Tải bản đầy đủ (.doc) (19 trang)

skkn một số kinh nghiệm vận dụng văn học dân gian (tục ngữ, ca dao) trong dạy học lịch sử lớp 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (201.41 KB, 19 trang )







 !"#
$!%&!##'(')* !+!,-./


0)
 !"#
$%&'&()*+,-./
Có đính kèm :
/0$1.2.$.34 56'
Năm học 2013 - 2014

12!3+!'# !
4!5!"
74+ 8!9:;<
=8*'>.?@A?7A7BC7
DE.FGE.
HIEJK#&9LM3NO.P4M3NO.PQE
RO)?@7DC@@HBBSTUVA?@7DB=D7?7SWVX?BDY=CDYCC
@ZE[\L.E] #^(E@7C7_.E]O.
YT" `$a#Mb
C% I/'M4$/!
46')'
L4+ ISOcM0d-#*!./F& `VEOe)
L>.5,f=?77
LT#*!8d8O)OIg9E.


4'# !
L #*!./a6.Ig
L>.a6.7?
LT''6h6.daMOR>.1di*-,&'&&'#*j
jkE+MO,-./IgbM4$

!'6h6.

 !"#$!%&!##'(')* !
+!,-./7
43'! 
Ig]886OE+al]i#d 8Mea#hMO'O(`d)Od"F
'O(`M#*2F08i'+FM)e]m,-
./Ig,54T 84$E1di*e&MOhFn#,hkE+
 2]Ig(i-do]8p2#)h
aMe2#&ij 2G#*!i 83&'&iEOe]m
kE./IgbM&q/3&'& 2iEO5" r EMpF I
MjkE./gXdq.r%M0F''O6OEXdq.r&%&'&d''6h
s#3+5&kE+F"(`//MO()*+#*!Ft*
^Odcdn.ldIE&%FlM.8'O !&3kd-0.ME&%
&'&M!kE.0
E.E()*,-./IgFu2#dQ&6'F/]#/.O
.#0.MEG3&'&&tm&dn]8.O+*!#j 8+./gF
"(`//]8 3&'&6/&368Ouan
g(`F%GEMe6adnO)3 h()*Te]mv#e&'
lhM!F/d0.p 8,rd1# 5(` >+(iEMO'()*
M!]r&,b`GFE(EOkEE lE.m.8F03.F lEa63>'d-
.).wdhbF03.(i-FM0,8*GxdcMdn0 2'
m6hFjMIu]IgO8MEF 5(` >+(iE&t
m&wa&&1]8.O,83!.d-Fe&(yFiEO"o+5&

O+
MO&). d28'6h6.kE.0F/[&x&dmMEOdq
ts#zdQ&G#ckE,3iMOs#'M0“ Vận dụng văn học
dân gian ( tục ngữ, ca dao ) trong dạy học Lịch sử lớp 12 tại Trường THPT Ngô Sĩ
Liên” r.O.#a&&1{ 8Os#'M0dq.r&%&'&()*+kE
8FiEOe]mkE./IgMOM&q/
48!)-!8!!!9!:#
.4;<=>?@A
i-Ea]Ig88>. >hF6h" >+(iE]8 
6O8 /'F%GE9>+ 8g+]#/a.s#EG#% rE#F2#
'&|. >+,3iau]8 #Qg]# /ts#z'“ Hịch
tướng sĩ”kEM14)OF“ Cáo Bình Ngô”kE#*}MF“ Tuyên ngôn độc
lập”kE4QTj >+(iESE(EOF`GV6/Ja&&1.
+EOG6]Ig.8p]8.O,83!.e&(yF)Odm6/
6j1uGE+ r6]IgdE0.n#Fo&O+!.
d-FdQ(})Odm,n#m]Igb+
MOG>.s#EFGJd)Odq.r&%&'&()*+kEb
 8dc,kEN4M4$/!d)Od2#6O/ 8
6n.dIG3&'&dq.rkE.0MOh
/4;BC;D>
KO8 >+(iE9E.Me&O&o&12#]8'k
d2&3' 2derOF 20*!#d/]"EF03.Ed0F0*!#]EO
d-MO6dakd2]Ig0#jF%GEE(EOF`G.E
j6's#'.8jd25&dhGi 5F6`n!2#6w6adn
5(` 8Ol,8()*
0#E*Fz"+5&kE+d r./g ype&Fz
"dq.rMO+5&kE2#+Ee]8 r'./[-Me6a
dn)Odm"o+5&kE+FMO()*Me6a)Odm6/6j+
5&j
45

