Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

De toan so 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (55.07 KB, 1 trang )

ĐỀ SỐ 1
PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
*Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (0,5 điểm) Cơng thức tính diện tích hình thang là:
A) S = (a + b) x h
C) S = (a + b) : h x 2
B) S = (a + b) : h
D) S = (a + b) x h : 2
Câu 2: (0,5 điểm) Phần tơ đậm của hình dưới đây chiếm
bao nhiêu phần trăm?
A) 30%
C) 62,5%
B) 50%
D) 80%
Câu 3: (0,5 điểm) Chu vi của hình trịn có bán kính r = 4dm là
A) 12,56dm
B) 25,12dm
C) 25,56dm
D) 50,24dm
1

Câu 4: (0,5 điểm) Tam giác ABC có độ dài đáy là 16cm, chiều cao tương ứng bằng 2
độ dài đáy. Diện tích tam giác ABC là:
A) 128cm2
B) 64cm2
C) 12,8m2
D) 6,4cm2
Câu 5: (1 điểm) Điền số thích hợp vào ơ trống
a/ 14m2 25dm2 = .....…dm2
c/ 3m3= ….....cm3
b/ 54309dm3 =………….m3


d/ 8 giờ 45 phút = ………...giờ
PHẦN II/ TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
a) 8 giờ 39 phút + 6 giờ 25 phút
c) 2 ngày 7 giờ x 6
b) 6 năm 9 tháng – 3 năm 9 tháng
d) 4 giờ 24 phút : 3
Bài 2: (2 điểm) Tìm x:
a) x : 8 = 107,8 - 29,25
b) x + 16,7 = 50,5 : 2,5
Bài 3: (2 điểm) Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 75dm, chiều rộng
5m và chiều cao 6m. Người ta quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phịng.
Tính diện tích qt vơi, biết diện tích các cửa là 12,5m2.
Bài 4: (1 điểm) Nhà bác Hoa có một cái bể dạng hình lập phương đựng đầy nước và
đựng được 8000 lít nước. Em hãy tính xem diện tích xung quanh của cái bể đó là bao
nhiêu.
Hết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×