ûa tr n nguy n tà c “4C” va ph ng phạp cho âi m â tiẹn ha nh ph nỉ ã ã õ ì ỉå ãø ãø ì á
nhọm khạch ha ng. Ph ng phạp cho âi m â üc ti n ha nh theo cạcì ỉå ãø ỉå ãú ì
b ïc sau:ỉå
- Bỉåïc 1: Li ût k cạc khạch ha ng hi ûn âang quan h û la m àn v ïiã ã ì ã ã ì å
C ng ty trong nh ỵng nàm qua. ä ỉSvth: Nguùn Thë ThoTrang
5

Luỏỷn Vn Tọỳt NghióỷpGVHD
Th. Sộ Buỡi Nổợ Thanh Haỡ
- Bổồùc 2: Caùc y u t cu a nguy n t c 4C õ la m ti u th ùc õaùnhóỳ ọỳ ớ ó ừ óứ ỡ ó ổ
giaù.
- Bổồùc 3: Gaùn cho m ựi y u t 1 t m quan troỹng (t 0 õ n 1)ọ óỳ ọỳ ỏử ổỡ óỳ
Ch ng haỷn : ú + Ba n ch t tờn duỷng: 0.6 õi mớ ỏỳ óứ
+ V n : 0.2 õi mọỳ óứ
+ Th ch p : 0.2 õi móỳ ỏỳ óứ
- Bổồùc 4: Xaùc õởnh m ùc õ ỹ thoa maợn cu a m ựi y u t õ n t ngổ ọ ớ ớ ọ óỳ ọỳ óỳ ổỡ
khaùch ha ng. Coù th quy õởnh m ùc õ ỹ õaùnh giaù nh sau:ỡ óứ ổ ọ ổ
+ M ùc t t nh t : 5 õi mổ ọỳ ỏỳ óứ
+ M ùc khaù : 4 õi mổ óứ
+ M ùc trung bỗnh : 3 õi mổ óứ
+ M ùc y u : 2 õi mổ óỳ óứ
+ M ùc keùm nh t : 1 õi mổ ỏỳ óứ
- Bổồùc 5: Nh n s õi m tho a maợn v ùi caùc h ỷ s quan troỹng t ngỏ ọỳ óứ ớ ồ ó ọỳ ổồ
ùng v ùi t ng y u t trong nguy n t c 4C.ổ ồ ổỡ óỳ ọỳ ó ừ
- Bổồùc 6: Tờnh t ng caùc õi m tho a maợn sau õaợ quy õ i cu a t ngọứ óứ ớ ọứ ớ ổỡ
y u t óỳ ọỳ

Khaùch ha ng na o coù t ng s õi m :ỡ ỡ ọứ ọỳ óứ
T 4.5 õ n 5 õi m :X p va o nhoùm khaùch ha ng Aổỡ óỳ óứ óỳ ỡ ỡ
T 3 õ n 4.5 õi m :X p va o nhoùm khaùch ha ng Bổỡ óỳ óứ óỳ ỡ ỡ
T 3 õi m tr xu ng:X p va o nhoùm khaùch ha ng Cổỡ óứ ồớ ọỳ óỳ ỡ ỡ
1.2/ Quyóỳt õởnh mồớ rọỹng tờn duỷng:
Sau khi õaợ ti n ha nh caùc ph n tờch c n thi t, nha qua n trở c nóỳ ỡ ỏ ỏử óỳ ỡ ớ ỏử
õ a ra caùc quy t õởnh tờn duỷng:ổ óỳ
- Quy t õởnh coù g i ha ng va m tờn duỷng cho khaùch na ng m ùióỳ ồớ ỡ ỡ ồớ ỡ ồ
kh ng ?ọ
- Ty l ỷ c p tờn duỷng la bao nhi u ?ớ ó ỏỳ ỡ ó
- i v ùi khaùch ha ng õaợ m tờn duỷng, c n xem xeùt va thi t l ỷpọỳ ồ ỡ ồớ ỏử ỡ óỳ ỏ
m ỹt thu tuỷc õ õaùnh giaù laỷi m ựi khi nh ỷn õ ỹc õ n õỷt ha ng. ọ ớ óứ ọ ỏ ổồ ồ ỡ
hi u roợ caùc ti n trỗnh ph n tờch m ỹt chờnh saùch tờn duỷngóứ óứ óỳ ỏ ọ
ta coù th xem s õ sau:óứ ồ ọửỡ


Svth: Nguyóựn Thở ThaớoTrang
6
Muỷc ti u tờnó
duỷng
Muỷc ti u tờn ó
duỷng
Hỗnh tha nh ỡ
ph ng aùnổồ
o l ng ph ng ổồỡ ổồ
aùn

aùnh giaù caùc
ph ng aùnổồ
H ỹp õ ng tờn ồ ọử
duỷng
Ph n tờch ỏ
tỗnh
traỷng ta i ỡ
chờnh cu a ớ
Ph n tờch ỏ
õi u ki ỷn óử ó
m i tr ng ọ ổồỡ
õỷc õi m óứ
sa n ph mớ ỏứ

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD
Th. Sé Bi Nỉỵ Thanh H
1.3/ Quút âënh vãư thåìi hản tên dủng:
Th i hản tên dủng la khoa n th i gian k t lục m üt khoa n tênåì ì í åì ãø ỉì ä í
dủng â üc c p cho â n lục nọ â üc hoa n tra xong.ỉå áú ãú ỉå ì í
Th i hản c p tên dủng tu y theo t ng nga nh kinh doanh va tuì áú ì ỉì ì ì
doanh nghi ûp. Tuy nhi n khi thi t l ûp th i hản c p tên dủng cạcã ã ãú á åì áú
DN â u pha i xem xẹt cạc y u t sau:ãư í ãú äú
+ Xạc su t v tçnh trảng khạch ha ng s kh ng tra ti n:áú ãư ì ä í ãư
Trong tr ng h üp khạch ha ng la nh ỵng DN thu üc nh ỵng nga nhỉåì å ì ì ỉ ä ỉ ì
cọ ru i ro cao hay la nh ỵng DN cọ vë th ta i chênh y u thç c n ạpí ì ỉ ãú ì ãú áư
dủng nh ỵng âi u ki ûn tên dủng hản ch nhà m loải bo ru i ro.ỉ ãư ã ãú ò í í

+ ü l ïn cu a khoa n tên dủng:Âä å í í
i v ïi nh ỵng khoa n tên dủng cọ giạ trë nho , thç th i gian bạnÂäú å ỉ í í åì
chëu s ngà n h n va â y la nh ỵng giao dëch t n kẹm v ïi nh ỵngõ å ì á ì ỉ äú å ỉ
khạch ha ng kh ng quan trng.ì ä
+ Tênh ch t âàûc tr ng cu a ha ng họa:áú ỉ í ì
N u ha ng họa cọ giạ trë th p va thu üc loải mau ho ng thçãú ì áú ì ä í
kh ng n n ạp dủng tên dủng th ng mải.ä ã ỉå
ü da i cu a th i hản c p tên dủng cọ tạc dủng â n giạ ca ,Âä ì í åì áú ãú í
th i gian ca ng da i thç giạ ca ng cao va ng üc lải.åì ì ì ì ì ỉå
Vi ûc m r üng th i hản tên dủng cho khạch ha ng co n d ûa va ỗ åí ä åì ì ì ỉ ì
vi ûc xạc âënh th i hản tên dủng t i thi u va th i hản tên dủngã åì äú ãø ì åì
t i âa.äú
• Th i hản tên dủng t i thi u : â üc xạc âënh d ûa tr n c s åì äú ãø ỉå ỉ ã å åí