.4!EFG?H?<=>
9>+(iE]8 &1kE''(iEF&'MnMOdkE
i(i^O&%"M#*2. 85&n8''#5kEi(iF
'&|.(iE&3' 8,n#di(iFhr1 80
3.kEi(ia]8#-]EOd-FG6F ed2kEd[-F
#-de#MEkEs#1oi(i'&," 8#-hde#kEO8(i
O)[i.4]Igddm&3'MO'&|. >+(iE
]8,-,'6OEO8 2di(i90]wdaFa]8~Gp+
s#z•F]8 u6j1.).wkEi(i9g(`Gi#E(EOF`
GFMO ,83w]8.>~3.`]Ig•O+!.&1
h 8i#€%
ldcdn.8*F8]# >+(iEd%,3&3'dm~'1•
kE6FkE.•6‚]Ig`nT8 >9u+$ES7B?=P7BCYV
lOMf~9>+(iE&` `Me2#Og+•

6!"#'(`
kE >+(iEd r'./6OE+[-6'5 5*FGEM"]I
g 8M" >+a#F >+(iEaM!a.s#E rE#Me
cwnO,83]Ig!.d-F'O !]Ig&3,h]
O)g(`2#&%&'&dq.rMO()*+FMOda  5(`8]#
>+(iESE(EOF`GV]8 MOG&%&'&G##Fa&&1
iEOe]m,83dm%
aa.])F63()*F&ijaje]z]#56/dkdn4n#
d1*dk  ed2 86]Ig08]# >+(iEa63>&'#*
dm'(`jkEaNb 0F5"]Ig6/Ja rF 
-(#.8]86hm&F,q#i#€GE3.` 8(#*]zMjFGE5"
3.j 85"]zj4n#dm 5*F'O !]Igwe*Mƒ
1hkE8]# >+(iEMO()*+]IgMOM&q/
E*
/4!IJKLMJN;OJ;AP>QARAS;IS

MO ()*+F,!)'&%&'&6'F'O !an6hm&
5(` >+(iES`GFE(EOV^O',rE#
LNr74+M0,8*6Ig(E 8O-(#''O6OE
LNr=4+(y"`GFE(EOOG6]Ig
LNrD'O !5[xFd''
T',rM!an rG]r&a>]6'{ 8da
#|,IMrMOMm&+6/0.dmGi#E(EOF`G
&tm& r6]IgOc>]+*h#0'O !an]O)
#*ns#E',rE#
LNr7'O !mrOcM0,8*Gi#`GFE(EO
LNr=4+dO'[^.da]868O
LNrD'O h5[x
95(`]O) >+(iEMO'h+wi*dm6/6j+
5&Me/qFo&O+r6]Ig%#*!6/&3,e60
68OoEd2#an'&(``GFE(EO 86/&3,e60]r&8O
oEuJ'&(` i#`GFE(EOO 6]Ig,b 0
5*(}i*8.'„GO+.8pO3,3i.090
5*MOd288*/d€#1.2#i#`GFE(EOO 6
]Ig!#,n#* +o&Os#zdQ&tE.63O
T4UAV<>QQARAS;IS
lG#5]m 86a6>M!Ft*^O-(#kEl,8+/d
5(` >+(iEMOld% I6h"F`n
Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt nam từ 1919 đến 1925
Phần I: Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau
chiến tranh thế giới thứ nhất:
E#hMEhr"eS7B7HP7B7CVdhs#$'&#*]8 r
€M5,I8&'c2Fdn,td€&G)(OhMEi*MEF
(i$'&b/%dd|*.)6E'#-dIEF MOGk
dO)dn,a]-i(iEkE(i$'&]8d'#hc 8dcME8M>."
#h6' 8O'6O3#da.8i'/%l7B7=P7BD?d>

e&D]1F >+(iE&3'
~l8*i*])"E
[i#-&#h]8d86/%
l>.Njzdh
Q2,)]),{dh8*
iEda6q]€.E*
T/#/j6…&,E8*EE
/OjdE
8O6qOs#Ed.0
#hd2MQ])#hd
#h#F#hMm#F'#hdp
>.E*/j&3]OF
T)* )*6/dm,',p.e/
N'ddc)&OMQF
}EOO'6{E/`0•
~/OjdE
8O6qOs#Ed.0
l8*.erOi*
!#EO0aF#. 1*06/
#hi&3I#,EdQ
T/#/j.86/ME0
!.f.]#G1#,F
#EO#hc]e*E8•
Drj'6E'kE(i$'&F[-9E.a&iaE
8*8i#€F.•Ee&adIE I 8s#*2]m6'E#!ua'd-
jMI6'E#MOdaEe&/ia IMjs#EM+eFGdc
dn.kEEe&/i9E.d6hO+Mb8]]m]d)O'
.)E#di*]8 i#E(EO&3' 2Ee&/i1..{
8*8*^hp1.
^h+li.&k 2

