Tải bản đầy đủ (.pdf) (119 trang)

Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến giá trị các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chính Minh và Hà Nội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.67 MB, 119 trang )


B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC M THÀNH PH H CHÍ MINH

LÊ LAM KHÁNH
NGHIÊN CU NH HNG CA CU TRÚC VN N GIÁ
TR CÁC CÔNG TY NIÊM YT TRÊN SÀN GIAO DCH
CHNG KHOÁN TP.HCM VÀ HÀ NI

LUN VN THC S TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG


ThƠnh ph H Chí Minh, nm 2013
Nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr các công ty niêm yt trên sàn giao
dch chng khoán TP.HCM và Hà NiLI CAM OAN


Tôi xin cam đoan rng lun vn nghiên cu khoa hc “Nghiên cu nh hng ca
cu trúc vn đn giá tr các công ty niêm yt trên sàn giao dch chng khoán TP.HCM
và Hà Ni” là bài nghiên cu ca chính bn thân thc hin, hoàn toàn không có s sao
chép t các công trình nghiên cu khác. Ngoi tr vic tham kho các ni dung nghiên
cu khác cho vic tham kho v các nghiên cu trc trong phn c s lý thuyt đ
la chn mô hình nghiên cu phù hp vi ni dung lun vn.
Các s liu v tài chính phc v cho nghiên cu là hoàn toàn khách quan theo s
liu cung cp ca các công ty niêm yt trên sàn giao dch chng khoán TP.HCM và
sàn giao dch chng khoán Hà Ni trên các website v tài chính nh: www.cafef.vn,
www.stockbiz.vn và www.cophieu68.com.
Các phn trích dn nguyên vn các nghiên cu khác đc trích dn theo đúng quy
đnh và thông l nghiên cu.
Nghiên cu này ch đc np duy nht cho trng i hc M TP.HCM đ hoàn
thành quá trình hc tp và nghiên cu thc s chuyên nghành Tài chính ngân hàng.
LÊ LAM KHÁNH
i
Nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr các công ty niêm yt trên sàn giao
dch chng khoán TP.HCM và Hà NiLI CM N


Trc tiên, tôi xin gi li cm n sâu sc đn toàn th quý thy cô đã và đang công
tác ti trng i hc M TP.HCM, ni đã đào to và cung cp cho chúng tôi khi
lng kin thc vô cùng quý giá trong sut chng trình hc tp đào to thc s
chuyên nghành Tài chính ngân hàng. Vi nhng kin thc đc truyn đt chúng tôi
đã có c hi ng dng trong nghiên cu hc thut và thc t trong vic điu hành
doanh nghip.
Bên cnh đó, cho phép tôi xin trân trng gi li tri ân đn thy Nguyn Minh Hà,
là ngi đã trc tip hng dn phng pháp nghiên cu, cách thc tip cn đn vn
đ mà tôi s đc trình bày ni dung  các chng sau.
Li cui cùng, tôi xin gi li cm n đn cô giáo ch nhim và tp th lp Tài
chính ngân hàng khóa β (MFBβ) và đc bit là Ban cán s lp đã cho tôi đc hc tp
và sng trong mt môi trng tp th đy s yêu thng, đoàn kt, chia s kin thc
trong sut quá trình hc tp  đây.

LÊ LAM KHÁNH

ii
Nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr các công ty niêm yt trên sàn giao
dch chng khoán TP.HCM và Hà NiTịM TT

Nghiên cu này tin hành kim đnh mi quan h gia cu trúc vn và giá tr công
ty ca 107 doanh nghip thuc 0γ nhóm ngành Công nghip xây dng (CNXD), Nông
lâm ng nghip (NLNN) và Thng mi dch v (TMDV) đc niêm yt trên sàn giao
dch chng khoán H Chí Minh và Hà Ni trong giai đon t nm β009 đn 2012.
Ngoài ra, nghiên cu này cng tìm hiu nh hng ca mt s các yu t khác đn giá
tr công ty bao gm: t l chia c tc bng tin mt, t l chia c tc bng c phiu,
tui doanh nghip t khi thành lp, t l s hu trong nc, t l s hu nc ngoài,
quy mô công ty, tài sn c đnh hu hình, t l tng trng doanh thu, li nhun trên
tng tài sn (ROA) và li nhun trên vn ch s hu (ROE).

Bng phng pháp nghiên cu hi quy tuyn tính đa bin, c th là áp dng mô

hình hi quy Pool theo phng pháp bình quân ti thiu OLS trên mu kho sát cho ta
kt qu cu trúc vn có mi quan h âm vi giá tr công ty. Tng t nh cu trúc vn,
t l s hu trong nc cng có tác đng nghch chiu đn giá tr công ty, ngha là t
l s hu trong nc càng cao thì giá tr công ty càng gim và ngc li. Ngc li,
tui doanh nghip đc tính t khi thành lp, tng trng doanh thu, ROA li nhun
trên tng tài sn, ROE li nhun trên vn ch s hu, t l s hu nc ngoài có mi
quan h thun chiu vi giá tr công ty  mc tin cy 95%. Trong khi đó, t l c tc
bng tin mt, t l c tc bng c phiu, quy mô công ty, tài sn c đnh hu hình
không có ý ngha thng kê trong mô hình nghiên cu.
iii
Nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr các công ty niêm yt trên sàn giao
dch chng khoán TP.HCM và Hà NiMC LC
LI CAM OAN i
LI CM N ii