Svth: Nguùn Thë ThoTrang
7

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD
Th. Sé Bi Nỉỵ Thanh H
- Th i hản tên dủng cu a â i thu cảnh tranhåì í äú í
- Ky thu ti n bçnh qu n hi ûn tải cu a C ng t ãư á ã í ä

- Chu ky kinh doanh cu a nhọm khạch ha ng t t nh t.ì í ì äú áú
• Th i hản tên dủng t i âa : â üc xạc âënh d ûa tr n c såì äú ỉå ỉ ã å åí
- àûc âi m kinh doanh sa n ph m, ti u du ng sa n ph m ãø í áø ã ì í áø
- Kha nàng ta i chênh cu a khạch ha ngí ì í ì
- Ch ïc nàng cu a khạch ha ng.ỉ í ì
• Th i hản tên dủng t i u :åì äú ỉ
Dao â üng gi ỵa th i hản tên dủng t i thi u va th i hản tênä ỉ åì äú ãø ì åì
dủng t i âa. V ûy â cọ th xạc âënh th i hản tên dủng t i u tậú á ãø ãø åì äú ỉ
l ûp ba ng sau:á í
Chè ti C ng th ïcä ỉ M tậ í
Th i hản tên dủngåì
(THTD)
La nh ỵng th i hản tênì ỉ åì
dủng trong khoa n th i gianí åì
tên dủng t i thi u va th iäú ãø ì åì
gian tên dủng t i âậú
Doanh s bạn tênäú
dủng
Doanh s bạn tên dủngäú
â üc khi thay â i th i hảnỉå äø åì
tên dủng, doanh s na ú ì
â üc d û ki n d ûa tr nỉå ỉ ãú ỉ ã
k hoảch kinh doanh cu ẫú í
C ng t
Doanh s bạn tênäú
dủng tàng th mã
D
i
- D
i-1

D
i
: doanh s cu ậú í
THTD th ï iỉ
D
i-1
: doanh säú
cu a tho i hảní ì
tên dủng i-1
-Khi tàng THTD thç doanh
s s tàng th m bao nhi u?äú ã ã
- üc xạc âënh d ûa va ỉå ỉ ì
khạch ha ng mua cu a C ngì í ä
ty bao nhi u va cu a â i th ì í äú í
cảnh tranh bao nhi u?ã
Thu nh ûp tàng th má ã Doanh s tàngäú
th m x chi phê cã äú
âënh bi n tã ãú
Ph n doanh s tàng th máư äú ã
khi thay â i THTD s kh ngäø ä
t n âënh phê. y chênh lậú Âá ì
l üi nhu ûn tàng th m cu ẩ á ã í
C ng t
Ky thu ti n bçnhì ãư
qu ná
Th i hản tênåì
dủng
Khoa n th i gian s th åì
â üc s ti n bạn tr ïc âọ.ỉå äú ãư ỉåSvth: Nguùn Thë ThoTrang
8

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD
Th. Sé Bi Nỉỵ Thanh H
Khoa n pha i th í
khạch ha ng ì
(Ky thu ti nì ãư
bçnh qu n xá
doanh s ) /2äú
T ng ïng v ïi ky thu ti nỉå ỉ å ì ãư
bçnh qu n nh tr n thç sá ỉ ã äú
ti n ma khạch ha ng ch ẫưì ì ì ỉ
thanh toạn cho C ng ty. ä
V n â u t va ộú áư ỉ ì
khoa n pha i th í
khạch ha ng tàngì
th mã
Chi phê thu n ü tàngå
th mã
Chi phê m t mạtáú

tàng th mã
Khoa n pha i th í
tàng th m x chiã
phê bi n t tàngã ãú
th mã
% chi phê thu
h i x doanh säư äú
tàng th mã
% chi phê m táú
mạt x doanh säú
tàng th mã
La nh ỵng thi ût hải do tì ỉ ã ỉì
ch i c p tên dủngäú áú
Do khoa n pha i thu KH tàngí í
khi doanh s tàng n n C ngäú ã ä
ty t n th m chi hpê thu n üäú ã å
cho KPT tàng th m âọ. Chiã
phê thu n ü g m: chi phiå äư
âi ûn thoải,thu, thu tủc,ã í
c ng i âi â i n ü...ỉí ỉåì åì å
Xu t hi ûn n ü khọ âo i khiáú ã å ì
doanh s tàng.äú
L üi nhu ûn ro ngå á ì
tàng th mã
Thu nh ûp tàngá
th m - (cp v nã äú
â u t + cp thư ỉ
mua + cp m táú
mạt)
DN càn nhà c kha nàng sinhõ í

l üi cu a th i hản tên dủngå í åì
m ïiå
L üi nhu ûn ro ngå á ì
bi n tàng th mã ã
LN ro ng bi n tàng:ì ã
v n â u t tàngäú áư ỉ
C ï â u t th m 1 â ng thçỉ áư ỉ ã äư
cọ bao nhi u â ng ti n l i.ã ä ãư åì
Th i hản tên dủng t i u â üc chn khi l üi nhu ûn ro ng bi nåì äú ỉ ỉå å á ì ã
chuy n t (+) sang (-) va l üi nhu ûn ro ng bi n >0. Ta cọ th xem mãø ỉì ì å á ì ã ãø ä
hçnh sau:
L üi nhu ûn ro ngå á ì
L üi nhu ûn ro ng tàng th må á ì ã
LNR bi n > 0ã


Svth: Nguùn Thë ThoTrang
9

Luỏỷn Vn Tọỳt NghióỷpGVHD
Th. Sộ Buỡi Nổợ Thanh Haỡ
LNR bi n > 0ó LNR bi n < 0ó

Chờnh saùch tờn
duỷng
N
0
N
1
N
2
N
3
N
4
Mọ hỗnh õaùnh giaù tióu chuỏứn tờn duỷng
1.4/ Chờnh saùch chióỳt khỏỳu:
Chi t kh u la s ỷ kh u tr la m gia m t ng giaù trở cu a hoùa õ nóỳ ỏỳ ỡ ổ ỏỳ ổỡ ỡ ớ ọứ ớ ồ
baùn ha ng õ ỹc aùp duỷng õ ùi v ùi khaùch ha ng nh m khuy n khờchỡ ổồ ọỳ ồ ỡ ũ óỳ
hoỹ mua ha ng thanh toaùn õuùng th i haỷn.ỡ ồỡ
Y u t na y la m ỹt trong nh ợng y u t quy t õởnh s ỷ t ch ióỳ ọỳ ỡ ỡ ọ ổ óỳ ọỳ óỳ ổ ổỡ ọỳ
hay ch p nh ỷn õ nghở chi t kh u gia m giaù cu a m ỹt chờnh saùchỏỳ ỏ óử óỳ ỏỳ ớ ớ ọ
tờn duỷng. N u khaùch ha ng tra ti n s ùm h n, C ng ty seợ kh ng bởóỳ ỡ ớ óử ồ ồ ọ ọ
chi m duỷng v n l u, ti t ki ỷm õ ỹc m ỹt khoa n chi phờ v n nh ngóỳ ọỳ ỏ óỳ ó ổồ ọ ớ ọỳ ổ
C ng ty laỷi m t õi ph n gia m giaù. Vỗ v ỷy C ng ty c n cn nh c kyợọ ỏỳ ỏử ớ ỏ ọ ỏử ừ
l ợng gi ợa th i haỷn tờn duỷng va chi t kh u gia m giaù so v ùi l ỹiổồ ổ ồỡ ỡ óỳ ỏỳ ớ ồ ồ
nhu ỷn ro ng tng th mõ õ a ra m ỹt m ùc chi t kh u h ỹp ly.ùỏ ỡ ó óứ ổ ọ ổ óỳ ỏỳ ồ
Coù 3 õi u ki ỷn chi t kh u:óử ó óỳ ỏỳ
- k/d Net N: th i haỷn thanh toaùn N nga y k t nga y ghi hoùa õ n,ồỡ ỡ óứ ổỡ ỡ ồ
n u thanh toaùn trong d nga y õ u thỗ khaùch ha ng seợ õ oỹc h ngóỳ ỡ ỏử ỡ ổ ổồớ
m ùc chi t kh u la k.ổ óỳ ỏỳ ỡSvth: Nguyóựn Thở ThaớoTrang
10
Nga y ghi hoùaỡ
õ nồ
Th i haỷnồỡ
chi t kh uóỳ ỏỳ
Th i haỷn tờnồỡ
duỷng (N)
Nga y thanhỡ
toaùn
15/
4
25/4
15/

