Tải bản đầy đủ (.doc) (15 trang)

SKKN Một số kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động các tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy – học ở trường THCS Hạ Trung – Bá Thước – Thanh Hoá

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (150.37 KB, 15 trang )

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tổ chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ, vai trò rất quan trọng trong việc triển
khai, thực hiện các nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Có thể khẳng định hoạt động
của tổ chuyên môn tốt, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ như điều lệ trường trung học
đã qui định sẽ góp phần tích cực, quyết định đến việc nâng cao chất lượng giáo dục
toàn diện, đáp ứng được những yêu cầu mới trong quá trình đổi mới giáo dục.
Tuy nhiên tổ chuyên môn không phải là cấp cơ sở có đầy đủ thẩm quyền để
thực hiện các nhiệm vụ giáo dục. Mà trường trung học là cơ sở giáo dục của bậc
trung học, nhằm hoàn chỉnh học vấn phổ thông. Do vậy chất lượng hoạt động của tổ
chuyên môn phụ thuộc nhiều vào kế hoạch, hoạt động của nhà trường, vào sự lãnh
đạo của Ban giám hiệu.
Trong các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở giáo dục đào tạo
Thanh Hoá, của Phòng GD & ĐT Bá Thước năm nào cũng chỉ đạo cho các đơn vị
trường học, Đặc biệt tháng 9 năm 2011 Sở Giáo dục & Đào tạo Thanh Hoá, Phòng
Giáo dục & Đào tạo Bá Thước đã tổ chức triển khai tập huấn nghiệp vụ cho tổ trưởng
chuyên môn, nhằm làm tốt công việc cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt
tổ chuyên môn, coi đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản, thiết thực để nâng cao
chất lượng dạy - học, thực hiện đổi mới giáo dục.
Trong các năm trước hoạt động của một số tổ chuyên môn chưa đi vào thực
chất để nâng cao chất lượng dạy học, sinh hoạt tổ chuyên môn còn nặng về giải quyết
sự vụ, thi đua Họp nhóm chuyên môn chưa đều, còn mang tính hình thức
Trước tình hình thực tế của trường, trước các đòi hỏi cần phải nâng cao hơn
nữa chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng được những yêu cầu trong quá trình đổi mới,
và thực hiện tốt cuộc vận động hai không của Bộ GD - ĐT: “Nói không với tiêu cực
trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Là người làm công tác quản lý của
trường THCS, tôi đã cùng tập thể cán bộ, giáo viên của trường không ngừng tìm tòi,
cải tiến để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chuyên môn góp phần khá lớn
trong việc nâng cao chất lượng dạy - học.
Trong bài viết, Tôi xin trình bày: Một số kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động các
tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy – học ở trường THCS Hạ Trung –
Bá Thước – Thanh Hoá.


Trang 1
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lý luận:
1. Vị trí của tổ chuyên môn:
Theo Điều lệ trường trung học ban hành theo Thông tư số: 12/2011/TT-
BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ GD&ĐT, cơ cấu tổ chức của trường
THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học gồm có:
a) Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường
tư thục, Hội đồng thi đua và khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tư vấn khác,
các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các bộ phận khác (nếu có);
b) Các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội.
Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành trong trong bộ máy tổ chức, quản lý
của trường THCS Trong trường, các tổ, nhóm chuyên môn có mối quan hệ hợp tác
với nhau, phối hợp các các bộ phận nghiệp vụ khác và các tổ chức Đảng, đoàn thể
trong nhà trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển của nhà trường, chương trình
giáo dục và các hoạt động giáo dục, các hoạt động khác hướng tới mục tiêu giáo dục.
2. Chức năng tổ chuyên môn
- Giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn liên quan
đến dạy và học;
- Trực tiếp quản lý giáo viên trong tổ theo nhiệm vụ quy định.
Tổ chuyên môn là đầu mối để Hiệu trưởng quản lý nhiều mặt, nhưng chủ yếu vẫn là
hoạt động chuyên môn, tức là hoạt động dạy học trong trường.
Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng xây dựng kế hoạch; điều
hành tổ chức, hoạt động của tổ theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn
học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường; tổ chức bồi
dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong tổ; đánh giá, xếp loại và đề xuất khen thưởng,
kỉ luật giáo viên thuộc tổ mình quản lý.
Do đó, tổ trưởng chuyên môn phải là người có phẩm chất đạo đức tốt; có năng
lực, trình độ, kinh nghiệm chuyên môn; có uy tín đối với đồng nghiệp, học sinh. Tổ