TịM TT iii
MC LC iv-vi
DANH MC CÁC BNG BIU vii
DANH MC CÁC HỊNH V viii
CÁC T VIT TT ix
CHNG 1: GII THIU  TÀI NGHIÊN CU 1
1.1 t vn đ nghiên cu 1
1.2 Cơu hi nghiên cu 2
1.3 Mc tiêu nghiên cu. 2
1.4 i tng vƠ phm vi nghiên cu. 3
1.5 ụ ngha ca vic nghiên cu. 3
1.6 B cc ca lun vn. 3
CHNG 2: C S Lụ THUYT 4
2.1 Cu trúc vn 4
2.1.1 Lý thuyt M&M 5
2.1.2 Lý thuyt đánh đi cu trúc vn (The trade-off theory). 6
2.1.3 Lý thuyt trt t phân hng (The pecking order theory) 8
2.1.4 Lý thuyt chi phí đi din (The agency theory) 9
2.2 Giá tr công ty 13
2.3 Mi quan h gia cu trúc vn vƠ giá tr công ty 14
2.4 Các nghiên cu trc 16
iv

Nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr các công ty niêm yt trên sàn giao
dch chng khoán TP.HCM và Hà Ni2.5 Mô hình nghiên cu đ xut 25
CHNG 3: PHNG PHÁP NGHIÊN CU 27

3.1 Quy trình nghiên cu 27
3.2 Mô hình nghiên cu 28
3.2.1 Xây dng mô hình hi quy 28
3.2.2 Mô t các bin 29
3.2.2.1 Bin ph thuc – Giá tr công ty (GTCT) 29
3.2.2.2 Bin đc lp 29
3.3 Mu nghiên cu 39
3.4 Phng pháp phơn tích 40
3.4.1 Mô hình hi quy Pool 41
3.4.2 Mô hình hi quy bin gi bình phng ti thiu LSDV 41
3.4.3 Mô hình hi quy nh hng c đnh FEM 41
3.4.4 Mô hình hi quy các nh hng ngu nhiên REM 42
CHNG 4: KT QU NGHIÊN CU 45
4.1 Phơn tích thng kê mô t 45
4.1.1 Bin ph thuc (GTGT – giá tr công ty) 46
4.1.β Bin đc lp (Donbay - cu trúc vn) 47
4.1.3 Các bin đc lp khác 47
4.2 Phân tích tng quan gia các bin 49
4.3 Kt qu phơn tích hi quy 51
4.γ.1 ánh giá s phù hp ca 4 quy mô hi quy 51
4.3.2 Phân tích k qu phân tích hi quy ca tng bin 59
CHNG 5: KT LUN VÀ KHUYN NGH 65
v
Nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr các công ty niêm yt trên sàn giao
dch chng khoán TP.HCM và Hà Ni5.1 Kt lun 65
5.2 Gi ý mt s gii pháp 67

5.3 Hn ch ca lun vn vƠ hng nghiên cu tip theo 68
5.3.1 Hn ch ca lun vn 68
5.3.2  xut hng nghiên cu tip theo 69
TÀI LIU THAM KHO 71
PH LC 1:  TH SCATTER CÁC BIN 76
PH LC 2: DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG MU NGHIÊN CU 82
PH LC 3: D LIU CHY MÔ HỊNH HI QUY 87
PH LC 4: KT QU CHY CÁC MÔ HỊNH HI QUY 99vi
Nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr các công ty niêm yt trên sàn giao
dch chng khoán TP.HCM và Hà NiDANH MC CÁC BNG BIU.

Stt
Bng biu
Trang
1
Bng 2.1 Tóm tt các yu t nh hng đn cu trúc vn.
12
2
Bng 2.2 So sánh giá tr công ty trng hp không vay n và trng
hp n vay cng vi c tc.
15
3
Bng 2.3 Các kch bn tr n vay (n + c tc).
16
4
Bng 2.4 Tóm tt ni dung và kt qu các nghiên cu trc.
21
5
Bng 3.1 Tóm tt ý ngha và đo lng các bin.

37
6
Bng 4.1 Thng kê mô t các bin đnh lng.
46
7
Bng 4.2 Bng h s tng quan.
50
8
Bng 4.3 Bng tng kt kt qu hi quy ca các mô hình.
53
9
Bng 4.4 Bng kim đnh F v s phù hp ca mô hình.
55
10
Bng 4.5 S đ mc ý ngha ca các bin đc lp đi vi 4 mô hình.
56vii

Nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr các công ty niêm yt trên sàn giao
dch chng khoán TP.HCM và Hà NiDANH MC CÁC HỊNH V.

Stt
Hình v
Trang
1
Hình 2.1 Mô t v cu trúc vn.
4
2
Hình β.β Lý thuyêt đánh đi cu trúc vn (The trade-off theory).
7
3
Hình 2.3 Mô hình nghiên cu đ xut.
26
4
Hình 3.1 Quy trình nghiên cu.
27
5
Hình 4.1  th mô t s nh hng ca cu trúc vn đn giá tr
công ty.
64

viii
Nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr các công ty niêm yt trên sàn giao
dch chng khoán TP.HCM và Hà NiCÁC T VIT TT
Stt
Vit tt
ụ ngha
1
HOSE

Sàn giao dch chng khoán Thành ph H Chí Minh.
2
HNX
Sàn giao dch chng khoán Hà Ni.
3
GTCT
Giá tr công ty (bin ph thuc).
4
ROA
Li nhun trên tng tài sn (bin đc lp).
5
ROE
Li nhuân trên vn ch s hu (bin đc lp).
6
CTTM
C tc chia bng tin mt (bin đc lp).
7
CTCP
C tc chia bng c phiu (bin đc lp)
8
Tuoi
Tui ca công ty tính t khi thành lp (bin đc lp).
9
SHVN
T l s hu công ty ca các c đông trong nc (bin đc lp).
10
SHNN
T l s hu công ty ca các c đông nc ngoài (bin đc lp).
11
Donbay