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD
Th. Sé Bi Nỉỵ Thanh H
- k/ Cod Net N: Th i hản thanh toạn N nga y k t khi ghi họa â n,åì ì ãø ỉì å
n u thanh toạn ngay â üc h ng chi t kh u la k.ãú ỉå ỉåí ãú áú ì
- k/ EOM Net 30: Th i hản thanh toạn cho phẹp 30 nga y â i v ïiåì ì äú å
t t ca cạc khoa n n ü tr ïc cu i thạng, va â üc h ng chi t kh u káú í í å ỉå äú ì ỉå ỉåí ãú áú
n u thanh toạn tr ïc trong d nga y â ú ỉå ì áư

Kha nàng khạch ha ng ch p nh ûn hay t ch i tên dủng tu y thu ücí ì áú á ỉì äú ì ä
va o cạc y u t :ì ãú äú
- Chi phê c h üi v n cu a khạch ha ng å ä äú í ì
- Kha nàng ch ûm tr ù cu a khạch ha ng trong thanh toạn so v ïií á ã í ì å
th i hản bạn chëì
- Kha nàng tçm ki m ngu n ta i tr ü , vay ng n ha ng.í ãú äư ì å á ì
Sau khi càn nhà c, l ûa chn n u tham gia chi t kh u khạchõ ỉ ãú ã áú
ha ng s h ng â üc ph n chi t kh u gia m giạ. Tu y thu üc va o s ûì ỉåí ỉå áư ãú áú í ì ä ì ỉ
tênh toạn, c n nhà c cu a khạch ha ng ma cọ nh ỵng pha n ïng khạcá õ í ì ì ỉ í ỉ
nhau â âa m ba o mủc ti u cu i cu ng la v ùn cọ l üi cho hãø í í ã äú ì ì á å
* C s xạc âënh chênh sạch chi t kh u : bà ng cạch â a ra 2 bi nå åí ãú áú ò ỉ ãú
s c ba n cu a chênh sạch chi t kh u la :äú å í í ãú áú ì
+ X y d ûng th i hản h ng chi t kh u (d) :á ỉ åì ỉåí ãú áú
thanh toạn l üng ti n ha ng họa mua s ïm h n ky hản âÂãøí ỉå ãư ì å å ì ãø
h ng chi t kh u, khạch ha ng pha i huy â üng t nhi u ngu n khạcỉåí ãú áú ì í ä ỉì ãư äư
nhau nh âi vay hay rụt ti n g i ng n ha ng, du ng ngu n v n chi mỉ ãư åí á ì ì äư äú ãú
t chênh sạch tên dủng â i thu hay l üng ti n b n trong(d-1) nga ì äú í ỉå ãư ã ì
â i v ïi khạch ha ng cu a h. Càn c ï va o th i gian ma cạc thu tủcäú å ì í ỉ ì åì ì í
tr n hoa n t t hay th i gian ma t lục nh ûn ha ng cho â n khi ha ngã ì áú åì ì ỉì á ì ãú ì
họa chuy n tha nh thi n thç ta chn th i hản h ng chi t kh u d.ãø ì ãư åì ỉåí ãú áú


Svth: Nguùn Thë ThoTrang
11
Nga y ghi họa â nì å
Th i hản tênåì

dủng (N)
Nga y thanhì
tọan
Th i hảnåì
chi t kh ú áú
25/
4
10/5 30/5

Luỏỷn Vn Tọỳt NghióỷpGVHD
Th. Sộ Buỡi Nổợ Thanh Haỡ
+ Xaùc õởnh gi ùi haỷn h ng chi t kh u k:ồ ổồớ óỳ ỏỳ
Ty l ỷ chi t kh u õ ỹc xaùc õởnh d ỷa tr n chi phờ c h ỹi v n cu aớ ó ó ỏỳ ổồ ổ ó ồ ọ ọỳ ớ
C ng ty va chi phờ c h ỹi v n cu a khaùch ha ng n n chố aùp duỷng chi tọ ỡ ồ ọ ọỳ ớ ỡ ó óỳ
kh u cho nh ợng khaùch ha ng coù chi phờ c h ỹi v n nho h n so v ùiỏỳ ổ ỡ ồ ọ ọỳ ớ ồ ồ
C ng ty. Vỗ v ỷy m ỹt ty l ỷ chi t kh u õ ỹc õ a ra tho a maợn õi uọ ỏ ọ ớ ó óỳ ỏỳ ổồ ổ ớ óử
ki ỷn sau:ó
C
01
< C
0(k)
< C
02
V ùi Cồ
01
: phờ t n c h ỹi th p nh t cu a khaùch ha ngọứ ồ ọ ỏỳ ỏỳ ớ ỡ

C
0(k)
: ty l ỷ h ng chi t kh uớ ó ổồớ óỳ ỏỳ
C
02
: phờ t n c h ỹi v n cu a C ng tyọứ ồ ọ ọỳ ớ ọ
T ùc la taỷi m ùc na y v ựn õa m ba o l ỹi ờch cu a C ng ty kh ng bởổ ỡ ổ ỡ ỏ ớ ớ ồ ớ ọ ọ
t n haỷi va l ỹi ờch khaùch ha ng õ ỹc ca i thi ỷnọứ ỡ ồ ỡ ổồ ớ ó
+ D ỷ õoaùn ty l ỷ khaùch ha ng ch p nh ỷn m ùc chi t kh u cu aổ ớ ó ỡ ỏỳ ỏ ổ óỳ ỏỳ ớ
C ng ty õ a raọ ổ
Th ng th ng khaùch ha ng coù doanh s ca ng l ùn thỗ chi phờ cọ ổồỡ ỡ ọỳ ỡ ồ ồ
h ỹi cu a hoỹ ca ng nho . N n ta coù th d ỷa va o s ỷ caùch bi ỷt vọ ớ ỡ ớ ó óứ ổ ỡ ổ ó óử
doanh s cu a khaùch ha ng trong nhoùm õ d ỷ õoaùn ty l ỷ khaùchọỳ ớ ỡ óứ ổ ớ ó
ha ng ch p nh ỷn m ùc chi t kh u ma C ng ty õ a ra.ỡ ỏỳ ỏ ổ óỳ ỏỳ ỡ ọ ổ
Sau khi tỗm õ ỹc gi ùi haỷn chi t kh u, ta cho k giao õ ỹng trongổồ ồ óỳ ỏỳ ọ
khoa n õoù va õ ra nh ợng ph ng aùn chi t kh u k=kớ ỡ óử ổ ổồ óỳ ỏỳ 1,k2,k3,.....
tỗm õ ỹc ph ng aùn chi t kh u t i u, ta coù th tờnh toaùnóứ ổồ ổồ óỳ ỏỳ ọỳ ổ óứ
nh sau:ổ
Chố ti uó C ng th ùcọ ổ M taọ ớ
Ph ng aùn chi tổồ óỳ
kh uỏỳ
k1,k2,k3 .... La nh ợng m ùc chi t kh uỡ ổ ổ óỳ ỏỳ
n m trong khoa n Cũ ớ
01
vaỡ
C
02
Doanh s baùn tờnọỳ
duỷng
Doanh s tờn duỷng coù thọỳ óứ

baùn õ ỹc taỷi th i õi mổồ ồỡ óứ
tờn duỷng õaợ choỹn.
Ky thu ti nỡ óử
bỗnh qu nỏ
% khaùch ha ngỡ
ch p nh ỷn chi tỏỳ ỏ óỳ
kh u x d + (1-ỏỳ
%khach ha ng ch pỡ ỏỳ
nh ỷn chi t kh u) xỏ ó ỏỳ
N
-Ty l ỷ ch p nh ỷn m ùcớ ó ỏỳ ỏ ổ
chi t kh u óỳ ỏỳ
- k ca ng tng thỗ ky thuỡ ỡ
ti n bỗnh qu n ca ng gia móử ỏ ỡ ớ


