Tải bản đầy đủ (.doc) (19 trang)

SKKN GÓP PHẦN GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG DANH NHÂN LỊCH SỬ ÔNG ÍCH KHIÊM CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT ÔNG ÍCH KHIÊM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (647.09 KB, 19 trang )

Sáng kiến kinh nghiệm -GDHS Bằng HĐNG

TTHPT ÔNG ÍCH KHIÊM - Người thực hiện đề tài :Lê thị 1
SỞ GIÁO DỤC -ĐÀO TẠO ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT ÔNG ÍCH KHIÊM

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
GÓP PHẦN GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG DANH NHÂN
LỊCH SỬ ÔNG ÍCH KHIÊM CHO HỌC SINH TRƯỜNG
THPT ÔNG ÍCH KHIÊM


Người thực hiện :Lê thị Giang
Thành Phố Đà Nẵng 02-2002
Sáng kiến kinh nghiệm -GDHS Bằng HĐNG
TT MỤC LỤC Trang
ĐẶT VẤN ĐỀ
1 Tính cấp thiết của đề tài 3
2
Thuận lợi và khó khăn giáo dục truyền thống Danh nhân
lịch sử Ông Ích Khiêm bằng hoạt động ngoài giờ
4
3 Tác hại của việc thiếu hiểu biết về truyền thống 5
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1 Thực trạng giáo dục truyền thống bằng HĐ ngoài giờ 6
2 Thực trạng chất lượng GDTT bằng HĐ ngoài giờ 7
3 Nhận thức chung 8
4 Giả thuyết 9
5
Vắn tắt về cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân lịch sử
Ông Ích Khiêm


10
6 Những giải pháp và hoạt động cụ thể GDTT 11
7 Bài học kinh nghiệm, kiến nghị 16
8 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 17
KẾT THÚC VẤN ĐỀ 18
TTHPT ÔNG ÍCH KHIÊM - Người thực hiện đề tài :Lê thị Giang 2
Sáng kiến kinh nghiệm -GDHS Bằng HĐNG
I.ĐẶT VẤN ĐỀ
1.Tính cấp thiết của đề tài .
Ở nhà trường ,chúng ta không chỉ dạy cho học sinh cái chữ mà còn phải dạy cho
các em học cách làm người .Nhằm tạo ra cho đất nước một đội ngũ tri thức có đức có tài
,trong đó lấy đức làm gốc ,đủ sức thực hiện thắng lợi sự nghiệp hiện đại hoá ,công
nghiệp hoá đất nước theo tinh thần nghị quyết đại hội IX của Đảng .
Học sinh Trung học phổ thông là lớp người nhạy cảm ,năng động ,sáng tạo ,có tri
thức có hoài bão và mơ ước ,có ý chí và nghị lực .Ước mơ của các em cũng là ước mơ
ngàn đời của bao thế hệ người Việt Nam yêu nước ,luôn nung nấu một hoài bão lớn ,xây
dựng tổ quốc Việt Nam thành một quốc gia hùng cường " Dân , nước mạnh ,xã hội công
bằng ,dân chủ,văn minh " .Tuy nhiên ,các em là lớp người sinh ra và trưởng thành sau
chiến tranh ,được sống trong những điều kiện vật chất ,tinh thần đầy đủ hơn ,nhưng vốn
sống và sự từng trãi chưa nhiều ,mặt trái của kinh tế thị trường đã lan toả và thấm vào
nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội ,những biến động phức tạp về chính trị trên thế
giới ,đặc biệt các thế lực thù địch đang điên cuồng chông phá đất nước ta trên mặt trận
tư tưởng ,văn hoá ,xã hội dẫn đến :"Lối sống thiếu lý tưởng ,hoài bão ,ăn chơi
,nghiện ma tuý ở một bộ phận học sinh, sinh viên ,việc coi nhẹ giáo dục đạo
đức "
(1)1
.
Thực trạng đó đòi hỏi chúng ta càng phải đề cao công tác giáo dục đạo đức và lý
tưởng cách mạng cho học sinh ,trong đó giáo dục truyền thống danh nhân lịch sử cho
các em là nhiệm vụ quan tâm của mỗi chúng ta .Nó có vị trí quan trọng đặc biệt trong

giáo dục chủ nghĩa yêu nước đối với học sinh .Bởi lẽ " Dân ta có một lòng nồng nàn yêu
nước ,đó là một truyền thống quí báu của dân tộc ta .Từ xưa đến nay mỗi khi tổ quốc bị
xâm lăng ,thì tinh thần ấy lại sôi nỗi ,nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ ,to lớn
,nó lướt qua mọi sự nguy hiểm ,khó khăn nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp
nước "
(2)2
.Các em học sinh khi hiểu rõ và nhận thức sâu sắc
giá trị truyền thống dân tộc ,sẽ tự xác định được cho mình phải làm gì và làm như thế
nào để xây đắp thêm những truyền thống đó " Di tích của quá khứ là mầm móng của
tương lai "
(3) 3
Để làm được điều đó cần có sự nhận thức một cách khoa học những cơ
sở lý luận và thực tiễn ,cần tìm ra những biện pháp hửu hiệu .
Hơn nữa các em được sinh ra ,lớn lên và được học tập trên quê hương của Ông và
niềm tự hào nào bằng là được học dưới mái trường vinh dự mang tên Ông Ích Khiêm,
có lẽ nào trong hành trang tiến tới tương lai của các em lại không có dấu ấn của một
con người vì dân vì nước !!!
Từ những lý do trên ,việc nghiên cứu "Góp phần giáo dục truyền thống danh
nhân lịch sử Ông Ích Khiêm cho học sinh Trường THPT Ông Ích Khiêm bằng hoạt
động ngoài giờ " (HĐNG) Là một đề tài rất cấp thiết ,có ý nghĩa quan trọng ,nhằm góp
1
Văn kiện hội nghị lần thứ 5 BCHTƯ khoá VIII Đảng Cộng Sản Việt Nam ,Nxb CTQG,H.1998 Tr47
2
HỒ CHÍ MINH ,Toàn tập ,Tập 1 ,Nxb CTQG,H,1995 Tr 171
3
V.I LÊ NIN ,Toàn tập ,Tập 37 ,Nxb Tiến bộ ,M 1977 Tr .226
TTHPT ÔNG ÍCH KHIÊM - Người thực hiện đề tài :Lê thị Giang 3
Sáng kiến kinh nghiệm -GDHS Bằng HĐNG
phần vào việc giaó dục giá trị truyền thống đích thực ,hình thành tình cảm ,nhân cách
cho học sinh nói chung ,học sinh trường THPT Ông Ích Khiêm nói riêng .