Trang 2
trưởng chuyên môn phải là người có khả năng tập hợp giáo viên trong tổ, biết lắng
nghe, tạo sự đoàn kết trong tổ, gương mẫu, công bằng, kiên trì, khéo léo trong giao
tiếp, ứng xử.
3. Nhiệm vụ tổ chuyên môn
Nhiệm vụ của tổ chuyên môn quy định theo Điều lệ trường THCS, THPT ban
hành theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo:
“Điều 16. Tổ chuyên môn
1. Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức thư viện, viên chức
thiết bị thí nghiệm của trường trung học được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn
học hoặc nhóm môn học ở từng cấp học THCS, THPT. Mỗi tổ chuyên môn có tổ
trưởng, từ 1 đến 2 tổ phó chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ
nhiệm và giao nhiệm vụ vào đầu năm học.
2. Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau:
a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý
kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn
học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường;
b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại
các thành viên của tổ theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
c) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.
3. Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần. »
4. Vai trò của tổ trưởng chuyên môn trong quản lý dạy học ở trường
a. Quản lý giảng dạy của giáo viên
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần tháng, học kì và cả năm
học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động khác theo kế
hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế
hoạch năm học của nhà trường;
- Xây dựng kế hoạch cụ thể dạy chuyên đề, tự chọn, ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi
dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém;

Trang 3
- Xây dựng kế hoạch cụ thể về sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học đúng,
đủ theo các tiết trong phân phối chương trình;
- Hướng dẫn xây dựng và quản lý việc thực hiện kế hoạch cá nhân, soạn giảng
của tổ viên (kế hoạch cá nhân dạy chuyên đề, tự chọn, ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi
dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị
dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối chương trình; soạn giáo án theo phân
phối chương trình, chuẩn kiến thức, kĩ năng và sách giáo khoa, thảo luận các bài soạn
khó; viết sáng kiến kinh nghiệm về nâng cao chất lượng dạy học, đổi mới phương
pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ
đạo học sinh yếu kém );
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong tổ, giáo viên
mới tuyển dụng (đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra, đánh giá; dạy học
theo chuẩn kiến thức kĩ năng; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học, ứng dụng
CNTT trong dạy học góp phần đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra,
đánh giá ).
- Điều hành hoạt động của tổ (tổ chức các cuộc họp tổ theo định kì quy định về
hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác; lưu trữ hồ sơ của
tổ; thực hiện báo cáo cho Hiệu trưởng theo quy định);
- Quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên (thực
hiện hồ sơ chuyên môn; soạn giảng theo kế hoạch dạy học và phân phối chương trình,
chuẩn kiến thức kĩ năng; ra đề kiểm tra, thực hiện việc cho điểm theo quy định; kế
hoạch dự giờ của các thành viên trong tổ );
- Dự giờ giáo viên trong tổ theo quy định (4 tiết/giáo viên/năm học);
- Các hoạt động khác (đánh giá, xếp loại giáo viên; đề xuất khen thưởng, kỉ
luật giáo viên Việc này đỏi hỏi tổ trưởng chuyên môn phải nắm thật rõ về tổ viên
của mình về ưu điểm hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy được phân
công).
b. Quản lý học tập của học sinh
- Nắm được kết quả học tập của học sinh thuộc bộ môn quản lý để có biện

pháp nâng cao chất lượng giáo dục;
Trang 4
- Đề xuất, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động nội, ngoại khóa để thực
hiện mục tiêu giáo dục.
- Các hoạt động khác (theo sự phân công của Hiệu trưởng).
5. Sinh hoạt tổ chuyên môn
- Sinh hoạt tổ chuyên môn là một hoạt động chuyên môn không thể thiếu trong
hoạt động của nhà trường; là dịp để trao đổi chuyên môn góp phần nâng cao chất
lượng dạy học. Thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn sẽ xuất hiện nhiều ý tưởng. Do
vậy, tổ trưởng cần tạo điều kiện để giáo viên nói lên ý tưởng, kinh nghiệm của mình.
Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn cần đa dạng, phong phú, có thay đổi và phải có
chuẩn bị trước về nội dung và cách thức tổ chức thực hiện.
- Việc sinh hoạt tổ chuyên môn thực hiện theo định kì quy định trong Điều lệ
trường THCS, THPT (2 tuần/1lần. Thời gian do Hiệu trưởng quy định và tuỳ yêu cầu
về tính chất, nội dung công việc);
- Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn thực hiện theo nhiệm vụ quy định (tránh
việc sinh hoạt chỉ để giải quyết sự vụ, sự việc hoặc mang tính hành chính);
6. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động tổ chuyên môn
Trích Thông tư số 12.2009.TT-BGDĐT ngày 12.5.2009 về việc ban hành quy
định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS và Quy định về tiêu
chuẩn đánh giá chất lượng trường THPT ban hành theo Quyết định số 80.2008.QĐ-
BGD&ĐT ngày 30.12.2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Tổ chuyên môn của nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định.
a) Có kế hoạch công tác và hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ
trường trung học;
b) Sinh hoạt ít nhất hai tuần một lần về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và
các hoạt động giáo dục khác;
c) Hằng tháng, rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.”
7. Mối quan hệ giữa tổ chuyên môn với Ban Giám hiệu trường và các cơ cấu tổ chức
khác trong trường

