Tải bản đầy đủ (.ppt) (38 trang)

bài 10: cấu tạo bên trong của trái đất theo chuẩn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.33 MB, 38 trang )

GV: PHAÏM THANH HÖÔNG
Sự chuyển động của Trái
Đất quanh trục
Sự chuyển động của Trái Đất
quanh Mặt Trời
Hệ quả:
- Ngày và đêm
- Sự lệch h ớng
Hệ quả:
- Các mùa
- Ngày và đêm dài
ngắn khác nhau
Câu hỏi:
Trái Đất có mấy chuyển động chính ? Đó là những
chuyển động nào ?
Các chuyển động đó sinh ra các hệ quả gì ?
B i 10:à
B i 10:à
C U T O BªN TRONG Ấ Ạ


C U T O BªN TRONG Ấ Ạ
C A TR I TỦ Á ĐẤ
C A TR I TỦ Á ĐẤ
1. CÊu t¹o bªn trong cña tr¸I ®Êt
Bán kính Trái Đất là 6370km.
Bán kính Trái Đất là 6370km.
Trong lúc đó mũi khoan sâu nhất
Trong lúc đó mũi khoan sâu nhất
chỉ được 15km (khoan thăm dò dầu
chỉ được 15km (khoan thăm dò dầu
mỏ) vì vậy không thể nghiên cứu
mỏ) vì vậy không thể nghiên cứu
cấu tạo bên trong của Trái Đất bằng
cấu tạo bên trong của Trái Đất bằng
các phương pháp trực tiếp.
các phương pháp trực tiếp.
? Theo em, người ta nghiên cứu
cấu tạo bên trong của Trái Đất
bằng cách nào ? Mục đích của
việc nghiên cứu là gì ?
Phương pháp thông thường là
nghiên cứu những sóng lan
truyền, do sự chấn động của
các lớp đất đá dưới sâu, gọi là
các sóng địa chấn. Mục đích
của việc nghiên cứu là tìm hiểu
trong lòng Trái Đất có mấy
lớp, trạng thái, nhiệt độ của
chúng ra sao.
6370 km1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT


? Quan sát hình vẽ sau và cho biết: CÊu t¹o bªn trong cña Tr¸i
§Êt mÊy líp? Tên gọi của các lớp?
Bµi 10: cÊu t¹o bªn trong cña tr¸I ®Êt


Bµi 10: cÊu t¹o bªn trong cña tr¸I ®Êt
1. CÊu t¹o bªn trong cña tr¸I ®Êt
- CÊu t¹o bªn trong cña Tr¸i §Êt gåm 3 líp:
+ Líp vá
+ Líp trung gian ( Líp manti )
+ Líp lâi ( nh©n )
CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT
CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT
VỎ TRÁI ĐẤT
VỎ TRÁI ĐẤT
LỚP TRUNG GIAN

LỚP TRUNG GIAN
(QUYỂN MANTI)
(QUYỂN MANTI)
LÕI TRÁI ĐẤT
LÕI TRÁI ĐẤT
(NHÂN)
(NHÂN)


Líp
trung
gian
Lâi
Tr¸i
§Êt
L¸t c¾t cÊu t¹o bªn trong cña Tr¸i §Êt


Hãy quan sát hình vẽ,
Hãy quan sát hình vẽ,
H26 và bảng trang 32
H26 và bảng trang 32
cùng thảo luận nhóm
cùng thảo luận nhóm
theo các phiếu học tập
theo các phiếu học tập
sau:
sau:
Thời gian 4 phút.
Thời gian 4 phút.

+ Nhóm 1+2 :
+ Nhóm 1+2 :


Đặc
Đặc
điểm Cấu tạo và ý nghĩa
điểm Cấu tạo và ý nghĩa
của lớp vỏ Trái Đất.
của lớp vỏ Trái Đất.
+ Nhóm 3+4 :
+ Nhóm 3+4 :


Đặc
Đặc
điểm Cấu tạo và ý nghĩa
điểm Cấu tạo và ý nghĩa
của Lớp Trung gian.
của Lớp Trung gian.
+ Nhóm 5+6 :
+ Nhóm 5+6 :


Đặc
Đặc
điểm Cấu tạo và ý nghĩa
điểm Cấu tạo và ý nghĩa
của Lõi Trái Đất.
của Lõi Trái Đất.Lớp
Lớp


