Tải bản đầy đủ (.ppt) (12 trang)

Dia 6 bai 10 Cau tao ben trong cua Trai Dat

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.73 MB, 12 trang )


Kiểm tra bài cũ
Sự chuyển động của trái
đất quanh mặt trời
Sự chuyển động của trái
đất quanh trục
Hệ quả: - Ngày và đêm
- Sự lệch hướng
Hệ quả: - Các mùa
- Ngày và đêm dài
ngắn khác nhau

Bài10: Cấu tạo bên trong của trái đất
1. Cấu tạo bên trong của trái đất
Với kĩ thuật hiện nay con người
khoan sâu lòng đất được bao
nhiêu mét?
Muốn tìm hiểu các lớp sâu trong
lòng đất ta phải dùng các phương
pháp gì?
- Để tìm hiểu được cấu tạo bên trong
của trái đất con người phải dùng các
phương pháp nghiên cứu gián tiếp
6378,3km
15km

0 1 2 3 4 5 6 7
11
10
9
8


7
6
5
4
3
Tỉ trọng vật chất
Độ sâu
(nghìn km)
Sự phân bố tỉ trọng ở bên trong trái đất
0 1 2 3 4 5 6 7
14
12
10
8
6
4
2
Vận tốc Km/s
Độ sâu
(nghìn km)
Vận tốc sóng dọc (P) và sóng ngang
(S) qua trái đất
P
S
Bài10: Cấu tạo bên trong của trái đất
1. Cấu tạo bên trong của trái đất
- Để tìm hiểu được cấu tạo bên
trong của trái đất con người phải
dùng các phương pháp nghiên
cứu gián tiếp

Tìm hiểu
được độ
sâu của
trái đất
Tìm hiểu được
các thành phần
bên trong trái
đất

Bài10: Cấu tạo bên trong của trái đất
- Để tìm hiểu được cấu tạo bên trong
của trái đất con người phải dùng các
phương pháp nghiên cứu gián tiếp
Cấu tạo bên trong của trái đất
1. Cấu tạo bên trong của trái đất
Quan sát hình vẽ trên em hãy cho
biết cấu tạo bên trong của trái đất
gồm mấy lớp?
Lõi
Trung gian
Vỏ
- Cấu tạo bên trong của trái đất
gồm 3 lớp:
Vỏ
Trung gian
Lõi
Hoạt động
nhóm
Nhóm 1: Lớp vỏ trái đất
Nhóm 2: Lớp trung gian

Nhóm 3: Lớp lõi trái đất
Nội dung: Độ dày trái đất
Trạng thái
Nhiệt
độ

Bài10: Cấu tạo bên trong của trái đất
1. Cấu tạo bên trong của trái đất
- Cấu tạo bên trong của trái đất
gồm 3 lớp: Vỏ, trung gian, lõi.
Cấu tạo bên trong của trái đất
Vỏ
Trung gian
Lõi
Nhóm 1: Lớp vỏ trái đất
Nhóm 2: Lớp trung gian
Nhóm 3: Lớp lõi trái đất
Nội dung: Độ dày trái đất
Trạng thái
Nhiệt
độ
Lớp
Độ
dày
Trạng
thái
Nhiệt độ
Vỏ
trái
đất


Trung
gian
Lõi
trái
đất
Từ 5
70 km
Rắn
chắc
Càng xuống sâu
nhiệt độ càng cao,
tối đa 1000
0
C
Gần
3000 km
Từ quánh
dẻo
đến lỏng
Khoảng
1.500 đến
4.700
0
C
Trên
3000 km
Lỏng ở
ngoài, rắn ở
trong

Cao nhất
khoảng
5.000
0
C
Granit
Bazan

×