a. Đối với Ban Giám hiệu:
Trang 5
- Là cầu nối giữa Hiệu trưởng và giáo viên trong tổ về thông tin 2 chiều nhằm mục
tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục. Hiệu trưởng có thông tin để đánh giá
chính xác giáo viên, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của họ từ đó phân công giáo
viên hợp lý, đạt hiệu quả tốt; chuyển tải cho giáo viên trong tổ các chỉ đạo chuyên
môn của Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên;
- Tổ chức thực hiện chỉ đạo chuyên môn của Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên
về các hoạt động dạy học, giáo dục: Thực hiện kế hoạch, chương trình giáo dục,
chuẩn kiến thức kĩ năng, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá…
qua các hoạt động cụ thể như bồi dưỡng giáo viên, học sinh, dự giờ, thăm lớp…
b. Đối với công tác chủ nhiệm:
Các thành viên trong tổ chuyên môn cũng thực hiện công tác chủ nhiệm. Mối quan hệ
này sẽ giúp giáo viên trao đổi chuyên môn và trao đổi về công tác quản lý học sinh,
hiểu rõ hơn học sinh, từ đó góp phần vào công tác giáo dục toàn diện học sinh và như
vậy sẽ giúp công tác giảng dạy đạt kết quả tốt hơn.
c. Đối với Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
- Trong tổ chuyên môn có các thành viên là đảng viên sẽ góp phần truyền đạt chủ
trương, nghị quyết của chi bộ Đảng đến tổ chuyên môn kịp thời, chính xác hơn. Các
tổ viên là đảng viên sẽ gương mẫu, thúc đẩy các thành viên khác thực hiện nhiệm vụ
tốt hơn.
- Tổ chuyên môn cũng hỗ trợ hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Đội
Thiếu niên Tiền phong bằng cách truyền đạt các chủ trương của các đoàn thể này để
phối hợp chặt chẽ và từ đó góp phần giáo dục toàn diện học sinh, thực hiện kế hoạch
nhà trường và thực hiện được mục tiêu giáo dục đề ra.
Tổ chuyên môn không thể hoạt động độc lập mà có quan hệ chặt chẽ với các tổ
chuyên môn khác, với Ban Giám hiệu trường, với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Các mối quan hệ trên
nếu được thực hiện tốt, chặt chẽ, đồng bộ thì chắc chắn hoạt động của tổ chuyên môn

sẽ đạt hiệu quả tốt hơn
II. Thực trạng:
Năm học 2011- 2012, trường THCS Hạ Trung có 2 tổ chuyên môn.
Trang 6
+ Tổ Tự nhiên có 8 giáo viên. Trong đó: trình độ Đại học là 6/8 (75%); trình
độ Cao đẳng là 2/8 (25%).
+ Tổ Xã hội có 11 giáo viên. Trong đó: trình độ Đại học là 6/11 (54,5%); trình
độ Cao Đẳng 5/11 (45,5%)
Nhìn chung, đội ngũ giáo viên nhà trường ổn định, có sức khỏe, có phẩm chất
đạo đức tốt, có uy tín với học sinh và nhân dân địa phương, nhiệt tình trong công việc
và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoạt động chuyên môn của nhà trường
trong nhiều năm có nền nếp. Chất lượng dạy và học được nâng lên qua từng năm học.
Tuy vậy, cũng như một số trường khác, vấn đề chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn và
sinh hoạt tổ chuyên môn còn bộc lộ một số nhược điểm sau:
- Cán bộ quản lí và tổ trưởng chưa thống nhất, chưa thể hiện đổi mới quản lí
trong việc phân cấp, phân quyền làm cho giáo viên khó thực hiện công việc.
- Tổ trưởng chưa phát huy hết vai trò của mình, thường có tâm lí coi mình cũng
như giáo viên bình thường khác, chỉ lo hồ sơ đầy đủ, sạch đẹp; chưa phân công
nhiệm vụ cho giáo viên theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ; chưa chủ động xây dựng và
thực hiện kế hoạch, chưa mạnh dạn trong việc đề xuất các ý kiến để nâng cao chất
lượng sinh hoạt chuyên môn.
- Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn chưa phong phú, hình thức còn đơn điệu,
gò bó, chưa đi sâu vào các vấn đề trọng tâm đổi mới phương pháp dạy học và tháo gỡ
những khó khăn cho giáo viên trong tổ. Trong các buổi sinh hoạt, không khí thường
trầm lắng, giáo viên ít phát biểu ý kiến; những vấn đề mới và khó ít được mang ra
bàn bạc, thảo luận.
III. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề:
Để chỉ đạo tốt hoạt động dạy - học phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ
chuyên môn trong trường THCS, Tôi đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp sau:
1. Biện pháp thứ nhất:

a) Nhà trường phải lưu trữ đầy đủ các văn bản chỉ đạo về hoạt động dạy học và
các qui chế chuyên môn. Phân công rõ trách nhiệm trong việc triển khai các văn bản
này đến cán bộ, giáo viên một cách đầy đủ, kịp thời
- Đối với các văn bản về qui chế chuyên môn do ngành quy định: giao cho hiệu
phó chuyên môn triển khai cho tất cả giáo viên trong phiên họp chuyên môn chung
toàn trường.
- Đối với các loại văn bản chỉ đạo về giảng dạy từng bộ môn cụ thể: giao cho
tổ trưởng chuyên môn triển khai thực hiện.
Trang 7
- Ngoài ra trong phòng họp của giáo viên, có một số chỗ khá thuận lợi để niêm
yết các văn bản chuyên môn quan trọng hay sử dụng; các văn bản chuyên môn mới
để cán bộ, giáo viên tiện theo dõi học tập và thực hiện.
b) Hiệu phó chuyên môn lập kế hoạch kịp thời cho các hoạt động chuyên môn
chung toàn trường trong từng tháng, học kỳ và cả năm học, dành thời gian hợp lý cho
các tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn sinh hoạt.
Đây là công việc rất quan trọng nhằm thực hiện các nhiệm vụ về chuyên môn
mà Sở giáo dục đào tạo, Phòng GD - ĐT và Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm học
đề ra. Ngoài công việc thông thường mà người cán bộ quản lý phải làm là: lập kế
hoạch cho phần việc được phụ trách trong cả năm học, từng học kỳ, từng tháng, thì
một phần việc rất quan trọng là lập được kế hoạch cụ thể trong việc xử dụng thời gian
của chiều mỗi ngày thứ 6 trong tuần. Ở trường chúng tôi , trong 2 năm trở lại đây đã
bố trí thời gian trong ngày thứ 6 hàng tuần như sau:
+ Chiều thứ 6 tuần thứ nhất trong tháng: dành cho hoạt động: Họp triển khai kế
hoạch chuyên môn toàn trường;
+ Chiều thứ 6 tuần thứ hai và thứ tư trong tháng: Dành hẳn cho các tổ chuyên
môn sinh hoạt, bao gồm các công việc: Thao giảng, dự giờ, góp ý giờ dạy; triển khai
các chuyên đề về phương pháp dạy – học. Chính vì vậy các tổ, nhóm chuyên môn
luôn có quĩ thời gian cố định, chủ động trong việc bồi chuyên môn nghiệp vụ cho các
tổ viên.
Đối với nội dung công việc trong chiều thứ 6 (tuần thứ 2 và tuần thứ 4), P.Hiệu

trưởng phụ trách chuyên môn có trách nhiệm lên kế hoạch cụ thể từng buổi ngay từ
đầu mỗi học kỳ; đây là: "Kế hoạch họp và kiểm tra chung toàn khối" trong từng học
kỳ của năm học. Trong kế hoạch này ghi rõ từng buổi chiều thứ 6 làm những việc gì:
Thứ Sáu (tuần thứ 2): Dành cho việc thao giảng chuyên đề; họp tổ chuyên môn góp ý
giờ dạy, …
Thứ Sáu (tuần thứ 4): Dành cho việc kiểm tra và góp ý hồ sơ chuyên môn định kỳ,
các tổ xây dựng chuyên đề hoặc tiếp tục thao giảng chuyên đề …
Chúng tôi thực hiện nề nếp kiểm tra chung và họp như đã trình bày từ năm học
2010 - 2011 đến nay. Tuy nhiên tuỳ theo nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng năm
học mà kế hoạch này có sự thay đổi cho phù hợp.
Dựa vào kế hoạch trên các bộ phận và đặc biệt là các tổ chuyên môn chủ động
trong việc lập kế hoạch hoạt động của tổ. Trong đó có kế hoạch tổ chức học tập các
chuyên đề giảng dạy, phân công giáo viên thao giảng minh hoạ chuyên đề,
Do có kế hoạch sớm, cụ thể nên việc thực hiện được chuẩn bị chu đáo, đạt kết
quả khá tốt.
Trang 8
2. Biện pháp thứ hai:
Tổ chức tốt việc kiểm tra đánh giá học sinh
a) Tổ chức kiểm tra 1 tiết chung toàn khối:
Kiểm tra và đánh giá kiến thức học sinh là một công việc rất quan trọng của
người thầy, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác chỉ đạo chuyên môn
trong nhà trường. Giáo viên và các tổ chuyên môn phải làm tốt công tác này, việc tổ
chức kiểm tra 1 tiết phải đạt được các mục đích và yêu cầu sau:
- Nội dung kiểm tra phải phù hợp với chương trình và sách giáo khoa hiện
hành.
- Đề kiểm tra không quá tải, phù hợp với các đối tượng học sinh: giỏi, khá,
trung bình, yếu. Đề kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, cẩn mật.
- Chấm bài phải chính xác, đúng theo đáp án, biểu điểm. Chống hiện tượng
chấm bài cảm tính, qua loa hay quá khắt khe.
- Trả bài kịp thời, để học sinh thấy được kiến thức thực tế của mình. Giáo viên,

