Tải bản đầy đủ (.ppt) (23 trang)

BÀI 10 : CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.08 MB, 23 trang )Kiểm tra bài
Kiểm tra bài


Phân tích độ dài ngày và đêm tại
Phân tích độ dài ngày và đêm tại
tất cả các điểm vào ngày 22/6 và
tất cả các điểm vào ngày 22/6 và
22/12 ?
22/12 ?


Bài 10
Bài 10


Quan sát đoạn phim sau và cho biết phương
Quan sát đoạn phim sau và cho biết phương
pháp nghiên cứu cấu tạo bên trong của Trái
pháp nghiên cứu cấu tạo bên trong của Trái
Đất?
Đất?
- Phương pháp xác định phổ
- Phương pháp xác định phổ
biến: phương pháp địa chấn.
biến: phương pháp địa chấn.


I. C U TRÚC C A TRÁI TẤ Ủ ĐẤ


I. C U TRÚC C A TRÁI TẤ Ủ ĐẤ
Em hãy quan sát
Em hãy quan sát
hình v sau và cho ẽ
hình v sau và cho ẽ
bi t Trái Đ t có ế ấ
bi t Trái Đ t có ế ấ
bao nhiêu l p? ớ
bao nhiêu l p? ớ
Tên g i? ọ
Tên g i? ọ
-


Cấu trúc Trái Đất bao gồm 3 lớp: Lớp vỏ
Cấu trúc Trái Đất bao gồm 3 lớp: Lớp vỏ
Trái Đất, Lớp Trung gian (Lớp Manti), Lõi
Trái Đất, Lớp Trung gian (Lớp Manti), Lõi
(Nhân) Trái Đất.
(Nhân) Trái Đất.


I. C U TRÚC C A TRÁI Ấ Ủ
I. C U TRÚC C A TRÁI Ấ Ủ
T :ĐẤ
T :ĐẤ
VỎ TRÁI ĐẤT
VỎ TRÁI ĐẤT
QUYỂN MANTI
QUYỂN MANTI

NHÂN TRÁI ĐẤT
NHÂN TRÁI ĐẤT

LÁT C T TH HI N C U TRÚC TRÁI Ắ Ể Ệ Ấ
LÁT C T TH HI N C U TRÚC TRÁI Ắ Ể Ệ Ấ
TĐẤ
TĐẤ
Lôùp
Trung
gian
Loõi
Traùi
Ñaát


Hãy quan sát hình v , ẽ
Hãy quan sát hình v , ẽ
H26 và b ng trang 32 ả
H26 và b ng trang 32 ả
cùng th o lu n nhóm ả ậ
cùng th o lu n nhóm ả ậ
theo các phi u h c ế ọ
theo các phi u h c ế ọ
t p sau: ậ
t p sau: ậ
Th i gian 4 ờ
Th i gian 4 ờ
phút.
phút.
+ Nhóm 1+2 :

+ Nhóm 1+2 :


Đ c ặ
Đ c ặ
đi m C u t o l p v ể ấ ạ ớ ỏ
đi m C u t o l p v ể ấ ạ ớ ỏ
Trái Đ t.ấ
Trái Đ t.ấ
+ Nhóm 3+4 :
+ Nhóm 3+4 :


Đ c ặ
Đ c ặ
đi m C u t o L p ể ấ ạ ớ
đi m C u t o L p ể ấ ạ ớ
Tr
Tr
ung gian
ung gian
.
.
+ Nhóm 5+6 :
+ Nhóm 5+6 :


Đ c ặ
Đ c ặ
đi m C u t o c a ể ấ ạ ủ

đi m C u t o c a ể ấ ạ ủ
Lõi
Lõi
Trái Đ t.ấ
Trái Đ t.ấ

Lớp
Lớp
Độ dày
Độ dày
Trạng Thái
Trạng Thái
Nhiệt độ
Nhiệt độ


Ý nghĩa
Ý nghĩa
Vỏ
Vỏ
Trái
Trái
Đất
Đất
Lớp
Lớp
Trung
Trung
gian
gianLõi
Lõi
PHI U H C T P S 1Ế Ọ Ậ Ố
PHI U H C T P S 1Ế Ọ Ậ Ố

L p ớ
L p ớ
dày Độ
dày Độ
Tr ng ạ
Tr ng ạ
Thái
Thái
Nhi t ệ
Nhi t ệ
đ ộ
đ ộ
Ý ngh a ĩ
Ý ngh a ĩ
Vỏ
Vỏ
Trái
Trái
Đất
Đất
Lớp
Lớp
Trung

Trung
gian
gian
Lõi
Lõi
5 –
5 –
70km
70km
Rắn chắc
Rắn chắc
Tối đa
Tối đa
1.000
1.000
0
0
C
C
Chứa đựng sự
Chứa đựng sự
sống và các
sống và các
thành phần
thành phần
khác.
khác.
Gần
Gần
3.000k

3.000k
m
m
Quánh
Quánh
dẻo đến
dẻo đến
lỏng
lỏng
1.500 –
1.500 –
4.700
4.700
0
0
C
C
.
.
Trên
Trên
3.000k
3.000k
m
m
Lỏng ở
Lỏng ở
ngoài, rắn ở
ngoài, rắn ở
trong

trong
Khoảng
Khoảng
5.000
5.000
0
0
C
C
.
.
Tạo từ
Tạo từ
trường.
trường.
Đòa mảng
Đòa mảng
dòch chuyển
dòch chuyển
được.
được.

×