Tp1.OM#-'!
Nr 8O1..{]! 8Ot
E#d†u&3[oE
†M%u.cF6!# Eu]
-8* i)O6O
-[#'aOEO38*
'8* '#M‡OO
 2.r,h.0pdi*
ˆ rQ ,GEF
k rQ d!.F
-8*E,GE%d‡F
Tp0.'&eM>d^‰8
TO%r]e*]EF
N3OE#ra.8ME8*
T8*]83d+Ed8*F
M>.0E )^Od1*M! E
p`&dqFd'M%1]bF
8OE+E[^-88*
Wl!rd-6qE*F
Š.dE#,5„M8*#E
-i#E(EO.!#3d/iMO'dQd2EO#
‰]1. 8OdeEO#F
T„t0ut#i
TEO#d(}6a 2F
Kd.e m6 2.eO
TEO#d(}6a 2F
KdMEM'6 2,k,^O
d‹/NjF98E
'Qdn]).'[E.E 2
N'idq.e*dQ[#

I[% tEO#.e*1
Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930
Phần I.1: Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.
E#60.MEOd"#r3&a(i-F#*}ŒU# 2
U#3Ti#Fh&[o rGE!*!#rMOq"i.i.vFM!%
bda8]5&4-9E.T'.)E!l>.7B=Rdh7B=CF4-
da2#O)d-[#e,3Báo Thanh NiênF'&|.“ Đường Cách Mệnh”,
kM%“ vô sản hóa”…GO)d-kE4-d)OME#*n,h
MO5"kEEe&/i9E.FM#*2,'kE'P! 8O
MOrF#*n,hdadmns#EGi#
T8%F8Q])
nh&6n8^
v-aE&^
-]8,+]8.#!
4E]8&,a]-
Nb 0J M'.
Nr^O]j!!8
Nr^O'.)'
TQOr+E,8dQE
TOd'.)6/[E
9E.w€]8!v/
ExE[OE]%
! )#h+!&O
N+dhs#]p]E()o
To6O^6OE,3O-&tM0
9>.6EaE
T„s#E'&,"c2(.E
>.!Q.',' 8
Tp%.E6†d!#8['[%
J.E#k.M#.8

W#-dQ[b.'*&3(OEks#*2
$3>'#*!M#*2kE
$3]2#i6/6n/E
a&"6†d#E8
MrE#b"FMOO8'&/
5&![-d)dQ
Bài 14: Phong trào cách mạng 1930 – 1935.
Phần I: Việt Nam trong những năm 1929 – 1933
MOG>.7B=BP7BDDF6h9E.&3'I#G5#s#3
c2kE#-6kO36hbr$'&]8.M1.M+!.0M)da
6qkE'1]r&i(i]EOd-F.i##yGE(i-E 8(i$'&
8*8i#€]8.,t]!EOM8O'.)7BD?P7BD7Fdadm&3
'
M/FMI,)O8
i‡OE&3]1.E•8*
db6†>.8*
e.id+E'd8*3%
N% %h#de.8M
'Qd0mF2#%s#'1#
ŒO.OF%.'.F'OME#
M†8daMxs#E1#3.%
4‰EI^.E.9
038*E,h>E
O'#`>.M
8.i/]O]O8a(!
U#ii*a2#,2d-'
iE8]€.]o#*E
)!.'&,"E.8
T8/].8OE6q(8*
,3O-.8E*,a]-