Svth: Nguyóựn Thở ThaớoTrang
12

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD
Th. Sé Bi Nỉỵ Thanh H
Khoa n pha i th í (ky thu ti n bçnhì ãư

qu n x doanh s )/á äú
360
S ti n khạch ha ng c näú ãư ì äư
n ü C ng t ä
Khoa n pha i th í
gia m í
Khoa n pha i thu (kí í
2
)
- khoa n phai th
(k
1
)
M ïc chi t kh u k â cọỉ ãú áú
tạc dủng gia tàng t c â üäú ä
thu ti n bạn ha ng cu ẫư ì í
C ng t
Ti t ki ûm chiãú ã
phê c h üi v nå ä äú
Khoa n pha i th í
gia m x Cí
02
C ng ty cọ th m 1 khoa nä ã í
ti n t vi ûc gia m khoa nãư ỉì ã í í
pha i thu â â u t va o cạcí ãø áư ỉ ì
c h üi kinh doanh khạcå ä
Chi t kh ú áú
gia m giạ í
Doanh s x %äú
khạch ha ng ch pì áú

nh ûn chi t kh ãú áú
x ty l û chi t kh ã ãú áú
S ti n ma nh ỵng khạchäú ãư ì ỉ
ha ng ch p nh ûn chi tì áú á ãú
kh u â üc h ng .áú ỉå ỉåí
Tàng chi t kh ú áú
gia m giạí
CK gia m giạ k(i+1) -í
CK gia m giạ k(I)í
Khi m ïc chi t kh u tàngỉ ãú áú
thç khoa n chi t kh u sí ãú áú
tàng th mã
L üi nhu ûn ro ngå á ì
tàng
Ti t ki ûm cp cãú ã å
h üi v n - tàng CKä äú
gia m giạí
L üi nhu ûn tàng th m khiå á ã
ạp dủng m ïc chi t kh ãú áú
m ïiå
Ty l û chi t kh u t i u â üc chn khi l üi nhu ûn ro ng tàngí ã ãú áú äú ỉ ỉå å á ì
th m >0 t ïc la tải m ïc chi t kh u k âọ l üi nhu ûn kh ng bë gia m.ã ỉ ì ỉ ãú áú å á ä í
2. Qun l khon phi thu khạch hng:
Chênh sạch tên dủng th ng mải tạc â üng â ïn quy m khoa nỉå ä ã ä í
pha i thu cu a doanh nghi ûp. Trong khi âọ, khoa n na y la m üt b üí í ã í ì ì ä ä
ph ûn ma v n l u â üng â â u t . Khi giạ trë khoa n n ü na y ca ngá ì äú ỉ ä áưì ỉ í å ì ì
l ïn va kẹo da i thç doanh nghi ûp s m t âi ngu n ta i chênh â tạiå ì ì ã áú äư ì ãø
â u t cho sa n xu t kinh doanh, khi cọ nhu c u v v n thç âi vay vấư ỉ í áú áư ãư äú ì
chëu chi phê li vay. Vç v ûy â qua n l cạc khoa n pha i thu khạchá ãø í í í
ha ng, doanh nghi ûp c n pha i xem xẹt chênh sạch tên dủng th ngì ã áư í ỉå

mải cng nh cạc bi ûn phạp qua n l â thu h i v n këp th iỉ ã í ãø äư äú åì
2.1.Chênh sạch thỉång mải tên dủng ca doanh nghiãûp:


Svth: Nguùn Thë ThoTrang
13

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD
Th. Sé Bi Nỉỵ Thanh H
Tr ïc khi â a ra m üt chênh sạch Th ng mải tên dủng, DN c nỉå ỉ ä ỉå áư
pha i càn nhà c â n ru i ro va l üi êch mang lải khi ch p nh ûn ch õ ãú í ì å áú á
khạch ha ng chi m dủng v n trong th i hản tên dủng tho a thu ûn.ì ãú äú åì í á
âảt â üc âi u na y, âo i ho i pha i cọ nh ỵng d û âoạn v s ûÂãø ỉå ãư ì ì í í ỉ ỉ ãư ỉ
thay â i m ïc c u khi ạp dủng cạc ti u chu n v tên dủng th ngäø ỉ áư ã áø ãư ỉå
mải va pha i k â n ru i ro t ïc la kha nàng kh ng thu h i n ü âụngì í ãø ãú í ỉ ì í ä äư å
hản t khạch ha ng. DN n n xem xẹt â n cạc y u t sau khi â a rì ì ã ãú ãú äú ỉ
chênh sạch tên dủng th ng mải:ỉå
- Ti u chu n tên dủng: Xạc âënh m ïc â ü ch p nh ûn â i v ïiã áø ỉ ä áú á äú å
cạc y u c u tên dủng, v màût l lu ûn, ti u chu n tên dủng cọ thã áư ãư á ã áø ãø
hả th p â n m ïc ma tênh sinh l i cu a l üng bạn tàng th m pha iáú ãú ỉ ì åì í ỉå ã í
l ïn chi phê cho khoa n pha i thu khạch ha ng tàng th m. Nh v ûy, khiå í í ì ã ỉ á
â a ra cạc ti u chu n tên dủng ạp dủng cho khạch ha ng, DN c nỉ ã áø ì áư

quan t m â n k t qua âạnh giạ cạc y u t v khạch ha ng:á ãú ãú í ãú äú ãư ì
+ Cạc tha nh têch tên dủng trong quạ kh ï cu a khạch ha ngì ỉ í ì
+Tçnh trảng ta i chênh hi ûn tải cu a khạch ha ngì ã í ì
+ Cạc âạnh giạ cu a gi ïi ta i chênh v khạch ha ngí å ì ãư ì
- Th i hản tên dủng : Tr n c s âạnh giạ v khạch ha ng va cạcåì ã å å ãư ì ì
ti u chu n v tên dủng âàût ra, DN â a ra cạc th ng s v chênh sạchã áø ãư ỉ ä äú ãư
tên dủng th ng mải, bao g m:ỉå äư
+Th i hản thanh toạn â â üc h ng chi t kh u (Nd)åì ãø ỉå ỉåí ãú áú
+Th i hản cu pha i thanh toạn (Nc)åì äú í
+Ty l û chi t kh u â üc h ng (k%)í ã ãú áú ỉå ỉåí
Chênh sạch tên dủng th ng mải s nh sau: k% /Nd Net Ncỉå ỉ
V n â âàût ra khi xạc âënh th i hản tên dủng la hi ûu qua .áú ãư åì ì ã í
N u khạch ha ng ch p nh ûn tra ch ûm thç doanh nghi ûp pha i tênhãú ì áú á í á ã í
toạn chi phê s dủng v n trong th i hản tên dủng cho phẹpỉí äú åì
Chi phê na y cọ th tênh va o trong giạ bạn khi khạch ha ng ch pì ãø ì ì áú
nh ûn thanh toạn ch ûm. Ty l û chi t kh u cng â üc xạc âënh saố á í ã ãú áú ỉå
cho âa m ba o l üi êch cu a khạch ha ng va l üi êch cu a doanh nghi ûpí í å í ì ì å í ã
kh ng bë gia m. Ty l û k% â üc xạc âënh sao cho chi phê cu a vi ûc tä í í ã ỉå í ã ỉì
ch i chi t kh u cu a khạch ha ng l ïn h n phê t n c h üi v n cu ậú ãú áú í ì å å äø å ä äú í
khạch ha ng va nho h n phê t n c h üi v n cu a doanh nghi ûp khiì ì í å äø å ä äú í ã
cho khạch ha ng h ng chi t kh u ì ỉåí ãú áú