Ở đây Giáo dục truyền thống (GDTT) được giới hạn cụ thể là : Giáo dục truyền
thống Danh nhân lịch sử Ông Ích Khiêm .
2.Thuận lợi và khó khăn :
2.1.Thuận lợi :
Nhà trường vinh dự được được đứng chân trên địa bàn là quê hương của
Ông Ích Khiêm : Lăng mộ ,Từ đường ,Người thân của Ông vẫn là những điểm dừng
chân lý tưởng của các cuộc hành quân về cội nguồn !
Lãnh đạo nhà trường luôn chỉ đạo ,quan tâm đến chất lượng giáo dục và đặc biệt
là giá trị tinh thần truyền thống cao đẹp có được ở mỗi em học sinh .Từ đó làm cơ sở
vững chắc cho việc hình thành động cơ học tập ,lý tưởng sống .Cơ sở vật chất nhà
trường tương đối đầy đủ và ngày càng được trang bị ,bổ sung,bổ dưỡng để hoàn thiện
.Đội ngũ giáo viên nhiệt huyết ,đa số còn trẻ.
Đại đa số các em học sinh của trường rất hiếu học ,ham hiểu biết ,nhạy bén ,chịu
thương ,chụi khó Sinh ra và lớn lên trên quê hương Ông Ích Khiêm ,việc tìm hiểu
danh nhân lịch sử Ông Ích Khiêm ,truyền thống địa phương ,nhà trường đó là nhu cầu
tất yếu
Đã có vậy ,bản thân tôi là giáo viên giảng dạy bộ môm lịch sử ,qua nhiều năm
đứng trên bục giảng ,tham gia các hoạt động ngoài giờ do trường tổ chức ,tổ chức thi tìm
hiểu về Ông Ích Khiêm ,tham gia viết về danh nhân lịch sử Ông Í ch Khiêm
2.2.Khó khăn :
Học sinh của trường chủ yếu là con em của nông dân ,điều kiện để tham gia vào
HĐNG còn hạn chế ; Các bậc phụ huynh ( kể cả không ít giáo viên ) chỉ chú trọng đến
các môn học chính khoá như : Toán ,lý,hoá,ngoại ngữ
Đội ngũ giáo viên trẻ ,bên cạnh những thuận lợi là không ít những khó khăn về
kinh nghiệm giảng dạy ,giáo dưỡng
Không tránh khỏi những em học sinh lười học ,hoặc chưa thấy hấp dẫn khi học
các môm xã hội ,tham gia các HĐNG chỉ miễm cưỡng hoặc chỉ để mua vui mà thôi .
Kinh phí cho hoạt động ngoài giờ còn hạn hẹp ,trong nội dung ,phương pháp,thời
gian tổ chức hoạt động đội lúc còn bị động ,lúng túng ,phương tiện giáo dục còn nghèo
nàn ,chưa đem lại hiệu quả như mong muốn .

Mỗi lần lũ lụt địa bàn các em ở chủ yếu là vùng nông thôn sâu ,trủng ,nên phải
nghĩ học ,chủ yếu thời gian ngoài giờ nhà trường phải bố trí học bù hoặc một số công
việc có liên quan khác .Do đó không thể chủ động về thời gian tổ chức hoạt động .
3. Tác hại của việc thiếu hiểu biết truyền thống .
TTHPT ÔNG ÍCH KHIÊM - Người thực hiện đề tài :Lê thị Giang 4
Sáng kiến kinh nghiệm -GDHS Bằng HĐNG
Nếu các em học sinh thiếu hiểu biết hay hiểu chưa đầy đủ về Danh nhân lịch sử
Ông Ích Khiêm ,truyền thống của quê hương ,nhà trường Thì làm sao có thể khới dậy
được lòng tự hào ,tự tôn dân tộc ,tình yêu quê hương ,đất nước ở mỗi các em .Để rồi từ
đó các em phải sống ,học tấp và rèn luyện sao cho xứng đáng với quê hương với nhưng
lớp người đi trước .Đã là vậy thì liệu rằng kết quả học tập của các em có đáp ứng được
yêu cầu đòi hỏi của xã hội hay không !
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1.Thực trạng GDTT bằng HĐNG .
1.1.Nội dung giáo dục .
Nội dung GDTT bằng HĐNG của nhà trường trong những năm qua
là khá toàn diện : Truyền thống Đảng ,truyền thống dân tộc ,truyền thống quê hương
,truyền thống danh nhân lịch sử,truyền thống nhà trường Trong đó truyền thống dân
tộc và truyền thống nhà trường được chú ý nhiều hơn .Thông qua GDTT đã nâng cao
lòng tự hào về Đảng,về quê hương đất nước ,nhà trường ,trên cơ sở đó xây dựng tinh
thần yêu nước trong học sinh từ trạng thái tâm lý ,tình cảm trở thành bản lĩnh chính trị
và tính tự nguyện ,tự giác .Tuy nhiên ,nội dung giáo dục còn bộc lộ một số hạn chế :
-Chưa hình thành nội dung giáo dục tuyền thống mang tính hệ thống với từng đối
tượng,từng khối lớp ,ít có nhiều chủ đề GDTT trực tiếp mà thường thông qua nội dung
giáo dục khác .
-Nội dung giáo dục chưa cân đối ,chưa coi trọng GDTTquê hương ,còn xem nhẹ
nội dung giáo dục mang tính cụ thể ,trực tiếp ,những nội dung tác dụng đến tâm lý ,tình
cảm của học sinh .
-Đã chú trọng đến những vấn đề hiện đại ,nhưng còn chưa thật quan tâm thích
đáng GDTT lịch sử và văn hoá dân tộc .Do đó trình độ giác ngộ có lúc chưa cân sức

,tính bền vững ,ổn định chưa cao .
-Chuẩn bị nội dung giáo dục và triển khai nội dung đó có nơi ,có lúc chưa thật chu
đáo,chưa lôgích .
1.2.Hình thức,phương pháp giáo dục :
Trong những năm qua hình thức ,phương pháp GDTT bằng HĐNG của nhà
trường có nhiều nét mới ,phong phú ,đa dạng,linh hoạt,thiết thực hơn .
1.2.1.Hình thức giáo dục :
Kết quả kháo sát hình thức GDTT bằng HĐNG năm học 1999-2000 dưới đây thì
hình thức giáo dục có phần đa dạng phong phú ,mức độ sử dụng các hình thức không
ngang đều nhau, một số hình thức còn quá ít ( thật đáng tiếc hành quân về nguồn chưa
được tổ chức )ngoài ra một số hình thức sử dụng nhiều và có hiệu quả như đọc sách
báo,nghe đài và xem vô tuyến Tuy vậy các hình thức giáo dục trong nhà trường còn
mang tính chất “đóng”chưa mang tính chất “mở”.Mới chỉ tập trung sử dụng lực lượng
và hoạt động trong nội bộ nhà trường để tiến hành giáo dục mà chưa phát huy được vai
TTHPT ÔNG ÍCH KHIÊM - Người thực hiện đề tài :Lê thị Giang 5
Sáng kiến kinh nghiệm -GDHS Bằng HĐNG
trò to lớn của môi trường xa hội, chưa vận dụng tốt các hoạt động xã hội, các tổ chức xã
hội
TT Hình thức số lần
1
Hành quân về nguồn ,Dâng hương trong các ngày lễ lớn 0
2
Tham quan di tích lịch sử 0
3
Thi tìm hiểu ,thi hùng biện 3
4
Cắm trại ,dã ngoại 1
5
Ngoại khoá chuyên đề 2
6

