Tải bản đầy đủ (.ppt) (22 trang)

bài 21.cấu tạo bên trong của trái đất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.4 MB, 22 trang )KiÓm tra bµi cò:
Dựa vào hình 25. Phân tích hiện tượng ngày đêm dài
Dựa vào hình 25. Phân tích hiện tượng ngày đêm dài
ngắn khác nhau trong các ngày 22/6 và 22/12 ?
ngắn khác nhau trong các ngày 22/6 và 22/12 ?

TUẦN: 13 – TIẾT: 13
Bài 10:

I.CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
Em hãy quan
sát hình vẽ và
cho biết Trái
Đất có bao
nhiêu lớp?
Tên gọi của
các lớp?
-
Cấu tạo bên trong của Trái Đất bao gồm 3 lớp: Lớp vỏ Trái
Đất, lớp Trung gian và lõi (Nhân) .

Lớp
Lớp
Độ dày
Độ dày
Trạng thái
Trạng thái
Nhiệt độ
Nhiệt độ


Vỏ Trái
Vỏ Trái
Đất
Đất
Lớp
Lớp
Trung
Trung
Gian
Gian
Lõi
Lõi
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Lớp
Lớp
Độ dày
Độ dày
Trạng thái
Trạng thái
Nhiệt độ
Nhiệt độ
Vỏ
Vỏ
Trái
Trái
Đất
Đất
Lớp

Lớp
Trung
Trung
gian
gian
Lõi
Lõi
5 – 70km
5 – 70km
Rắn chắc
Rắn chắc
Càng xuống sâu nhiệt
Càng xuống sâu nhiệt
độ càng cao, nhưng tối
độ càng cao, nhưng tối
đa chỉ 1000
đa chỉ 1000
0
0
C
C
Gần
Gần
3.000km
3.000km
Từ quánh dẻo
Từ quánh dẻo
đến lỏng
đến lỏng
Khoảng 1.500 đến

Khoảng 1.500 đến
4.700
4.700
0
0
C
C
.
.
Trên
Trên
3.000km
3.000km
Lỏng ở ngoài
Lỏng ở ngoài
rắn ở trong
rắn ở trong
Khoảng 5.000
Khoảng 5.000
0
0
C.
C.

Trạng thái vật chất ở lớp trung gian từ
quánh dẻo đến lỏng có ý nghĩa như thế nào?
- Tạo nên các dòng vật chất
chuyển động là nguyên nhân
gián tiếp làm cho các địa mảng
dịch chuyển, động đất, núi lửaII.CẤU TẠO CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT
II.CẤU TẠO CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT


Dựa vào
hình vẽ và
kênh chữ
SGK hãy
nêu đặc
điểm của
lớp vỏ Trái
Đất?
Là lớp đá rắn chắc, rất mỏng, chỉ chiếm
1% thể tích và 0,5% khối lượng Trái Đất

×