T l đòn by tài chính (bin đc lp).
12
Quymo
Quy mô ca công ty (bin đc lp).
13
TSCDHH
Tài sn c đnh hu hình (bin đc lp).
14
TTDthu
Tng trng doanh thu hàng nm ca công ty (bin đc lp).
15
CNXD
Nghành công nghip xây dng (bin gi theo nghành ngh).
16
NLNN
Nghành nông lâm ng nghip (bin gi theo nghành ngh).
17
TMDV
Nghành thng mi dch v (bin gi theo nghành ngh).
18
Nam09
Nm β009 (bin gi theo nm).
19
Nam10
Nm β010 (bin gi theo nm).
20
Nam11
Nm β011 (bin gi theo nm).
21
Nam12

Nm β01β (bin gi theo nm).
22
VCSH
Vn ch s hu.
23
EBIT
Li nhun trc thu và lãi vay.
24
EBITDA
Li nhun trc thu, lãi vay và khu hao.
25
NPV
Giá tr hin ti ròng.
26
TSE
Sàn giao dch chng khoán ài Loan.
Nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr các công ty niêm yt trên sàn giao
dch chng khoán TP.HCM và Hà Ni27
IDX
Sàn giao dch chng khoán Indonesia.
28
LSDV
Mô hình hi quy bin gi bình phng ti thiu.
29
FEM
Mô hình hi quy nh hng c đnh.

30
REM
Mô hình hi quy các nh hng ngu nhiên.
ix
Nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr các công ty niêm yt trên sàn giao dch
chng khoán TP.HCM và Hà Ni

Trang 1

CHNG 1
GII THIU  TÀI NGHIÊN CU
1.1 t vn đ nghiên cu.
Mc tiêu quan trng nht trong đi vi các nhà điu hành cng nh các ông ch ca
công ty chính là vic ti đa hóa giá tr công ty. Mt trong nhng yu t nh hng đn giá
tr công ty chính là cu trúc vn ca công ty đó. Các nhà qun tr công ty phi xây dng
cu trúc vn vi t l c cu bao nhiêu là vn ch s hu, bao nhiêu là vn vay đ có th
ti đa hóa giá tr công ty hay chính là xây dng cu trúc vn ti u.
Theo Brigham và Houston (2009) thì cu trúc vn ti u đc đnh ngha là cu trúc
vn làm ti đa hóa giá tr công ty. Vn đ ct lõi ca cu trúc vn ti u là khi vay n
công ty s tn dng đc li th ca lá chn thu t khon n vay. Tuy nhiên, xét khía
cnh ngc li nu công ty vay n nhiu quá s xut hin chi phí kit qu tài chính. n

mt lúc nào đó thì hin giá ca chi phí kit qu tài chính s làm trit tiêu hin giá ca lá
chn thu ca khon n vay. Hay khác đi, vic vay n quá mc s làm trit tiêu đi li th
ca vic vay n.
Trên thc t, các công ty kinh doanh trong lnh vc thng mi hoc dch v thun túy
s có xu hng dùng vn vay ngân hàng cho các d án thng mi. Chi phí vn vay cho
tng d án thng mi s đc hch toán theo d án. Vic dùng các công c khác đ làm
tng vn ch s hu nh phát hành thêm c phn s có mt trái là to ra áp lc s dng
vn hiu qu và trách nhim đi vi c đông s gia tng đi vi nhà điu hành công ty khi
sc cu ca th trng st gim, các khon doanh thu mang tính mùa v và bt thng
nhiu hn là doanh thu đn t hot đng kinh doanh chính ca công ty.
Nh vy, vi s nhn thc v tm quan trng ca c cu vn và mc tiêu cao nht
trong điu hành công ty là ti đa hóa giá tr công ty thì vic nghiên cu s nh hng ca
chúng vi nhau hay ngoài c cu vn thì còn có các yu t nào khác tác đng đn giá tr
công ty là mt nhu cu cn thit v mt hc thut đ t đó có th giúp các nhà qun tr
đa ra các quyt đnh chính xác hn, mang tính khoa hc hn là nhng quyt đnh mang
tính cm tính. ó cng chính là ni dung chính ca đ tài nghiên cu v s nh hng
Nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr các công ty niêm yt trên sàn giao dch
chng khoán TP.HCM và Hà Ni

Trang 2

ca cu trúc vn đn giá tr công ty, vi mu nghiên cu đc ly t báo cáo tài chính 4
nm (t β009 đn β01β) ca 107 công ty thuc γ nhóm nghành ngh khác nhau công
nghip xây dng (CNXD), nông lâm ng nghip (NLNN), thng mi dch v (TMDV)
đc niêm yt trên β sàn giao dch chng khoán TP.HCM và Hà Ni.
1.2 Cơu hi nghiên cu.
Mi quan h gia cu trúc vn và giá tr công ty là vn đ nhn đc s quan tâm ca
rt nhiu tác gi v mt lý thuyt cng nh thc chng.  Vit Nam, sau cuc khng
hong tài chính th gii nm β008, nn kinh t v mô gp nhiu bt n và đn nay vn
cha có du hiu phc hi. Th trng chng khoán đi xung, cùng vi vic tip cn

