Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với tầu, thuyền Xuất cảnh ppt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (117.45 KB, 4 trang )

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với tầu, thuyền Xuất cảnh
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Y tế dự phòng và môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có):
Trung tâm Y tế Dự phòng và phòng chống HIV/AIDS
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Trung tâm Y tế Dự phòng và phòng chống HIV/AIDS
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cảng vụ, Hải quan
Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp tại Cảng vụ
Thời hạn giải quyết:
Sau 01 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Phí kiểm dịch y tế biên
giới đối với Tầu, thuyền
xuất nhập cảnh
- Tàu trọng tải dưới
10.000 GRT = 68
USD/tàu
- Tàu trọng tải từ


10.000 GRT trở lên =
78 USD/tàu
- Tàu khách du lịch
quốc tế = 68 USD/tàu
Quyết định số
63/2007/QĐ-BTC

Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước
Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1
Cá nhân, tổ chức phải hoàn thiện bộ hồ sơ kiểm dịch y tế và nộp

Tên bước

Mô tả bước

tại Cảng vụ.
2.

Bước 2
Kiểm dịch viên y tế của Trung tâm Y tế Dự phòng và phòng
chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương sẽ kiểm tra hồ sơ và trực tiếp

kiểm tra hàng hóa,con người, Phương tiện xuất nhập cảnh,
chuyển cảng tại Cảng vụ.

3.

Bước 3
Nếu đạt tiêu chuẩn Cá nhân, tổ chức sẽ được Kiểm dịch viên y tế
của Trung tâm Y tế Dự phòng và phòng chống HIV/AIDS tỉnh
Bình Dương cấp ngay tại chỗ một Giấy chứng nhận kiểm dịch y
tế đối với tầu, thuyền xuất nhập cảnh, chuyển cảng. Nếu không
đạt thì sẽ không được cấp giấy


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

Tờ khai chung
Thành phần hồ sơ

2.

Tờ khai danh sách thuyền viên
3.

Giấy theo dõi sức khỏe
4.

Giấy chứng nhận xử lý vệ sinh hoặc giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh

Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

×