Svth: Nguùn Thë ThoTrang
14


Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD
Th. Sé Bi Nỉỵ Thanh H
Phê t n c h üi v n k x 360 Phê t n c h üiäø å ä äú äø å ä
v n äú
cu a khạch ha ng (100 - k) x (Nc - Nd) cu a doanhí ì í
nghi ûpã
+ Phê t n c h üi v n cu a khạch ha ng cọ th la m ïc li vaø å ä äú í ì ãø ì ỉ
ngà n hản tênh cho m üt nàm hay m ïc li su t ti n g i kh ng kỹ ä ỉ áú ãư åí ä ì
hản tênh cho m üt nàm, tu y theo tr ng h üp khạch ha ng du ng v nä ì ỉåì å ì ì äú
t û do â thanh toạn hay vay ngà n hản ng n ha ng â thanh toạn.ỉ ãø õ á ì ãø
+ Phê t n c h üi v n cu a doanh nghi ûp la chi phê vay v n ngà näø å ä äú í ã ì äú õ
hản tênh cho m üt nàm va m ïc sinh l i cu a v n l u â üng.ä ì ỉ åì í äú ỉ ä
2.2. Chênh sạch qun l v thu häưi nåü:
Khi cạc khạch ha ng ch p nh ûn thanh toạn ch ûm trong th iì áú á á åì
hản tên dủng â tho a thu ûn thç doanh nghi ûp pha i cọ cạc bi ûní á ã í ã
phạp qua n l â thu h i n ü âụng hản. C n thi t pha i theo di chií ãø äư å áư ãú í
ti t t ng khạch ha ng â â n â c vi ûc thanh toạn khoa n v n mẫú ỉì ì ãø ä äú ã í äú ì
khạch ha ng â chi m dủng cu a doanh nghi ûp. Hản ch thu h iì ãú í ã ãú äư
n ü bà ng phạp lu ût vç s kh ng cọ l üi cho doanh nghi ûp. Tuy nhi n,å ò á ä å ã ã
bi ûn phạp can thi ûp bà ng phạp lu ût cọ th ạp dủng n u n ü trã ã ò á ãø ãú å åí
n n khọ âo i vạ doanh nghi ûp kh ng co n bi û phạp na o khạc.ã ì ã ä ì ã ì
Khi â n hản tên dủng ma khạch ha ng ch a thanh toạn thçãú ì ì ỉ
khoa n n ü na y â üc xem nh n ü quạ hản,ngoa i s v n pha i tra ,í å ì ỉå ỉ å ì äú äú í í
DN cọ quy n tênh th m chi phê s dủng v n quạ hản â i v ïi khạchãư ã ỉí äú äú å
ha ng v ïi m ïc li su t quạ hản tênh theo li su t quạ hản cu å ỉ áú áú í
ng n ha ng la 150% li su t bçnh th ng.á ì ì áú ỉåì

Trong c ng tạc qua n l khoa n pha i thu khạch ha ng, â hản chä í í í ì ãø ãú
thi ût hải do vi ûc khạch ha ng kh ng tra n ü doanh nghi ûp cọ thã ã ì ä í å ã ãø
xem xẹt, âạnh giạ kha nàng xa y ra n ü khọ âo i trong nàm k hoảchí í å ì ãú
â tê n ha nh l ûp d û pho ng n ü khọ âo i va o cu i ni n â ü k toạn.ãø ãú ì á ỉ ì å ì ì äú ã ä ãú
C ng tạc k toạn gi ỵ vai tro quan trng trong vi ûc theo di cạcä ãú ỉ ì ã
khoa n n ü cu a khạch ha ng, do âọ cạc doanh nghi ûp c n pha i x å í ì ã áư í á
d ûng va t ch ïc c ng tạc k toạn sao cho h üp l â theo di chiỉ ì äø ỉ ä ãú å ãø
ti t â üc cạc khoa n pha i thukhạch ha ng cng nh s n ü â trãú ỉå í í ì ỉ äú å åí
tha nh quạ hản. ënh ky doanh nghi ûp pha i â i chi u, t ng h üp,ì Â ì ã í äú ãú äø å
ph n têch tçnh hçnh c ng n ü cu a khạch ha ng âàûc bi ût la n ü quạá ä å í ì ã ì å
hản va n ü khọ âo i. Cọ nh v ûy v n cu a doanh nghi ûp m ïi cọ thì å ì ỉ á äú í ã å ãø


Svth: Nguùn Thë ThoTrang
15

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD
Th. Sé Bi Nỉỵ Thanh H
â üc thu h i va ti p tủc â üc quay vo ng, nàng cao hi ûu qua sỉå äư ì ãú ỉå ìư ã í ỉí
dủng va ba o toa n â üc ngu n v n kinh doanh.ì í ì ỉå äư äú
III. CẠC ÚU TÄÚ NH HỈÅÍNG ÂÃÚN KHON PHI THU:
1. Lảm phạt:

Lảm phạt la m cho giạ ca ha ng họa tàng l n va l ïn h n giạ triì í ì ã ì å å
th ût cu a nọ, ti n phạt ha nh quạ m ïc c n thi t. Màût khạc, lảmá í ãư ì ỉ áư ãú
phạt co n la m chi phê l ïn, khọ ti u thủ ha ng họa, chi phê tra li va ì å ã ì í
cao. Khi lảm phạt gay gà t s g y n n hi ûn t üng la tçm cạch thạõ á ã ã ỉå ì
chảy kho i â ng ti n va tçm mua b t c ï ha ng họa ma kh ng cọ nh äư ãư ì áú ỉ ì ì ä
c u. Mủc ti u ki m ch lảm phạt kh ng â ng nghéa v ïi vi ûc â ấư ã ãư ãú ä äư å ã ỉ
lảm phạt bà ng kh ng. B i le , lảm phạt kh ng hoa n toa n ti u c ûc,ò ä åí í ä ì ì ã ỉ
n u m üt n ïc na o âọ cọ th duy trç â üc lảm phạt âọ cọ l üiãú åí ä ỉå ì ãø ỉå å
cho s û phạt tri n n n kinh t .ỉ ãø ãư ãú
2.T giạ häúi âoại:
Vi ûc thay â i ty giạ h i âoại s d ùn â n tçnh trảng la m chỗ äø í äú á ãú ì
â ng n üi t û gia m hồûc tàng so v ïi â ng ti n ngoa i n ïc, tạc â üngäư ä ã í å äư ãư ì ỉå ä
tr ûc ti p â n cạc trao â i n ïc ngoa i nh : xu t kh u, â u t , vi ûcỉ ãú ãú äø ỉå ì ỉ áú áø áư ỉ ã
chuy n â i ti n, s ïc mua...ãø äø ãư ỉ
3. Li sút:
Khi c n v n â u t va o kinh doanh thç doanh nghi ûp s c n r táư äú áư ỉ ì ã áư áú
nhi u â n s û h tr ü cu a ng n ha ng nh li su t ng n ha ng la v nãư ãú ỉ äø å í á ì ỉ áú á ì ì áú
â rà t r i cu a bao doanh nghi ûp. Vi ûc doanh nghi ûp m r üngãư ú äú í ã ã ã åí ä
chênh sạch tên dủng nhà m tàng doanh s bạn ra la r t c n â nò äú ì áú áư ãú
v n. N u khoa n pha i thu khạch han g v ùn kh ng gia m thç C ng tú ãú í í ì á ä í ä
kh ng nh ỵng kh ng tra â üc n ü cho ng n ha ng ma co n chëu li su tä ỉ ä í ỉå å á ì ì ì áú
vay ha ng thạng, gọp ph n la m gia tàng chi phê cu a C ng ty. Do v y, liì áư ì í ä á
su t ng n ha ng cng la y u t tạc â üng r t l ïn â n vi ûc m r üngáú á ì ì ãú äú ä áú å ãú ã åí ä
cạc chênh sạch pha i thu tải C ng ty.í ä
4. Chi phê cå häüi väún:
Chi phê c h üi cu a khạch ha ng la s û m t mạt âi l üi êch ma cọå ä í ì ì ỉ áú å ì
th khạch ha ng thu â üc t khoa n v n âọ. Khi â u t v n va o cãø ì ỉå ỉì í äú áư ỉ äú ì å
h üi na y d ùn â n vi ûc t ch i â u t va o c h üi khạc.ä ì á ãú ã ỉì äú áư ỉ ì å ä
Gia s m üt khạch ha ng kh ng co n cọ c h üi â u t na o khạcí ỉí ä ì ä ì å ä áư ỉ ì
n n â â n â u t khoa n v n âọ va o C ng ty. Khi âọ chi phê c h üiã ãú áư ỉ í äú ì ä å äSvth: Nguùn Thë ThoTrang
16

