Tải bản đầy đủ (.ppt) (21 trang)

Tiết 12 Bài 10 Cấu tạo bên trong của Trái đất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.15 MB, 21 trang )


Kiểm tra bài cũ:
Bằng kiến thức địa lí của mình em hãy giải thích câu tục ngữ
Bằng kiến thức địa lí của mình em hãy giải thích câu tục ngữ
sau : Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
sau : Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng


Ngày tháng mười chưa cười đã tối
Ngày tháng mười chưa cười đã tối

TiÕt 12:
TiÕt 12:
Bµi 10:
Bµi 10:

Ng­êi ta lµm nh­ thÕ nµo ®Ó biÕt ®­îc
cÊu t¹o bªn trong c aủ Tr¸i ®©t?

1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI
ĐẤT
Em hãy quan sát hình vẽ và
cho biết Trái Đất có bao
nhiêu lớp? Tên gọi của các
lớp?
-
Cấu tạo bên trong của Trái Đất bao gồm 3 lớp: Lớp vỏ Trái
Đất, lớp Trung gian và lõi (Nhân) .

Lớp
Lớp


Độ dày
Độ dày
Trạng Thái
Trạng Thái
Nhiệt độ
Nhiệt độ
Vỏ Trái
Vỏ Trái
Đất
Đất
Lớp
Lớp
Trung
Trung
gian
gian
Lõi
Lõi
PHI U H C T P S 1Ế Ọ Ậ Ố
PHI U H C T P S 1Ế Ọ Ậ Ố

Lớp
Lớp
Độ dày
Độ dày
Trạng Thái
Trạng Thái
Nhiệt độ
Nhiệt độ
Vỏ Trái

Vỏ Trái
Đất
Đất
Lớp
Lớp
Trung
Trung
gian
gian
Lõi
Lõi
5 – 70km
5 – 70km
Rắn chắc
Rắn chắc
Càng xuỗng sâu nhiệt độ
Càng xuỗng sâu nhiệt độ
càng cao, nhưng tối đa
càng cao, nhưng tối đa
chỉ 1000
chỉ 1000
0
0
C
C
Gần
Gần
3.000km
3.000km
Từ quánh dẻo

Từ quánh dẻo
đến lỏng
đến lỏng
Khoảng 1.500 đến
Khoảng 1.500 đến
4.700
4.700
0
0
C.
C.
Tr
Tr
ê
ê
n
n
3.000km
3.000km
Lỏng ở ngoài rắn
Lỏng ở ngoài rắn
ở trong
ở trong
Khoảng 5.000
Khoảng 5.000
0
0
C.
C.


? Trạng thái vật chất ở lớp trung gian
từ dẻo quánh đến lỏng có ý nghĩa như
thế nào?
- Tạo nên các dòng vật chất
chuyển động là nguyên nhân
gián tiếp làm cho các địa mảng
dịch chuyển, động đất, núi lửa


2.C U T O C A L P V TRÁI TẤ Ạ Ủ Ớ Ỏ ĐẤ
2.C U T O C A L P V TRÁI TẤ Ạ Ủ Ớ Ỏ ĐẤ


Dùa vào hình vẽ và
nội dung SGK hãy
nêu đặc điểm của
lớp vỏ Trái Đất?
Là lớp đá rắn chắc, rất mỏng, chỉ chiếm
1% thể tích và 0,5% khối lượng Trái Đất

×