Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: TRAÍ ĐẤT LÀ MỘT HÀNH TINH TRONG HỆ MẶT TRỜI docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (151.34 KB, 5 trang )

Đề bài: TRAÍ ĐẤT LÀ MỘT HÀNH TINH TRONG HỆ MẶT TRỜI
I.Mục tiêu: Sau bài học, hs có
-Biểu tượng ban đầu về hệ Mặt Trời
-Nhận biết được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời
-Có ý thức gữi gìn, bảo vệ sự sống cho Trái Đất
II. Đồ dùng dạy học:
-Các hình trong SGK trang 116,117
III.Các hoạt động dạy học:
Ti
ến

tr
ình

dạy học

Ho
ạt

đ
ộng

c
ủa

th
ầy

Ho
ạt


đ
ộng

c
ủa

tr
ò

A.
Bài c
ũ

(4 phút)

B.Bài mới
-
Schuy
ển

đ
ộng

c
ủa

Tr
ái

Đ
ất

-Gv nêu câu hỏi:
+Nhìn từ cực Bắc xuống, Trái Đất quay
quanh mình nó theo hướng cùng chiều
hay ngược chiều kim đồng hồ?
+Trái Đất tham gia đồng thời mấy
chuyển động ? Đố là những chuyển
động nào?
-Nhận xét
-Vào bài: Khi quan sát bầu trời, em nhìn
thấy những gì?
-GT bài: Trong vũ trụ không chỉ có Mặt
Trăng, Mặt Trời mà còn có rất nhiều
ngôi sao, đó chính là các hành tinh

khác.Bài học hôm nay các em sẽ hiểu
được các hành tinh trong hệ Mặt Trời


-2 hs trả lời


-Mặt Trời, Mặt
Trăng, mây, các vì
sao…

HĐ 1:
Quan sát
theo cặp
(10 phút)


-
Gv ghi
đ


-Mục tiêu: Có biểu tượng ban đầu về hệ
Mặt Trời, nhận biết được vị trí của Trái
Đất trong hệ Mặt Trời
-Tiến hành:
-Bước1: Gv cho hs biết: Hành tinh là
những thiên thể chuyển động quanh Mặt
Trời
-Gv hướng dẫn hs quan sát h1 trong
SGK và trả lời câu hỏi sau:
+Trong hệ Mặt Trời có mấy hành tinh?+Từ Mặt Trời ra xa dần, Trái Đất là hành
tinh thứ mấy?
+Tại sao Trái Đất được gọi là hành tinh
của hệ Mặt Trời?

-Bước2: Gọi một số hs trả lời trước lớp

-Kết luận: trong hệ Mặt Trời có 9 hành
tinh, chúng chuyển động không ngừng

-hs lắng nghe


-quan sát và thảo
luận theo cặp
-có 9 hành tinh: sao
Thuỷ, sao Kim,
Trái Đất, sao Hoả,
sao Mộc,sao Thổ,
sao Thiên Vương,
sao Hải Vương, sao

Diêm Vương
-hành tinh thứ ba

-vì Trái Đất chuyển
động quanh Mặt
Trời
-một số hs trả lời
trước lớp
-hs lắng ngheHĐ 2:
Quan sát và
thảo luận
(10 phút)

quanh M
ặt

tr
ời

v
à

c
ùng

v
ới

M
ặt

Tr
ời

tao
thành hệ Mặt Trời
-Mục tiêu: Biết trong hệ Mặt Trời, Trái

Đất là hành tinh có sự sống, có ý thức
giữ gìn cho Trái Đất luôn xanh, sạch,
đẹp
-Tiến hành:
-Bước1: Hs trong nhóm thảo luận theo
các câu hỏi gợi ý:
+Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào có sự
sống?
+Hãy lấy ví dụ để chứng minh Trái Đất
là hành tinh có sự sống?

-Kết luận: Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất
là hành tinh có sự sống. Sự sống có ở
hầu như khắp nơi trên Trái Đất
+Để giữ gìn sự sống trên Trái Đất, mỗi
người chúng ta cần làm gì?-quan sát và thảo
luận theo nhóm
-Trái Đất

-ở biển có cá, tôm,
trên đất liền có
hươu sao, lạc đà, ở
Bắc cực, Nam cực
lạnh giá lại có gấu
trắng, chim cánh
cụt sinh sống…
-hs lắng nghe


-giữ vệ sinh môi
trường chung,
không xả rác bừa
bãi, tuyên truyền
mọi người có ý


HĐ 3:
Trò chơi:
Thi kể về
các hành
tinh trong

hệ Mặt
Trời
(6 phút)Củng cố
bài:
(3 phút)
-Kết luận chung: Mỗi người chúng ta ai
cũng phải có trách nhiệm giữ gìn và bảo
vệ sự sống trên Trái Đất đó cũng chính là
sự sống của chúng ta
-Mục tiêu: Mở rộng hiểu biết về một số
hành tinh trong hệ Mặt Trời
-Tiến hành:
-Bước1: Gv chia nhóm và phân công các
nhóm sưu tầm tư liệu về một hành tinh
nào đó trong 9 hành tinh trong hệ Mặt
Trời
-Bước2: Trong nhóm nghiên cứu tư liệu
để kể về hành tinh

-Lưu ý: Hình thức kể phong phú, có thể
kể tương tự như bài 58
-Bước3: Gv mời đại diện các nhóm thi
kể trước lớp
-Gv nhận xét, bổ sung, khen nhóm nào
kể hay và phong phú về nội dung
-Hỏi:
+Trong hệ Mặt Trời ,có mấy hành tinh?
+Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào có sự
sống?
+Để giữ gìn sự sống trên Trái Đất, mỗi
th

c b
ảo

v


m
ô
i
trường Trái Đất
-hs lắng nghe-các nhóm tập hợp
tư liệu để thi kể


-hs kể về các hành
tinh trong nhóm


-đại diện các nhóm
thi kể
-nhóm bạn nhận xét-hs trả lời

Nhận xét -
dặn dò:
(2 phút)

ng
ư
ời

ch
úng


ta c
ần

ph
ải

l
àm

g
ì
?

-1 hs đọc mục: “ Bóng đèn toả sáng”
-Nhận xét tiết học
-Dặn dò:hs học bài
-Chuẩn bị bài sau: Mặt Trăng là vệ tinh
của Trái Đất


-1 hs đọc


×