Tải bản đầy đủ (.doc) (24 trang)

Sáng kiến kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy nghe tiếng anh THCS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (158.12 KB, 24 trang )

Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy nghe môn tiếmg Anh bậc T.H.C.S
A - Phần mở đầu
I - Đặt vấn đề:
* Lý do chọn đề tài:
Mục tiêu của môn tiếng Anh là nhằm hình thành và phát triển ở học sinh
những kiến thức kỹ năng cơ bản về tiếng Anh và những phẩm chất trí tuệ cần
thiết để tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động. Vì vậy SGK tiếng Anh
THCS mới từ lớp 6 đến lớp 9 đều đợc biên soạn theo cùng một quan điểm xây
dựng chơng trình, đó là quan điểm chủ điểm ( thematic approach ) và đề cao các
phơng pháp học tập tích cực chủ động của học sinh.
Cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đều đợc quan tâm và đợc phối hợp
trong các bài tập và các hoạt động trên lớp.
Một trong 4 kỹ năng mà ngời học tiếng Anh nói chung, học sinh THCS
nói chung nói riêng, thờng gặp những khó khăn nhất định trong quá trình học đó
là kỹ năng nghe.
Trên thực tế để có đợc kỹ năng nghe tiếng Anh thì ngời học ngoại ngữ
phải có quá trình luyện tập nghe thờng xuyên, lâu dài với những hình thức và nội
dung nghe khác nhau. Việc dạy và học nghe môn tiếng Anh tuy không còn mới
mẽ nhng khó đối với tất cả giáo viên và học sinh bậc THCS. Theo chơng trình,
SGK cũ thì tiết dạy nghe không có. Việc dạy nghe môn tiếng Anh mới chỉ đợc đ-
a vào trong chơng trình, SGK từ năm học 2002- 2003
Với việc nghiên cứu đề tài này, tôi mong muốn sẽ phần nào giúp giáo viên
dần khắc phục những khó khăn trên để tiến hành dạy nghe môn tiếng Anh có
hiệu quả tốt hơn, học sinh tích cực, chủ động trong việc tiếp thu, lĩnh hội kiến
thức của bài học. Đó cũng là lý do mà tôi chọn đề tài này.
Giáo viên thực hiện: Dơng Công Lộc
1
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy nghe môn tiếmg Anh bậc T.H.C.S
II - Nhiệm vụ nghiên cứu:
Để thực hiện tốt đề tài nghiên cứu, ngời thực hiện đề tài này cần phải thực
hiện các nhiệm vụ sau.


1- Nghiên cứu các tài liệu hớng dẫn tiếng Anh, các kỹ thuật dạy nghe.
2- Thao giảng, dạy thử nghiệm
3- Dự giờ đồng nghiệp , trao đổi, rút kinh nghiệm.
4- Kiểm tra, đánh giá kết quả việc nắm bài của học sinh để từ đó có sự
điều chỉnh, bổ sung hợp lý.
III- Phạm vi nghiên cứu:
Đề tài xoay quanh đề tài nghiên cứu giảng dạy và học tập môn nghe tiếng
Anh của giáo viên và học sinh bậc THCS ở các lớp 6,7,8,9 truờng THCS Hồng
Thủy. Song đối tợng nghiên cứu điển hình mà tôi đã mạnh dạn áp dụng đề tài
này là hai lớp 7
3
và lớp 9
1
IV- Mục đích nghiên cứu :
Với việc nghiên cứu thành công đề tài, sáng kiến kinh nghiệm sẽ giúp giáo
viên có đợc những kinh nghiệm sau:
1. Cách thức tổ chức một tiết dạy nghe có hiệu quả
2. Các bớc tiến hành một tiết dạy nghe có hiệu quả
3. Hớng dẫn học sinh tự luyện tập, rèn luyện để có kỹ năng và kỷ xảo
nghe tiếng Anh.
V- Ph ơng pháp nghiên cứu:
1. Phơng pháp quan sát: Ngời thực hiện đề tài tự tìm tòi nghiên cứu, tiến
hành dự giờ thăm lớp của đồng nghiệp.
2. Phơng pháp trao đổi, thảo luận: Sau khi dự giờ của đồng nghiệp, đồng
nghiệp dự giờ ngời thực hiện đề tài, đồng nghiệp và ngời thực hiện đề tài tiến
hành trao đổi, thảo luận để từ đó rút ra những kinh nghiệm cho tiết dạy.
Giáo viên thực hiện: Dơng Công Lộc
2
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy nghe môn tiếmg Anh bậc T.H.C.S
3. Phơng pháp thực nghiệm: Giáo viên tiến hành dạy thể nghiệm theo