Mít tinh kỷ niệm những sự kiện quan trong trong năm 1
7
Hoạt động tuyên truyền cổ động 1
8
Giao lưu 1
9
Biểu diễn văn nghệ 1
10 Đố vui để học 2
11 Làm báo ,tập san 2
1.2.2 phương pháp giáo dục:
Chủ yếu là công tác thuyết trình, phương pháp trực quan chưa được coi trọng,
chưa trở thành thói quen. Lý do khách quan là do cơ sở vật chất phục vụ giáo dục còn
thiếu và khó khăn về kinh phí, về chủ quan, những cán bộ ngại tổ chức thăm quan.
phương pháp giáo dục còn nặng nề “áp đặt”, m,ột chiều mà chưa thật sư khơi nguồn tình
cảm yêu nước vón có trong mỗi học sinh.
1.2.3 Về lãnh đạo, chỉ huy tổ chức GDTT:
-Sở dị GDTT có đổi mới về nội dung đa dạng về hình thức, cải tiến về phương
pháp là do có sự quan tâm và lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng, ban giám hiệu và các
TTHPT ÔNG ÍCH KHIÊM - Người thực hiện đề tài :Lê thị Giang 6
Sáng kiến kinh nghiệm -GDHS Bằng HĐNG
tổ chức quần chúng. Tuy vậy hoạt động vẫn chưa thường xuyên và chưa chủ đọng sáng
tạo, còn rập khuôn, thực hiện công tác chính trị, tư tưởng do trên xác định là chủ yếu.
-Chất lương giáo dục phụ thuộc phần nhiều vào số lượng, chất lượng của đội ngũ
cán bộ nhà trường, nhất là cán bộ phụ trách hoạt động ngoài giờ. Hiên nay đội ngũ này
vừa mỏng lại vừa hạn chế về năng lực, hơn nữa chủ yếu đây là công tác kiêm nhiệm.
Điều đó cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục.
2/Thực trạng chất lượng công tác GDTT bằng hoạt động ngoài giờ:
2.1 Nhận thức thái độ của học sinh đối với danh nhân lịch sử Ông Ích Khiêm.
-Tiến hành khảo sát sơ qua 4 câu hỏi hiểu biết về danh nhân lịch sử Ông Ích
Khiêm ở học sinh lớp 11/2( sĩ số 49- năm học 1999-2000 đang là lớp dẫn đầu toàn

trường về kết hoạch hoạt động thu được kết quả như sau:
Câu hỏi Số học sinh trả lời đúng
-Ông Ích Khiêm quê ở đâu 4/49
-Ông Ích Khiêm sinh ngày, tháng, năm nào 0/49
-Lăng mộ Ông Ích Khiêm ở đâu 6/49
-Ông Ích Khiêm đỗ cử nhân vào năm nào? và năm đó
Ông bao nhiêu tuổi?
0/49
Qua khảo sát ta có thể kết luận rằng: Một bộ phận không nhỏ hoch sinh nhà
trường còn thiếu hiểu biết danh nhân lịch sử Ông Ích Khiêm. Đó là một thực trạng đáng
lo ngại và cũng thể tìm thấy nguyên nhân của nó, như vậy thì làm sao có thể là động lực
chủ đạo trong quá trình học tập lịch sử của các em!
Kết quả hạnh kiểm và học lực năm học 1999 – 2000
(4)
Khối
Tốt (giỏi) Khá Trung bình Yếu
Kém
HK HL HK HL HK HL HK HL HK HL
10
30.1% 0,4% 54,9% 23% 13,6% 66,6% 1,4% 20% 0%
0%
11
35,2% 0,7% 47% 13,1% 17,1% 57% 0,7% 28,9% 0%
0,3%
12
30,8% 0,7% 49,2% 9,1% 20% 54,5% 0% 35,7% 0%
0%

4
Báo cáo tổng kết năm học 1999-2000, Trường PTTH Ông Ích Kiêm, Tr.11, Tr.8

TTHPT ÔNG ÍCH KHIÊM - Người thực hiện đề tài :Lê thị Giang 7
Sáng kiến kinh nghiệm -GDHS Bằng HĐNG
*Ngoài ra “Một số công việc vẫn mang tính chất hình thức, chưa đi sâu vào nội
dung
(5)
3/Nhận thức chung:
3.1. Trong Di chúc thiêng liêng, Bác Hồ căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời
sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”.
3.2.GDTT bằng hoạt động ngoài giờ không phải là một công việc làm trong một
tháng, một vài năm, càng không phải là một công việc có tính phong trào. đó là một
công việc đầy trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội, nối tiếp từ thế hệ học sinh
này qua thế hệ học sinh khác. Phải là một công việc được quan tâm đặc biệt, đầy tư đúng
mức, chuẩn bị công phu, do lực lượng chuyên trách có năng lực đảm nhiệm.
3.3.Cần phải phát huy cao nhất truyền thống hiếu học, chủ động khắc phục mọi
khó khăn, chuyên cần, sáng tạo, nỗ lực thi đua học tập rèn luyện của học sinh.
4/Giả thuyết:
Từ thực trạng nhận thức của học sinh, từ mục đích, yêu cầu của Giáo dục, từ điều
kiện cụ thể của nhà trường, gia đình, xã hội và điều kiện, đặc điểm của học sinh. Vậy
nhà trường có thể hình thành truyền thống cho học sinh của mình bằng cách tăng cường
các biện pháp HĐNG hay không? Việc tổ chức hoạt động ngòa giờ có thể phát huy tih
thần yêu quê hương, đất nước ở các em được hay không?
5/Tiểu sử tóm tắt danh nhân lịch sử Ông Ích Khiêm:
Ông Ông Ích Khiêm có biệt hiệu là Mục Chi, sinh ngày 21/12/1831, tại làng
Phong Lệ thuộc Phủ Điện bàn, nay thuộc thôn bắc phong, xã Hòa thoh, huyện Hòa
Vang. thành phố Đà Nẵng, tổ tiên Ông là dân tộc Miền núi xuống miền xuôi định cư làm
ruộng.
Thuở nhỏ được thân sinh của Ông là Ông Văn Điền cho theo học chữ với ông chú
họ là Ông Văn Trị ở trường làng. Ông Ích Khiêm nổi tiếng là hay chữ, tinh nghịch và rất
thông minh.
Năm 1846, Ông đi thi ở Hương Huế và đỗ Cử nhân, Ông được Vua khen là:

“Người có thực học”. mặc dù đỗ cử nhân, nhưng còn nhỏ tuổi nên đến 1852 Ông mới
được Triều đình bổ nhiệm làm Tri huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương). Nhưng do tính
cương trực, thẳng thắn, lòng thương dân và không chịu nỗi những cảnh bất công, tàn bạo
của bọn quan lại đương thời. Ông đã đánh một tên Chánh tổng lợi dụng chức vụ để lấy
của công, nhân đó bọn quan lại lấy cớ tâu trình Triều đình. Triều đình nhà Nguyễn đã
cách chức Tri huyên của Ông và cho Ông về quê làm ruộng.
Về làng Ông đứng ra tổ chức vận động nhân dân khai hoang, làm thủy lợi lấy
nước tưới cho cánh đồng La bông, mở ruộng thêm cánh đồng Phú hòa (Hòa vang)
5
Báo cáo tổng kết năm học 1999-2000, Trường PTTH Ông Ích Kiêm, Tr.11, Tr.8
TTHPT ÔNG ÍCH KHIÊM - Người thực hiện đề tài :Lê thị Giang 8
Sáng kiến kinh nghiệm -GDHS Bằng HĐNG
, khai hoang vùng Bàn Trạch (Duy Xuyên), tổ chức đắp các con đường từ Phong bắc
qua Phong Nam; Tây An qua Nam Thạch; Đồng Hòa đến Bán Câu (Hòa châu-Hòa
vang).
Dưới Triều Tự dức (1847-1883) tình hình đất nước hết sức rối ren.
Tháng 9/1858 liên quân Pháp-Tây Ban Nha do đô dốc RiGô cầm đầu tấn công
xâm lược nước ta lần thứ nhất. Trước tình hình khó khăn ấy, Triều đình Huế đã tỏ chức
xét Lại hàng ngũ văn quan, võ tướng. Ông Ích Khiêm được vua Tự Đức xuống chiếu
triệu hồi về kinh phong chức.
Trước sự tấn công của Thực dân Pháp, phần lớn quan lại nhà Nguyễn hoang mang
lo sợ chỉ muốn đầu hàng Pháp. Riêng Ông cùng với một só vị quan và các văn thân yêu
nước ở địa phương chủ trương đánh giặc đến cùng.
Ông được vua Tự Đức cử vào Đà Nẵng chống pháp dưới quyền chỉ huy của tướng
Nguyễn Tri Phương .Ông Ích Khiêm luôn tỏ ra một tướng chỉ huy có tài thao lược, có
nhiều mưu kế, Ông sử dụng điều kiện thiên nhiên có sẵn để đánh giặc, Ông đã cùng
quân dân Đà Nẵng chặn đứng bước tiến của quân thù, góp phần đánh bại âm mưu “ đánh
nhanh thắng nhanh” của chúng .
Vào khoảng đầu năm 1865 Ông Ích Khiêm được cử làm “tiểu phủ sứ”ra biên giới
phía Bắc dẹp quân thổ phỉ đang nỗi dậy quấy nhiễu cuộc sống của nhân dân mà quan lại

Triều đình không dẹp nổi, Ông Ích Khiêm bằng mưu trí dũng cảm đã đánh dẹp được tất
cả các tổ chức của bọn Thổ phỉ. Sau hàng loạt các chiến công vang dội ở miền Đông Bắc
và biên giới Bắc bộ Ông Ích Khiêm được triệu hồi về kinh thăng chức và tấn phong”
KIÊN DŨNG NAM” .
Ông Ích Khiêm không những là một nhà quân sự có tài mà còn là nhà cải cách
kinh tế và xã hội. Theo Ông muốn đánh thắng giặc ngoại xâm thì “ Nước phải mạnh,
dân phải giàu”. Từ đó Ông nghĩ đến việc phải cải cách đất nước “ Nước giàu, quân mới
mạnh”( kết hợp kinh tế với quốc phòng) đó củng chính là yêu cầu không bao giờ thiếu
được trong bất kì hoàn cảnh nào của nước ta, nhưng tiếc rằng tất cả những đề nghị, kế
sách của Ông đều không được Vua Tự Đức chấp nhận.
Tuy vậy Ông không hề nản chí, vẫn cùng một số võ quan có tâm huyết thực hiện
những điều Ông đã tính toán và cho là cần thiết như: điều phối quân chiến đấu giữa Hà
Nội và Sơn Tây; đặc biệt thực hiện cho vận động nhân dân tham gia kháng chiến. Nhờ
vậy đã có 2 lần thắng lợi ở Cầu Giấy: lần thứ nhất ngày 22/12/1873 giệt tên đại úy
PhRăngXiGácNiê và lần thứ 2 ngày 19/5/1983 giêt tên Thiếu tá HenRiVie.
Ông Ích Khiêm với bản tính thẳng thắn, cương trực đã phê phán những hàh động
của bọn gian quyền làm cho chúng vừa căm tức vừa lo sợ, vì vậy chúng kiếm cớ buộc
tội Ông. Băt, xiềng và đày Ông vào Bình thuận rồi mật thư cho Quan ngục Bình thuận
bỏ đói Ông cho đến chết
Tiếc rằng tài năng đang phát triển thì Ông phải qua đời vào tháng 8/1883, thọ 53
tuổi. Trước khi qua đời Ông đã gửi chúc thư về cho con cháu dặn dò là chỉ nên đọc sách
TTHPT ÔNG ÍCH KHIÊM - Người thực hiện đề tài :Lê thị Giang 9
Sáng kiến kinh nghiệm -GDHS Bằng HĐNG
và chăm chỉ làm ruộng, chớ đừng nên hợp tác với Thực dân Pháp và bọn Vua quan bán
nước.
Năm 1971 hài cốt của Ông Ích Khiêm được đưa từ Bình thuận về an táng tại quê
nhà. Ông yên nghỉ nghìn thu trên đồi cao (sông núi hữu tình như ước nguyện của Ông),
thuộc thôn Phong ba, xã xã Hòa thọ, huyện Hòa vang, thành phố Đà nẵng và cách đó
không xa là Từ Đường của Ông.
Ông Ích Khiêm là một người có tinh thần yêu nước thương dân, kiên quyết chống

