Tải bản đầy đủ (.pdf) (9 trang)

máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 7 pptx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (120.16 KB, 9 trang )

Chỉång 4. Mạy âọng cc


70


CHỈÅNG IV MẠY ÂỌNG CC

4.1 Khại niãûm chung vãư mạy âọng cc
Do cáúu tảo ca nãưn âáút khäng âäưng nháút v kh nàng chëu ạp
lỉûc nh, vç váûy trong cäng tạc xáy dỉûng, thỉåìng phi xỉí l mọng.
Chi phê cho viãûc xỉí l mọng chiãúm mäüt t lãû khạ låïn so våïi täøng giạ
trë ca cäng trçnh. Mäüt trong nhỉỵng biãûn phạp xỉí l mọng vỉìa kinh tãú
vỉìa âm bo cháút lỉåüng cäng trçnh l phỉång phạp âọng cc.
Âãø âọng cc vo nãưn âáút cọ thãø dng cạc phỉång phạp: va âáûp(
lỉûc xung kêch) trong âọ cạ cạc loải nhỉ bụa håi, bụa råi, bụa âiãzen;
mạy âọng cc bàòng phỉång phạp rung âäüng( bụa rung) trong âọ cọ
loải rung táưn säú tháúp( näúi cỉïng), táưn säú cao( näúi mãưm); loải va rung v
bụa âọng cc thu lỉûc. Nãúu phán loải theo kh nàng di chuøn ta cọ
cạc loải mạy âọng cc di chuøn trãn ray; mạy âọng cc di chuøn
bàòng xêch; mạy âọng cc di chuøn bàòng phao( thi cäng mọng cáưu).
Mạy âọng cc thỉåìng cọ 3 pháưn chênh: mạy cå såí, giạ bụa v
âáưu bụa

Cáúu tảo chung mạy âọng cc âàût trãn ráy: 1- khung dỉåïi;2-bạnh sàõt;
3- giạ bụa;4,5- cå cáúu âiãưu chiãøn giạ bụa;6- toa quay
Chỉång 4. Mạy âọng cc


71så âäư cáúu tảo chung mạy âọng cc di chuøn bàòng bạnh xêch
1- mạy cå såí; 2- thanh giàòng ngang; 3- giạ dáùn hỉåïng;
4- âáưu bụa; 5- thanh giàòng xiãng.
a) Mạy cå såí: thỉåìng dng mạy cáưn trủc xêch, mạy xục mäüt gáưu, mạy
kẹo
b) Giạ bụa: gäưm mäüt thanh dáùn hỉåïng cho âáưu bụa trong quạ trçnh
âọng cc; thanh giàòng xiãng v thanh giàòng ngang, thanh ny cọ thãø
âiãưu khiãøn gọc nghiãng ca giạ( vãư phêa trỉåïc hay vãư phêa sau),
thỉåìng khong 5
0
khi cáưn âọng cc xiãn. Âãø âiãưu chènh âỉåüc cọ thãø
dng tàng âå hồûc xi lanh thu lỉûc.
c) Âáưu bụa: l bäü pháûn trỉûc tiãúp gáy ra lỉûc âọng cc. Hiãûn nay cọ cạc
loải âáưu bụa: bụa råi, bụa håi nỉåïc, bụa âiãzen, bụa rung, bụa thu
lỉûc.
Chỉång 4. Mạy âọng cc


72

- Bụa råi cọ kãút cáúu âån gin, dng mäüt váût nàng náng lãn åí
mäüt âäü cao no âọ ri th xúng âãø âọng cc. Loải ny cho nàng sút
tháúp.
- Bụa håi nỉåïc cọ táưng säú giao âäüng cao, 200 âãún 300 láưn/phụt
cọ khi tåïi 500 láưn/phụt; cc âọng khäng bë våí song cọ nhỉåüc âiãøm l
thiãút bë âi theo quạ cäưng kãưnh nãn hiãûn nay êt dng.
- Bụa âiãzen, bụa rung, bụa thu lỉûc: c ba âãưu cọ ỉu âiãøm gn
nhẻ, cå âäüng, âäüc láûp, hiãûu qu âọng cc cao. Do âọ cạc loải bụa ny
hiãûn nay âang âỉåüc sỉí dủng räüng ri trong cäng tạc âọng cc.

