Tải bản đầy đủ (.ppt) (25 trang)

Bai 10: CAU TAO BEN TRONG CUA TRAI DAT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.11 MB, 25 trang )


Gv: Lê Tấn Tài
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN GÒ QUAO – KIÊN GIANG

1. Kiểm tra bài cũ:
Nội dung Vó độ
-Có 1 ngày dài suốt 24 giờ.
-Có 1 đêm dài suốt 24 giờ.
-Có thời gian ngày,đêm bằng nhau.
66
66
0
0
33’B
33’B
66
66
0
0
33’N
33’N
0
0
0
0
Dựa vào hình 25 em hãy điền vào bảng sau:
Dựa vào hình 25 em
hãy điền vào bảng sau:


Bài 10:


CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
Quan sát hình vẽ sau và
cho biết Trái Đất có bao
nhiêu lớp? Tên gọi của
các lớp?
TIẾT: 11

VỎ TRÁI ĐẤT
QUYỂN MANTI NHÂN TRÁI ĐẤT
Tóm lại cấu tạo bên trong của Trái Đất chia làm mấy lớp?
Bài 10:
CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
TIẾT: 11

1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
-
-
Cấu tạo của Trái Đất gồm 3 lớp:
Cấu tạo của Trái Đất gồm 3 lớp:
Lớp vỏ, lớp trung gian(Manti) và
Lớp vỏ, lớp trung gian(Manti) và
lớp lõi(nhân).
lớp lõi(nhân).
Dựa vào kiến thức xác định lại
các lớp cấu tạo của Trái Đất
trong hình bên?
Lõi
Lớp trung gian
Lớp vỏ Trái Đất

Bài 10:
CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
Dựa vào hình 26 và bảng ở
trang 32, hãy trình bày đặc
điểm cấu tạo của từng lớp.?
TIẾT: 11

1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
Em có nhận xét gì về trạng thái và nhiệt độ của 3 lớp trên?
Bài 10:
CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
Dựa vào bảng trên cho biết độ dày của 3 lớp?
Lớp Độ dày Trạng Thái Nhiệt độ
Vỏ Trái
Đất
Lớp
Trung
gian
Lõi
5 – 70km
5 – 70km
Rắn chắc
Rắn chắc
Tối đa
Tối đa
1.000
1.000
0
0
C

C
Gần
Gần
3.000km
3.000km
Quánh dẻo
Quánh dẻo
đến lỏng
đến lỏng
1.500 –
1.500 –
4.700
4.700
0
0
C.
C.
Trên
Trên
3.000km
3.000km
Lỏng ở ngoài,
Lỏng ở ngoài,
rắn ở trong
rắn ở trong
Khoảng
Khoảng
5.000
5.000
0

0
C.
C.
Dựa vào hình 26 và bảng ở trang 32, hãy trình bày đặc điểm
cấu tạo của từng lớp?
TIẾT: 11
(Độ dày của lớp vỏ Trái đất khơng đều nhau).

2. CẤU TẠO CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT
1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
Bài 10:
CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
Lớp vỏ Trái Đất chiếm bao
nhiêu thể tích và khối lượng
so với toàn bộ Trái Đất?
Lớp vỏ Trái Đất chỉ chiếm
1% thể tích và 0,5% khối
lượng của Trái Đất
Dựa vào hình vẽ sau kết hợp
với thông tin SGK cho biết.
TIẾT: 11

1. Lớp vỏ Trái Đất có vai trò nh th nào đối với đời sống và hoạt động của con người?ư ế
Chia nhóm thảo luận
2. Thực trạng hiện nay lớp vỏ trái đất có bị tác động của
con người và thiên nhiên khơng? Cho ví dụ.
3 Phút -> Nhóm 1+3 (Câu 1)
Nhóm 2+4 (Câu 2)

2. CẤU TẠO CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT

Nơi sinh sống, hoạt động của
xã hội loài người
Bài 10:
CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
TIẾT: 11

2. CẤU TẠO CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT
Nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên
Bài 10:
CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
TIẾT: 11

