Tải bản đầy đủ (.ppt) (41 trang)

TIỂU LUẬN HÓA SINH THỰC PHẨM: TÌM HIỂU VỀ CHẤT MÀU NHÂN TẠO SỬ DỤNG TRONG THỰC PHẨM, CÁCH TỔNG HỢP CHÚNG, ỨNG DỤNG TRONG MỘT SỐ THỰC PHẨM CÁC CHẤT MÀU NHÂN TẠO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (577.66 KB, 41 trang )



 !"#$
%&

'()*+, /012,(
3456, 7)8,-9,-3:;:<=:3
>4)8,-(?@A 3:;3;B>3
;4AC 1D-12,( :B>=:=<3 
E456,-/,--)F, 3:;<>3:3 

=4G CA,(HI, 3:;<=JE3  

-óK3E 
0G,L-ó/ >:3:M>:3>
Thnh ph H Ch Minh , năm 2010
-12,(3NO"

-PKKA)QARG,@-S@-),(@-C@T@-UV@-WR-X)@2@YKA)
Z([@R-0G,,-0G,\AR],(-UV^5WR_/`a,(\bKA)cd@\A
@-e,(QCa04-f,(@YL-g,h,(,-)iKKA),(-j/QAkdR
KA)-/*(d,KA)R5l@R0IVQG,@T@\FRQ0m)L-T@4

l/\AC,()n,([@,(1o0R/V-p,QAK;
QCa0
MA)Rl,-0G,_1U@R5q@-Q*\AR0,-@-IRr
R-0G,,-0G,4
MA)R],(-UV_1U@cg,s)WRkt,(V-12,(
V-TV-CT-?@4
MA)@Y`W)W,Rl,-0G,_1U@R],(-UV(6,


(0[,(\u0@-WRKA)Rl,-0G,ZkvR/M/5CRv,^4
343-PKKA)R-l@V-PK
-PKKA)R-l@V-PKQAKiR,-YK
,-X,(@-WR@YKA)_1U@`w,(QAKV-x(0/
R-l@V-PK_yRaC5/-Cz@@g0R-0m,KA)cd@
@e/R-l@V-PK,-tKQAKRh,(Rq,--WV
`{,@e/cg,V-PK4
34>-p,QCa0
34>43-PKKA)Rl,-0G,
34>4>-PKKA)R],(-UV-CT-?@
A@T@V-PKKA)_1U@RaC5/
kt,(@T@V-g,|,(R],(-UV-CT
-?@4
-X,(_0b)@6,@-f}L-0c~`x,(@-WRKA)

T@@-WRKA)c~`x,(V-g0QA,-X,(@-WRL-',(
(p*_i@Rq,-4

T@@-WRKA)c~`x,(V-g0QA,-X,(@-WRL-',(
(p*),(R-14

-X,(cg,V-PK@-)*y,-Y/@e/,-X,(@-WRKA)
R5C,(•)TR5€,-@-Ik0I,\AkAC•)g,QA,-X,(
@-WRL-',(@Y_i@Rq,-4
>43-YK@-WRKA)\A,(
>4343/5R5/•0,vZ‚3:>^

D}-0m)‚3:>4



3J

B

E
/
;

B

>



-12,(> ƒ
T NG H PỔ Ợ
q,-@-WR

A)\A,(`a,(kiR\A,(@/K-„/R/,
R5C,(,1u@qRR/,R5C,(vR/,CQ4

…0I,R-A,-KA)_†R5C,(K'0R51o,(
L0bK4

YR-y(p*`.|,(4

w,(R5C,(cg,s)WRkT,-L‡CR-l@V-PK
R5T,(K0m,(K|R51U)R5|,(@TK)[0
R'K\†,(CA0V-CK/R\†,(CA0R R@-q,444


0b)`w,(<=R5?,(Q1U,(@2R-y4




B
/
>

ˆ

>
Z‰

E<<;ˆ(ŠKCQ^

q,--CAR/,R5C,(,1u@
>>=(ŠZ>:‹^

>434>7)0,CQv0,\A,(Z7)0,CQ0,vHvQQCŒKA)
\A,(^
>MZ>M7)0,CQ*Q^M3;M0,`/,`0C,v`0c)Q•C,0@
/@0``0cC`0)Kc/QRŽ>MZ3;M0CsC0,`/,M>M
*Q^•)0,CQ0,v`0c)Q•C,0@/@0`cC`0)Kc/QR

7)0,CQv0,QAK)[0/R50@e//s0R
C,c)QV-C,0@\A•)0,CQ*`/,v`0C,@Y
KA)\A,(4

D}-0m)‚3:E4


w,(R5C,(@',(,(-mcg,s)WRkT,-L‡C
R-l@V-PKR5T,(K0m,(K|R51U)R5|,(
@TK)[0R'K\†,(CA0V-CK/R\†,(CA0
R R@-q,444
>434;),cvR*vQQCŒ••Z‚33:^\A,(`/
@/K


3J

3:

>
/
>

<

>
Z‰

E=>;<
(ŠKCQ^

-0mR_i,Y,(@-g*;B:‹

-0mR_i,Y,(@-g*=M3:(Š3::K/R>E‹

D}-0m)‚33:



q,-@-WR

…iRKA)\A,(-„/R/,R5C,(,1u@qRR/,
R5C,(vR-/,CQL-',(-ACR/,R5C,(`6)
],_.,-_I,,-0mR_i3;:
:
4