4.2 Bụa mạy håi nỉåïc: chảy bàòng håi nỉåïc. Nọ gäưm pháưn cháưy, tỉïc
pháưn chuøn âäüng lãn xúng, tao ra lỉûc xung kêch lãn âáưu cc; pháưn
báút âäüng tỉïc v bãû bụa, âm bo hỉåïng chuøn âäüng cho pháưn cháưy;
pháưn m cc chëu trỉûc tãúp lỉûc xung kêch cu pháưn cháưy
Cọ hai loải bụa håi nỉåïc: loải bụa tạc dủng âån v tạc dủng
kẹp.

a,b- bụa håi âån âäüng; c,d) bụa håi song âäüng
1- mi cc; 2- van håi;3- pit täng báút âäüng;
4- xy lanh chy; 5- pit täng cháưy;6- xy lanh
a) Bụa håi âån âäüng: loải bụa âiãưu khiãøn van håi bàòng tay hay tỉû
âäüng
Chỉång 4. Mạy âọng cc


73

Trng lỉåüng pháưng cháưy : 1 - 6 táún
Chiãưu cao náng cháưy : 0.9 - 1.5m
p sút håi nỉåïc : 6 - 8 atm
Säú nhạt âọng : 10 - 30 nhạt/phụt
Ỉu âiãøm:
- Cáúu tảo âån gin chuøn âäüng lãn xúng äøn âënh
- Trng lỉåüng hỉỵu êch chiãúm 70% trng lỉåüng bụa
Khuút âiãøm:
- Säú nhạt âọng trong mäüt phụt nh, c khi van håi âỉåüc âiãưu
chènh tỉû âäüng( 50 nhạt/phụt) nãn nàng sút âọng cc tháúp.
- Äúng cao su dáùn håi chuøn âäüng theo bụa nãn chọng hỉ hng.
b) Bụa håi song âäüng
Trng lỉåüng pháưn cháưy : 200 - 2200 kg

Säú nhạt âọng : 120 - 300 nhạt/phụt
Ỉu âiãøm:
- Säú nhạt âọng khạ låïn, do van håi âỉåüc âiãưu khiãøn tỉû âäüng
- Cọ thãø thay âäøi xung lỉûc âọng cc
Khuút âiãøm:
- Trng lỉåüng hỉïu êch chiãúm khong 20-30% trng lỉåüng bụa.
- Khuút âiãøm chung ca cạc loải bụa håi l cáưn cọ thiãút bë näưi
håi hay mạy nẹn khê, nhỉ váûy mạy cäưng kãưnh, di chuøn khọ
khàn.
4.3 Bụa Âiãzen( bụa näø): Ngun l lm viãûc ca bụa âäúng cc
âiãzen l dỉûa trãn ngun l lm viãûc ca âäüng cå âiãzen. Pháưn cháưy
ca bụa khi råi xúng, nẹn ẹp khäng khê trong xi lanh, âäưng thåìi lm
tàng nhiãût âäü ca khäng khê âọ âãún âäü lm bäúc chạy nhiãn liãûu. Lục
âọ nhiãn liãûu âỉåüc phun vo xy lanh v bë chạy näø, pháưn cháưy bë âáøy
tung lãn cao. Sau âọ cháưy råi xúng bàòng trng lỉåüng bn thán, âáûp
lãn âáưu cc, âäưng thåìi tiãúp tủc nẹn khäng khê.
Ỉu âiãøm:
- Trng lỉåüng chãút( pháưn xi lanh) nh
- Gn nhẻ hån bụa håi, bụa thu lỉûc, váûn chuøn dãø dng
- Tiãu êt täún nhiãn liãûu r tiãưn
Khuút âiãøm:
Chổồng 4. Maùy õoùng coỹc


74

- Nng lổồỹng hổợu ờch nhoớ
- Buùa hay bở cỏm( khọng nọứ õổồỹc)
- Tỏửn sọỳ nhaùt buùa thỏỳp( 50-70nhaùt/phuùt) nhoớ thua buùa hồi song
õọỹng

- Troỹng lổồỹng phỏửn chỏửy cuớa buùa õiózen cọỹt ọỳng 500-1000kg, coù
thóứ õoùng õổồỹc caùc loaỷi coỹc BTCT nỷng tồùi 13 tỏỳn, daỡi 25m.