tổ chuyên môn và nhà trường nắm bắt được kịp thời chất lượng học tập của học sinh.
Từ đó có các biện pháp chỉ đạo kịp thời, thích hợp nâng cao chất lượng dạy - học.
- Tổ chức kiểm tra phải đảm bảo qui chế chuyên môn, nhưng phù hợp với tâm
lý của học sinh, tránh căng thẳng, nặng nề. Có như vậy kết quả kiểm tra mới phản
ánh đúng trình độ thực tế của học sinh theo đúng yêu cầu, mục đích giáo dục.
Để thực hiện được mục đích yêu cầu về kiểm tra đánh giá như đã trình bày ở
trên, chúng tôi tiến hành kiểm tra 1 tiết thống nhất chung toàn khối.
Một số công việc thực hiện được tóm tắt theo các bước cơ bản sau:
+ Bước 1: Lập kế hoạch tổ chức kiểm tra theo trọng tâm của công tác dạy - học
của năm học. Hiệu phó chuyên môn lập kế hoạch kiểm tra 1 tiết chung và được niêm
yết thông báo ngay từ đầu mỗi học kỳ để giáo viên và các tổ chuyên môn chủ động
trong công việc thực hiện chương trình và chuẩn bị cho công việc kiểm tra 1 tiết.
Việc lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra 1 tiết tập trung trường chúng tôi đã thực
hiện từ năm học 2010 - 2011 đến nay, và ngày càng được bổ sung rút kinh nghiệm
hoàn thiện hơn.
+ Bước 2: Sinh hoạt nhóm chuyên môn và ra đề kiểm tra:
Giáo viên bộ môn có vai trò và trách nhiệm lớn trong việc chuẩn bị và tổ chức kiểm
tra
- Do đó trước khi kiểm tra ít nhất là một tuần: nhóm chuyên môn phải thống
nhất được mục đích yêu cầu; các đơn vị kiến thức cơ bản cần được kiểm tra đánh giá
và thông báo nội dung này đến tất cả học sinh trong lớp để học sinh chủ động ôn tập.
- Sau khi họp nhóm chuyên môn, mỗi giáo viên dạy ra một đề tham khảo (có
thể ra 2 đề A - B) với đáp án và biểu điểm đầy đủ nạp lại cho tổ trưởng chuyên môn
Trang 9
trên cơ sở đó một đồng chí trong ban giám hiệu hoặc tổ trưởng chuyên môn, có
chuyên môn đào tạo đúng với môn kiểm tra, chịu trách nhiệm ra đề kiểm tra chính
thức. Tất cả các đề kiểm tra 1 tiết chung đều ra 2 đề A, B với mức độ kiến thức tương
đương nhau.
+ Bước 3: Tổ chức kiểm tra.
- Hiệu phó chuyên môn lập kế hoạch kiểm tra 1 tiết chung và niêm yết kế

hoạch này từ đầu mỗi học kỳ (như ví dụ đã nêu trong biện pháp thứ nhất).
- Chúng tôi xác định công việc tổ chức kiểm tra 1 tiết chung là nhiệm vụ của
toàn Hội đồng sư phạm. Do vậy việc coi kiểm tra chung không phải chỉ là nhiệm vụ
của giáo viên bộ môn mà còn là nhiệm vụ của các giáo viên thuộc các tổ chuyên môn
khác. Kế hoạch phân công giáo viên coi kiểm tra được hiệu phó chuyên môn thông
báo trong kế hoạch tuần. Việc tổ chức coi kiểm tra được thực hiện chặt chẽ, nghiêm
túc, ngoài giáo viên coi kiểm tra mỗi buổi đều phân công từ 1 đến 2 giáo viên làm thư
ký cho buổi thi. Với nhiệm vụ: kiểm đề, kiểm bài, ghi chép tình hình giáo viên coi thi
và học sinh làm bài thi.
Với cách tổ chức và quản lý như trên tạo nên không khí nghiêm túc trong kiểm
tra. Thuận tiện theo dõi chỉ đạo của ban giám hiệu và tổ chuyên môn.
+ Bước 4: Giai đoạn chấm, trả bài:
- Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên chấm bài theo phương thức: phân
công chấm chéo đối với các bài kiểm tra 1 tiết; phân công chấm theo phòng thi đối
với các bài kiểm tra học kỳ (vì khi kiểm tra học kỳ học sinh được xếp theo vần A,B,C
của toàn khối)
- Ngày thứ 6 của tuần kề ngay sau ngày kiểm tra, giáo viên chấm giao bài cho
giáo viên bộ môn.
- Giáo viên chấm đúng biểu điểm đã thống nhất, mỗi bài chấm đều ghi điểm
con từng phần, rồi ghi điểm trên bài bằng số, bằng chữ.
- Giáo viên bộ môn xem lại bài làm của học sinh lớp mình dạy để nắm bắt
được chất lượng của học sinh mình, đồng thời kiểm tra lại tính chính xác trong việc
chấm bài của đồng nghiệp. Nếu phát hiện chấm sai, chấm sót theo biểu điểm thì giáo
viên bộ môn chấm lại theo đúng biểu điểm, đồng thời lập danh sách các học sinh
được chấm lại và nộp cho ban giám hiệu.
- Giáo viên bộ môn trả bài cho học sinh theo qui định của phân phối chương
trình (nếu có), hoặc trả bài cho học sinh chậm nhất sau 2 tuần kiểm tra.
- Sau khi trả bài giáo viên bộ môn nhập ngay điểm vào sổ gọi tên và ghi điểm.
+ Bước 5: Giai đoạn rút kinh nghiệm
- Để phục vụ cho việc theo dõi, lưu trữ, rút kinh nghiệm về chất lượng dạy -

