Tải bản đầy đủ (.ppt) (10 trang)

Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (581.54 KB, 10 trang )


CÁC BƯỚC DẠY -
HỌC
Môn: Đòa lí 6
GV: Nguyễn Thò Thúy

Mục tiêu:

Biết và trình bày cấu tạo bên trong
của Trái Đất gồm: vỏ, lớp trung gian và
lõi. Đặc tính riêng của mỗi lớp về độ dày,
trạng thái, tính chất và nhiệt độ.

Biết lớp vỏ trái Đất được cấu tạo do 7
đòa mảng lớn và một số đòa mảng nhỏ.
Các đòa mảng có thể di chuyển tạo nên
đòa hình núi và hiện tựơng động đất, núi
lửa.

Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo
bên trong Trái Đất
HS quan sát hình 26
trang 31 và bảng
tổng hợp trang 32.
Thảo luận theo cặp
cho biết:

Cấu tạo Trái Đất
gồm các lớp nào?

Độ dày, trạng thái


và nhiệt độ của
từng lớn thế nào?

Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo
lớp vỏ Trái Đất
HS
quan
sát
tranh

HS thảo luận theo nhóm dựa vào hình và nội
dung mục 2:
1. Lớp vỏ Trái Đất có vò trí như thế nào? Lớp vỏ
Trái Đất chiếm bao nhiêu thể tích và khối
lượng so với toàn bộ Trái Đất?
2. Tại sao nói lớp vỏ Trái Đất có vai trò quan
trọng?
3. Vỏ Trái Đất có phải là 1 khối liên tục không?
Cấu tạo gồm các mảng đòa chính nào?
4. Vò trí các đòa mảng như thế nào? Khi 2 đòa
mảng tách nhau hay xô đẩy nhau gây nên hậu
quả gì?
HS lên trình bày kết quả nghiên cứu

×