Buùa õoùng coỹc õiózen
a)loaỷi hai coỹc dỏựn; b) loaỷi ọỳng dỏựn

Chổồng 4. Maùy õoùng coỹc


75

Buùa õiózen ọỳng dỏựn vaỡ trỗnh tổỷ hoaỷt õọỹng; 1-dỏy tồỡi;2-bóỷ buùa;3-xy
lanh buùa nọứ;4- ọỳng thoaùt vaỡ huùt khờ;5- bỗnh dỏửu;6-duỷng cuỷ nỏng pit
tọng chỏửy õóứ khồới õọỹng;8- xy lanh dỏựn hổồùng;9- pit tọng chỏửy;10-chọỳt
caù;11-bồm dỏửu
4.4. Buùa rung: Nguyón lyù laỡm vióỷc cuớa buùa rung laỡ lồỹi duỷng lổỷc rỏy
rung do truỷc lóỷch tỏm hay õộa lóỷch tỏm sinh ra õóứ truyóửn vaỡo coỹc.
Trong quaù trỗnh laỡm vióỷc coỹc luọn rung õọỹng nón giaớm õổồỹc lổỷc ma
saùt giổợa coỹc vỏử õỏỳt laỡm cho coỹc xuọỳng nhanh hồn.
Buùa rung coù kóỳt cỏỳu õồn giaớn, kờch thổồùc nhoớ, coù tờnh cồ õọỹng
cao, laỡm vióỷc tin cỏỷy, dóứ õióửu khióứn, coỹc khọng bở vồớ nhổ caùc loaỷi buùa
va õỏỷp, nón giaù thaỡnh haỷ 2- 3 lỏửn so vồùi buùa khaùc. Tuy nhión coù nhổồỹc
õióứm laỡ trong quaù trỗnh laỡm vióỷc lổỷc gỏy rung laỡm aớnh hổồớng tồùi caùc
cọng trỗnh lỏn cỏỷn vaỡ aớnh hổồớng trổỷc tióỳp õóỳn tuọứi thoỹ cuớa õọỹng cồ.
Buùa rung coù loaỷi nọỳi cổùng(tỏửng sọỳ thỏỳp 300-500lỏửn/phuùt), loaỷi
nọỳi móửm( tỏửn sọỳ cao 700-1500 lỏửn/phuùt) vaỡ loaỷi va rung

a) Buùa rung coù tỏửng sọỳ thỏỳp;b) buùa va rung coù tỏửng sọỳ cao
1- õọỹng cồ õióỷn;2- baùnh rng truyóửn lổỷc trung gian;3- hóỷ baùnh
rng õọửng bọỹ;4- baùnh tỏm sai;5- muợ coỹc;6- coỹc;7- hóỷ baùnh rng

truyóửn lổỷc;8- tỏỳm gia troỹng;9- loỡ so giaớm rung c)Buùa va õỏỷp
1- bọỹ phỏỷn taỷo va õỏỷp;2- baùnh tỏm sai;3-õóỳ buùa;4- bóỷ;5- lo xo;6- muợ
coỹc
Chỉång 4. Mạy âọng cc


76

4.5 Bụa âọng cc thu lỉûc: lm viãûc dỉåïi tạc dủng ca cháúït lng cäng
tạc cọ ạp sút cao 10-16Mpa( 100-160kg/cm
2
). Bụa âọng cc thu lỉûc
phi cọ thiãút bë nẹn âãø tảo ạp sút cho cháút lng cäng tạc. Cạc bụa
thu lỉûc cọ thãø âảt âãún nàng lỉåüng va âáûp 3.5-120 KJ v säú láưn va âáûp
50-170 láưn/phụt, khäúi lỉåüng âáưu bụa 210-7500 kg. Loải bụa ny khi
lm viãûc khäng gáy ä nhiãøm mäi trỉåìng, dãø khåíi âäüng ngay c khi
lm viãûc trãn nãưn âáút úu.
Bụa âng cc thu lỉûc cọ hai loải bụa âån âäüng v bụa song
âäüng. Trong loải âån âäüng cháút lng chè náng âáưu bụa lãn räưi cho råi
tỉû do; loải bụa song âäüng cháút lng lm c hai nhiãûm vủ: náng âáưu
bụa lãn cao v âáøy cho råi cọ gia täúc.

