Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: MẶT TRĂNG LÀ VỆ TINH CỦA TRÁI ĐẤT docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (150.22 KB, 5 trang )

Đề bài: MẶT TRĂNG LÀ VỆ TINH CỦA TRÁI ĐẤT
I.Mục tiêu: Sau bài học, hs bết:
-Trình bày mối quan hệ giữa Trái Đất , Mặt Trời và Mặt Trăng
-Biết Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất
-Vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất
II, Đồ dùng dạy học:
-Các hình trong SGK t 118,119
-Giấy A4, mỗi hs một bút vẽ
-Quả địa cầu
III.Các hoạt động dạy học:
Ti
ến

tr
ình

dạy học

Ho
ạt

đ
ộng

c
ủa

th
ầy

Ho


ạt

đ
ộng

c
ủa

tr
ò

A.
Bài c
ũ

(5 phút)


B.Bài mới:
HĐ 1:
Quan sát
tranh theo
cặp
(10 phút)
-
Tr

á
i
Đ
ất

l
à

h
ành

tinh trong h


M
ặt

Tr
ời

-Gv nêu câu hỏi:
+Từ Mặt Trời ra xa dần, Trái Đất là hành
tinh thứ mấy?
+Trong hệ Mặt Trời có mấy hành tinh?
+Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào có sự
sống? Nêu ví dụ?
-Nhận xét
-Mục tiêu: Bước đầu biết mối quan hệ
Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng
-Tiến hành:

-Bước1: Gv hướng dẫn hs quan sát và trả
lời theo gợi ý sau:
+Hãy chỉ trên hình 1: Mặt Trời, Trái Đất,


-3 hs trả lời
-quan sát và thảo
luận theo cặp
-ở giữa là Mặt


HĐ 2:
M
ặt

Tr
ă
ng v
à

tr
ình

b
ày

h
ư
ớng


chuy
ển

động của Mặt Trăng quanh Trái Đất?


+Nhận xét về độ lớn của Mặt trời, Trái
Đất, Mặt Trăng?-Bước2: Đại diện các nhóm trình bày


-Kết luận: Mặt Trăng chuyển động
quanh Trái Đất theo hướng cùng chiều
quay của Trái Đất quanh Mặt Trời, Trái
Đất lớn hơn Mặt Trăng còn Mặt Trời lớn
hơn Trái Đất nhiều lần
-Mục tiêu: Biết Mặt Trăng là vệ tinh của
Tr

ời
, ti
ếp

đó

l
à

Trái Đất, ngoài
cùng là Mặt
Trăng, hướng
chuyển động của
Mặt Trăng quanh
Trái Đất giống
hướng chuyển
động của Trái Đất
quanh Mặt Trời-
theo hướng từ
Tây sang Đông
-Mặt Trời có kích
thước lớn nhất,
sau đó là Trái
Đất, cuối cùng là
Mặt Trăng
-đại diện các
nhóm trình bày
-bạn bổ sung
-hs lắng nghe


V


s
ơ

đ


Mặt Trăng
quay quanh
Trái Đất
( 12 phút)


Tr
á
i
Đ
ất
, hs v


s
ơ

đ


M
ặt

Tr
ă
ng quay
quanh Trái Đất
-Tiến hành:

-Bước1: Gv giảng: Vệ tinh là thiên thể
chuyển động xung quanh hành tinh
+Tại sao Mặt Trăng được gọi là vệ tinh
của Trái Đất?

-Em biết gì về Mặt Trăng?

-Gv nói thêm: Mặt Trăng cũng có dạng
hình cầu,Các nhà khoa học đã nghiên
cứu và kết luận: Trên Mặt Trăng không
có không khí, nước và sự sống
-Mở rộng thêm: Mặt Trăng là vệ tinh của
Trái Đất, ngoài ra, chuyển động quanh
Trái Đất còn có vệ tinh nhân tạo do con
người phóng lên vũ trụ
-Giải thích:
+Tại sao Mặt Trăng chỉ hướng có một
nửa bán cầu về phía Trái Đất? (Vì Mặt
Trăng vừa chuyển động xung quanh Trái-hs lắng nghe

-vì Mặt Trăng
chuyển động

quanh Trái Đất
-Mặt Trăng có
dạng hình cầu, bề
mặt Mặt Trăng
lồi, lõm, trên Mặt
Trăng không có
sự sống
-hs lắng nghe

HĐ 3:
Trò chơi:Mặt
Trăng
chuyển động
quanh Trái
Đất
(6 phút)


Đ

t nh
ư
ng c
ũng

v
ừa

t


quay xung quanh
mình nó. Chu kì ( khoảng thời gian quay

được 1 vòng) của 2 chuyển động này gần
nhau và đều theo hướng ngược chiều
kim đồng hồ ( nếu nhìn từ cực Bắc
xuống)
-Bước2; Hs vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay
quanh mình nó như h2 trong SGK t119
vào giấy rồi đánh mũi tên chỉ hướng
chuyển động của Mặt Trăng

-Kết luận: Mặt Trăng chuyển động
quanh Trái Đất nên được gọi là vệ tinh
-Mục tiêu: Cung cấp cho hs những kiến
thức về sự chuyển động của Mặt Trăng
quanh Trái Đất
-Tiến hành:
-Bước1:Gv chia lớp thành 4 nhóm
-Hướng dẫn 2 em đại diện cho một nhóm
lên đóng vai Mặt Trăng đi vòng quanh
quả địa cầu một vòng theo chiều mũi tên
sao cho mặt luôn hướng về quả địa cầu
như hình dưới của t119
-Bước2:các nhóm lần lượt tham gia chơi
(mỗi nhóm 2 em)
-Gv nhận xét, tuyên dương-vẽ theo nhóm
đôi, 2 hs ngồi
cạnh nhau trao
đổi và nhận xét sơ
đồ của nhau
-hs lắng nghe
-hs tham gia trò
chơi
-lớp nhận xét cụ
thể về cách quay,
chiều quay của
bạn đúng chưa?
Nh
ận xét
-

dặn dò:
(2 phút)
-
2 hs
đ
ọc

m
ục
: “ B

óng

đèn

to


s
áng


-Nhận xét tiết học
-Dặn hs ôn bài
-Chuẩn bị bài sau: Ngày và đêm trên
Trái Đất


×