từng mục đích yêu cầu cụ thể một số tiết dạy nghe.
4. Phơng pháp điều tra: Giáo viên đặt câu hỏi để kiểm tra đánh giá việc
nắm nội dung bài học của học sinh.
B - Phần nội dung
I/ cơ sở lý luận:
1- Mục đích dạy học:
Mục đích của việc dạy ngoại ngữ không phải là cung cấp cho học sinh
kiến thức của ngôn ngữ đó, mà mục đích cuối cùng của việc dạy ngoại ngữ nói
chung, tiếng Anh nói riêng là dạy học sinh khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
Khả năng giao tiếp của học sinh thể hiện qua các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.
Kỹ năng nghe tiếng Anh của học sinh đợc hình thành qua một quá trình học tập
rèn luyện trong môi trờng Anh ngữ. Ngoài việc học tập ở trờng lớp, học sinh phải
tự học tập rèn luyện nghe thông qua các hình thức và các phơng thức khác nhau.
Kỹ năng nghe là khả năng sử dụng kiến thức ngôn ngữ vào mục đích nghe
hiểu bằng tiếng Anh.
2-Các yếu tố cơ bản trực tiếp tác động đến hiệu quả của tiết dạy nghe.
a- Giáo viên:
- Với phơng pháp dạy học mới, tích cực thì giáo viên đóng vai trò chỉ đạo,
điều khiển học sinh hoạt động trong giờ học.
- Để tiến hành một tiết dạy nghe có hiệu quả thì giáo viên cần thực hiện
tốt các yếu tố cơ bản sau:
+ Chọn và sử dụng linh hoạt các kỷ thuật dạy nghe phù hợp với từng nội
dung bài dạy.
+ Tổ chức, điều khiển lớp học, phân bố thời gian hợp lý.
Giáo viên thực hiện: Dơng Công Lộc
3
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy nghe môn tiếmg Anh bậc T.H.C.S
+ Sử dụng thành thạo các phơng tiện, các đồ dùng dạy học phục vụ dạy
nghe.
+ Sáng tạo ra các đồ dùng dạy học phù hợp phục vụ cho tiết dạy.

+ Truyền cảm, lôi cuốn, hấp dẫn học sinh.
b- Phơng pháp - kỹ thuật dạy nghe (Listening Techniques)
Phơng pháp dạy nghe ( Listening techniques) đợc quy định bởi nội dung
dạy nghe, nói cách khác, nội dung bài dạy nghe chi phối việc lựa chọn, vận dụng
phối hợp các phơng pháp, các kỹ thuật dạy nghe. Mỗi kỹ thuật dạy học phù hợp
với một hình thức bài dạy cụ thể ( dạy ngữ pháp, dạy nói,dạy viết )
c- Các phơng tiện thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ cho việc dạy nghe:
- Việc sử dụng thiết bị tranh ảnh hỗ trợ cho dạy học đối với môn ngoại
ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng đợc coi là một phơng tiện thể hiện một
phần nội dung chính của SGK. Trong tất cả đơn vị bài học chơng trình SGK mới
phần nội dung của bài nghe đợc ghi trong băng cát sét còn SGK chỉ in các bài
tập luyện nghe. Muốn thực hiện tốt các bài luyện nghe này thì ngời học phải đợc
nghe các nội dung bài học trong băng . Hơn thế nữa, thiết bị dạy học còn là ph-
ơng tiện tích cực trong việc đổi mới phơng pháp dạy học, thúc đẩy động cơ và
gây hứng thú học tập.
* Các thiết bị cần cho môn học:
- Máy thu phát băng cassette.
- Máy ghi âm các bài đọc và nghe theo SGK.
- Tranh ảnh minh hoạ nội dung bài học trong SGK
- Các tranh ảnh đồ dùng giáo viên tự tạo
d- Học sinh:
Trong mối tơng quan giữa cách dạy và cách học: Giáo viên là ngời tổ
chức, điều khiển học sinh tự chiếm lĩnh tri thức bằng chính những thao tác,
Giáo viên thực hiện: Dơng Công Lộc
4
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy nghe môn tiếmg Anh bậc T.H.C.S
những hành động trí tuệ của riêng mình dới vai trò tổ chức điều khiển của giáo
viên .
Để tiết dạy nghe đợc tốt thì học sinh cần phải có những kỹ năng cần thiết
trong việc nghe hiểu bằng tiếng Anh.