…0I,R-A,-KA)_†R5C,(K'0R51o,(
L0bK4

w,(R5C,(cg,s)WRkT,-L‡CR-l@
V-PKR5T,(K0m,(K|R51U)R5|,(@T
K)[0R'K\†,(CA0V-CK/R\†,(CA0
R R@-q,444

0b)`w,(:=K(ŠL(L-[0Q1U,(@2R-y
-12,(V-TVR],(-UV
0/0_Ca,3R],(-UVJ•‘,/V-R-CQ
c)Q•C,/R

0b)L0m,@e/V-g,|,(

M-0mR_iV-g,|,(3::
:
4

MSQmKCQ‘,/V-R-CQ/@0`c)Q•)50@QA3;4


M-o0(0/,V-g,|,(;(0o4
0/0_Ca,>0/•C-Y/\A,(1,(Rx

0b)L0m,@-CV-g,|,(`0/•C-Y/

T@,-p,`0/•C-Y//R50,0R50R4

-0mR_iV-g,|,(:M=
:


'0R51o,(/@0`c)Q•)50@`14

0b)L0m,@-CV-g,|,(,(1,(RxR-€,-0mR_i
L-',(•)T3:
:
4
>434EHvQQCŒ>Z\A,(,-aR^


3J

3:

Q>
/
>

E


<

>
Z‰==34>B(ŠKCQ^



0cC`0)KM>=M`0@-QC5CMEM’;MKvR-*QM=MCsCMEMZEM
c)Q•C,/RCV-v,*Q^`0/•v,*QMEMV*5/•CQM3M
*Q“kv,•v,vc)Q•C,/Rv

$,(`x,( Yellow 2G_1U@`w,(5i,(5”04


>434=5/,(vZ@/K,-aR^


3J

3:

>
/
>

<

>
Z‰


E=>;<(ŠKCQ^



3M-v,*Q/•CM>M,/V-R-CQMJˆM`0c)Q•C,0@/@0`
`0cC`0)Kc/QRM<M*`5Cs*MˆV-v,*Q/•CM3;M
,/V-R-/Qv,v`0c)Q•C,0@/@0``0cC`0)Kc/QR

$,(`x,( 5/,(v_1U@`w,(5i,(5”04
>434JA,(/R0)R:

 >E•`0,0R5CM,/V-RCQ_1U@_0b)@-I
`CRT@`x,(@e/
;
\u0/s0RM,/V-RCQ
>EM`0c),•C,0@`w,(_y,-)iKKA)
\A,(cFKQG,R2Qx/4)[0/R50`w,(_y
,-)iKR-l@V-PK4
>434<A,(/VRCQCc

 9s0R>E`0,0R5CM,/V-RCQMEc),•C,0@
_1U@_0b)@-I`CRT@`x,(@e//s0R>E<M
,/V-RCQMR50c),•C,0@\u0/s0R,0R50@4-WR
,A*qR_1U@`w,(_yQAK
>4>-YK@-WRKA)_†
>4>43Carmoisine (E.122)


>:


3>

>
/
>

<

>


Z‰=:>E>
(ŠKCQ`‰:4ˆ:(Š@K
;
^



>MZEMc)Q•CM3M/VR-*Q/•C^M3M/V-R-CQMEM
c)Q•C,0@/@0`

/5KC0c0,vZ-/*@„,(?0QA/•C5)k0,v^
QA@-WRKA)R],(-UV@',(R-|@-Y/
-?@QA
>>

3>

>


<

>
/
4

9•C5)k0,vQAK)[0/@e//s0R/V-RCQM
c)QV-C,0@@YKA)_†4

D}-0m)‚3>>4

w,(R5C,(cg,s)WRL‡CK|R,1u@
(0g0L-TR444,(CA05/@„,c~`x,(R5C,(
@',(,(-0mV,-)iK\A0,4

0b)`w,(:=K(ŠL(L-[0Q1U,(@2R-y4



>:

33

>
/
;

3:


;

Z‰

J:EE<(ŠKCQ^4


2.2.2 Amaranth (đỏ xanh dương):

q,-@-WR

A@-WRKA)_†R-l@V-PKL-TV-]k0I,
`1u0`a,(KA)_†c{KR/,R5C,(,1u@4

YKA)R-PK-2,R5C,(K'0R51o,(
L0bK4

$,(`x,(9K/5/,R-_n-iV,1u@(0g0
L-TRK|R_',(LvK\A_nR5T,(K0m,(4

0b)`w,(:<=K(ŠL(L-[0Q1U,(@2
R-y4

>4>4; Ponceau 4R :




3J


>

<

>
ŽZ‰

E;JEJ3(ŠKCQ^4


$,(`x,(Ponceau 4RR5C,(,1u@(0g0
L-TRkT,-L‡CK|R_n-iV@TQuVTC
V-'K/0\AL‡C
>4>4Ev`>Z_†s/,-`12,(^


J

ˆ

>
Z‰

3:ˆ43E(ŠKCQ^

-0mR_i,Y,(@-g*3:;M3:E•



3>M0K0,Ckv,•v,v


$,(`x,(Red 2Gcg,V-PKR RkT,-
L‡C\AK|@

>4>4=. 9QQ)5/5v`Z_†^




3E

>
/
>

ˆ

>
Z‰

EBJ4E>(ŠKCQ
^4



$,(`x,( Allura red`w,(5i,(5”0

×