ngun vn t ngân hàng b hn ch đã dn đn các công ty gp rt nhiu khó khn trong
quá trình hot đng và phát trin, tài sn ca nhiu nhà đu t ngày càng st gim.
“S dng cu trúc vn nh th nào đ có th làm tng giá tr công ty ?” là câu hi cp
thit mà các ch s hu cng nh các nhà điu hành công ty luôn mun tìm đc câu tr
li thích đáng, vì suy cho cùng các nhà đu t là ngi nm gi c phiu, s giàu có v
mt tài sn ca h đc biu th bng giá c phiu hay giá tr công ty.
Chính vì các vn đ trên, nghiên cu hình thành hai câu hi chính cn đc tr li:
i) Trong giai đon t nm β009 đn β01β, cu trúc vn có tác đng đn giá tr công
ty niêm yt trên sàn giao dch chng khoán TP.HCM và Hà Ni hay không ?
ii) Ngoài ra, vi mc đích mang đn cho các nhà qun lý công ty cái nhìn tng quát
hn và giúp đa ra các quyt đnh tt hn trong vic ti đa hóa giá tr công ty, mt
câu hi quan trng khác cng cn đc tr li trong nghiên cu này là: “Trong giai
đon t nm β009 đn β01β, các yu t khác ngoài cu trúc vn có tác đng đn giá
tr công ty niêm yt trên sàn giao dch chng khoán TP.HCM và Hà Ni hay không
?”.
1.3 Mc tiêu nghiên cu.
Vi vn đ nghiên cu đã đt ra, mc tiêu chính ca nghiên cu bao gm: i) Tìm hiu
mi quan h gia cu trúc vn và giá tr ca các công ty niêm yt trên sàn giao dch
chng khoán TP.HCM và Hà Ni trong giai đon β009 -β01β; ii) Nghiên cu tác đng
Nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr các công ty niêm yt trên sàn giao dch
chng khoán TP.HCM và Hà Ni

Trang 3

ca các yu khác ngoài cu trúc vn đn giá tr công ty bao gm: chính sách chi tr c tc
bng tin mt ,chính sách chi tr c tc bng c phiu, tc đ tng trng doanh thu, quy
mô công ty, tui đi hot đng ca công ty, li nhun trên tng tài sn, li nhun trên vn
ch s hu….; iii) Trên c s kt qu nghiên cu, đa ra các kin ngh hu ích cho các
nhà qun tr công ty trong vic xây dng c cu vn ti u nhm ti đa hóa giá tr công
ty.

1.4 i tng vƠ phm vi nghiên cu.
i tng nghiên cu đc hng đn trong nghiên cu này là s nh hng ca cu
trúc vn và các yu t khác (nu có) đn giá tr ca các công ty đc niêm yt trên sàn
giao dch chng khoán TP.HCM và Hà Ni trong 4 nm t β009 đn β01β vi mu đc
thc hin trên 107 công ty thuc γ nhóm nghành ngh khác nhau.
1.5 ụ ngha ca vic nghiên cu.
Nghiên cu này s mang ý ngha quan trng trong vic cung cp c s khoa hc da
trên nghiên cu đnh lng cho các nhà qun tr công ty trong vic ra quyt đnh đi vi
cu trúc vn, s dng công c nào trong vic tng gim vn nhm ti đa hóa giá tr công
ty.
1.6 B cc ca lun vn.
B cc ca lun vn đc vit thành 5 chng, trong đó chng 1 s gii thiu tng
quan v đ tài nghiên cu. Nghiên cu này đc da trên c s lý thuyt và các nghiên
cu trc đc trình bày  chng β. Da vào nhng nghiên cu trc đó, tác gi đa ra
mô hình nghiên cu và phng pháp nghiên cu đnh lng hi quy tuyn tính đa bin 
chng γ. Kt qu nghiên cu ca đ tài đc trình bày  chng 4. Và cui cùng,
chng 5 s trình bày ni dung v các kin ngh, đ xut cng nh nêu lên các hn ch và
hng nghiên cu m rng ca đ tài.
Nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr các công ty niêm yt trên sàn giao dch
chng khoán TP.HCM và Hà Ni

Trang 4

CHNG 2
C S LÝ THUYT
 chng 1 ca bài nghiên cu đã trình bày các vn đ m đu cho ni dung nghiên

cu nh vn đ nghiên cu, câu hi nghiên cu, mc tiêu nghiên cu… chng β,
chúng ta s tin hành tham kho li nhng lý thuyt, nghiên cu trc đây v cu trúc vn
và giá tr công ty đ làm nn tng c s lý thuyt cho vn đ cn nghiên cu. Vic nghiên
cu s nh hng ca cu trúc vn đn giá tr công ty là vic làm cn thit đ giúp các
nhà qun tr có c s trong vic ra quyt đnh trong vic điu hành nhm làm tng giá tr
công ty, nht là đi vi các công ty đc niêm yt trên sàn giao dch chng khoán, vn
đc xem là các nhân t to nên phong v biu ca nn kinh t.
2.1 Cu trúc vn.
Có nhiu đnh ngha v cu trúc vn hay c cu vn ca mt công ty. Cu trúc vn là
thut ng tài chính nhm mô t ngun gc và phng pháp hình thành nên ngun vn đ
công ty có th s dng mua sm tài sn, phng tin vt cht và hot đng kinh doanh.
Hay nói khác, theo Nguyn Minh Kiu (β009) c cu vn (capital structure) là quan h v
t trng gia n và vn ch s hu, bao gm vn c phn u đãi và vn c phn thng
trong tng ngun vn ca công ty.
Hình 2.1 Mô t v cu trúc vn.
TƠi sn
N ngn hn
N dƠi hn
Vn ch s hu
Vn c phn u đãi
Vn c phn thng