II- Thực trạng dạy nghe môn tiếng anh tr ờng THCS Hồng
thủy
1. Ưu điểm
Mặc dù có những điều kiện khách quan và chủ quan ảnh hởng trực tiếp
trong quá trình giảng dạy nhng chúng tôi đã biết khắc phục vợt lên những khó
khăn trớc mắt, từng bớc nâng cao chất lợng giờ dạy nghe môn tiếng Anh nhằm
đáp ứng mục đích chơng trình, SGK mới
a- Về phía giáo viên:
- Bớc đầu đã tiếp cận sử dụng tơng đối tốt các kỹ thuật dạy học đặc trng -
kỹ thuật dạy nghe.
- Đã quen và chủ động với cách thức tổ chức một tiết dạy nghe
- Phối hợp khá linh hoạt các kỹ thuật dạy học
- Sáng tạo ra nhiều đồ dùng dạy học phù hợp với nội dung các tiết dạy, vì
vậy nhiều tiết dạy nghe trở nên sinh động , có sức lôi cuốn và đạt hiệu quả cao.
- Sử dụng vận hành các trang thiết bị dạy học hiện đại phục vụ tốt cho quá
trình dạy nghe: băng đĩa hình máy cassette, đầu video, đèn chiếu
b- Về phía học sinh:
- Học sinh đã đợc quen dần với môn học nghe.
- Nhiều học sinh đã nghe và nhận biết đợc giọng đọc, nói của ngời bản
ngữ.
- Phần lớn học sinh nghe đợc những bài nghe có nội dung đơn giản, vừa
phải thực hiện đợc các yêu cầu, bài tập của giáo viên sau khi nghe lần 3
Giáo viên thực hiện: Dơng Công Lộc
5
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy nghe môn tiếmg Anh bậc T.H.C.S
- Một số học sinh đã hình thành kỹ năng, kỹ xảo trong học tập.
2- Tồn tại:
a- Giáo viên:
Vẫn còn một số giáo viên gặp một só khó khăn nhất định trong việc thực
hiện các thao tác, kỹ thuật dạy nghe, trong việc lựa chọn các kỹ thuật cho phù

hợp với từng tiết dạy, từng giai đoạn của tiết dạy.Còn ngại sử dụng hoặc sử dụng
cha thành thạo đồ dùng dạy học phục vụ cho tiết dạy nghe ( đài cassett, hình
minh họa )
b- Học sinh:
- Động cơ để nghe hiểu bằng tiếng Anh còn hạn chế.
- Nhiều em ít có cơ hội để nghe, ít tiếp cận với các thông tin đại chúng mà
qua đó có thể nghe tiếng Anh.
- Một số em còn ngại nghe và nói bằng tiếng Anh, còn sợ bị mắc lỗi.
- Môn nghe hiểu còn mới với các em, nhất là học sinh lớp 6,7.
- Học sinh cha quen với tốc độ đọc, nói trong băng của ngời Anh.
c- Phơng tiện đồ dùng dạy học:
- Đồ dùng dạy học phục vụ cho việc giảng dạy còn quá ít, một số còn
thiếu: tranh, ảnh, băng, đài casstte.
- Chất lợng băng thâu cha tốt, giọng đọc còn cha rõ, tiếng ồn nhiều.
d- Điều tra cụ thể:
Trong quá trình giảng dạy, bản thân tôi đảm nhận khối 7 và khối 9. Với ý
thức vừa nghiên cứu đặc điểm tình hình học tập bộ môn của học sinh vừa tiến
hành, rút kinh nghiệm. Ngay từ đầu năm học tôi đã định hớng cho mình một kế
hoạch và phơng pháp cụ thể để chủ động điều tra tình hình học tập của học sinh
do lớp mình phụ trách. Qua điều tra, tôi đã nhận ra rằng hầu hết các em nắm từ
Giáo viên thực hiện: Dơng Công Lộc
6
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy nghe môn tiếmg Anh bậc T.H.C.S
vựng không chắc, kỹ năng nghe và giao tiếp bằng tiếng Anh còn hạn chế. Kết
quả điều tra cụ thể nh sau:
Lớp TSHS
Giỏi Khá T.Bình Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
7
3

43 2 4,7 6 14,0 30 69,8 11 25,6 2 4,7
9 9 37 1 2,7 7 18,9 25 67,6 9 24,3 3 8,1
III- Một số giải pháp thực tế để tiến hành một tiết dạy nghe
đạt hiệu quả
1- Lập kế hoạch cho một tiết dạy nghe:
a- Đối với giáo viên
Để một tiết dạy nghe đợc tốt thì ngời giáo viên cần thực hiện các bớc
sau:
- Nghiên cứu các kỷ nội dung tiết dạy từ sách giáo khoa, sách giáo viên:
SGK, SGV là cơ sở quan trọng, để giáo viên hoạch định giảng dạy của
mình cho tiết học.
Việc nghiên cứu kỹ SGK, SGV sẽ giúp cho giáo viên tổ chức, điều khiển
tiết dạy nghe đi đúng trọng tâm, trọng điểm; phân bố thời gian cho các bớc, các
hoạt đông một cách khoa học.
- Nghiên cứu mục đích yêu cầu của tiết dạy:
Mục đích, yêu cầu của tiết dạy là đích mà cả giáo viên và học sinh cần
phải đạt đợc sau tiết dạy học. Đối với tiết dạy nghe, thông thờng mục đích, yêu
cầu của tiết dạy là giúp học sinh luyện tập và phát triển các kỹ năng: Listening
(nghe), Speaking (nói), Reading ( đọc), Writing (viết) ( trong đó kỹ năng nghe là
Giáo viên thực hiện: Dơng Công Lộc
7
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy nghe môn tiếmg Anh bậc T.H.C.S
chủ yếu), sau khi kết thúc phần nghe học sinh hiểu đợc nội dung chính của bài
nghe và thực hiện một số yêu cầu hay bài tập ngôn ngữ nào đó.
- Lựa chọn và phối hợp các kỹ thuật dạy nghe (Listening Techniques) một
cách linh hoạt và phù hợp:
Việc lựa chọn kỹ thuật dạy nghe phải đợc xác định trên căn cứ là nội dung
của tiết dạy, đặc điểm, năng lực của lớp học và các giai đoạn trong tiến trình dạy
nghe gồm có 3 giai đoạn: Giai đoạn trớc khi nghe (Pre-Listening), giai đoạn
trong khi nghe (While-listening), giai đoạn luyện tập " Post- listening ". Trong