giặc ngoại xâm cứu nước.
Một con người thông minh, tài giỏi, cương trực, thẳng thắn, ghét kẻ xu nịnh,
không cam chịu cảnh đói nghèo, lạc hậu.
Trong bối cảnh đất nước có ngoại xâm,loạn lạc Ông đã phát huy và đóng góp tài
năng, trí tuệ và sức lực của mình để chống giặc cứu nước, dẹp quân Thổ phỉ
*Biểu hiện giá trị truyền thống Danh nhân Lịch sử Ông Ích Khiêm trong học
sinh Trường Trung học phổ thông Ông Ích Khiêm.
Đó là: “ Có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, đoàn kết
với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ
và tiến bộ xã hội.
Có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung.
Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn
trọng kỉ cương phép nước, quy ước của cộng đồng; có ý thức bảo vệ và cải thiện môi
trường sinh thái. Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo,
năng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình, tập thể và xã hội.
Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mĩ
và thể lực…”
(6)
6.Những giải pháp và HĐNG cụ thể trong năm học 2000 – 2001.
Xuất phát từ thực trạng GDTT và yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả của
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nói chung. Công tác GDTT bằng HĐNG ở nhà
trường đã tiến hành một cách đồng bộ, tổng hợp nhiều giải pháp và hoạt động cụ thể,
trong đó đã chú ý tập trung các vấn đề như sau:
6.1.Nâng cao nhận thức trong toàn trường, gia đình và xã hội về tầm quan
trọng, cần thiết tăng cường GDTT cho học sinh.
Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta xã định rõ cần: “ Tăng cường giáo dục lí luận
chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Cải tiến việc giảng dạy và
học tập các bộ môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh…”
(7)

6
Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 BCHTW khoá VIII, Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB CTQG, H.1998, Tr.58, 59.
7
Tài liệu học tập văn kiện Đại hội IX của Đảng, NXB CTQG, H.2001, Tr.73.
TTHPT ÔNG ÍCH KHIÊM - Người thực hiện đề tài :Lê thị Giang 10
Sáng kiến kinh nghiệm -GDHS Bằng HĐNG
* Thường xuyên tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về tầm quan
trọng, cần thiết tăng cường GDTT cho học sinh.
* Làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa trình độ giác ngộ truyền thống với nhiệm
vụ học tập của các em.
* Nhận rõ vai trò của GDTT đối với nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, trước
hết là chất lượng giáo dục chính trị - tinh thần. GDTT bằng HĐNT không tách rời với
GDTT bằng hoạt động trên lớp.
* Phát huy trách nhiệm cụ thể đối với cấp uỷ Đảng, BGH, thầy cô, Đoàn thể, xã
hội về GDTT.
6.2.Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức và phương tiện tiến hành
GDTT bằng HĐNG.
Đây là giải pháp có tầm quan trọng đặc biệt, tác động trực tiếp đến chất lượng và
hiệu quả của quá trình GDTT. Chất lượng giáo dục là kết quả tổng hợp nhiều yếu tố,
nhiều khâu: Vai trò của tổ chức Đảng, BGH, thầy cô, các tổ chức quần chúng, sự lựa
chọn chương trình, nội dung, các hình thức giáo dục, xác định đối tượng giáo dục,…Do
vậy, cần thiết phải giải quyết các mối quan hệ trên đây một cách khoa học, phù hợp với
điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của nhà trường, học sinh. Trong đó, việc xác định, lựa chọn
nội dung giáo dục có tác động trực tiếp nhất, cơ bản nhất.
6.2.1.Nội dung giáo dục phải toàn diện, thiết thực.
Lựa chọn nội dung phải căn cứ vào tình hình, đặc điểm, yêu cầu. nhiệm vụ của
nhà trường. Dựa vào trình độ, đặc điểm của học sinh. Phân chia nội dung cụ thể:
* Trước hết nội dung giáo dục quan trọng nhất, chue đạo, xuyên suốt các hoạt
động đó là cuộc đời và sự nghiệp Danh nhân Lịch sử Ông Ích Khiêm và đặc biệt là
những biểu hiện của những giá trị truyền thống đó có được trong mỗi học sinh tham gia

hoạt động. Qua đó, rất cần sự khắc sâu vào tâm trí của các em về lịch quê hương, dân
tộc.
* Giáo dục truyền thống đấu tranh Cách mạng của dân tộc, quê hương, địa
phương, gia đình.
Trải qua quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã xây đắp
nên truyền thống oanh liệt. Truyền thống đó là tổng hoà những tính cách. phẩm chất, tư
tưởng, tình cảm, phong tục, tập quán của dân tộc ta được kết tinh lâu đời và truyền từ thế
hệ này sang thế hệ khác.
Truyền thống đó biểu hiện như: Lao động cần cù, khắc phục khó khăn, vươn lên
trong cuộc sống, yêu nước. chống giặc ngoại xâm, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, ham
học hỏi, cầu tiến bộ, nhân nghĩa, lạc quan…Đặc biệt, trong đó truyền thống yêu nước
nổi lên như một giá trị đạo đức, văn hoá, thẩm mĩ cao đẹp nhất của dân tộc ta.
Truyền thống Danh nhân Ông Ích Khiêm gắn bó chặt chẽ hữu cơ với truyền thống
địa phương, dân tộc. Do đó cần phải kết hợp giáo dục các truyền thống trên. Ngày nay
TTHPT ÔNG ÍCH KHIÊM - Người thực hiện đề tài :Lê thị Giang 11
Sáng kiến kinh nghiệm -GDHS Bằng HĐNG
đất nước đã hoà bình, độc lập và đang xây dựng CNXH nhưng vẫn là một nước nghèo,
kém phát triển. Nền giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc phải khơi dậy trong tâm
trí của học sinh tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu,
không cam chịu làm thân phận nô lệ, bị phụ thuộc và trở thành cái bóng của bất cứ ai.
Phải quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.
* Giáo dục và quán triệt sâu sắc truyền thống nhà trường và nhiệm vụ năm học
mới.
6.2.2.Cùng với đổi mới nội dung giáo dục là thường xuyên đổi mới hình thức,
phương pháp giáo dục phù hợp với đối tượng và điều kiện của trường.
Nội dung giáo dục mang tính định hướng, phản ánh mục tiêu nhưng nó được hiện
thực hoá ở mức độ nào, chất lượng cao hay thấp, phụ thuộc rất lớn vào quá trình đổi mới
hình thức và phương pháp giáo dục.
* Đã vận dụng tổng hợp nhiều phương pháp và hình thức khác nhau như: Hành
quân về nguồn, dã ngoại, ngoại khoá, giao lưu, nhân chứng lịch sử kể chuyện, thi tìm