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD
Th. Sé Bi Nỉỵ Thanh H
v n cho khoa n v n na y cọ th â üc xem la ty l û ti n li ng näú í äú ì ãø ỉå ì í ã ãư á
ha ng. i u na y cọ nghéa la khạch ha ng t ch i khoa n ti n li n  ãư ì ì ì ỉì äú í ãư ãú
g i va o ng n ha ng â va o kinh doanh v ïi mong mu n cọ ki m â ücåí ì á ì ãø ì å äú ãú ỉå
m üt khoa n l üi nhu ûn l ïn h n. Vç v ûy, chụng ta cọ th d ûa va ộ í å á å å á ãø ỉ ì
li su t ng n ha ng â xạc âënh chi phê c h üi v n cu a khạch ha ng.áú á ì ãø å ä äú í ì
IV. HẢCH TOẠN CẠC KHON PHI THU KHẠCH
HNG:
1/ Ti khon hảch toạn:
theo di cạc khoa n thanh toạn v ïi khạch ha ng v ti n bạnÂãø í å ì ãư ãư
sa n ph m, ha ng họa, cung c p dëch vủ lao vủ ,ta i sa n, k toạn sí áø ì áú ì í ãú ỉí
dủng ta i khoa n 131 “Pha i thu cu a khạch ha ng”. TK na y â üc the í í í ì ì ỉå
di chi ti t theo t ng khạch ha ng, trong âọ ph n ra khạch ha ng âụngãú ỉì ì á ì
hản, khạch ha ng cọ v n â â cọ càn c ï xạc âënh m ïc d û pho ngì áú ãư ãø ỉ ỉ ỉ ì
c n l ûp va bi û phạp s l.áư á ì ã ỉí
B n n ü: ã å

- S ti n bạn v ût t , ha ng họa, lao vủ,dëch vủ pha i thu khạchäú ãư á ỉ ì í
ha ng ì
- S ti n th a tra lải cho khạch ha ngäú ãư ỉì í ì
- i u chènh khoa n ch nh l ûch do ty giạ ngoải t û tàng ãư í ã ã í ã
B n cọ :ã
- S ti n â thu khạch ha ng (k ca ti n ïng tr ïc cu a khạchäú ãư åí ì ãø í ãư ỉ ỉå í
ha ng)ì
- S chi t kh u, gia m giạ han g bạn va giạ bạn cu a ha ng bạnäú ãú áú í ì ì í ì
bë tra lải tr va o khoa n pha i th ỉì ì í í
- Cạc nghi ûp vủ khạc la m gia m khoa n pha i thu khạch ha ngã ì í í í åí ì
(ch nh l ûch gia m ty giạ, thanh toạn bu tr , xọa s n ü khọ âo i ...)ã ã í í ì ỉì äø å ì
TK 131 cọ th v a â ng th i cọ s ï d b n n ü v a cọ s d b nãø ỉì äư åì äú ỉ ã å ỉì äú ỉ ã
cọ :
- D N ü : pha n ạnh s ï ti n DN co n pha i thu cu a khạch ha ng ỉ å í äú ãư ì í í ì
- D Cọ : pha n ạnh s ï ti n ng i mua âàût tr ïc hồûc tra th a.ỉ í äú ãư ỉåì ỉå í ỉì
2/ Phỉång phạp hảch toạn:
+ Khi giao ha ng họa cho ng i mua hay cung c p cạc dëch vủ, la ỉåì áú
vủ, k toạn pha n ạnh giạ bạn â üc ng i mua ch p nh ûn:ãú í ỉå ỉåì áú á
N ü TK 131: T ng giạ thanh toạnå äø
Cọ TK 511: Giạ bạn ch a th ãú


Svth: Nguùn Thë ThoTrang
17

Lûn Vàn Täút Nghiãûp
GVHD
Th. Sé Bi Nỉỵ Thanh H
Cọ TK 3331 : VAT â u rấư
+ Cạc khoa n thu nh ûp thu üc hoảt â üng ta i chênh hay hoảtí á ä ä ì
âng b t th ng bạn chëú ỉåì
N ü TK 131 : T ng giạ thanh toạnå äø
Cọ TK 711,721,121,221..:S li hồûc giạ g c cạc khoa näú äú í
â u t hay t ng giạ bạn ch a VATáư ỉ äø ỉ
Cọ TK 3331 : VAT â u rấư
+ Tr ng h üp ch p nh ûn chi t kh u thanh toạn cho khạchỉåì å áú á ãú áú
ha ng va â üc tr va o s n ü pha i thu, k toạn ghi:ì ì ỉå ỉì ì äú å í ãú
N ü TK 811:S chi t kh u thanh toạn khạch ha ng â ücå äú ãú áú ì ỉå
h ng ỉåí
Cọ TK 131: S chi t kh u thanh toạn tr va o s ti näú ãú áú ỉì ì äú ãư
pha i thu ng i mu åí ỉåì
+Tr ng h üp gia m giạ ha ng bạn tr n giạ tho a thu ûn do ha ngỉåì å í ì ã í á ì
kẹm ph m ch t, sai quy cạch hồûc b ït giạ, h i kh u ch p nh ûnáø áú å äư áú áú á
cho ng i mua tr va o n üỉåì ỉì ì å
N üTK 532 :S gia m giạ ha ng bạn KH â üc h ng thu üc hoảtå äú í ì ỉå ỉåí ä
â üng KD (kh ng VAT)ä ä
N ü TK 711,721: S gia m giạ ha ng bạn thu üc hoảt â üng TC vẩ äú í ì ä ä ì
hoảt â ng b t th ngä áú ỉåì
N ü TK 3331: VAT tra lải cho KH t ng ïng v ïi s gia m giạ KHå í ỉå ỉ å äú í
â üc h ngỉå ỉåí
Cọ TK 131:T ng s gia m giạ ch p nh ûn cho ng i mua träø äú í áú á ỉåì ỉì
va o s ti n pha i thu KH ì äú ãư í
+ Tr ng h üp phạt sinh ha ng bạn bë tra lải do cạc nguy n nh nỉåì å ì í ã á

khạc nhau, pha n ạnh t ng giạ thanh toạn cu a ha ng bë tra lải í äø í ì í
N ü TK 531: Doanh thu cu a ha ng bạn bë tra lải thu üc hoảt â üngå í ì í ä ä
KD
N ü TK 711,721: thu nh ûp cu a ha ng bạn bë tra lải thu üc hoảtå á í ì í ä
â üng TC va hoảt â ng BTä ì ä
N ü TK 3331: VAT tra lải cho KH t ng ïng v ïi s ha ng bạn bë trẩ í ỉå ỉ å äú ì í
lải.
Cọ TK131: T ng giạ thanh toạn cu a ha ng bë tra lải tr va o säø í ì í ỉì ì äú
pha i thu cu a KHí í
+Pha n ạnh s ti n KH â thanh toạn trong k äú ãư ì


