Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: LÀNG QUÊ VÀ ĐÔ THỊ. pptx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (153.45 KB, 5 trang )


Đề bài: LÀNG QUÊ VÀ ĐÔ THỊ.
I.Mục tiêu: Sau bài học, hs có khả năng:
- Phân biệt sự khác nhau giữa làng quê và đô thị.
- Liên hệ với cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân ở địa phương.
- Có ý thức gắn bó với quê hương.
II. Đồ dùng dạy học:
- Các hình trong SGK trang 62, 63.
III.Các hoạt động dạy học:
Ti
ến

tr
ình

dạy học
Ho
ạt

đ
ộng

c
ủa

gi
áo

vi
ê
nHo
ạt

đ
ộng

c
ủa

hs

A.
Bài c
ũ

(5 phút)
B.Bài mới:

HĐ 1:
Làm việc
theo nhóm

( 10-12
phút)
-
Ho
ạt

đ
ộng

c
ô
ng nghi
ệp
, th
ươ
ng m
ại
.

-Gv nêu câu hỏi:
+Các hoạt động như khai thác khoáng sản,
luyện thép, dệt may được gọi là hoạt động
gì?
+Các hoạt động mua bán được gọi là hoạt
động gì?
+Kể tên một số chợ, siêu thị, cửa hàng nơi
em ở ?
-Gv nhận xét.
-GT bài.
-Mục tiêu: hs phân biệt sự khác nhau giữa

làng quê và đô thị.
-Tiến hành:
-Bước1: Gv hướng dẫn hs quan sát tranh
trong SGK và thảo luận theo nhóm.


-3 hs trả lời.-Quan sát và thảo
luận theo nhóm.
+H
ình

1 v


c
ảnh

g

ì
?


+Hình 2 vẽ cảnh gì?

+Hình 3 vẽ cảnh gì?
Nêu sự khác nhau giữa làng quê và đô thị
và ghi lại kết quả theo bảng dưới đây:

L
àng

qu
ê

Đô

th


Phong c
ảnh
,
nhà cửa


Ho
ạt


đ
ộng

sinh sống
chủ yếu của
nhân dân


Đư
ờng

s
á
,
hoạt động
giao thông


C
â
y c
ối

-
L
àng


qu
êđ
ồng

bằng.
-Làng quê ỏ miền
núi.
-Đô thị.
-Các nhóm quan
sát tranh, thảo
luận và ghi vào
phiếu học tập.-Bước2:


Đ
ại

di
ện

c
á
c nh
óm

l
ê
n tr
ình

b
à
y

Kêt quả thảo luận.


-Gv căn cứ vào kết quả trình bày của các
nhóm, nhận xét, phân tích và nêu rõ sự
khác nhau giữa làng quê và đô thị.
-
Đ
ại


di
ện

c
á
c
nhóm trình bày.
-Nhóm bạn bổ
sung.HĐ 2
Thảo luận

nhóm
( 7-10
phút)

-
Kết luận:l
àng

qu
ê
, ng
ư
ời

d
â
n s
ống

bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, chài lưới
và các nghề thủ công khác… xung quanh
nhà thường có vườn cây, chuồng, trại,

đường làng nhỏ, ít người qua lại, ở đô thị,
người dân thường đi làm trong công sở,
cửa hàng, nhà máy…, nhà ỏ tập trung san
sát, đường phố có nhiều người và xe cộ
qua lại.
-Giáo dục môi trường, dân số: Ở đô thị
đông vui, hoạt động kinh tế sôi động song
vấn đề môi trường như rác thải, khói, bụi,
đang xuống cấp nghiêm trọng, trường học
bệnh viện quá chật vì người đông, không
có không gian cho hs vui chơi, rèn luyện
thân thể.
-Mục tiêu: Kể được tên một số nghề
nghiệp mà người dân ở làng quê và đô thị
thường làm.
-Tiến hành:
-Bước 1: Chia nhóm:
-Gv chia các nhóm, mỗi nhóm căn cứ vào
thảo luận ỏ hoạt động để tìm ra sự khác
biệt về nghề nghiệp của người dân ỏ làng
quê và đô thị.

-
H
s l
ắng

nghe
.


-Hs tham gia phát
biểu về môi
trường ỏ làng quê
và đô thị, về dân
số.-Thảo luận nhóm
để tìm ra sự khác
biệt giữa làng quê
và đô thị.HĐ 3:
Vẽ tranh
(11-12
phút)

-
Bước2:

M
ột

snh
óm

tr
ình

b
ày

k
ết

qu


theo bảng sau:
Ngh


nghi
ệplàng quê
Ngh


nghi
ệp
đô

thị
-
tr
ồng

tr
ọt

-
-
-
-
bu
ô
n b
á
n

-
-
-


-Bước 3: Căn cứ vào kết quả thảo luận, gv
giới thiệu cho các em biết thêm về sinh

hoạt của làng quê để các em hiểu khi chưa
có cơ hội đến thăm.
-Kết kuận:
-Ỏ làng quê, người dân sống bằng nghề
trồng trọt, chăn nuôi, chài lưới và các nghề
thủ công khác.
-Ỏ đô thị, người dân thường đi làm trong
các công sở, cửa hàng, nhà máy…
-Mục tiêu: khắc sâu và tăng thêm những
hiểu biết của hs về đất nước:
+Nơi em đang ở là làng quê hay đô thị?
-Tiến hành:
-Gv nêu chủ đề: Hãy vẽ về thành phố quê
em.


-Hs lắng nghe.
-Đô thị.

Nhận xét-
dặn dò
( 2 phút)
-
Y
ê
u c
ầu

m

ỗi

em v


m
ột

tranh
.


-Hv trình bày tranh.
-Gv và cả lớp nhận xét ( nếu em nào vẽ
chưa xong, các em có thể về nhà vẽ tiếp)

2 hs đọc lại mục: “ Bạn cần biết”.
-Liên hệ giáo dục hs về ý thức bảo vệ môi
trường, góp phần làm cho đô thị ngày càng
xanh, sạch, đẹp hơn.
-Gv nhận xét tiết học.
-Dặn hs học bài.
-Chuẩn bị bài sau: An toàn khi đi xe đạp.

-
H
s chu
ẩn

bgiấy, tham gia vẽ
tranh.
-Một số em trình
bày bài vẽ của
mình.
-Bạn nhận xét.
-2 hs đọc.

×