cil.8M#-n.i#
W8*#.E#hM1#
T1.O1. m,'Mi#,',p
4Oc
T//r.€.Q/F
nOdhs#QMQ>(
Phần II: Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh.
r]d)OekE3F&OM8Ode#MEkEs#1oM!
d8&'Mnd,t]!.).wl>.7B=BM!6€&3,E.2N€PM#P
E.L]8%&OM8O&'Mn.).weF.bd1#]8#-de#ME
kE/i9PNhk*FE#da2##-de#MEs#*./]rkE/(i
r0",n#0a uME dqMEb2#dIE&%E.8F
ET%FTE-n6€i#'dIE(ENhk*FET%FE.
8F4#*!Ean(ydO)E#
K0EBến Thủyd"d1#(5*Mr
+Thanh Chươngh&,rh]!
Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên
Anh Sơn, Hà Tĩnh &^(5*MQ
K/a]wEQI#h
$3tE#6!s#*h &^
q8*F[+6h]!
EpExFx]!g8O•
M!a3d8O&e„F
rde,fe*M€#MEF
GE8 M5[/&EF
N!6Ed)€F,!EE 8
Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 – 1945).
Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
Phần I: Tình hình Việt Nam trong những năm 1939 – 1945
T#'B7BH?Fs#i5 m,!r9PM#h 8O2N€9

E.Fs#i$'&Ead1#85F5,#-$'&&3#e&'#*h#
&|.)OF/Oondka)O#e&O5F(i$'&
j'6hJ#*F>%GE',&'&,a]-F(.E
%Fop,€(iEq]oEF&'OE.8#dnMQdE*F1#(1#]e*#*!]#
OhMEr'MIkE5P$'&>.&ykEi(id]!
dhd-F03.dadnMO i#E(EOE#
e8*]8deq!
e8*Q m,{2ME.#E
Ni*5F$'&6xOtE
Th.MQdE*F])F"EF‰M•
Tx.E]u5/dQ
N€r&kEFEQ„E*
iEM>.d€8E*F
a>„aFMQdE*O
G.O/MqME,/
/,Iq#d1*dQ•
0/r.€#/Mp
Ž./.8xO3]p/%•
Phần II: Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9.1939 đến tháng 3.1945.
phần II.2 – Những cuộc đấu tranh mở đầu thờì kì mới
n6€i#'dIE(EN€%FE.K0 8/%Ean (y
^Oh+O/qs#F
iBắc Sơn,EO]r&#O8
Nam Kì(u3.EOME
Đô Lươnghcr&860EE
Q,8O‰di*]i.#*hF
i*2id hOEF
K#*!EG]e*r8F
K#*!Ed"(5*((O
4‰EMEde#(OF

K0E%.'*x.60E.QE%
K0EG `d]8r&kEF
K0EGix.,nM//F
Bắc Sơn,EO3dE#]pF
Nam Kì,EO3 /td!#]F
y./•,e,0a F
0E%#E[a6/EF
/%]8dekEEF
8i*d^. &1.(iv!.•
9p/]8!./]F
p[a[E8(}[a[EF
%E*i&5(iE
x. 8OE*$'&F#MEc]t
Phần II.3: Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Hội nghị lần thứ 8
Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Đông Dương (5.1941)
Mr00hr 8MOr8*86|M%S$'[j"
#|,Ie/!v/F5#|,IhME'N0%Fi(i9
E.I#E1'&,"5P$'&!d%VF8*=C77BH7]`
#*}ŒU# 2rM#5&4-IM#%]1"C
4-I+&l8*7?dh8*7BR7BH7)$€&aSTEONfV['dI
. `Mr.€kE'.)]83&a(i-F-IkM%8]5&
.cM59f.~Liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu nước, không phân
biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị đặng
cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn•
25&dh68*udn6€i#'dIE(EN€%P9uEF
TEOPN€P)Ean(y MO'i#E#
]!xứ LạngtE
>.s#i(#6jF>.8Bắc Sơn
#MO,aM>Mp
4E/'qM‡OOd#1

N! Ed^Oo%.6/
#M^OMl'ph]!
E*Es#!3%‡F
.^.d5& rd#6‡Việt Minh
Q,8O‰•Mr#*%
8Er.e,i*{E•
"#r"#p(#*eF
TViệt Minhd&eM!d1#F
TtE#E€.E*E#F
K/&i/'OF8#‡OF'ME
8O!)EE6jF
8Oi(iE6†E8F
8OdO8F8Od-FGEF
GE*!#rFE9E.•
GE.#d'Ec$'&F
GE.O"#O'pF
9Eh8O.F
E# 8O.cM5h]O8[i.]>
T'dO8n9E."#s#F
E%E*daMri1F
m#*2F,]jF/(iF
E!F&`GF >iFdQF
T'&`]OF&o/FdIEkF
N5608OFd2-F%EF
4‰Q(i-s#EF
E#.E#`5&(r9
F4'Fq,e,0$'&F5F
'F!F8Otde/%F
oMl{6j!EF
9#*,r]!dde#ME

