Tải bản đầy đủ (.ppt) (17 trang)

tiết 12 Bài 10. cấu tạo bên trong của Trái Đất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.22 MB, 17 trang )Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
1) Phân tích độ dài ngày và đêm tại các điểm ở hình 25 vào
các ngày 22/6 và 22/12 => Rút ra kết luận về hiện tượng
ngày đêm dài, ngắn khác nhau theo vĩ độ trên trái Đất?
- Ở các vĩ độ khác nhau có sự chênh lệch ngày đêm dài ngắn
khác nhau
+ Xích đạo quanh năm có ngày và đêm bằng nhau.
+ Càng xa xích đạo sự chênh lệch độ dài ngày đêm càng lớn.

Ki
Ki
ểm tra bài cũ
ểm tra bài cũ
2) Hãy nêu hiện tượng ngày đêm dài suốt 24 giờ ở 2 vùng cực
trên Trái Đất?
-
Ở 2 vùng cực có hiện tượng ngày đêm dài suốt 24 giờ: kéo dài từ
1 ngày đến 186 ngày (6 tháng).
+ 2 vòng cực chỉ có 1 ngày hoặc đêm dài 24 giờ
+ 2 địa cực có ngày hoặc đêm dài 24 giờ kéo dài 186 ngày (6
tháng)

Tiết 12 - B
Tiết 12 - B
ài 10:
ài 10:CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
1. Cấu tạo bên trong của Trái Đất
* Cá nhân (5’):
* Cá nhân (5’):
1) Quan sát hình 26 và cho biết
Trái Đất có bao nhiêu lớp?
Tên gọi từng lớp?
-
Chia làm 3 lớp:
+ Lớp lõi (nhân)
+ Lớp trung gian
+ Lớp vỏ

Lớp
Lớp
Độ dày
Độ dày
Trạng Thái
Trạng Thái
Nhiệt độ
Nhiệt độ
Vai trò
Vai trò
Vỏ Trái
Đất
Lớp
Trung
gian
Lõi

Từ 5 km đến
70 km
Rắn chắc
Càng xuống sâu
T
0
càng cao, tối
đa tới 1000
0
C
Là nơi tồn tại
của các TP tự
nhiên, sự sống
của con người
Dày gần
3.000km
Quánh dẻo
đến lỏng
Từ 1.500 ->
4.700
0
C.
Dày trên
Dày trên
3.000km
3.000km
Lỏng ở ngoài
rắn ở trongCao nhất
khoảng 5000
0
C
Tạo từ trường
cho Trái Đất


Giúp các địa
mảng có thể di
chuyển được
1) Cấu tạo bên trong của Trái Đất:
2) Dựa bảng hãy trình bày đặc điểm cấu tạo bên trong và
vai trò từng lớp của Trái Đất?
Tiết 12 - B
Tiết 12 - B
ài 10:
ài 10:


CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT

Tiết 12 - B
Tiết 12 - B
ài 10:
ài 10:


CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT

CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
1. Cấu tạo bên trong của Trái Đất
-
Chia làm 3 lớp:
+ Lớp lõi (nhân)
+ Lớp trung gian
+ Lớp vỏ
- Đặc điểm cấu tạo từng
lớp (bảng sgk/32)

LÁT CẮT BỔ DỌC
LÁT CẮT BỔ DỌC


THỂ HIỆN CẤU TRÚC TRÁI ĐẤT
THỂ HIỆN CẤU TRÚC TRÁI ĐẤT
Lớp
trung
gian
Lõi
(nhân)
(rắn chắc)
(lỏng)
(quánh dẻo)
(lỏng)
(rắn chắc)

Tiết 12 - B
Tiết 12 - B
ài 10:

ài 10:


CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
1. Cấu tạo bên trong của Trái Đất
1. Cấu tạo bên trong của Trái Đất
2) Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất
2) Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất
* Cặp bàn (5

):
1) Dựa thông tin sgk /32 cho biết:
Lớp vỏ trái đất có đặc điểm gì?
- Nằm ở ngoài cùng, là lớp
mỏng nhất được cấu tạo bởi
lớp đá rắn chắc, chiếm 1%
thể tích và 0,5% khối lượng
của Trái Đất.

2) Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất
Tiết 12 - B
Tiết 12 - B
ài 10:
ài 10:


CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
- Nằm ở ngoài cùng, là

lớp mỏng nhất được
cấu tạo bởi lớp đá rắn
chắc, chiếm 1% thể
tích và 0,5% khối
lượng của Trái Đất.
- Cấu tạo do một số địa
mảng nằm kề nhau.
2) Quan sát hình 27 cho biết lớp vỏ Trái Đất
gồm có các địa mảng lớn nào ? Xác định
và chỉ ra trên lược đồ?
1) Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Mac ma
Quan sát sơ đồ sau và kết
hợp nội dung SGK, cho biết
nơi 2 mảng tách xa nhau sẽ
hình thành dạng địa hình gì ?
Nếu 2 mảng tách xa nhau sẽ
hình thành dãy núi ngầm
dưới Đại Dương
Tiết 12 - Bài 10:
Tiết 12 - Bài 10:


CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
2) Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất

Quan sát sơ đồ sau và kết hợp nội dung SGK, cho biết nơi 2
mảng xô vào nhau sẽ hình thành dạng địa hình gì ?

Hai mảng xô vào nhau : Hình thành núi cao, vực sâu, đồng thời
sinh ra núi lửa và động đất

- Nằm ở ngoài cùng, là lớp mỏng nhất
được cấu tạo bởi lớp đá rắn chắc, chiếm
1% thể tích và 0,5% khối lượng của
Trái Đất.
-
Được cấu tạo do một số địa mảng nằm
kề nhau.
+ Các địa mảng luôn di chuyển chậm.
+ Hai địa mảng có thể tách xa nhau hoặc
xô vào nhau, sinh ra động đất núi lửa.
Tiết 12 - Bài 10:
Tiết 12 - Bài 10:


CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
2) Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất
1) Cấu tạo bên trong của Trái Đất
3) Nêu vai trò của
lớp vỏ?
- Là nơi tồn tại của các TP tự nhiên
và sự sống của con người.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NÚI LỬA
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NÚI LỬA

Sự dịch chuyển của mảng Ấn Độ

Sự dịch chuyển của mảng Ấn Độ
về phía lục địa Á – Âu và kết quả
về phía lục địa Á – Âu và kết quả
của sự chuyển dịch: Himalaya –
của sự chuyển dịch: Himalaya –
nóc nhà thế giới.
nóc nhà thế giới.
ĐỈNH EVEREST
ĐỈNH EVEREST
DÃY HYMALAYA
DÃY HYMALAYA

Xác định vị trí 3 lớp của Trái Đất trong hình vẽ sau đây ?
1
3
2
Lõi
Lớp trung gian
Lớp vỏ

HƯỚNG DẪN DẶN DÒ
- Học thuộc phần bảng cấu tạo bên trong
của Trái Đất sgk/32 + kết luận sgk/33.
-
Trả lời câu hỏi và bài tập sgk/33.
-
Làm bài 10 tập bản đồ thực hành.
- Chuẩn bị bài thực hành bài 11 sgk/34

XIN CHÀO TẠM BIỆT CÁC EM

×