Svth: Nguùn Thë ThoTrang
18

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD
Th. Sé Bi Nỉỵ Thanh H
N ü TK 111,112: S n ü â thu bà ng ti n màût hay chuy nå äú å ò ãư ãø
khoa ní
N ü TK 113: S n ü â thu âang chuy nå äú å ãø
Cọ TK 131 : S n ü â thu t khạch ha ngäú å ỉì ì
+ S ti n thanh toạn bu tr v ïi nh ỵng KH v a la con n ü v a lậú ãư ì ỉì å ỉ ỉì ì å ỉì ì

chu n ü sau khi 2 b n â l ûp ba ng thanh toạn bu tr .í å ã á í ì ỉì
N ü TK 331å
Cọ TK 131
+ Tr ng h üp khạch ha ng thanh toạn bà ng v ût t , ha ng họa ỉåì å ì ò á ỉ ì
N ü TK li n quan (151,152,153) : giạ thanh toạn ch a cọ VATå ã ỉ
N ü TK 133(1331) : VAT â u va o â üc kh u tr t ng ïngå áư ì ỉå áú ỉì ỉå ỉ
Cọ TK 131:T ng giạ thanh toạn cu a v ût t ,ha ng họa,äø í á ỉ ì
dëch vủ nh ûn vá ãư
+ Tr ng h üp ng i mua âàût tr ïc ti n ha ngỉåì å ỉåì ỉå ãư ì
N ü TK 111,112 : s ti n ha ng ng i mua âàût tr ïcå äú ãư ì ỉåì ỉå
Cọ TK 131
+ Khi giao ha ng cho khạch ha ng cọ ti n ïng tr ïcì ì ãư ỉ ỉå
N ü TK 131å
Cọ TK lq(511,711,721,3331)
+ So sạnh giạ trë s ha ng â giao v ïi s ti n âàût tr ïc cu a ng iäú ì å äú ãư ỉå í ỉåì
mua, n u thi u ng i mua s thanh toạn b sung; co n n u th a trẫú ãú ỉåì äø ì ãú ỉì í
lải cho ng i mua:ỉåì
N ü TK 131å
Cọ TK lq (111,112,311)
+ i v ïi cạc khoa n n ü khọ âo i kh ng âo i â üc, x l xọa s ,Âäú å í å ì ä ì ỉå ỉí äø
k toạn ghi:ãú
N ü TK 642 :Tênh va o chi phê qua n l DN toa n b ü s n ü âå ì í ì ä äú å
xọa
Cọ TK 131
ng th i ghiÂäư åì
N ü TK 004 : S n ü â xọa så äú å äø


Svth: Nguùn Thë Tho
Trang
19

Luỏỷn Vn Tọỳt NghióỷpGVHD
Th. Sộ Buỡi Nổợ Thanh Haỡ
3/ Sồ õọử haỷch toaùn thanh toaùn vồùi ngổồỡi mua:
4/ Sọứ chi tióỳt phaới thu khaùch haỡng (thanh toaùn vồùi ngổồỡi mua):
S chi ti t thanh toaùn v ùi ng i mua õ ỹc m theo t ng õ iọứ óỳ ồ ổồỡ ổồ ồớ ổỡ ọỳ
t ỹng, t ng khaùch ha ng. M ựi khaùch ha ng õ ỹc theo doợi tr n 1 trangổồ ổỡ ỡ ọ ỡ ổồ ó
s . S na y cho bi t chi ti t s ti n khaùch ha ng n ỹ, s ti n quaùọứ ọứ ỡ óỳ óỳ ọỳ óử ỡ ồ ọỳ óử
haỷn trong thaùng. ng th i coù th cho bi t õ ỹc s n ỹ quaù haỷn,ọử ồỡ óứ óỳ ổồ ọỳ ồ


Svth: Nguyóựn Thở ThaớoTrang
20
TK131TK511, 711,
TK333
TK531,53
TK333
TK331

TK111,11
TK642
TK111,11
Gia m giaù ha ngớ ỡ
Ha ng baùnỡ
VAT t ng ùngổồ ổ
v ùi ồ
Gia m giaù va ha ngớ ỡ ỡ
tra laỷiớ
Dthu baùn
Thu nh ỷp Hỏ
khaùc
VAT pha iớ
n ỹpọ
S chi h ỹọỳ ọ
hoỷc tra laỷiớ
Ti n th cho ng ióử ổỡ ổồỡ
mua
Bu tr c ngỡ ổỡ ọ
n ỹ ồ
S ti n õaợọỳ óử
thu
(k ca ùngóứ ớ ổ
tr ùc)ổồ
N ỹ khoù õo i õaợồ ỡ
x lyùổớ

Lûn Vàn Täút Nghiãûp
GVHD
Th. Sé Bi Nỉỵ Thanh H
â n hản cu a t ng th i âi m â këp bạo cạo v ïi nha lnh âảo khiãú í ỉì åì ãø ãø å ì
cọ y u c u g p.ã áư áú

SÄØ CHI TIÃÚT THANH TOẠN VÅÏI NGỈÅÌI MUA
Ng
a
tha
ïng

m
Säú
t ûá
p
Ng
y
thạ
ng
Ct ỉì
Di ùn gia iã í
TK
â iäú
ïnỉ
g
S ti näú ãư

ü
Cọ

S ti näú ãư
quạ
hản
thanh
toạn
Säú
ti nãư
quạ
hản
â
ttoạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. S d â ú ỉ áư
thạng
2. S phạtäú
sinh
.......
C üngä
3.S d cu iäú ỉ äú
thạng
C üt (1), (2), (3) : Ghi trçnh t û s nga y va o s , s t ûp s vậ ỉ äú ì ì äø äú á äø ì
nga y thạng cu a ch ïng tì í ỉ ỉì
C üt (4): Ghi n üi dung phạt sinh nghi ûp vủ kinh tä ä ã ãú
C üt (5): Ghi TK â i ïng v ïi TK pha i th äú ỉ å í
C üt (6), (7) : Ghi s ti n phạt sinh b n n ü, b n cọä äú ã ã å ã


Svth: Nguùn Thë Tho
Trang
21

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD
Th. Sé Bi Nỉỵ Thanh H
C üt (8) : Ghi s ti n quạ hản thanh toạn trong thạng, va o â äú ãư ì áư
thạng khi cọ s d â u ky thç chi ti t ra s ti n quạ hản thanhäú ỉ áư ì ãú äú ãư
toạn trong t ng s d .äø äú ỉ
C üt (9): N u trong thạng phạt sinh nghi ûp vủ tra n ü li n quanä ãú ã í å ã
â n n ü â ghi la quạ hản thç s â üc ghi s ti n quạ hản â ücãú å ì ỉå äú ãư ỉå
tra va o c üt na y.í ì ä ì
V. PHÁN TÊCH KH NÀNG THU HÄƯI NÅÜ:
1.Hãû säú vng quay ca nåü phi thu (hãû säú thu häưi):