Phần V: Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của cách mạng
tháng 8.1945
-MOG#*!iks#Es#EM+(ydh€]mkE'
.)'C7BHR]8(O]d)O80kE3d"d1#]8TkI4QTj
Fj 0 5*i(iEd8G03.h"dc,OFn
s#E'i#E(EO
8*[E,,'%.d1*
r1*r.…&O%e*1*
8*E*,,'%.d1*F
•N'F%38*8*6/s#!
‹r]8rdh#QF
T%.O'Oe.r%N'4QF
•N'4Qi#E.43F
T/N'4Q,f(3M%
E.43i#EdOudmF
M%(8E mus#E
T/%kEN',EO]EF
i(i6ndh,EOO[O
T`4Q]8 IE#F
8EON€|#F]8 1'(%
ToOdGEd!.MF
TE(0#(€(ydoO
•TErOF
%4Qk*Fp'%
Chương III: Việt Nam từ năm 1945 đến 1954
Bài 17: Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ sau ngày 2.9.1945 đến trước ngày
19.12.1946
Phần II: Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó
khăn về tài chính.
E#6MEdFr9E.iTkT-4pEd"Mr0hh"

n.‡O“ngàn cân treo sợi tóc”
‘Eda#>.7BHHd1#>.7BHR yE6€&`dmh&da]8)
]`]r]8. ‰d!jJN€N-MQ)'6xO(8]8.OR?’M#-de6/n
8*e*dmF3[#e/&,Id0dF8aE6Eh.F'3> +]8.
[#e)da.rd^(+E!.M+di(i
‘)(T'(3 >aE])5#kEhd-(iP$O6hdn])Me
c2%B?’(i6/,hGF')[-pMe&q,h
‘cO)[i.l #*h7@MbMEN€F=? )s#iM#4OEiU#
6xO 8Oi*6a6>2#.cOEFl #*h7@Mb 8OE.s#i^b
O(i$'&F8*=DB7BHR[i.]mrE
Ka6>Mr.€dp{&33s#*hE*j]8(cdaF^]
6!#+kETkI4QTj 8O%FdQ,8O3rd2#]5&~hũ
gạo tiết kiệm• 86/(t)OF/dne#Mm#
O8MEFdn3s#*h>,3)daF >E3[#edmd|*.) r
6|##~Không một tấc đất bỏ hoang”, “ Tấc đất tấc vàng•Fb"]6!#+
kEN'~Tăng gia sản xuất ! Tăng gia sản xuất ngay ! Tăng gia sản xuất nữa !”&O
M8Od#E3[#edm(e*]!6€&'dIE&%F6/6je*dmn,f
Gi#
dMEM5(t
\. 2 #[r 6# 8
MQ6OEFMQd5#FMQ8F
>E3[#e#/8#/^O
/(i&e6b>E
T'8*'#[bEo&]8
Qs#!,'']oE 8
vb Eh,oE[a.]8 #
8^.b5/O8F
8E/N€'E'dQ
/O8&'Mndq/
MQ/(MGd2&O!E

/N€6/I#6x.E
2&pdI&'MQ6OE€2#
n3s#*h)(F8*CB7BHRTkI4QTj6j€]8]5&
EN0(i+ ` 86!#+O8(iE.E&OM8O[aE.tG
WkE#d+~•F
v^.Fd+,'OF[^.%(}(8
4/.s#EEdh%8F
e*.…( 3e*Ed,lE
e*^..3.h[^%F
e*'#~•Q+,,/
0ME i]N'4QF
T38*!#rd#E&^8*
8*,8F8*.…F8*E
8*]8^.M#-F8*]8^.(i#
~•€&h€&i#F
U#E,8[o.[j,3OE#+,8
TO8. 0]/F
W>d^ 0#FMm#Q 0.^
d.#dmh6^F
~•d+d#E^ rd
WkE#d+FOF
•8* GO,pu/
e*Q,hG]8!
e*Q.tG]8(#*!m1
TQ^.d'c&%[EF
W#-8^.e*F.…8^.M/
N1*Od"E(€d"E,QF
8^. y+ ‰]pE
r&~,0(i•.b6/[EF
T' ]MwF',E(c.M1#