mỗi giai đoạn có các kỹ thuật dạy nghe đặc trng phù hợp với từng giai đoạn đó.
Sử dụng tốt các phơng tiện, đồ dùng dạy học phục vụ cho tiết dạy nghe:
* Sử dụng máy cassett:
+ Trớc khi thực hiện dạy học cần chuẩn bị máy tốt, băng rõ và pin dự
phòng khi mất điện
+Phải đảm bảo tính an toàn khi thao tác.
+ Tuyệt đối không để học sinh tự ý sử dụng nếu cha đợc hớng dẫn
+ Xem xét sự cần thiết, hiệu quả mang lại, thời gian cụ thể cho từng công
đoạn
* Sử dụng tranh minh hoạ:
+ Canh hình trong SGK:
Một trong những thế mạnh của bộ SGK biên soạn theo chơng trình mới là
có nhiều tranh hình minh hoạ. Việc tận dụng đến mức tối đa các tranh hình trong
SGK để giúp học sinh hiểu bài học mới là việc cần chú trọng trong tất cả các bài
học.
+Tranh hình minh họa: ( tự tạo hoặc mua ) để giới thiệu và luyện tập bài
mới là yêu cầu bắt buộc. Không yêu cầu hình minh họa phải đảm bảo tính thẩm
Giáo viên thực hiện: Dơng Công Lộc
8
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy nghe môn tiếmg Anh bậc T.H.C.S
mĩ cao, nhng phải có sự liên hệ thực tế gần gũi với nội dung bài học. Nếu không
có điều kiện mua thì có thể phóng to tranh minh hoạ trong SGK
- Cần phải lên một giáo án hợp lý, khoa học.
Giáo viên cần hoạch định rõ hoạt động của thầy, hoạt động của trò, thời
gian cho các hoạt động, các yêu cầu của từng bài tập, các phơng án trả lời của
học sinh
- Trao đổi, thảo luận về phơng án giảng dạy.
Hiệu quả của tiết dạy nghe sẽ đợc nâng cao hơn nếu phơng án giảng dạy
đợc đa ra thảo luận cùng đồng nghiệp trớc khi dạy việc làm này không chỉ mang
lại kết quả tích cực cho tiết dạy nghe mà kỹ năng khác cũng có kết quả nh vậy.

b- Đối với học sinh
Giáo viên yêu cầu học sinh chuẩn bị tốt cho tiết học tới bằng cách:
- Ra hệ thống các câu hỏi gợi mở về bài mà các em sắp đợc học để học
sinh có thời gian suy nghĩ , tìm hiểu tài liệu
- Yêu cầu học sinh thực hiện một số bài tập liên quan đến nội dung tiết
dạy nghe mà đối với các tiết dạy kỹ năng khác cũng có kết quả nh vậy.
- Khuyến khích, động viên học sinh tự tin, chủ động, sáng tạo nêu ra
những vấn đề, câu hỏi có liên quan đến nội dung bài dạy
2 Thực hiện tốt tiến trình dạy nghe
Đối với một tiết dạy ngữ pháp hay từ vựng, thông thờng trong tiến trình
của tiết dạy có 3 giai đoạn đó là: Presentation - Practie - Production. Tiến trình
của một tiết dạy nghe cũng phải trải qua 3 giai đoạn: Pre - Listening, While -
Listening, và Post - Listening. Tiến trình dạy học này không những giúp học
sinh nắm hiểu bài mà còn giúp các em sử dụng kỹ năng nghe trong giao tiếp thực
tế. Song vấn đề tiên quyết là giáo viên cần phải xác định rỏ ràng mục đích yêu
Giáo viên thực hiện: Dơng Công Lộc
9
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy nghe môn tiếmg Anh bậc T.H.C.S
cầu cầu của từng bài nghe cụ thể để từ đó định hớng cho học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ trong những giai đoạn tiếp theo.
a. Pre - Listening: ( about 10 - minutes)
( True/ Frediction, Open Prediction, Ordering, Pre- Questions)
Là giai đoan giúp học sinh có định hớng, suy nghĩ về đề tài hay tình
huống trớc khi học sinh nghe.
- Giáo viên nên tạo tâm thế chuẩn bị làm bài nghe cho học sinh bằng cách
dẫn dắt gợi hỏi về chủ đề bài nghe, yêu cầu học sinh quan sát tranh, đọc từ và
đoán xem các em chuẩn bị nghe chủ đề gì, ai sắp nói với ai
- Giáo viên có thể yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm đoán sơ bộ về nội
dung sắp nghe thông qua tranh hay tình huống bàI nghe.Có thể các em nói
không chính xác với nhĩng gì các em sắp nghe nhng vấn đề đặt ra là các em có