học sau mỗi lần kiểm tra chúng tôi in bảng thống kê kết quả từng bài kiểm tra 15
Trang 10
phút, 45 phút và kiểm tra học kỳ theo từng khối lớp. Sau đó giao các bảng thống kê
này cho tổ và nhóm chuyên môn lưu trữ, phục vụ cho việc sinh hoạt tổ nhóm.
- Chúng tôi chỉ đạo: trong họp tổ, nhóm chuyên môn phải rút kinh nghiệm qua
từng bài kiểm tra: từ khâu ra đề kiểm tra, coi và chấm bài, kết quả bài làm của học
sinh. Từ đó các giáo viên trong tổ, nhóm cùng nhau trao đổi thống nhất: nội dung,
phương pháp, yêu cầu trong việc dạy các bài tiếp theo nhằm nâng cao hơn nữa chất
lượng dạy - học.
b) Đối với các bài không kiểm tra 1 tiết tập trung:
Tất cả các bài kiểm tra từ 15 phút trở lên mà không có trong kế hoạc kiểm tra
chung thì giáo viên bộ môn chủ động tổ chức kiểm tra theo đúng kế hoạch kiểm tra
của tổ chuyên môn; đề kiểm tra do giáo viên bộ môn ra, sau khi kiểm tra xong thì lưu
đề và đáp án tại hồ sơ của tổ, nhóm chuyên môn.
Với cách làm như thế này, dù không được kiểm tra chung, nhưng việc tổ chức
kiểm tra viết 15 phút của tất cả các bộ môn đều được chỉ đạo thống nhất về thời gian,
nội dung và yêu cầu kiểm tra. Các đề và biểu điểm đáp án của các bài kiểm tra được
lưu tại hồ sơ tổ, nhóm, chính là các tư liệu chuyên môn khá quan trọng để giáo viên
trong nhóm trao đổi học tập.
Với các biện pháp trong chuỗi biện pháp thứ hai như tôi vừa trình bày đã đạt
được những kết quả rất tích cực:
+ Thực hiện được mục đích, yêu cầu của công tác kiểm tra, đánh giá học sinh.
Kết quả đánh giá thể hiện chính xác trình độ và năng lực học tập của từng học sinh.
Các tồn tại, hạn chế khi còn kiểm tra riêng hầu như được chấm dứt hẳn.
+ Đã thúc đẩy được các tổ, nhóm chuyên môn sinh hoạt với nhiều nội dung
thiết thực, phục vụ cho nâng cao chất lượng dạy - học.
3. Biện pháp thứ ba:
Tổ chức học tập chuyên đề dạy - học, hội giảng, hội học.
Đây là một hoạt động rất quan trọng của tổ, nhóm chuyên môn, điều này càng
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay: thực hiện đổi mới nội dung,