C phiu ph thông

Li nhun gi li

Vn n
Vn ch s hu
Tng ngun vn
Nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr các công ty niêm yt trên sàn giao dch

chng khoán TP.HCM và Hà Ni

Trang 5

Các lý thuyt v cu trúc vn.
Theo Brigham và Houston (2009) đc chuyn th Vit ng bi Nguyn Th Cành thì
di góc đ là nhà qun tr công ty thì cu trúc vn là mt trong nhng vn đ quan trng
trong vic qun tr. Các nhà qun tr luôn đt ra bài toán v vic tn ti mt cu trúc vn
ti u.
- Cu trúc vn ti u là c cu vn mà ti đó giá tr c phiu đc ti đa hóa. Trên
thc t, các nhà qun tr công ty thng xem cu trúc vn ti u khi t l n nm
trong khong t 40% đn 50%.
- T cu trúc vn ti u, các công ty thit lp mt c cu vn mc tiêu. ó là s kt
hp gia n vay, c phn u đãi, c phn ph thông mà công ty hoch đnh đ huy
đng thêm vn.
- Vic xây dng mt cu trúc vn ti u s liên quan đn vic đánh đi gia ri ro
và li nhun. Ri ro do s dng thêm nhiu vn vay hay gia tng t l đòn by.
Ngc li, vic gia tng t l đòn by s tit kim đc chi phí t là chn thu so
vi vic s dng vn ch s hu.
Các lý thuyt liên quan đn cu trúc vn.
Trong nghiên cu này, có 4 lý thuyt liên quan đn cu trúc vn và giá tr công ty
đc đ dùng làm c s nghiên cu bao gm: Lý thuyt M&M, Lý thuyt đánh đi cu
trúc vn, Lý thuyt trt t phân hng, Lý thuyt chi phí đi din.
2.1.1 Lý thuyt M&M.
Theo Modigliani và Miller (1958), ni dung c bn ca lý thuyt M&M đc phát
biu thành β mnh đ. Mnh đ (I) đ cp đn giá tr công ty. Mnh đ (II) đ cp đn chi
phí s dng vn.
Các gi đnh ca lý thuyt M&M.
- Th trng vn mà công ty đang hot đng đc xem là th trng hoàn ho.
- Các cá nhân và công ty đu có th vay vn vi lãi sut bng nhau.

- Không có các chi phí: giao dch, phá sn và khó khn tài chính.
- Không có thu (thu nhp công ty và thu nhp cá nhân).
Nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr các công ty niêm yt trên sàn giao dch
chng khoán TP.HCM và Hà Ni

Trang 6

a. Mnh đ (I).

Trong điu kin không có thu.
Giá tr công ty có vay n (V
L
) và giá tr công ty không có vay n (V
U
) bng nhau: V
U

= V
L
. Nói cách khác, trong điu kin không có thu thì c cu n/vn ch s hu (D/E)
không nh hng đn giá tr công ty. Do đó, trng hp này không tn ti cu trúc vn
ti u và đng trên góc đ qun tr công ty thì nhà điu hành không th thay đi giá tr
công ty bng cách thay đi cu trúc vn.
Trong điu kin có thu.
Trong điu kin này, chúng ta s xem xét giá tr công ty thay đi nh th nào khi t s
D/E thay đi. Phát biu mnh đ (I) “ Trong trng hp có thu thu nhp công ty thì giá
tr công ty có vay n bng vi giá tr công ty không có vay n cng vi hin giá ca lá
chn thu”.
V
L

= V
U
+ t*D
Vi V
U
là giá tr ca công ty trong trng hp s dng 100% vn ch s hu; V
L

giá tr ca công ty trong trng hp có vay n; t là thu sut thu thu nhp công ty; D là
n vay; r
D
là lãi vay; r
E
là chi phí s dng vn ch s hu và t*D là hin giá ca lá chn
thu.
b. Mnh đ (II).
Trng hp không có thu.
Nu không có thu thu nhp công ty thì li nhun yêu cu trên c phn có quan h
cùng chiu vi mc đ s dng đòn by tài chính hay t s n (D/E).
Trng hp có thu.
Trong trng hp có thu thu nhp công ty thì li nhun yêu cu trên c phn có quan
h cùng chiu vi mc đ s dng đòn by tài chính hay t s n (D/E), mi quan h này
đc th hin qua công thc sau đây:
r
E
= r
U
+ (r
U
– r

D
)*(1 – t)*(D/E)
2.1.2 Lý thuyt đánh đi cu trúc vn (The trade-off theory).
Nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr các công ty niêm yt trên sàn giao dch
chng khoán TP.HCM và Hà Ni

Trang 7

Theo Bradley (1984), lý thuyt đánh đi cu trúc vn cho rng mt cu trúc vn đc
xem là ti u khi tng giá tr n vay thì giá tr hin giá ca lá chn thu tng thêm ca giá
tr hin giá chi phí khn khó tài chính.
Khn khó tài chính xy ra khi cam kt gia công ty và các ch n không th thc hiên
đc. Nguy c ln nht ca khn khó tài chính là có th dn đn tình trng phá sn vì
công ty phi đi mt vi nhng khn khó v tài chính trong hin ti hoc tng lai. Khi
đó, giá tr công ty (GTCT) trong trng hp có vay n đc xác đnh nh sau:
GTCT vay n = GTCT không vay n + Hin giá lá chn thu - Hin giá chi phí khn
khó tài chính.
Trong đó: hin giá ca chi phí khn khó tài chính ph thuc vào xác sut xy ra và
tính nghiêm trng ca các chi phí sinh ra khi b khn khó tài chính.
Hình 2.2 Lý thuyêt đánh đi cu trúc vn (The trade-off theory).