hiểu, biểu diễn văn nghệ…
* Kết hợp chặt chẽ giáo dục nhà trường ở xã hội ở gia đình. Bất luận trong điều
kiện hoàn cảnh nào nhà trường đã coi trọng thực chất, hiệu quả, chống hình thức, kiên
trì, tiến hành thường xuyên, có sự hỗ trợ từ nhiều phía.
* Đấu tranh chống mọi quan điểm, tư tưởng sai trái, các hiện tượng tiêu cực trong
nhà trường, phân tích âm mưu phá hoại của kẻ thù nhất là trên lĩnh vực chính trị - tư
tưởng. Luôn tạo ra môi trường lành mạnh để giáo dục.
* Kiểm tra, đánh giá kết quả từng hoạt động, biểu dương người tốt việc tốt, coi
trọng sơ kết, kịp thời rút ra các bài học kinh nghiệm bổ ích, kịp thời điều chỉnh, bổ sung,
tìm tòi và lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục tốt hơn.
6.2.3.Phương tiện giáo dục đa dạng, tiên tiến, hiện đại và nhiều kênh.
Kết hợp phương tiện giáo dục truyền thống với phương tiện gioá dục hiện đại,
nhất là hiện nay khoa học công nghệ phát triển như vũ bão. Ở nhà trường cho phép:
* Thư viện, phòng đọc thoáng mát, tiện nghi và đầy đủ sách, báo, tài liệu…
* Duy trì thường xuyên Bản Tin Thi Đua hằng ngày với nội dung phong phú
nhưng ngắn gọn, súc tích và hướng về chủ điểm, trình bày thẩm mĩ.
* Duy trì thường xuyên Phát thanh hằng ngày với nội dung cập nhật, bổ ích và
hướng về chủ điểm, thời gian phát thích hợp.
Như vậy, nội dung, phương pháp, hình thức, phương diện giáo dục trong bất cứ
hoạt động nào cũng đều có nó. Để giáo dục có chất lượng, hiệu quả nhà trường đã phải
có sự chọn lựa một cách nghiêm túc, thận trọng.
TTHPT ÔNG ÍCH KHIÊM - Người thực hiện đề tài :Lê thị Giang 12
Sáng kiến kinh nghiệm -GDHS Bằng HĐNG
NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ TRONG NĂM HỌC 2000 – 2001
Tháng Chủ điểm
Hình thức và phương
pháp
Nội dung Đối tượng
9
Truyền thống nhà

trường
Ngoại khóa
-Tiểu sử danh nhân, lịch sử Ông Ích Khiêm.
-Truyền thống nhà trường
Khối 10
Chào cờ Phát động thi đua chào mừng năm học mới Toàn trường
10
Chăm ngoan, học
giỏi
Mít tinh
-Kỷ niệm ngày Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi
hy sinh.
-Quán triệt nhiệm vụ năm học mới.
-Giao ước thi đua giữa các khối lớp
Toàn trường
Thi tìm hiểu
-Danh nhân lịch sử Ong Ích Khiêm;
-Truyền thống quê hương, Nhà trường;
-An toàn giao thông, phòng chống MaTúy
11 Tôn sư, trọng đạo
-Phát động thi đua (chào
cờ);
-Làm báo tường;
-Thi đuadạy tốt, học tốt;
-Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Toàn trường
-Giao lưu
-Truyền thống nhà trường;
-Tình cảm thầy- trò-Gia đình-Xã hội
Giáo viên, đại

diện học sinh,
phụ huynh và
các đoàn thể
-Mít tinh
-Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;
-Văn Nghệ
Toàn trường
12 Uống nước nhớ -Hành quân về nguồn -Viếng mộ, Từ đường, thăm người thân của Ông Khối 11
TTHPT ÔNG ÍCH KHIÊM - Người thực hiện đề tài :Lê thị 13
Sáng kiến kinh nghiệm -GDHS Bằng HĐNG
Tháng Chủ điểm
Hình thức và phương
pháp
Nội dung Đối tượng
nguồn
Ích Khiêm;
-Làm công trình kỷ niệm
-Mít tinh;
-Kỷ niệm ngày thành lập quân đội 22/12;
-Anh hùng LLVT nhân dân kể chuyện;
-Văn nghệ
Toàn trường
1+2
Mừng Đảng,
mừng Xuân
-Biếu diễn văn nghệ vào
dịp giáp tết Nguyên đán
-Mừng Đảng, mừng Xuân Toàn trường
3
Tiến lên đoàn

viên
-Thi tìm hiểu
-Truyền thống danh nhân lịch sử Ông Ích Khiêm;
-Tuyền thống Đoàn nhà trường Đoàn viên
-Dã ngoại
-Chào mừng ngày thành lập Đoàn;
-Hoạt động thi đua viu chơi bổ ích
Toàn trường
4+5 Bác Hồ kính yêu
-Ngoại khóa
-Cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ;
-Văn nghệ
Toàn trường
-Làm công trình kỷ niệm
-Công trình có ý nghĩa thiết thực
Khối 12
6+7+7
Hề vui khỏe và
bổ ích
-Tìm hiểu và sưu tầm
-Hiện vật về Ông Ích Khiêm;
-Truyền thống nhà trường, địa phương, để trưng
bày ở phòng truyền thống
Khối 10+11
TTHPT ÔNG ÍCH KHIÊM - Người thực hiện đề tài :Lê thị Giang 14
Sáng kiến kinh nghiệm -GDHS Bằng HĐNG
6.3. Tích cực, chủ động tạo lập các điều kiện thuận lợi và môi trường Giáo dục lành
mạnh.
* Trong năm học qua, mọi GDTT bằng HĐNG cũng như các hoạt động khác đều
có sự thống nhất từ trên xuống dưới, phân công trách nhiệm cụ thể. Tất cả đều vào cuộc,

phối hợp nhịp nhàng. Tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ, trung thực, khách quan, giữ
nghiêm kỉ luật và nỗ lực, quyết tâm cao. Phát hiện và uốn nắn kịp thời mọi biểu hiện
lệch lạc.
* Chú trọng đến xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách HĐNG có phẩm chất và năng
lực tốt, gương mẫu về ý chí và hành động, có khả năng tập hợp được học sinh. Chủ tịch
Hồ Chí Minh thường dạy: “Cán bộ là nguồn gốc của mọi công việc, do đó công việc gốc
của Đảng là phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý
báu…
(8)
Do đó đời sống tinh thần lẫn vật chất của Cán bộ phụ trách HĐNG có phần cải
thiện, phát huy bầu nhiệt huyết: “Tình thương và trách nhiệm”. Có kế hoạch bồi dưỡng:
Chính trị - tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng kịp thời cho HĐNG.
* Chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh toàn diện, đặc biệt là
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổ chức Đoàn là nơi giáo dục, bồi dưỡng lý
tưởng Cách mạng, tình yêu Tổ quốc và trách nhiệm tốt nhất cho học sinh.
7.Hiệu quả mới.
Đề tài này đã được nhà trường xem xét và đưa vào thực nghiệm trong năm học
2000 - 2001. Đến nay cho dù thật khó mà xác định được một cách chính xác mức độ tình
yêu quê hương đất nước, sau khi các em được nghe, được thấy truyền thống Danh nhân
và những sự kiện quê hương của mình. Tuy nhiên sự hiểu biết về Danh nhân Lịch sử
Ông Ích Khiêm, truyền thống quê hương, nhà trường nơi các em thực sự được nâng lên
một cách đáng kể, góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành nhiệm vụ năm học 2000 –
2001 và tạo đà cho thời gian đến. Thực trạng biểu hiện tình yêu quê hương, đất nước của
các em có thể được triển khai phân tích trên nhiều bình diện và tiêu chí khác nhau. Theo
quan niệm và phạm vi nghiên cứu đề tài thì sự phân tích đó được tiến hành theo các nội
dung chủ yếu sau:
7.1.Các em đã hiểu một cách sâu sắc tiểu sử của Ông Ích Khiêm và về truyền
thống yêu nước của gia tộc, của quê hương Ông, đặc biệt là giá trị truyền thống có được
qua từng hoạt động. Niềm tự hào được nhân lên gấp bội khi được học dưới mái trường
thân yêu vinh dự mang tên Ông Ích Khiêm. Do vậy, việc học tập và rèn luyện của các