Độ dày
Độ dày


Trạng Thái
Trạng Thái


Nhiệt độ
Nhiệt độ


Ý nghĩa
Ý nghĩa


Vỏ
Vỏ
Trái
Trái
Đất
Đất
Lớp
Lớp

Trung
Trung
gian
gian


Lõi
Lõi


PHIẾU HỌC TẬP
PHIẾU HỌC TẬP


Lớp
Lớp
Độ dày
Độ dày
Trạng
Trạng
Thái
Thái
Nhiệt
Nhiệt
độ
độ
Ý nghĩa
Ý nghĩa
Vỏ
Vỏ

Trái
Trái
Đất
Đất
Lớp
Lớp
Trung
Trung
gian
gian


Lõi
Lõi


5 – 70km
5 – 70km
Rắn chắc
Rắn chắc


Tối đa
Tối đa
1.000
1.000
0
0
C
C

Chứa đựng sự
Chứa đựng sự
sống và các
sống và các
thành phần
thành phần
khác.
khác.


Gần
Gần
3.000km
3.000km
Quánh dẻo
Quánh dẻo
đến lỏng
đến lỏng


1.500 –
1.500 –
4.700
4.700
0
0
C.
C.
Trên
Trên

3.000km
3.000km
Lỏng ở ngoài,
Lỏng ở ngoài,
rắn ở trong
rắn ở trong


Khoảng
Khoảng
5.000
5.000
0
0
C.
C.
Tạo từ
Tạo từ
trường.
trường.


Đòa mảng dòch
Đòa mảng dòch
chuyển được.
chuyển được.


Bài 10
Bài 10

: CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
: CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT


? Em có nhận xét gì về độ dày, trạng thái và nhiệt độ của 3 lớp
đó?


1. CÊu t¹o bªn trong cña tr¸I ®Êt
- CÊu t¹o bªn trong cña Tr¸i §Êt gåm 3 líp:
+ Líp vá
+ Líp trung gian ( Líp manti )
+ Líp lâi ( nh©n )
- §Æc ®iÓm:
Bµi 10: cÊu t¹o bªn trong cña tr¸I ®Êt


Lớp
Lớp
Độ dày
Độ dày
Trạng
Trạng
Thái

Thái
Nhiệt
Nhiệt
độ
độ
Ý nghĩa
Ý nghĩa
Vỏ
Vỏ
Trái
Trái
Đất
Đất
Lớp
Lớp
Trung
Trung
gian
gian


Lõi
Lõi


5 – 70km
5 – 70km
Rắn chắc
Rắn chắcTối đa
Tối đa
1.000
1.000
0
0
C
C
Chứa đựng sự
Chứa đựng sự
sống và các
sống và các
thành phần
thành phần
khác.
khác.


Gần
Gần
3.000km
3.000km
Quánh dẻo
Quánh dẻo
đến lỏng
đến lỏng


1.500 –

1.500 –
4.700
4.700
0
0
C.
C.
Trên
Trên
3.000km
3.000km
Lỏng ở ngoài,
Lỏng ở ngoài,
rắn ở trong
rắn ở trong


Khoảng
Khoảng
5.000
5.000
0
0
C.
C.
Tạo từ
Tạo từ
trường.
trường.Đòa mảng dòch
Đòa mảng dòch
chuyển được.
chuyển được.


Bài 10
Bài 10
: CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
: CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT


- §Ỉc ®iĨm:


2. CU TO CA LP V TRI T
2. CU TO CA LP V TRI T? Quan sát lát cắt cấu tạo trong của Trái Đất và nghiên cứu thông
tin SGK: Xác định vị trí và nêu đặc điểm cấu tạo của lớp vỏ Trái
Đất?( ủoọ daứy, theồ tớch, khoỏi lửụùng)
Bài 10: cấu tạo bên trong của tráI đất
1. Cấu tạo bên trong của tráI đất


2. cấu tạo của lớp vỏ tráI đất
-
Vị trí: Là lớp ỏ rn chc nằm ngoài cùng của Trái Đất
- Đặc điểm: Lớp này rất mỏng, chỉ chiếm 1% thể tích và
0,5% khối l ợng
1. Cấu tạo bên trong của tráI đất
Bài 10: cấu tạo bên trong của tráI đất
- Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm 3 lớp:
+ Lớp vỏ
+ Lớp trung gian ( Lớp manti )
+ Lớp lõi ( nhân )
- Đặc điểm:


Bi 10
Bi 10
: CU TO BấN TRONG CA TRI T
: CU TO BấN TRONG CA TRI T
2. CU TO CA LP V TRI T
2. CU TO CA LP V TRI T? Quan sát các ảnh sau, cho biết:
lớp vỏ Trái Đất có vai trò gì đối
với con ng ời ?
- Lớp vỏ Trái Đất là nơi sinh sống,
hoạt động của xã hội loài ng ời
1. Cấu tạo bên trong của tráI đất


Bi 10
Bi 10
: CU TO BấN TRONG CA TRI T
: CU TO BấN TRONG CA TRI T
2. CU TO CA LP V TRI T
2. CU TO CA LP V TRI T


Là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên: không
khí, n ớc, sinh vật
? Quan sát các hình ảnh trên, cho biết: Lớp vỏ Trái
Đất có vai trò gì đối với tự nhiên ?
1. Cấu tạo bên trong của tráI đấtBài 10: cấu tạo bên trong của tráI đất
1. Cấu tạo bên trong của tráI đất
- Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm 3 lớp: Lớp vỏ, Lớp trung gian
( Lớp manti ), Lớp lõi ( nhân )
- Đặc điểm: SGK trang 32
2. cấu tạo của lớp vỏ tráI đất
-
Vị trí: Là lớp nằm ngoài cùng của Trái Đất
-Đặc điểm: Lớp này rất mỏng, chỉ chiếm 1% thể tích và 0,5% khối l ợng
- Vai trò:
+ Là nơi sinh sống, hoạt động của xã hội loài
ng ời
+ Là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên:
Không khí, n ớc, sinh vật


Tác động của con người đã làm biến đổi bộ mặt Trái Đất rất nhiều:
Tác động theo hướng tích cực
Tác động theo hướng tiêu cực


Băng tan


khí hậu nóng lên tại lục địa này là một
khí hậu nóng lên tại lục địa này là một
tình trạng khẩn cấp và chúng ta
tình trạng khẩn cấp và chúng tacần phải hành động khẩn cấp
cần phải hành động khẩn cấp


Bài 10
Bài 10
: CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
: CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
2. CẤU TẠO CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT
2. CẤU TẠO CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT


1. CÊu t¹o bªn trong cña tr¸I ®Êt


Con người là chủ nhân của hành tinh
Con người là chủ nhân của hành tinh
mang sự sống và là sinh vật tiến hoá nhất
mang sự sống và là sinh vật tiến hoá nhất
giữa muôn loài. Do đó con người phải
giữa muôn loài. Do đó con người phải
thấy được trách nhiệm của mình, giữ gìn
thấy được trách nhiệm của mình, giữ gìn
và bảo vệ môi trường để Trái Đất mãi
và bảo vệ môi trường để Trái Đất mãi
đẹp và giàu sức sống

đẹp và giàu sức sống


Bi 10
Bi 10
: CU TO BấN TRONG CA TRI T
: CU TO BấN TRONG CA TRI T
2. CU TO CA LP V TRI T
2. CU TO CA LP V TRI T


? QS hỡnh v và nghiên cứu SGK, cho bit: V Trỏi t cú phi mt
khi liờn tc khụng ? Tại sao ?
Vỏ Trái Đất đ ợc cấu tạo do một số địa mảng nằm kề nhau
1. Cấu tạo bên trong của tráI đất


Bài 10: cấu tạo bên trong của tráI đất
1. Cấu tạo bên trong của tráI đất
- Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm 3 lớp: Lớp vỏ, Lớp trung gian
( Lớp manti ), Lớp lõi ( nhân )
- Đặc điểm: SGK trang 32
2. cấu tạo của lớp vỏ tráI đất
-
Vị trí: Là lớp nằm ngoài cùng của Trái Đất
-Đặc điểm: Đ ợc cấu tạo bởi lớp đá rắn chắc, lớp này rất mỏng, chỉ chiếm

1% thể tích và 0,5% khối l ợng
- Vai trò: Là nơi sinh sống, hoạt động của xã hội loài ng ời, là nơi tồn tại
các thành phần tự nhiên: Không khí, n ớc, sinh vật
-
Cấu tạo: Vỏ Trái Đất đ ợc cấu tạo do một số địa
mảng nằm kề nhau

×