Ngun Brigham và Houston (2009) đc chuyn th Vit ng bi
Nguyn Th Cành.
Theo lý thuyt The Trade-off thì cu trúc vn b nh hng bi các yu t sau.
(1) Li nhun.
Li nhun đc xem có mi quan h đng bin (cùng chiu) vi cu trúc vn. Trên
thc t, chúng ta d dàng nhn thy đng v phía góc đ ngi cho vay (ngân hàng, các
tôt chc tín dng, các đnh ch tài chính…) thì nhng công ty làm n có hiu qu, có li
Nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr các công ty niêm yt trên sàn giao dch

chng khoán TP.HCM và Hà Ni

Trang 8

nhun cao thng to đc nim tin và d dàng tip cn ngun vn vay hn. Ngc li,
khi d dàng tip cn ngun vn vay thì bn thân công ty cng mun gia tng t trng n
(D/E) đ tn dng đc lá chn thu đi vi lãi vay.
(2) Quy mô công ty.
Quy mô công ty đc xem có mi quan h đng bin (cùng chiu) vi cu trúc vn.
Mi quan h đng bin này xut phát t quan đim nhng công ty có quy mô ln thì khó
có th ri vào tình trng khó khn nên h to đc nhiu điu kin thun li trong vic
tip cn ngun vn vay.
(3) TƠi sn c đnh hu hình.
Tài sn c đnh hu hình đc xem có mi quan h đng bin (cùng chiu) vi cu
trúc vn. Lý gii cho mi quan h này, đn gin vì tài sn c đnh hu hình có th đc
xem là tài sn th chp trong vic vay vn.
(4) Chi phí khn khó tƠi chính.
Chi phí khn khó tài chính có mi quan h nghch bin vi cu trúc vn công ty. Theo
lý thuyt Trade-off thì vic gia tng t l n vay (D/E) đn mt mc nào đó s phát sinh
chi phí khn khó tài chính. Nu chi phí khn khó tài chính quá cao thì s làm mt đi hiu
qu mang li ca vic vay n.
(5) Li ích t lá chn thu lưi vay.
Li ích t lá chn thu lãi vay có mi quan h đng bin (cùng chiu) vi cu trúc vn
công ty. n gin vì vic vay n s tn dng đc li ích t lá chn thu lãi vay. Vay n
càng nhiu thì li ích càng ln.
2.1.3 Lý thuyt trt t phơn hng (The pecking order theory).
Theo Myers và Majluf (1984) nu các công ty cn thêm ngun vn đ tài tr cho các
d án mi trong hot đng kinh doanh thì h thích s dng li nhun đ li cho vic tái
đu t vì nh vy s không làm phát đi nhng tín hiu sai lch nh hng làm gim giá c
phiu. Nu li nhun gi li đ tái đu t không đ tài tr cho các d án kinh doanh thì

công ty s s dng các ngun tài tr t bên ngoài (vay n, phát hành trái phiu, c
phiu…). Nhng khi đó, công ty s u tiên vay n trc khi tính đn các phng án khác
Nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr các công ty niêm yt trên sàn giao dch
chng khoán TP.HCM và Hà Ni

Trang 9

nh phát hành trái phiu, c phiu. Vic vay n bng phát hành trái phiu thông thng s
đc u tiên hn vic phát hành trái phiu chuyn đi.
Theo lý thuyt The Pecking order thì cu trúc vn b nh hng bi các yu t
sau.
(1) Li nhun.
Li nhun công ty có mi quan h nghch bin (ngc chiu) vi cu trúc vn công ty.
Vì theo lý thuyt thì th t tài tr ngun vn cho hot đng kinh doanh là li nhun đ li,
n vay và vn ch s hu. Nên nhng công ty có li nhun cao thng s dng li nhun
đ li đ tài tr cho hot đng kinh doanh hn là vay n.
(2) Quy mô công ty.
Tng t nh li nhun thì quy mô công ty có mi quan h nghch bin vi cu trúc
vn. Vì công ty có quy mô ln thng là có li nhun cao.
(3) Tc đ tng trng.
Tc đ tng trng ca công ty có mi quan h đng bin vi cu trúc vn ca công
ty. Theo lý thuyt này thì các công ty có tc đ tng trng cao thì áp lc lên các c hi
đu t khi vt quá kh nng tài tr ca li nhun đ li s đc tài tr bng n vay.
(4) TƠi sn c đnh hu hình.
Tài sn c đnh hu hình có mi quan h cùng chiu vi cu trúc vn ca công ty. Vì
vic huy đng n bng cách phát hành nhng chng khoán có tài sn th chp ca công ty
bng các tài sn c đnh hu hình có giá tr s thu hút đc nhiu nhà đu t hn.
2.1.4 Lý thuyt chi phí đi din (The agency cost theory).
Theo Gitman (β006), mc tiêu ca nhà qun lý nên là ti đa hóa tài sn ca ch s hu
công ty. Do đó, các nhà qun lý có th đc xem nh là các đi din (agents) ca ch s

hu, ngi thuê h và cho h quyn ra quyt đnh đ qun lý công ty. V mt k thut,
bt c nhà qun lý nào s hu ít hn 100% giá tr công ty đu có mt mc đ đi din ca
các c đông còn li.
Theo lý thuyt, hu ht các nhà qun lý đng ý vi mc tiêu ti đa hóa tài sn ca ch
s hu. Tuy nhiên, trong thc t các nhà qun lý cng quan tâm đn tài sn cá nhân ca
Nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr các công ty niêm yt trên sàn giao dch
chng khoán TP.HCM và Hà Ni