hứng thú trớc khi nge.
- Giáo viên giúp các em lờng trớc những khó khăn có thể gặp phảI về phát
âm hay cấu trúc mới,các kiến thức nền
- Cuối cùng giáo viên nói rõ cho họ sinh biết các em sẽ đợc nghe bao
nhiêu lần và hớng dẫn yêu cầu nhiệm vụ khi nghe ( chọn đúng, sai, trả lời câu
hỏi )
b. While - Listening: (about 20 - minutes)
( Selecting, Deliberate Mistakes,Grids, Listen and Draw, Comprehension
Questions)
Đây là giai đoạn mà ở đó học sinh có cơ hội luyện tập. ở giai đoan này
giáo viên đa ra các dạng bài tập, yêu cầu học sinh thực hiện. Học sinh có thể mắc
lỗi ở giai đoạn này vì vậy giáo viên chú ý cần sữa lỗi cho học sinh và đa ra các
phơng án trả lời đúng.
Giáo viên thực hiện: Dơng Công Lộc
10
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy nghe môn tiếmg Anh bậc T.H.C.S
Giáo viên bật băng hay đọc bài nghe 2 đến 3 lần ( nếu nội dung khó có
thể cho các em nghe 4 lần ). Lần đầu gúp học sinh làm quen với bài nghe hiểu
bao quoát nội dung bài nghe ( pendown ). Lần thứ hai nghe thông tin chính xác
để hoàn thành bài tập. Lần thứ ba nghe và kiểm tra lại bài tập đã làm. Mục tiêu
chính của nghe hiểu là học sinh nghe lấy nội dung chính hay lấy thông tin chi
tiết đồng thời hiểu đợc thái độ quan điểm của tác giả. Do đó giáo viên cho học
sinh nghe cả bài để họ nắm đợc ý chung cũng nh bố cục cả bài và làm bài tập,
sau đó có thể cho nghe lại từng đoạn để nắm kết quả hoặc nghe lại những chổ
khó để khẳng định đáp án. Nên hạn chế cho học sinh nghe từng câu, hoặc từng từ
một vì làm nh vậy sẽ khiến ngời học có thói quen phảI hiểu nghĩa từng từ từng
câu khi nghe.
c. Post - Listening (at least 15 minutes)
( Roleplay, Recall the story, Write- it- up, Further practice )
- Đây là giai đoạn luyện tập sau khi nghe. ở giai đoạn này học sinh sử dụng

những kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ đã đợc luyện tập ở giai đoạn " While -
Listening" vào các tình huống giao tiếp thực tế, có ý nghĩa. Sau khi nghe học
sinh cần thực hiện một số bài tập nh: báo cáo trớc lớp hay trong nhóm về kết quả
bài tập, các học sinh khác nghe cho ý kiến nhận xét hoặc chữa bài cho bạn. Giáo
viên cần phải kết hợp các kỹ năng khác để phát triển mở rộng thêm bài nghe nh
recall, write-it-up, discussion
* - vận dụng phơng pháp đổi mới dạy nghe vào một tiết dạy cụ thể

Unit 3: Atrip to the countryside Period:17
Lesson 3: listen ( P 25 ) Planing:
Teaching:
Aims:
-Practice listening for specific information about Ba and his familys trip
To their home village in the countryside.
Giáo viên thực hiện: Dơng Công Lộc
11
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy nghe môn tiếmg Anh bậc T.H.C.S
Ojectives:
- By the end of the lesson students will be able to write a short paragraph
about the trip.
Teaching skills:
- Listening, writing
Teaching aids:
- Text books, pictures,word cards, map, poster, cassette, tape.
Stages:
Teacher Students Board taking notes
A- Warm- up
* Matching
(Use a poster)
- Divide the class in to

two groups
? Match the English
words with their meaning
in Vietnamese
- Evaluate
B- New lesson:
I- Pre-listening:
1- Pre-teach:
a- Elicit vocab
- situation
- translation
- picture
Airport
Store
Pond store
Bamboo forest
Dragon bridge
Parking lot
Higway No1
Gas station
Banyantree
- One by one of two
groups
-Guess the words
Cây đa
Sân bay
Trạm xăngdầu
Bãi đỗ xe
Đờng quốc lộ 1
Cửa hàng