Så âäư bụa thu lỉûc song âäüng
1- âãú bụa;2- thán bụa;3- âáưu bụa;4- cạn pit täng;5- khoang dỉåïi pit
täng;6- pit täng;7- van mäüt chiãưu;8- van phán phäúi;
9- khoang trễn pit täng; I- äúng vo; II- äúng ra

Chỉång 4. Mạy âọng cc77

4.6 Cäng sút ca bụa mạy: cäng sút ca bụa mạy phủ thüc ráút
nhiãưu vo säú nàng lỉåüng chi phê cho mäüt chu k âọng cc, phủ thüc
vo säú láưn va âáûp trong mäüt âån vë thåìi gian.
4.6.1 Cäng sút bụa håi
Nãúu gi n l säú láưn va âáûp ca bụa trong mäüt phụt v A l cäng
tiãu hao cho mäüt láưn âọng cc thç trong mäüt giáy cäng sút tiãu hao
âãø âọng cc s l: P =
75
.
60
.nA
(KW)
Trong âọ:
a) Våïi bụa håi tạc dủng âån thç
Nàng lỉåüng va âáûp âỉåüc xạc âënh
A = Q. H. k (KGcm)
Trong âọ: Q- trng lỉåüng pháưn va âáûp ca bụa (KG)
H- chiãưu cao råi (m)
k- hãû säú tênh âãún sỉû máút mạt do ma sạt trong
cå cáúu ca bụa( thỉåìng láúy k= 0.9)
b) Våïi bụa tạc dủng kẹp
Nàng lỉåüng va âáûp âỉåüc xạc âënh
A = Q. H. k + p. ω
.
H (KGcm)
Trong âọ: H- hnh trçnh ca pit täng (cm)
ω
-

diãûn têch lm viãûc ca pit täng (cm
2
)
p- ạp lỉûc håi(khängkhê) trong xi lanh bụa
(KG/cm
2
)
Q- trng lỉåüng va âáûp ca bụa (KG)
k- hãû säú ma sạt ( k= 0.9)
Chụ ràòng chiãưu cao låïn nháút H
max
trong âiãưu kiãûn cho phẹp thç
phủ thüc vo âäü bãưn ca cc, xạc âënh theo cäng thỉïc
H
max
=
QE
lF
.2

2
σ
(cm)
Trong âọ: σ- giåïi hản bãưn ca cc
l- chiãưu di cc (m)
F- diãûn têch tiãút diãûn ngang ca cc( m
2
)
E- mäâun ân häưi ca váût liãûu cc( KG/cm
2

)
Q- trng lỉåüng pháưn råi ca bụa ( KG)

Chổồng 4. Maùy õoùng coỹc


78

4.6.2 Cọng suỏỳt cuớa buùa õiózen
P =
1000
.
60
.nA
(KW)
Trong õoù : A- nng lổồỹng rồi cuớa buùa (N.m)
n- sọỳ lỏửn rồi cuớa buùa trong mọỹt phuùt
(lỏửn/phuùt)
4.6.3 Cọng suỏỳt buùa rung
P =
1000
.
60
np

( KW)
Trong õoù: p- lổỷc rỏy rung (N)
p =
g
G

.e.
2

-
bión õọỹ rung (m)
n- vỏỷn tọỳc quay cuớa truỷc lóỷch tỏm ( voỡng/phuùt)
G- troỹng lổồỹng khọỳi lóỷch tỏm (N)
g- gia tọỳc troỹng trổồỡng
-
gia tọỳc cuớa khọỳi lóỷch tỏm (1/s)
e- õọỹ lóỷch tỏm (m)

×