Trang 10

h, s bo đm công vic và các li ích ngoài lng. Các quan tâm nh vy làm cho nhà
qun lý b dao đng hay không sn lòng đ nhn nhiu ri ro hn nu h cho rng nhn
quá nhiu ri ro có th nh hng đn công vic và làm gim tài sn cá nhân ca h. Kt
qu là li nhun nhn đc ít hn mc ti đa và tim tàng s mt mát tài sn ca ch s
hu.
Vn đ ngi đi din ( The Agency Problem).
T s xung đt mc tiêu ca ch s hu và ngi qun lý đã phát sinh cái gi là vn
đ ngi đi din, điu này có th làm cho các nhà qun lý đt li ích cá nhân lên trên li
ích ca công ty.  đ phòng hay ti thiu hóa các vn đ ngi đi din, hai yu t đc
dùng là: Các th lc th trng ( market forces) và chi phí ngi đi din ( agency costs).
Các th lc th trng ( Market Forces): mt th lc th trng là các c đông
chính, đc bit là các nhà đu t công ty ln nh các qu h tng, các công ty bo him
và các qu hu trí. Các c đông này nm gi mt lng ln c phiu ca công ty, gây áp
lc đ b phn qun lý hot đng hiu qu. Khi cn thit, h có th thc thi quyn b
phiu ca các c đông đ thay th các nhà qun lý kém hiu qu. Mt th lc th trng
khác là nguy c b thâu tóm bi công ty khác mà công ty này tin rng nó có th tái cu
trúc b phn qun lý, điu hành và tài chính đ m rng giá tr công ty. S hin din ca
nguy c b thâu tóm s có xu hng thúc đy nhà qun lý hành đng theo li ích tt nht
cho các ch s hu công ty.
Chi phí ngi đi din ( Agency costs): đ ti thiu hóa vn đ ngi đi din và n

lc đ ti đa hóa tài sn ca ch s hu, các c đông phi gánh chu chi phí ngi đi
din. ây là các chi phí đ giám sát hành vi b phn qun lý đ đm bo chng li các
hành đng thiu thin chí và đ to cho các nhà qun lý các đng c tài chính đ ti đa
hóa giá c phiu.
Mt tip cn thông dng nht, hiu qu đ gii quyt vn đ ngi đi din nhng tn
kém là cu trúc mt c ch bi thng cho b phn qun lý tng ng vi ti đa hóa giá
c phiu. Mc tiêu là đa cho các nhà qun lý đng c đ hành đng tt nht đi vi các
Nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr các công ty niêm yt trên sàn giao dch
chng khoán TP.HCM và Hà Ni

Trang 11

quan tâm ca ch s hu. Ngoài ra, các gói bi thng cng cho phép công ty cnh tranh
và thuê đc các nhà qun lý tt nht.
Theo Jense và Meckling (1976) thì vic la chn cu trúc vn có th gim đi chi phí
đi din. Mt cu trúc vn vi t l n (D/E) cao có th làm gim chi phí đi din ca ch
s hu và làm tng giá tr công ty bng cách ép buc hoc khuyn khích các nhà qun lý
có nhng hành đng vì li ích ca ch s hu. Nhng công ty có t l n cao có th tác
đng đn cách hành x ca nhà qun lý và gim chi phí đi din thông qua nhng hành
đng nh gim lng, gim quyn lc hay ct gim các khon thù lao khác ca nhà qun
lý. T đó to áp lc đ các nhà qun tr có cách qun lý nhm tng dòng tin đ tr cho
các c đông. Ngoài ra, các công ty t l n cao có th làm gim xung đt gia ch s hu
và nhà qun lý trong các quyt đnh v đu t, chính sách c tc, mc đ ri ro có th
chp nhn đ quyt đnh đu t vào các d án mi.
Nh vy, cu trúc n cao có th làm gim chi phí đi din gia ch s hu và nhà
qun lý nhng s làm tng chi phí đi din ca ch n và ch s hu.
Theo lý thuyt The Agency Cost thì cu trúc vn b nh hng bi các yu t sau.
(1) C hi tng trng.
C hi tng trng có quan h nghch bin vi cu trúc vn ca công ty. n gin bi
vì công ty có c hi tng trng cao s hn ch các khon vay n đ tránh chuyn li

nhun t các c hi tng trng mang li t ch s hu sang ch n.
(2) TƠi sn c đnh hu hình.
Tài sn c đnh hu hình có mi quan h đng bin vi chi phí đi din gia ch s
hu và nhà qun lý, đng thi nghch bin vi chi phí đi din gia ch s hu và ch n.
iu này có th đc gii thích bi công ty có th vay n bng cách phát hành các chng
khoán n có tài sn đm bo bng tài sn c đnh hu hình.
(3) Quy mô công ty.
Quy mô công ty có quan h đng bin vi c cu vn công ty. Do nhng công ty có
quy mô ln thì mc đ xung đt gia nhà qun lý vi các c đông càng cao, đ hn ch
Nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr các công ty niêm yt trên sàn giao dch
chng khoán TP.HCM và Hà Ni

Trang 12

vic này các nhà qun lý thng tng vay n đ hiu qu hn trong vic qun lý, s dng
vn.
Nh vy, trong phn trên chúng ta đã đ cp đn 1 lý thuyt v giá tr công ty và γ lý
thuyt liên quan đn cu trúc vn công ty. Có th tóm tt các yu t nh hng đn cu
trúc vn qua bng biu sau:
Bng 2.1 Tóm tt các yu t nh hng đn cu trúc vn.
Stt
Lý thuyt
Các yu t nh hng
Mi quan h vi
cu trúc vn
1
Lý thuyt đánh đi cu
trúc vn (The trade-off
theory).
Li nhun.

ng bin (+).
Quy mô.
ng bin (+).
Tài sn c đnh hu hình.
ng bin (+).
Chi phí khn khó tài chính.
Nghch bin (-).
Li ích t là chn thu lãi vay.
ng bin (+).
2
Lý thuyt trt t phơn
hng (The pecking
theory).
Li nhun.
Nghch bin (-).
Quy mô.
Nghch bin (-).
C hi tng trng.
ng bin (+).
Tài sn c đnh hu hình.
ng bin (+).
3
Lý thuyt chi phí đi din
(The agency cost).
C hi tng trng.
Nghch bin (-).
Tài sn c đnh hu hình.
Nghch bin (-)
vi chi phí đi
din ch s hu

và nhà qun lý.