Luỹ tre
Hồ
Cầu rồng
I-Vocabulary:
- (to) pick S.O up
- (to) continue
- (to) cross
Giáo viên thực hiện: Dơng Công Lộc
12
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y nghe m«n tiÕmg Anh bËc T.H.C.S
- translation
- example ( gas, oil )
*-Checkstress & pronun-
ciation
? Copy
b- Check vocab: R.O.R
2-Picture ordering predic
tion
*-set the scene:
Ba and his family took a
bus from their house in
the city to their home
Village in the country-
-side.
?Guess the order of the
pictures about their route
- Divide the class in to
two groups ( prepare
pictures for two groups
II- While listening:

*- Matching
-Hang the map 4- P25 on
the board
- Prepare nine wordcards
about the names of the
-Listen and repeat
-Copy down
-Rewrite the words
- Five students of two
groups use the pictures to
make the order prediction
- westwards (adv)
- fuel (n)
II- Picture ordering
( pictures )
III- Matching
( map 4- P25 )
A- Banyantree
B- Airport
C- Highway No1
Gi¸o viªn thùc hiÖn: D¬ng C«ng Léc
13
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y nghe m«n tiÕmg Anh bËc T.H.C.S
places
? Listen,match the words
-cards with the correct
places on the map
- Turn on the cassette
-First time
? check your prediction

- Second time
? Listen and match
- Feed back
Third time
? Listen and correct your
answer.
- Feed back
- Correct
-Evaluate the two groups’
Prediction
(Call one student to
replace the wrong order
if necessary)
III-Post- Listening:
-Divide the class in to
- Listen check their pre
-diction ( pendown)
-Taking note - compare
with their partners
- Give the answers they
hear
-Match the names with
the places (one by one go
to the board match the
wordcards with the
places)
-In groups of 4 students
D- Dragon bridge
E- Gas station
F- Store

G- Pond
H- Bamboo forest
I- Parking lot
IV- Further exercise:
Ex:
Gi¸o viªn thùc hiÖn: D¬ng C«ng Léc
14
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy nghe môn tiếmg Anh bậc T.H.C.S
groups of 4
? Use the correct order of
the pictures to rewrite
about Ba and his familys
trip
Feed back
Have 3- 4 groups posters
Hung on the board
Correct- evaluate
write down on their
posters
- Compare with others
- Exchange corretion
At 6.30 in the morning
Ba and his family took a
bus to their home village
in the coutryside. The
bus ran on the highway
No1 to the north
C- Homework:
- Rewrite the paragraph
- Do exercise B2 P20-21 in the exercise book

- Prepare lesson 4: Read (P25- 26)
IV- Những kết quả đạt đ ợc sau khi áp dụng đề tài:
Việc vận dụng sáng kiến kinh nghiệm này bản thân tôi đả đạt đợc một số
kết quả hết sức khả quan. Trớc hết những kinh nghiệm này rất phù hợp với chơng
trình, SGK mới. Học sinh có hứng thú học tập hơn, tích cực chủ động sáng tạo để
mở rộng vốn hiểu biết, đồng thời cũng rất linh hoạt trong việc thực hiện nhiệm
vụ lĩnh hội kiến thức và phát triển kỹ năng. Không khí học tập sôi nổi nhẹ nhàng.
Học sinh có cơ hội để khẳng định mình, không còn lúng túng, lo ngại khi bớc
vào giờ học. Đây cũng chính là những nguyên nhân đi đến những kết quả tơng
đối khả quan của đợt khảo sát học kì I vừa qua, cụ thể là:
Lớp TSHS
Giỏi Khá T.Bình Yếu Kém
Giáo viên thực hiện: Dơng Công Lộc
15
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy nghe môn tiếmg Anh bậc T.H.C.S
SL % SL % SL % SL % SL %
7
3
43 5 11.6 13 30.2 35 81,4 8 18.6 0 0
9
1
36 6 16.7 8 22.2 31 86,1 5 13.9 0 0
Loại Lớp 7
3
Lớp 9
1
Giỏi Tăng 6,9% Tăng 14,0%
Khá Tăng 16,2% Tăng 16,7%
TBình Tăng 11,6% Tăng 18,5%
Yếu Giảm 7,0% Giảm 9,6%