Em hãy cho biết lớp vỏ
Trái Đất có vai trò như
thế nào trong đời sống
và hoạt động của xã hội
loài người?
Lớp vỏ trái đất có vai trò
rất quan trọng, vì là nơi tồn
tại của các thành phần tự
nhiên: không khí, nước,
sinh vật…, và là nơi sinh
sống, hoạt động của xã hội
loài người.
Bài 10:
CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
2. CẤU TẠO CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT
Con người đã tác động

lên lớp vỏ Trái Đất như
thế nào? Kết quả?
1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
TIẾT: 10

2. CẤU TẠO CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT
Bài 10:
CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
TIẾT: 11

2. CẤU TẠO CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT
Bài 10:
CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
Vì vậy chúng ta cần phải làm gì để
bảo vệ môi trường không gây tổn
hại đến Trái Đất ?
1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
TIẾT: 11

Bài 10:
CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
Trồng và bảo vệ rừng chính là bảo vệ mình
TIẾT: 11

Nguyên nhân nào dẫn đến lớp vỏ Trái đất được tách ra nhiều mảng nhỏ?
2. CẤU TẠO CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT
Bài 10:
CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
Các địa mảng di

chuyển rất chậm có
thể tách xa nhau hoặc
xô vào nhau.
1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
TIẾT: 11

Hai mảng xô vào nhau sinh ra hiện tượng gì?

Hai mảng tách xa nhau
Mac ma
Hai mảng tách xa nhau
kết quả sinh ra hiện
tượng gì?

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NÚI, NÚI LỬA, ĐỘNG
ĐẤT

2. CẤU TẠO CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT
Bài 10:
CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
-Lớp vỏ Trái Đất có vai trò rất quan trọng,
vì là nơi tồn tại của các thành phần tự
nhiên như: không khí, nước, sinh vật …, và
là nơi sinh sống, hoạt động của xã hội loài
người.
-Lớp vỏ Trái đất là lớp đá rắn chắc được
cấu tạo bởi một số địa mảng nằm kề nhau.
Các địa mảng di chuyển rất chậm có thể
tách xa nhau hoặc xô vào nhau.

-Cấu tạo bên trong của Trái đất gồm 3 lớp:
+Lớp vỏ
+Lớp trung gian
+Lớp lõi
TIẾT: 11

Cấu tạo bên trong của Trái đất
-Lõi
-Trung gian
-VỏVỏ
Trung gian
Lõi
CỦNG CỐ
Em hãy dựa vào kiến
thức và các từ cho sẵn
dưới đây xác định lại các
lớp của cấu tạo Trái Đất?

Quan sát hình 27. Em hãy điền
tên các địa mảng chính cho phù
hợp
- Các mảng nổi lên trên mực nước biển
như mảng
Mảng Phi
Mảng Á- Âu
Mảng Ấn Độ
Mảng Bắc Mĩ Mảng Nam Mĩ
Kết quả thành
Lục địa, các đảo
- Các mảng trũng thấp bị nước bao phủ

như mảng: ……………………………
Mảng Thái Bình Dương
Kết quả thành
Đại dương
H.27 C¸c ®Þa m¶ng cña líp vá tr¸i
®Êt
Cấu tạo nên lớp
vỏ Trái đất

Hướng dẫn về nhà
Hướng dẫn về nhà
- Học bài theo nội dung câu hỏi 1,2, SGK
trang 33.
- Chuẩn bị cho tiết thực hành :
+ Tập xác định vị trí các châu lục và
đại dương trên Trái đất.
+ Trả lời các câu hỏi trong bài thực
hành vào tập nháp.

Vỏ
cm0 1 2 3 4 5 6
Lõi

Trung gian
Hướng dẫn học sinh làm bài tập 3 cuối bài 10

CHÚC CÁC EM HỌC SINH CHĂM
CHÚC CÁC EM HỌC SINH CHĂM
NGOAN, HỌC GIỎI
NGOAN, HỌC GIỎI

1 0
1 0
1 0
1 01 0 1 0
1 0
1 0
1 0

×