chương trình, và phương pháp dạy - học; theo hướng lấy học sinh làm trung tâm.
- Về phía nhà trường: phân công, theo dõi, động viên giáo viên thực hiện tốt
công tác học tập bồi dưỡng thường xuyên trong hè và trong cả năm học.
- Nhà trường lập kế hoạch và dành thời gian họp để tổ, nhóm chuyên môn triển
khai học tập chuyên đề. Sau đó có thao giảng minh họa ( mẫu). Kế hoạch học tập
chuyên đề, thao giảng được hiệu phó chuyên môn thể hiện rõ ngay từ đầu học kỳ
trong : "Kế hoạch họp và kiểm tra chung toàn khối chiều thứ 6 hàng tuần". Song song
với việc tổ chức thao giảng tập trung, chúng tôi luôn yêu cầu các tổ chuyên môn thực
hiện tốt kế hoạch "Dự giờ theo chỉ đạo của tổ chuyên môn". Hàng tuần tổ trưởng
Trang 11
chuyên môn lên kế hoạch và phân công nhóm giáo viên dự giờ đồng nghiệp theo thời
khoá biểu chính khoá, nhằm tăng cường trao đổi, rút kinh nghiệm trong giảng dạy,
đặc biệt là các bài khó dạy, các dạng bài quan trọng. Chúng tôi chỉ đạo mỗi môn. khối
lớp ít nhất 1 tuần phải thực hiện 1 tiết dự giờ theo chỉ đạo của tổ chuyên môn.
Để tiện việc chỉ đạo theo dõi hoạt động này chúng tôi đã soạn và in sẵn, phát
cho mỗi tổ chuyên môn 1 tập: "Sổ phân công Thao giảng - Dự giờ"
4. Biện pháp thứ tư:
Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng họp tổ, nhóm chuyên môn
- Nhà trường lên lịch họp tổ chuyên môn ngay từ đầu học kỳ (Kế hoạch này
nằm trong kế hoạch họp và kiểm tra chung) đảm bảo đúng yêu cầu: bình quân 1 tháng
tổ chuyên môn họp 2 lần trong buổi chiều thứ 6.
- Về nhóm chuyên môn: trong một vài năm gần đây và hiện nay, ngành giáo
dục đang thực hiện việc đổi mới sách giáo khoa và chương trình nhằm nâng cao chất
lượng dạy - học. Do đó cần phải tăng cường hơn nữa việc họp nhóm chuyên môn.
Được sự nhất trí chung của tập thể giáo viên, trong nghị quyết Hội nghị cán bộ công
chức đầu năm trường chúng tôi đã thống nhất : mỗi nhóm chuyên môn mỗi tuần họp
1 lần với thời gian 30 phút đến 01 giờ. Lịch họp của từng nhóm chuyên môn trong
tuần do nhóm chuyên môn thống nhất và báo cáo với tổ chuyên môn và nhà trường.
+ Nội dung họp tổ chuyên môn bao gồm: Nội dung mang tính chất hành chính
như thi đua, kỷ luật, nề nếp chỉ được chiếm không quá 1/3 thời gian họp tổ.

2/3 thời gian họp tổ là đi sâu vào các nội dung: liên quan trực tiếp đến dạy - học, như
thao giảng, học tập chuyên đề, rút kinh nghiệm, bàn các biện pháp nâng cao chất
lượng dạy - học; chuẩn bị cho việc đánh giá kiểm tra
+ Nội dung sinh hoạt nhóm chuyên môn bao gồm: xem xét việc thực hiện
chương trình, thống nhất từng tiết dạy của tuần tiếp theo về nội dung, phương pháp,
đồ dùng dạy học yêu cầu tất cả các bài dạy đều được thống nhất trao đổi trong sinh
hoạt nhóm. Rút kinh nghiệm qua bài kiểm tra 15 phút, 45 phút, kiểm tra học kỳ. Từ
đó có phương pháp dạy - học phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy - học.
Thống nhất kiến thức trọng tâm của từng chương, phần, chuẩn bị cho kiểm tra
sắp tới (nếu có). Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu…
- Về phía nhà trường luôn tạo điều kiện để mỗi tổ chuyên môn đều có chỗ
riêng lưu giữ các loại hồ sơ tổ, nhóm hay sử dụng: Sổ kế hoạch hoạt động của tổ, sổ
phân công thao giảng - dự giờ, sổ sinh hoạt nhóm chuyên môn…
Trang 12
5. Biện pháp thứ năm:
Tin học hóa việc cộng điểm, xếp loại, thống kê kết quả học tập của học sinh.
Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các kết quả đó cho tổ và nhóm chuyên môn,
phục vụ rất hữu ích cho công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn của nhà trường.
Hiện nay nhà trườg đang dùng phần mềm quản lý điểm học sinh nhằm phục vụ
cho hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn, cụ thể là:
- Nhập điểm, cộng điểm trung bình môn của học kỳ, cả năm. Xếp loại học lực
của học sinh; kết quả lên lớp, thi lại, ở lại; chương trình in giấy khen.
- Thống kê kết quả kịp thời ngay khi giáo viên nhập điểm các bài kiểm tra từ
15 phút trở lên. Nội dung thống kê theo từng giáo viên, từng khối lớp và toàn trường.
Chúng tôi cung cấp các bản thống kê này cho tổ và nhóm chuyên môn để phục vụ
cho việc sinh họat tổ, nhóm.
6. Biện pháp thứ sáu:
Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức sơ kết học kỳ, tổng kết năm một cách khoa học kịp
thời.
Trong quá trình chỉ đạo hoạt động dạy và học, người cán bộ quản lý phải luôn