Kém Giảm 4,7% Giảm 10,4%
V- B ài hoc kinh nghiệm
Sau khi áp dụng thành công đề tài này bản thân tôi đã gặt đợc những kết quả
đáng kể và những kinh nghiệm quý báu cho bản thân nh sau:
1- Giáo viên phải luôn tạo môi trờng ngoại ngữ trong giờ học và phải sử
dụng tiếng Anh nh là ngôn ngữ chính đễ giao tiếp. Tùy theo khối lớp và đối tợng
học sinh, giáo viên có thể sử dụng những câu tiếng Anh ngắn gọn, đơn giản, dể
hiểu, dể nhớ, dể thuộc.
- Giáo viên phải luôn biết khích lệ học sinh sử dụng kiến thức đã học để sử
dụng trong giao tiếp.
- Giáo viên không nên quá chú ý đến lỗi của học sinh trong khi nói. Hãy
để các em nghe và nói tự nhiên. Đừng bao giờ buộc học sinh phải dừng nói trong
khi học sinh đó đang cố gắng diễn tả ý nghĩa của mình bằng tiếng Anh, làm nh
vậy sẽ khiến các em cảm thấy sợ mắc lỗi khi nghe và nói.
- Giáo viên nên lòng ghép các hoạt động nghe và nói tiếng Anh với hình
thức " vừa chơi - vừa học".
Giáo viên thực hiện: Dơng Công Lộc
16
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy nghe môn tiếmg Anh bậc T.H.C.S
- Trong thời gian ở nhà hớng dẫn các em tập nghe tiếng Anh qua đài, tivi,
nghe các bài hát bằng tiếng Anh
Bằng việc tạo ra các môi trờng ngoại ngữ nh vậy thì học sinh mới có thể
luyện tập tốt kỹ năng nghe và các kỹ năng giao tiếp khác.
2- Giáo viên cần sự lôi cuốn, thu hút học sinh vào nội dung bài nghe bằng
các hình thức hoạt động, các kỹ thuật dạy nghe phù hợp cho từng giai đoạn của
một tiết dạy nghe
3- Sáng tạo những đồ dùng nghe phù hợp với nội dung của bài nghe: tranh
ảnh, mô hình, băng
( Cụ thể bản thân tôi đã thực hiện thu một bài nghe tiếng Anh từ dĩa 3 đến
4 lần điều này rất thuận tiện trong thao tác và tiết kiệm thời gian trên lớp )

4- Giáo viên cần phải chọn, sử dụng và phối hợp linh hoạt các phơng pháp,
kỹ thuật dạy nghe trong tiến trình của giờ dạy. ở giai đoạn luyện tập sau khi
nghe, ngoài các bài tập sách giáo khoa, giáo viên cần đa ra các bài tập phù hợp,
có tính năng giao tiếp thực tế cao.
Tóm lại:
Để thực hiện một tiết dạy nghe có hiệu quả thì giáo viên cần lu ý những
vấn đề sau đây: - Ngữ cảnh cần phải đợc giới thiệu rỏ ràng
- Nên tăng cờng sử dụng đồ dùng dạy học, máy ghi âm để giúp học sinh
nghe đợc giọng đọc của ngời bản ngữ .
- Nếu bài nghe do giáo viên đọc, phải đợc đọc chuẩn xác, rỏ ràng tốc độ
trung bình không nhanh quá không chậm quá.
- Cần tạo cơ hội cho học sinh luyện các kỹ năng cần thiết trong khi nghe
nh đoán từ, đoán nội dung trong ngữ cảnh, nghe ghép thông tin với tranh, nghe
điền thông tin vào bảng
Giáo viên thực hiện: Dơng Công Lộc
17
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy nghe môn tiếmg Anh bậc T.H.C.S
- Đối với một số bài nghe có nội dung phức tạp hơn thì giáo viên cố gắng
áp dụng tốt 3 bớc nghe hiểu để tạo điều kiện phát huy khả năng nghe hiểu và sử
dụng ngôn ngữ của học sinh.
- Các kỹ năng cần đợc phối hợp linh hoạt trong quá trình dạy nghe.
VI- những kiến nghị:
Xuất phát từ cơ sở lý luận, thực tiển, mục đích dạy học cũng nh những
thành công và hạn chế trong khi thực hiện đề tài, để góp phần cho việc dạy tiếng
Anh nói chung, dạy nghe nói riêng đạt chất lựơng ngày càng cải thiện bản thân
tôi có những kiến nghị thiết thực sau:
*Về phía cơ sở:
- Là môi trờng ngoại ngữ cho nên các kỹ năng phải đợc luyện tập theo đăc
trng của phơng pháp dạy học, vì vậy cần phải có phòng bộ môn để tránh gây
tiếng ồn cho những lớp học bên cạnh cũng nh không bị tác động của tiếng ồn từ