H û s na y chè r kha nàng thu h i n ü cu a doanh nghi ûp. Chèã äú ì í äư å í ã
ti u na y s dủng â qua n l c ng n ü cu a doanh nghi ûp. Chè ti ì ỉí ãøí í ä å í ã ã
na y ca ng l ïn thç ch ïng to DN bạn ha ng thu ti n ngay chi m t ì å ỉ í ì ãư ãú í
trng l ïn va â têch c ûc thu h i n ü å ì ỉ äư å
Trong c ng th ïc tr n, s d bçnh qu n cạc khoa n pha i thu â ücä ỉ ã äú ỉ á í í ỉå
xạc âënh:


pt1 ...pt(n) : la s pha i thu â u ky 1 â n â u ky nì äú í áư ì ãú áư ì
Hồûc


Ngoa i chè ti u s vo ng quay cu a khoa n pha i thu khạch ha ngì ã äú ì í í í ì
ng i ta co n s dủng chè ti u s nga y thu h i n ü.ỉåì ì ỉí ã äú ì äư å
2.Säú ngy (k hản) thu häưi nåü:
Chè ti u na y cho th y â thu â üc cạc khoa n pha i thu thç DNã ì áú ãø ỉå í í
n n c n m üt khoa n th i gian la bao nhi u. N u chè ti u na y gia m sỗ áư ä í åì ì ã ãú ã ì í
v ïi ky tr ïc (g c) âi u âọ ch ïng to DN â cọ s û ca i thi ûn trongå ì ỉå äú ãư ỉ í ỉ í ã


Svth: Nguùn Thë ThoTrang
22
thuiíkhoa n phqu n ád bçnh ỉ Sä ú
thu ná ưDoanh thu
â ënh xạ c â ücỉå na sä ú H ûã =
1
)(2/1)1(...212/1

+−+++
n
nptnptptpt
PT =
2
k cu iä ú thuPha ií k â ư thuPha ií +
PT =
H û s na y â üc xạc ã äú ì ỉå
âënh =
ti nã ư h iä ư thusä ú H ûã

ph n têchák cu nga Sä ú

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD
Th. Sé Bi Nỉỵ Thanh H
chênh sạch bạn ha ng (thu h i n ü nhi u h n). Ng üc lải n u chèì äư å ãư å ỉå ãú
ti u na y tàng so v ïi ky tr ïc thç do DN qua n l cạc khoa n pha i th ì å ì ỉå í í í
khạch ha ng kẹm la m cho cạc khoa n pha i thu c n thi t th i gian m ïiì ì í í áư ã åì å
thu â üc n ü. Do âọ, pha i d ûa va o t ng âi u ki ûn củ th cu å å í ỉ ì ỉì ãư ã ãø í
t ng doanh nghi ûp â cọ th rụt ra nh ïng nh ûn xẹt âụng âà n.ỉì ã ãø ãø ỉ á õ
3. Láûp bạo cạo cäng nåü phi thu
:
N ü pha i thu la ph n ta i sa n bë cạc doanh nghi ûp, t ch ïc cạå í ì áư ì í ã äø ỉ
nh n khạc chi m dủng cu a doanh nghi ûp mçnh. Th ng tin v c ngá ãú í ã ä ãư ä
n ü pha i thu KH tr ü giụp âà t l ûc trong c ng tạc qua n l tải doanhå í å õ ỉ ä í
nghi ûp. Bạo cạo c ng n ü pha i thu â üc l ûp ba ng sau:ã ä å í ỉå á í
BNG BẠO CẠO CÄNG NÅÜ PHI THU
Chè
ti
S ti näú ãư
Sọ pha ií
thu â ư
k
S phạt sinhäú
S co n pha iäú ì í
thu
T näø

g säú
Säú
qua
ï
ha
ûn
T ngäø
säú
pha ií
thu
Säú
â
quạ
hản
Säú
â
thu
T näø
g säú
Säú
quạ
hản
thanh
toạn
Säú
ti nãư
m táú
kh
nàng
thanh

toạn
1.Pthu KH
2.Pthu NB
3.Pthu TỈ
4.Pthu
khạc
C üngä
- C üt s pha i thu â u ky chi ti t ra s n ü quạ hảnä äú í áư ì ãú äú å
- C üt s phạt sinh trong ky chi ti t ra s pha i thu, s â thu vậ äú ì ãú äú í äú ì
s n ü quạ hản thu trong kú å ì
- C üt s co n lải cng chi ti t theo t ng s va s quạ hản ä äú ì ãú äø äú ì äú
- Ngoa i ra bạo cạo co n cọ th m 1 c üt s ti n m t kha nàng thanhì ì ã ä äú ãư áú í
toạn


Svth: Nguùn Thë ThoTrang
23

Luỏỷn Vn Tọỳt NghióỷpGVHD
Th. Sộ Buỡi Nổợ Thanh Haỡ

PHệN II

TầNH HầNH THặC T HOAT
ĩNG SAN XUT KINH DOANH
CUA
CNG TY Cỉ PHệN THUY
SAN
Aè NễNG


Svth: Nguyóựn Thở ThaớoTrang
24

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD
Th. Sé Bi Nỉỵ Thanh H
A. KHẠI QUẠT VÃƯ TÇNH HÇNH HOẢT ÂÄÜNG CA CÄNG TY
CÄØ PHÁƯN THY SN Â NÀƠNG :
I. Quạ trçnh hçnh thnh v phạt triãøn Cäng ty:
C ng ty C Ph n Thu y Sa n a Nàơng ti n th n la xê nghi ûpä äø áư í í Â ì ãư á ì ã
qu c doanh khai thạc thu y sa n QN N â üc tha nh l ûp va chênh th ïcäú í í Â ỉå ì á ì ỉ
âi va o hoảt â üng t thạng 12 nàm 1977. V ïi m üt ch ïc nàng la khaiì ä ỉì å ä ỉ ì
thạc ha i sa n tr n cạc ph ng ti ûnk thu ût bạn c gi ïi.í í ã ỉå ã á å å
Ngay t khi m ïi tha nh l ûp toa n C ng ty cọ ỉì å ì á ì ä
- T ng s v n : 870.759.000 â ng äø äú äú äư

- Ph ng ti ûn khai thạc : 25 ta u ỉå ã ì
- T ng s lao â üng : 172 ng iäø äú ä ỉåì
V ïi ph ng ti ûn khai thạc th s (bạn t û â üng ) v ïi c ng su t ta ỉå ã ä å ỉ ä å ä áú ì
thuy n t 33 CV-110/chi c, C ng ty hoảt â üng trong m üt nga nhãư ỉì ãú ä ä ä ì
ngh phủ thu üc r t nhi u va o th i ti t mu a vủ, ng tr ng,ãư ä áú ãư ì åì ãú ì ỉ ỉåì
ngu n l üi va cọ nhi u bi n c ru i ro v ng i va ta i sa n. Cho n näư å ì ãư ãú äú í ãư ỉåì ì ì í ã
loải tr th i ky bao c p C ng ty â üc s û cung c p â y â v ût tỉì åì ì áú ä ỉå ỉ áú áư ỉ á ỉ
ti n v n cu a nha n ïc va bao ti u toa n b ü sa n ph m khai thạcãư äú í ì ỉå ì ã ì ä í áø
â üc. Vç v ûy êt khọ khàn trong sa n xu t kinh doanh nh ng hi ûu quå á í áú ỉ ã í
th ûc t thç bë l ù.ỉ ãú ä
Chuy n sang c ch m ïi kh ng c n s û bao cung cu a nha n ïc,ãø å ãú å ä áư ỉ í ì ỉå
C ng ty pha i t û lo li ûu t t ca do âọ gàûp r t nhi u khọ khàn (khọä í ỉ ã áú í áú ãư
khàn trong qua n l, âi u ha nh sa n xu t kinh doanh, khọ khàn d ãư ì í áú


Svth: Nguùn Thë ThoTrang
25

×