8Mr%(i#F
8E#M#-.)F
E+s#GO/F
K†O.8q…tQE%•
n&!,0G/'d…&])]6/>.+~,0(i•Fi
(iaMf
 2m#*E9iF
4{>./od' 1dmE•
' 1>.O'>.[EF
>.E*s#!huEd' 1
4Oc
T/6E lEd…& lE8#
T/6/,hG/p]e*E•
T/6E.'d{QQ
T/6/,hG!Q/!
4E*b.•] 8Oqmad"'FEd' 1dm0.r
dmds#EFGE6/,hd+d8&3#s#E,M^E*#s#Eq~.t
G•dn 8OmF 0 5*ai#E(EO
TG6/a&eFaQ
8EO6xOdn.F6xO/.c
Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Thực dân Pháp (1946 –
1950)
Phần II: Cuộc chiến đấu ở các đô thị và việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.
MOO83hME.bM-FOO r e&(#*n.'*
.aF#*! 5]#F&'O)d['F!#q6'hFq"dQ,8O3
Tj&kkM%,f.+'&3(#*M03[#eF6/dn3[#ed0
df.,3Od3.Mrh#1#>.cO]]m uMEi(iFl,r
[i*(2.]O6'h
+rF.+8l/(iF/iF,-d-dhi !%s#EF'O
!F+FdQ,8O3FEEuaE `3[#e]%^O6|#

#~o,•F~>Od'€•$OM8O>E3[#e(}MEM1.
M-6€&%Fha&&1iEO2.]6hO6'h
^O]kEN'Fi(iE€">E3[#e
4QTkId()*
T#8*]8 u6jF
8/]8hF
45#&%d#E r2&%
•]8. ,fEF
QMO,/M€F,O8ME#[E
€%5F^8F
pOEdQM+,h8Mli*
MO6'hF †d…&kEO'€]2 rGd"j.r
*!#]EOd-F*!#3[#e 8hde#F0*!#E.Gudm[i*(M!
G8j>E
-*!#^.>E
4E*!#^.ad88d1*i
NE*!#]8.{,a&iF
N*!#r.#*!1rME#
N!)>E3[#eFi(iujE.Eda#h#/s#i
2&%,-d-d#E
'Oc$'&)*#EM`M
45#&%da#h6I&
8.Oche&.e&M>.
r]N'()*d
T8>.3[#e8E€t
#h/a&dkF
oEdq 8O6OF
“!#E#!&3(c(pF
G6Oa&3GO …O8
Q/dq[#M#-,

r8)]oEdq6O]18*
ThM,-d-(i*F
45#&%[G6Od1*]oE%.
Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954)
Phần II: Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên
Phủ năm 1954.
E#e,)MO/Pv#i7BRDP7BRHF(i$'&s#*hi.[i*(
N!$kMb8 “ pháo đài bất khả xâm phạm•f.#ok]E]!
dn!#(1#'7=7BRDN-jMIM#%3s#*hdI.bh(I
N!$kF r&%i.“ đánh chắc, tiến chắc”Ed#*d- ]]m
]rOh(IF6/6j'O"dadm&3'd-s#E'i#
M!Mad'..i* 8
\.dh& 5O8hi*
fi*h&h.'*,E*F
K/,fh& 5iE*o.0
tOaMx.E,E*F
Ka6>E6q„]E*#*n]p
/]8h(i/F
'*,E*Fd),'s#*h6/I#]tF
M.EO6/]Or'OF
NQ6/^r)O^.]O
WEd]8[a.(c(pF
-E#|,Id/,Q^.E
NQ^.E6/]O)OrF
… EQa mdM%
)O6/grhMF
O]p,-d-FO%.(t
Chương IV: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính
quyền Sài Gòn ở Miền Nam (1954 – 1965).

Phần I: Tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về
Đông Dương.
E*E#6&dI%L^L %dm6j6hFdhs#3* 8OE*i
$'&F(js#*2/0.b2E.Fi..#E€]i#(8
rE00dadcMEO'.)2N€. `8€ h%h
MEFdE2N€h]!TkE[-F'.)2E.&3h&`.
`'.)(i-(iki(iFederMb8. `#
kE3E.2Fs#*hi.dadmn
TO(t`*M>.E*F
U#*h6/Edmde8*]8.E
TO(t)rQEF
'tE!`6/&E]p 8
Na.i*2###aqF
N!TgEta(-#*2[EO
1#Oc>5#FdaM8OF
N€E. y .'#d8O y#
T€e.]`Ed8O^.d2,EG
TGM# rrFGh# r.…FGE rE
t[EE#^.s#*hG]p8F
O86EE]O6hhFMO^. G,2de#ME
T'E#J OdpF
[#N€dmE.‰/•
/E€. (p/F
N!MO,!d`dE#]pE*>•
Phần III: Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng
cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954 – 1960).
Mục 1: Đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng
(1954 – 1959).
zdQkEdhs#.#,h2E.9E.8#-dIE
6n#.rFlGE>.7BRHFjs#*2.8]5&d3~Cần lao nhân vị•Fdp