ng bin (+) vi
chi phí đi din
ch s hu và
ch n.
Quy mô công ty.
ng bin (+).
Nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr các công ty niêm yt trên sàn giao dch
chng khoán TP.HCM và Hà Ni

Trang 13

Các t s đo lng cu trúc vn.
Nh ta bit, cu trúc vn là s phi hp gia n và vn ch s hu trong quyt đnh
ngun vn ca công ty. Tuy nhiên, đ đn gin các c s lý thuyt và các nghiên cu thc
chng thng đng nht xem xét cu trúc vn di hình thc đòn by tài chính, có ngha
là công ty s dng bao nhiêu phn trm n trong quyt đnh cu trúc vn ca mình.
 đo lng đòn by tài chính, tùy thuc vào điu kin có sn ca d liu và mc đích
nghiên cu mà các t s phù hp s đc la chn.
Tilman và Wessels (1988) đã tho lun sáu cách đo lng đòn cân n trong nghiên
cu ca mình đó là: n dài hn, n ngn hn và n có th chuyn đi chia cho giá tr th
trng và giá tr s sách ca vn ch s hu. Ngoài ra, Rajan và Zingales (1995) trích
trong Song (β005) cng đa ra các t s đo lng đòn by tài chính: tng n/ tng tài sn;
tng n dài hn/tng tài sn; tng n dài hn/tài sn ròng; tng n/tng ngun vn; li
nhun trc thu và lãi vay (EBIT)/chi phí lãi vay; li nhun trc thu, lãi vay và khu
hao (EBITDA)/chi phí lãi vay.
2.2 Giá tr công ty.
Theo Nguyn Th Cành (β009), giá tr công ty đc đo lng là tng vn hóa th
trng ca c phiu thng, n, c phiu u đãi và li nhun ca c đông thiu s tr cho

tng tin mt và các khon tng đng tin. Cách tính toán này hoàn thin hn so vi
ch s dng vn hóa th trng ca c phiu thng, đn gin vì vi cách tính toán này
ngi mua s đc gim s tin phi tr khi mua c phiu đ thâu tóm công ty vì nó đã
bao gm n.
Giá tr vn hoá th trng là thc đo quy mô ca mt công ty, là tng giá tr th
trng ca công ty, đc xác đnh bng s tin b ra đ mua li toàn b công ty này trong
điu kin hin ti. Giá tr vn hoá th trng tng đng vi giá th trng ca c phiu
nhân vi s c phiu ph thông đang lu hành. Khi tính giá tr vn hoá th trng ngi
ta ch tính đn các c phiu ph thông ch không tính đn c phiu u đãi, vì ch c phiu
ph thông mi đem li cho ngi s hu quyn tham gia điu hành công ty.
Nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr các công ty niêm yt trên sàn giao dch
chng khoán TP.HCM và Hà Ni

Trang 14

 khía cnh nghiên cu thc chng, nhiu cách đo lng khác nhau đã đc s dng
đ đi din cho giá tr công ty. Có th k ra nh: Anup và Suman (β010) s dng giá c
phiu, Rayan (β008) thì dùng li nhun trên tng tài sn (ROA); li nhun trên vn ch
s hu (ROE); li nhun hot đng biên (Operating Profit Margin); thu nhp trên c
phiu (EPS) và t s giá c phiu/thu nhp (P/E); giá tr kinh t gia tng (EVA), Havey và
ctg (2003), Konijn và ctg (β009) thì dùng Tobin’s Q.
Keown và ctg (β004) trích trong Harjito và ctg (β009) cng ch ra các bin đnh lng
có th đc s dng đ c lng giá tr công ty là: giá tr s sách, th giá, da trên thm
đnh giá và dòng tin k vng. Harjito và ctg (β009), Nguyn Minh Hà (β010) thì dùng t
s th giá/ th giá (PBV).
2.3 Mi quan h gia cu trúc vn vƠ giá tr công ty.
Lý thuyt M&M nh đã trình bày  trên cho ta thy quan đim rng cu trúc vn
không liên quan đn giá tr công ty, giá tr công ty không thay đi vi các quyt đnh cu
trúc vn khác nhau. Tuy nhiên, quan đim này vn còn nhiu tranh lun cha thng nht
đc.

Ross và ctg (β00β) đã din gii mi quan h gia cu trúc vn và giá tr công ty mt
cách đn gin nh sau: tng tng công ty nh mt ming bánh hình tròn, kích c ca
ming bánh là giá tr ca công ty trong th trng tài chính, s phi hp ca hai thành
phn n và vn c phn hình thành nên ming bánh, đó chính là cu trúc vn. Các quyt
đnh c cu vn có th làm thay đi kích c ca ming bánh này, hay chính là thay đi giá
tr công ty. iu này mt ln na đc Ross và ctg (β00β) ng ý trong phát biu: “Các
nhà qun lý nên la chn cu trúc vn mà h tin rng s có giá tr công ty cao nht, bi vì
cu trúc vn này s có li nht cho các c đông”.
Shah (1994) trích trong Ross và ctg (β00β) cng cho rng s thay đi trong đòn by tài
chính nh hng đn giá tr công ty khi nghiên cu nh hng ca các thông báo thay đi
c cu vn lên giá c phiu. Kt qu ch rng, giá c phiu tng bn vng ti ngày có
thông báo tng đòn cân n. Ngc li, giá c phiu gim khi có thông tin gim đòn cân
n.

×