chú ý đến việc phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể. Vì có thể nói: người dạy
học là giáo viên – người đánh giá học sinh cũng là giáo viên. Do đó trong quá trình
chỉ đạo hoạt động dạy và học, cán bộ quản lý giáo dục phải luôn chú ý lắng nghe ý
kiến đóng góp xây dựng của cán bộ, giáo viên. Đồng thời xếp thời gian một cách
khoa học hợp lý để mỗi thầy cô giáo tự đánh giá công tác đã làm được trong từng học
kỳ, từ đó đề ra các biện pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong học
kỳ tiếp theo. Sau đó mỗi tổ chuyên môn họp sơ kết học kỳ và đề ra kế hoạch nâng cao
chất lượng dạy học. Trên cơ sở kế hoạch của giáo viên, của tổ chuyên môn, ban giám
hiệu xây dựng kế hoạch và các biện pháp chính nhằm nâng cao chất lượng dạy học
cho học kỳ tiếp theo. Đối với học kỳ I công việc này thường hoàn thành trong tuần
20. Với cách làm này chúng tôi không áp đặt chỉ tiêu cho từng giáo viên nhưng vẫn
phát huy tốt phong trào thi đua dạy và học đi vào thực chất, không chạy theo hình
thức.
IV. Kết quả.
Từ khi thực hiện các biện pháp như ở trên, hoạt động của tổ, nhóm chuyên
môn, và kết quả dạy học có nhiều sự chuyển biến tích cực, cụ thể như sau:
- Hoạt động của tổ nhóm chuyên môn ngày càng có chất lượng, không còn
mang tính chất giải quyết sự vụ, công việc hành chính đơn thuần, mà tập trung chủ
yếu vào đặc trưng của từng môn học để nâng cao chất lượng dạy - học.
Trang 13
- Nội dung công việc của tổ, nhóm chuyên môn nhiều, xong nhờ có các loại sổ
sách , biểu mẫu (như đã trình bày) in sẵn, phát cho từng tổ, nhóm do đó, khá thuận
tiện, đơn giản trong việc lưu trữ các nội dung chuyên môn quan trọng liên quan đến
dạy học, giúp cho lãnh đạo nhà trường dễ theo dõi, nắm bắt kịp thời chất lượng dạy-
học, từ đó có kế hoạch chỉ đạo cho phù hợp.
- Xây dựng được nề nếp hoạt động chuyên môn chung toàn trường song vẫn
tạo được tính chủ động phát huy sáng tạo trong hoạt động của từng tổ, nhóm chuyên
môn phù hợp với đặc trưng của bộ môn.
- Chất lượng dạy học của trường ngày càng được nâng cao và củng cố vững
chắc. Xin nêu một vài số liệu của trường chúng tôi trong hai năm gần đây.

+ Về phía giáo viên:
Năm học
Giáo viên giỏi cấp
huyện và tỉnh
Giáo viên đạt lao
động tiên tiến
Giáo viên có chuyên
môn yếu
2009-2010 0 5 4
2010 – 2011 4 huyện 11 1
Kỳ I : 2011 – 2012 3 huyện và 1 tỉnh 12 0
+ Về phía học sinh:
Năm học
Số HS giỏi cấp
Huyện
Học sinh giỏi
trường
Học sinh tiên
tiến
Lên lớp thẳng
2009 - 2010 0 0 25 196/201
2010 - 2011 4 4 33 167/170
Kỳ I : 2011 - 2012 8 11 66
Trang 14
C. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Qua thực tiễn công tác, chúng tôi rút ra các bài học kinh nghiệm sau trong công
tác chỉ đạo chuyên môn trong trường trung học cơ sở:
- Hiệu trưởng phải chỉ đạo bộ phận chuyên môn làm việc phải có kế hoạch,
khoa học, kịp thời, sát với thực tế, từ đó mới tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chuyên
môn xây dựng kế hoạch hoạt động một cách khả thi.

- Nhà trường cần bố trí thời gian một cách hợp lý, tương đối cố định để các tổ
chuyên môn hoạt động. Cần có chỉ đạo, định hướng để họp tổ, nhóm chuyên môn,
tránh sa đà vào giải quyết công việc mang tính chất hành chính, sự vụ mà chủ yếu là
các nội dung nhằm nâng cao chất lượng dạy - học.
- Kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy- học là một trong công tác quan trọng nhất
của người làm công tác quản lý; do vậy cần tập trung xây dựng và có nhiều biện pháp
phù hợp để kết quả kiểm tra phản ánh đúng thực chất. Từ đó mới có các giải pháp
đúng, khoa học nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
- Qua mỗi hoạt động, trong từng giai đoạn cần tổ chức rút kinh nghiệm kịp
thời, từ đó điều chỉnh phương pháp, biện pháp cho phù hợp.
- Chỉ đạo và nâng cao chất lượng họp tổ, nhóm chuyên môn để nâng cao chất
lượng dạy học là công tác quan trọng thường xuyên của người làm công tác quản lý
trường học.
- Nhà trường cần soạn thảo sẵn các loại hồ sơ, biểu mẫu một cách khoa học để
thuận lợi cho giáo viên và tổ nhóm chuyên môn sử dụng, cũng như thuận lợi cho việc
kiểm tra đánh giá của lãnh đạo.
Trên đây chỉ là một số kinh nghiệm bước đầu mà chúng tôi đã đúc rút, thực
hiện trong quá trình chỉ đạo hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn. Chắc chắn không
tránh khỏi những thiếu sót và chưa đầy đủ, mong các đồng chí, đồng nghiệp cùng
tham khảo và góp ý.
Hạ Trung, ngày 21 tháng 3 năm 2012
Người thực hiện
Đào Xuân Lượng
Trang 15

×