“trưng cầu dân ý•Fq"“bầu cử Quốc Hội•Fd25&dh68*a2#i#
E(EOd36j.]F`n
“ cần lao” 0EO(idaF
“Nhân vị”EO,€(iMlMI`0
Q/r.€(i.0F
ldqME#/,xOEd0+/
adE,/3 2MF
adEad|*dd`/
T`/]8d"Eb./•
iEJ,hT`4Q.8/
Mục 2: Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960)
lMO6jh€]mkE&OM8O~Q6b•F8*=?7=7B@?.cM5
Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt NamMEd rkM%dO86hO8(iFde#
MEdhs#[i.]m 8js#*2E*E/0.cM5MEd
n,r&'Mn m,5kE'.)2E.FzEdadmn
cM5MEd.cMa]+F
N+.##QE]O)(%])]GE,E8*
'#>.MQ,h,EO•d€E*F
U#E%,€dh8*']E
Phần V: Miền Nam chiến đấu chống chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ
(1961 – 1965)
nM'e,)b2E.F,#-&3h]m~ThME
dc,•b2E.E 8O]]ms#iFP`*M'OMh(Q(i]5&~”&
h]m• 8Oda]8 ~U#'•f.']]m'.)ME6{'
[Fe&F'(iME6{'.)Fhr%M0~,0dI•2
E.$OM8O&'~”&h]m•Mb8i.dn.kE#-de#ME
~ThMEdc,•
 2TEOF4pE
86/j.M#-,1.Es#it
Tx.E,‡]u/F

5&e&h]m.#dQ)(i
Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân
Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 – 1973)
Phần II: Miền bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, vừa
sản xuất vừa làm nghĩa vụ hậu phương (1965 – 1968)
Thde#hME&'O)6/Ja']]m&p6/F
6/s#iF3s#i r u6j&%hMEd).8p]8#-h
kEO8(i rG u6j/FO8(id2#d#Ehc]5&/F
1dadmns#E
T`/,8 r`,8
~N8ab8G'#/.E*
n/ME,€.'*,E*F
E/]),h'#E*&!,8•
N8Mf~/6xO6xO]8•
Ž"b8G'#/.E*
n/ME,€.'*,E*F
s#E5&,€F'E*dE‡.
Ž%•/y..8[^.F
a/ud,)M!.'d1#•
ŽMf~8aF8Mi#F
Tp#*d'/di#a8•
K†p,'Od-.'*,E*F
E*OE*oF,>E*ME1.
'*,E*,€ lE1.F
cO[#1.]€&d),€E*
K€&M]r]gE,kE i*F
'*,E*c]>s#E*]-8O
MOhde# 83[#eF&OM8Od#E*!#r"#r
(iEOFn'i]z“ Không có gì quý hơn độc lập tự do•
T']]m uME!#EO6|##“Nhằm thẳng quân thù, bắn !”

Ee&/i!#s#*hi.“Chắc tay súng, vững tay búa”
 $`Ga“ Ba đảm đang•
E!a“ Ba sẵn sàng”
n6j]Fd- !1d#E3[#e 8hde#Fi(iEd'
'2#i#E(EO
/E.rd`OF
%•b])]8.O.…1*
%dl]e* m8F
m,E>.GE]e*“ ba sẵn sàng”
TEd"#r"#8F
…“ ba đảm nhiệm”E*E.+,2
T8*i##,y.[E6EF
…Mf c#- 2d8/
E*“ ba đảm nhiệm”E*QF
8*F'#u6/6x.
W#-dQ6OE]oE%F
9lEs#E,€gFdn..a!
T2#E*~Mh• lE 2F
c&^.,!M#-.3.!%.,‡O
9- 8Fs#1[€Fod^OF
Tt^.#">.,‡OO[E
adE]8r]>>F
'^.gd{0E^.
45W59
.4I>;QAI
dM0,8*bM!F.c(tE.E3()*E]i# r.O
.#i*"oO+MO+/dd288*U#EE>.
d28,3i5e*daG8/edI,b 0'h
+a 5(` >+(iESk*h#]8EO(EOF`GV0]r&+d-
„]! 80#+€.6h"%T`n6hs#3#dmMO