ngoài vào. ( có thể cho kết hợp với các phòng bộ môn khác)
- Hệ thống điện cần phải đợc tu sữa để đảm bảo tính hữu dụng và an toàn
khi sữ dụng.
- Cần cung cấp thêm đài, băng cassett (băng đài không có nên giáo viên tự
thu từ đĩa CD vì vậy chất lợng âm thanh không đảm bảo)
* Về phía lãnh đạo cấp trên:
Cần tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội giao lu học hỏi và rút kinh
nghiệm qua các hội thảo chuyên đề.
Giáo viên thực hiện: Dơng Công Lộc
18
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy nghe môn tiếmg Anh bậc T.H.C.S
C - Kết luận
ở bậc THCS việc đa tiết dạy nghe môn tiếng Anh vào chơng trình là điều
kiện tốt để học sinh có thể phát triển một cách đầy đủ các kỹ năng ngôn ngữ.
Song dạy và học nghe Tiếng Anh còn "mới "đối với cả học sinh và giáo viên, vì
vậy trong những năm đầu thực hiện, cả giáo viên và học sinh không thể tránh
khỏi những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu. Với sáng kiến kinh nghiệm này, tôi hy
vọng sẽ góp một phần nhỏ vào việc giúp giáo viên và học sinh trờng chúng tôi
nói riêng, các đồng nghiệp và học sinh các trờng bạn nói chung khắc phục dần
khó khăn, thực hiện việc dạy và học nghe môn tiếng Anh đạt hiệu quả tốt hơn.
Về phía bản thân, tôi xin hứa sẽ tiếp tục thừa kế và phát huy những kết quả đã
đạt đợc của việc thực hiện đề tài, đồng thời không ngừng học hỏi rút kinh
nghiệm, khắc phục những khó khăn trong giảng dạy để đáp ứng yêu cầu đổi mới
chơng trình, phơng pháp giảng dạy môn tiếng Anh của Bộ Giáo Dục Đào Tạo.
Hồng Thủy, ngày 10 tháng 02 năm 2006
Hiệu trởng Ngời thực hiện
trờng thcs hồng thủy

Giáo viên thực hiện: Dơng Công Lộc
19

Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy nghe môn tiếmg Anh bậc T.H.C.S
Võ Thành Đồng Dơng Công Lộc
Các tài liệu tham khảo
1. SGV, SGK mới lớp 6,7,8,9 của Bộ GD-ĐT.
2. English language Teachimg Methodology của Bộ GD-ĐT 2003.
3. The ELTTP Methodology course.
4. Giáo dục học đại cơng - NXB Hà Nội 1995.
5. Đánh giá trong Giáo dục của Bộ GD-ĐT.
6. Sách Một số vấn đề về đổi mới phơng pháp dạy học bậc THCS môn tiếng
Anh của Bộ GD-ĐT
7. Tài liệu tập huấn đổi mới phơng pháp môn tiếng Anh lớp6,7,8,9.
Giáo viên thực hiện: Dơng Công Lộc
20
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y nghe m«n tiÕmg Anh bËc T.H.C.S
Gi¸o viªn thùc hiÖn: D¬ng C«ng Léc
21
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy nghe môn tiếmg Anh bậc T.H.C.S
A-Warm-up:
* Matching:
(Use a poster)
Divide the class in to two
Groups
? Match the English words
with their Vietnamese
meaning
Evaluate
B- New lesson:
1- Pre-teach
a- Elicit vocabulary
-picture

-synonym ( go on )
-picture
-map
-example
*Checkstrees&pronunciation
? Copy the words
b- Check vocab: R.O.R
2- Ordering prediction
* Set the scene:
Ba and his family took a
bus from their house in the

City to their home village in
the countryside. Gueess the
order of the pictures about
their route
Divide the class the class in
to 2 groups
Prepare pictures
Airport
Pond
Store
Baboo forest
Dragon bridge
Parking lot
High way No1
Gas station
Banyan tree
One by one goes to the
board

Guess the words
Listen and repeat
Copy down
Rewrite the words
where they were
Cây da
Sân bay
Trạm xăng dầu
Bãi đỗ xe
Đờng quốc lộ 1
Cửa hàng
Luỹ tre
Hồ
Cầu rồng
I- Vocabulary:
-(to) pick SO up
-(to) continue
-(to) cross
-westwards (adv)
-fuel (n)
Giáo viên thực hiện: Dơng Công Lộc
22
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y nghe m«n tiÕmg Anh bËc T.H.C.S
City to their home village in
the countryside. Gueess the
order of the pictures about
their route.
Divide the class in to two
groups.
Prepare pictures for two

groups
tudents of each groups
use the

Gi¸o viªn thùc hiÖn: D¬ng C«ng Léc
23
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y nghe m«n tiÕmg Anh bËc T.H.C.S
Teacher Students Board
phßng gi¸o dôc ®µo t¹o huyÖn lÖ thñy
Gi¸o viªn thùc hiÖn: D¬ng C«ng Léc
24
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy nghe môn tiếmg Anh bậc T.H.C.S
tr ờng thcs hồng thủy
sáng kiến kinh nghiệm
Đề tài: kinh nghiệm dạy nghe môn tiếng anh bậc trung cơ
sở


Ngời thực hiện : Dơng công Lộc
Đơn vị : Trờng THCS Hồng Thủy
Giáo viên thực hiện: Dơng Công Lộc
25

×