Tải bản đầy đủ (.ppt) (12 trang)

Bài thuyết trình: Xử lý ô nhiễm dầu - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH pot

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (235.16 KB, 12 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ
VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Bài thuyết trình: XỬ LÝ Ô NHIỄM DẦU
GVHD: Lê Bá Long
Nhóm thuyết trình: nhóm VIII
Thành viên: -
-
-
-
-
-
Nh ng v n đ thuy t ữ ấ ề ế
trình
I. Gi i thi u.ớ ệ
II. B n ch t và đ c tính c a d u m .ả ấ ặ ủ ầ ỏ
III.Nguyên nhân gây ô nhi m d u.ễ ầ
IV. nh h ng c a ô nhi m d u.Ả ưở ủ ễ ầ
V. Bi n pháp kh c ph c.ệ ắ ụ
I. Gi i thi u s nét v d u m .ớ ệ ơ ề ầ ỏLà sản phẩm của sự nén và nóng lên của các vật
liệu hữu cơ trong các thời kỳ địa chất.

Dầu mỏ được xem như là 1 thứ vàng đen trên thế
giới.

Năm 2011 trữ lượng dầu mỏ nhiều nhất là ở Ả Rập
Saudi (262,6 tỉ thùng), Venezuela (211,2 tỉ
thùng), Canada (175,2 tì thùng), Iran (137 tỉ
thùng), Iraq (115,0 tỉ thùng), kế đến là ở Kuwait, Các
Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Nga, Libya,
và Nigeria [2]

Ở Việt Nam trữ lượng dầu đã được phát
hiện vào khoảng 1,7 tỷ tấn và khí đốt vào
khoảng 835 tỷ m3. Trữ lượng dầu được dự
báo vào khoảng 6 tỷ tấn và trữ lượng khí
vào khoảng 4.000 tỷ m3.
II. B n ch t và đ c tính ả ấ ặ
c a d u m :ủ ầ ỏ

Dầu mỏ là một hỗn hợp rất phức tap,trong đó
có hàng trăm các cấu tử khác nhau. Mỗi loại
dầu mỏ được đặc trưng bởi thành phần
riêng,song về ban chất chúng đều có các
hdrocacbon là thành phần chủ yếu chiếm từ 60
đến 90% trọng lượng. Còn lại các chất chứa
oxy, lưu huỳnh và các hợp chất phức cơ…

×