em ngày càng mang tính tự giác cao. Chẳng hạn như:
- Việc mang bản tên, đồng phục học sinh nó trở thành một thói quen của các em
không thể thiếu được.
- Hiện tượng học sinh bỏ học, vi phạm kỷ luật giảm hẳn.
8
HỒ CHÍ MINH, toàn tập. Tập 5, NXB CTQG, H.1995, Tr.273.
TTHPT ÔNG ÍCH KHIÊM - Người thực hiện đề tài :Lê thị 15
Sáng kiến kinh nghiệm -GDHS Bằng HĐNG
- Các em làm được nhiều công trình kỷ nịêm,…
7.2. Ta có thể cảm nhận trong mỗi các em một phần tâm trạng bứt rứt, khó chịu và
có vẻ như không hài lòng về những điều mà lẽ ra trước đây các em phải được biết, được
hiểu một cách tỏ tường. Có phải đâu là xa lạ, cao siêu, trừu tượng mà rất gần với các em
một giáng dấp quê hương đã sản sinh ra một Danh nhân lịch sử. Còn lại là sự phấn chấn,
thầm ước ao làm được nhiều việc tốt, để tỏ rõ một tấm lòng đối với quê hương, đất nước
của mình. Thực tế qua các cuộc thi tìm hiểu, phỏng vấn, trao đổi,…phù hợp với từng đối
tượng, ta bắt gặp điều đó càng rõ nét hơn.
7.3.So với trước đây thì hiện nay học sinh Trường THPT Ông Ích Khiêm chăm
ngoan hơn nhiều, phải chăng các em đã và đang bắt nhịp với cuộc sống sôi động, bắt
nhịp với sự đổi thay từng giờ của nhà trường, gia đình, xã hôi. Có thể cho rằng: Biểu
hiện tập trung của chất lượng, hiệu quả RDTT bằng HĐNG và trình độ giác ngộ truyền
thống là kết quả học tập và rèn luyện của các em trong thời gian qua. Đó là chủ nghĩa
yêu nước trong hành động.
* Kết quả hạnh kiểm và học lực năm học 2000-2001
(9)
.
Khối Tốt(Giỏi) Khá TB Yếu Kém
HK HL HK HL HK HL HK HL HK HL
10 42.6% 1.2% 43.9% 12.8% 12.6% 54.7% 0.7% 31.1% 0.2% 0.2%
11 45.5% 0.2% 43.3% 15.9% 10.5% 58.7% 0.5% 25% 0.2% 0.2%
12 42% 0.7% 46.6% 13.9% 11.4% 58.7% 0% 26.7% 0% 0%

* Ngoài ra các em còn tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động do nhà trường tổ
chức, để góp phần cùng nhà trường: “Hoàn thành về cơ bản các chỉ tiêu mà kế hoạch
năm học trường đề ra…Chất lượng giáo dục có nâng lên,…”
(10)
Tóm lại, học tập và phát huy truyền thống Danh nhân lịch sử Ông Ích Khiêm
không chỉ thể hịên ở nhận thức thái độ mà còn thể hiện trong hành động. Kết quả hành
động là biểu hiện tập trung rõ nét nhất, dễ nhận thấy nhất trong thời gian qua. Thông qua
các hành động đó tình yêu đối với đảng, Tổ quốc, nhân dân, quê hương, gia đình, thầy
cô, bạn bè,… được bồi đắp vững chắc. Học sinh cần phải được giáo dục thường xuyên
truyền thống yêu nước, thương nòi, truyền thống nói gương những lớp người đi trứơc.
Cố gắng học và học thật giỏi để sau này góp sức xây dựng quê hương vốn nghèo khó
nhưng rất đổi anh hùng.
8.Bài học kinh nghiệm- Kiến nghị.
8.1. Bài học kinh nghiệm
9
báo cáo tổng kết năm học 2000-2001, trường THPT Ông Ích Khiêm, Tr.9.
10
báo cáo tổng kết năm học 2000-2001, trường THPT Ông Ích Khiêm, Tr.9.
TTHPT ÔNG ÍCH KHIÊM - Người thực hiện đề tài :Lê thị Giang 16
Sáng kiến kinh nghiệm -GDHS Bằng HĐNG
Từ thực tiễn công tác RDTT bằng HĐNG cho học sinh trường Ông Ích Khiêm ta
có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cần được tiếp tục phát huy nhằm nâng cao chất
lượng giáo dục nói chung, chất lượng giáo dục truyền thông nói chung.
8.1.1. Bài học thứ nhất: Thường xuyên phải coi trọng công tác giáo dục truyền
thống cho học sinh, trong mọi điều kiện hoàn cảnh, dù khó khắn hay thuận lợi. Coi đó là
một nội dung cốt lõi, cơ bản trong công tác giáo dục chính trị-tư tưởng, là cơ sở để phát
huy cao độ động lực chính trị- tinh thần và sức mạnh tổng hợp trong nhà trường.
8.1.2. bài học thức hai: GDTT phải đảm bảo tính cơ bản, toàn diện, hệ thống, kế
thừa và phát triển. Đồng thời luôn bám sát thực tiễn đời sống xã hội, đất nước, tình hình
cụ thể của nhà trường, đặc điểm học sinh, để xác định đúng đắn, kịp thời đổi mới mục

tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục sát thực, làm cho chất lượng, hiệu quả giáo dục
ngày càng cao. Đặc điểm chú ý đến việc khơi dậy cho được tinh yêu quê hương, đất
nươcs trong học sinh.
8.1.3. Bài học thứ ba: Phát huy sức mạnh tổng hợp, là trách nhiệm của tổ chức
Đảng, tổ chức quần chún, thầy cô, gia đình, xã hội.Trước hết và trực tiếp là trách nhiệm
của cấp uỷ Đảng, BGH và các tổ chức quần chúng, thường xuyên quan tâm, tổ chức tốt
quá trình giáo dục và tiến hành chủ động tích cực, sáng tạo, sinh động.
8.1.4.Bài học thứ tư: Kết hợp sử dụng có hiệu quả các hình thức, phương pháp,
phương tiện giáo dục, GDTT là tác động vàô nhận thức, tinh thần, tình cảm của học sinh
để tạo nên sự chuyển biến tích cực của hành động yêu nước. Vì vậy chất lượng của giáo
dục được tạo nên bởi nhiều yếu tố, nhiều cách, nhiều phương thức tác động. Ngày nay
trong điều kiện khoa học, công nghệ phát triển, sự kết hợp sử dụng các phương pháp,
hình thức, phương tiện trong giáo dục càng cần thiết hơn và ngày càng có khả năng thực
hiện tốt hơn.
8.1.5. Bài học thứ năm: Giáo dục phải gắn liền với duy trì thường xuyên, có chất
lượng cao các phong trào thi đua yêu nước trong nhà trường, tích cực tổ chức các hoạt
động xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh phat huy tinh thần yêu nước. Tạo ra
nhiều diễn đàn để học sinh bày tỏ quan điểm, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến của những
người đi trước và cùng giúp nhau trong nhận thức và hành động.
8.2 Kiến nghị đối với nhà trường
8.2.1. Thiết nghĩ Trường THPT Ông Ích Khiêm nên có ngày thành lập trường, kỷ
niệm ngày thành lập trường là hình thức GDTT bằng HĐNG có ý nghĩa quan trọng nhất.
8.2.2. Nên chăng nhà trường xây dựng Tượng Ông Ích Khiêm ở vị trí quan trọng
nhất của trường, có vườn hoa cây cảnh, bốn mùa toả ngát hương (Trong điều kiện cho
phép). Đây là hình thức giáo dục trực quan thiêng liêng, sinh động nhất.
8.2.3. Nên xây dựng Phòng truyền thống trường mình.
TTHPT ÔNG ÍCH KHIÊM - Người thực hiện đề tài :Lê thị Giang 17
Sáng kiến kinh nghiệm -GDHS Bằng HĐNG
Đó là những kiến nghị theo tôi là rất thiết thực, có khả năng dần dần nhà trường
sẽ thực hiện được. Rất mong sự để tâm của lãnh đạo nhà trường. Tất cả cũng chỉ vì đàn

em thân yêu
9. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Ý nghĩa tổng quát của đề tài là góp phần GDTT bằng HĐNG cho học sinh THTP
Ông Ích Khiêm. Ngoài ra còn biểu thị:
9.1. Đối với nhà trường
* Góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của HĐNG. Trên cơ sở
đó có thể nhà trường tổ chức các phong trào thi đua sôi nối, thường xuyên, liên tục nhằm
góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm học.
* Cũng cố, phát triển phương pháp dạy học ngoài giờ.
* Vấn đề mà đề tài đề cập có thể là tài liệu tham khảo cho các trường bạn.
9.2. Đối với học sinh
* GDTT cho học nghĩa là giáo dục ý thức trách nhiệm trong học tập.
* Tập cho các em thói quen sinh hoạt tập thể, rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật,
phương pháp thu nhận thông tin, từng bước khẳng định được mình.
* Bổ trợ nắm bắt các kiến thức khác, đặc biệt là hiểu biết về xã hội…
III KẾT THÚC VẤN ĐỀ
1. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam nói chung, học tập và phát huy truyền thống
Danh nhân lịch sử nói riêng, là một giá trị văn hoá, đạo đức, thẩm mỹ cao đẹp nhất của
dân tộc ta. Đó là truyền thống quý báu của nhân dân ta gắn liền với quá trình dựng nước
và giữ nước qua hàng ngàn năm nay.
2. Biểu hiện tập trung, chủ yếu của truyền thống Danh nhân lịch sử Ông Ích
Khiêm trong học sinh trường THPT Ông Ích Khiêm đó là: Tinh thần yêu nước, tự cường
dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên góp phần
đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Lối sống lành mạnh, nền sống văn minh,
trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước.
3. Tinh thần yêu nước của học sinh đã và đang là sức mạnh chính trị- tinh thần to
lớn làm nên những thần tích vẻ vang của nhà trường hơn 30 năm qua, đóng góp một
cách tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong điều kiện hiện nay,
nâng cao hơn nũa chất lượng GDTT, tinh thần yêu nước là yêu cầu vừa cơ bản vừa cấp
bách nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngày càng cao cho học sinh , lấy chất lượng

chính trị làm cơ sở.
TTHPT ÔNG ÍCH KHIÊM - Người thực hiện đề tài :Lê thị Giang 18
Sáng kiến kinh nghiệm -GDHS Bằng HĐNG
4.Chất lượng GDTT bằng HĐNG được cấu thành bởi chất lượng quá trình tổ
chức giáo dục và hiệu quả giáo dục, thể hiện trong nhận thức và hành động yêu nước.
Tuy vậy, so với mục tiêu, yêu cầu xây dựng nhà trường hiện nay thì GDTT còn bộc lộ
nhiều bất cập, được tiếp tục nghiên cứu và giải quyết.
5. GDTT hiện nay đang và sẽ chịu tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ
quan. Những nhân tố đó vừa tạo nên những điều kiện thuận lợi, đồng thời cũng gây
không ít khó khăn. Nhận rõ những nhân tố đó là cơ sở xác định đúng mục tiêu, yêu cầu
và các giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng giáo dục.
6. Nâng cao chất lượng GDTT hiện nay nhằm mục tiêu:
“…đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ,
thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và CNXH, hình thành
và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc”
(11)

Để thực hiện mục tiêu đó, GDTT bằng HĐNG cần thực hiện các yêu cầu cơ bản sau: Sát
thực, toà diện, thiết thực, phát huy tính tự giác, sáng tạo của học sinh, hình thức phương
pháp chặt chẽ, khoa học, đảm bảo tính hệ thống, tạo lập được môi trường giáo dục lành
mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi thành viên trong nhà trường. Biến quá trình
giáo dục thành quá trình tự giáo dục, hiệu quả cao hơn.
7. Đây là một quá trình đầy khó khăn, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, điều kiện, lực
lượng. Vì vậy, những kết quả nghiên cứu của đề tài mới chỉ là bước đầu cố gắng làm rõ
một số vấn đề về lí luận, nhận thức, thực tiễn cơ bản. Chắc chắn còn cần được tiếp tục
nghiên cứu và tổng kết thực tiễn sâu hơn.
Đà Nẵng 10/2/2002
Lê Thị Giang
11

Luật giáo dục, NXB CTQG, H.1999, Tr.8
TTHPT ÔNG ÍCH KHIÊM - Người thực hiện đề tài :Lê thị Giang 19

×