>.+=?7DP=?7HE#
MS XY AZA$[( ;I$[( \<>Q]^>;
$[(
*_<$[(
7=7 HD =SR’V =HSR@’V 7YSDB’V ?
7=D H? 7SD’V =RS@=’V 7HSDR’V ?
7=H DY 7SD’V 7BSR=’V 7YSHR’V ?
/4;`>QaAb<?L<HC;AN;OJ;AP>abNcA
nd288*a#s#3F'O !1]#z  ed2E#
L'O !&3#|,I6.•,8+IgF[^.'6]Igdaa
]!s#Edh'i#`GFE(EOE*6/
LTan*!#1#+#1.Mrb8f. lE&'#*jj
kE+FdQs#Edaan,q[# 8O6h"kE'O !
L#*d6/dm]).(`%EF,h,838,03%E
L`G 8E(EO]8En]O)6'E#Fajd-]5&M!Ooa
]!s#Ecw rE#F 0 5*MOd288*/6/&i'8]# >+
(iEd#1.dm^On]O).85&M# 8O  5(`o 8OMO
,8+ (y"Oc#Qg]#dn."O'6Ig
45
Ig]8'kE(i-F (i-s#!]IgkEj.0]8 (i
-dhFTkI4QTjd()*
iE&3,hgE
TOjr89E.
K/nah8*E*6/*!#F6/s#zM+s#'6" 0G
ME56jMãi mãi tuổi hai mươikE•#*}9>) 8Nhật kí Đặng
Thùy TrâmdM3s#E.e*.%>. ydmd/d3OE!F+
da5F)O8 #- 5d-]r 8a"]E{EM- 5*F6/&3
hM†dEs#E*]]) rs#'6".8]8(OoEE0.ME,&'&j
m&dnd^.]Ig(i-dh1rM†
4E*oEdEh#M1.M+G,-&.]Ige&(yFoE

u6/a2#G,-M#*]Ig 8''&|. >+ga63>
)Odm"o rrM†4+E*Jh&5 r]Igder1#
,fOd(#*e]8s#E,83kE1*/FMO8M 8s#E''O
6OE.8oEd2#,huEO8
lhdaF r.O.#hE]8)OO+"oMO+
5&F6/,h+Ig8 d+x& rG]#6/6E 8
a&&1iEOe]m./]IgbMF/d.)()d28
8*U#E6hs#3&G>.s#E 803.kE+8O./
+do&/a!.2. 8OrdkE.0c(tdh"•] 8
5dms#Ei.o&d‰kEs#zdQ& rE 86h"a
)F€€d288*p2#)h90 5*/Me.O5dm/3.
8J(yFdaa&,q#ldQ& 8,),‡dnd28dmO8%
/[i83.%
8!
Vũ Tiến Đạt
!d#ef!:##
UJ?=SgOVhgi>;S;jJ

 Trảng Bom, ngày / /2014
5ek&
Dl;mJ/n.T7/n.o
!'6h6. !
"#$!%&!##'(')* !+!,-./
7

4+ 8!'39:;<% ISqVgLIE
 
U#3]z'O(` Ph%&'&()*+,-./ 
Ph%&'&'O(` L 6'
7j.r

LTa3&'&pEO8.r
LTa3&'&3hFdq.rl3&'&da
2. Hi#s#3
L4O8O8.r 8dMn6E'&(`MOO88a#s#3EO
LTaj3hOcdq.rlG3&'&da 8dMn6E'&(`MO
pE8a#s#3EO
L4O8O8.r 8dMn6E'&(`)d% Ia#s#3EO
LTaj3hOcdq.rlG33&'&da 8dMn6E'&(`)
d% Ia#s#3
3. Kh3>'&(`
LT#e&dm']#5"6OE+O O)dId]Fj' 
 K' )
LEME'3&'&6#*hIa63>"(`}F(} 8(}
d 8O#- K' )
Ldm'&(`MOhd)#s#3Oca63>'&(`d)dm#
s#3MO&). M- K' )
e!!:#p!5* :q1+
SKz! 8Mƒ+!V S6z!FMƒ+! 8da(e#V

×