Tải bản đầy đủ (.ppt) (16 trang)

Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (402.94 KB, 16 trang )


QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ
QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ
GIỜ
GIỜ

1. Kiểm tra bài cũ:
Nội dung
Nội dung


Vó độ
Vó độ


-Có thời gian ngày bằng 24 giờ.
-Có thời gian ngày bằng 24 giờ.
-Có thời gian đêm bằng 24 giờ.
-Có thời gian đêm bằng 24 giờ.
-Có thời gian ngày đêm bằng nhau.
-Có thời gian ngày đêm bằng nhau.
-Có ngày lớn hơn đêm.
-Có ngày lớn hơn đêm.
-Có đêm lớn hơn ngày.
-Có đêm lớn hơn ngày.


66
66
0
0


33’B
33’B
66
66
0
0
33’N
33’N
0
0
0
0
23
23
0
0
27’B
27’B
23
23
0
0
27’N
27’N
Dựa vào Hình vẽ ngày 22/6 em hãy điền vào
bảng sau:

2. Bài mới:
Trái Đất được cấu tạo ra sao và bên trong nó
gồm những gì? Đó là vấn đề mà từ xưa con

người vẫn muốn tìm hiểu. Ngày nay, nhờ vào
sự phát triển của khoa học kó thuật, con
người đã biết bên trong Trái Đất gồm có mấy
lớp, đặc điểm của chúng ra sao và sự phân bố
của các lục đòa và các đại dương trên vỏ Trái
Đất như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua
bài học hôm nay.

Bài 10: CẤU TẠO
BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT

1/. Cấu tạo bên trong của Trái Đất:
Để tìm hiểu cấu tạo bên trong Trái Đất, con
người không thể quan sát và nghiên cứu trực
tiếp, vì lỗ khoan sâu nhất chỉ đạt 15 km so với
bán kính Trái Đất hơn 6300 km. Để biết được
phải dùng phương pháp gián tiếp: đòa chấn,
trọng lực, đòa từ. Ngoài ra con người còn
nghiên cứu thành phần tính chất các thiên
thể khác.

1/. Cấu tạo bên trong của Trái Đất:
-Quan sát Hình 26 (SGK): Em hãy cho biết
cấu tạo bên trong Trái Đất gồm mấy lớp?
Kể ra?
-Gồm 3 lớp: vỏ, trung gian, lõi (nhân)

×