Tải bản đầy đủ (.doc) (78 trang)

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (839.92 KB, 78 trang )

`Tuần 1
Từ ngày 19-24/8/2013
Tiết 1
GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG`
Ngày soạn: 16 tháng 8 năm 2013
Ngày giảng: …. tháng … năm 2013
I. Mục tiêu:
1 - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối
với sản xuất và đời sống.
-Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng.
-Biết được một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng.
2 - Kỹ năng: Biết cách bảo vệ an toàn điện cho người và thiết bị.`
3 - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài
- Bản mô tả nghề điện dân dụng và các sách tham khảo
- Các tranh ảnh về nghề điện dân dụng
- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , có thể chuẩn bị một số bài hát, bài thơ về
nghề điện.
III. Các hoạt động lên lớp:
1. Tổ chức:


2. Kiểm tra:


3. Bài mới:
+/ Hoạt động 1: Giới thiệu bài học
Thời gian Nội dung HĐ của thầy HĐ của trò
Hầu hết các hoạt động trong sản
xuất và đời sống đều gắn với việc


sử dụng điện năng, việc sử dụng
điện năng góp phần đẩy nhanh
tốc độ CNH-HĐH đất nước .
- Giải thích kết
hợp với
phương pháp
đàm thoại

+/ Hoạt động 2: Tìm hiểu về nghề điện dân dụng
Thời gian Nội dung HĐ của thầy HĐ của trò
1. Tìm hiểu nội dung lao động
của nghề điện dân dụng
- Lắp đặt mạng điện sản xuất,
sinh hoạt
- Lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện
- Bảo dưỡng, vận hành và sửa
chữa thiết bị và đồ dùng điện
2. Tìm hiểu đối tượng lao động
của nghề điện
- Đặt câu hỏi phát
vấn H/S
? Nôi dung lao động
nghề điện gồm các
nội dung nào cho ví
dụ
Bổ xung và đi đến
kết luận
- Hoạt động nhóm
sau đó đại diện
nhóm trả lời

- Ghi vở
- Thảo luận nhóm
1
- Thiết bị bảo vệ, đóng cắt, và lấy
điện
- Nguồn điện một chiều, xoay
chiều điện áp dưới 380 v
- Thiềt bị lường điện
- Vật liệu và dụng cụ làm việc
trong nghề điện
- Các loại đồ dùng điện
3. Điều kiện lao động của nghề
- Nội dung a, b, c, d, g (SGK/6)
4. Yêu cầu của nghề điện dân
dụng đối với người lao động
trong nghề điện:
- Kiến thức
- Kỹ năng
- Thái độ
- Sức khoẻ
5. Những nơi đào tạo nghề và
hoạt động nghề:
Nội dung SGK / 8
6. Triển vọng của nghề:
- Nghề điện luôn cần phát triển
để phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH
đất nước.
- Nghề điện dân dụng có thể phát
triển được cả thành phố và nông
thôn.

? Bao gồm các đối
tượng nào cho ví dụ
- Phân tích
? Người lao động
thường phải làm
việc trong những
điều kiện nào
Cho H/S đọc bản
mô tả nghề điện dân
dụng đặt câu hỏi
? Người lao động
trong nghề thường
phải bảo những yêu
cầu gì
Cho h/S đọc thông
tin SGK
GV Kết luận
- Thảo luận nhóm
- Thảo luận và trình
bày theo nhóm
4. Tổng kết:
GV: Tổng kết bài và lưu ý cho học sinh về thái độ, ý thức trong học tập
5. Hướng dẫn về nhà:
Dặn học sinh chuẩn bị mẫu dây dẫn điện và dây cáp điện cho bài sau

DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Ngày… tháng……năm 2013
2
Tuần 2:
Từ ngày 26/831/8/2013

Tiết 2:
VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
Ngày soạn: 22 tháng 8 năm 2013
Ngày giảng: …. tháng … năm 2013
I. Mục tiêu:
1 - Kiến thức: Sau khi học song học sinh
- Biết được một số vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.
- Biết cách sử dụng một số vật liệu thông dụng
2 - Kỹ năng: Nhận biết được một số vật liệu thông dụng trong thực tế.
3 - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài
Chuẩn bị một số mẫu dây dẫn điện và cáp điện, một số vật cách điện của mạng điện.
- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , sưu tầm thêm một số mẫu về vtj liệu điện của
mạng điện.
III. Các hoạt động lên lớp:
1. Tổ chức:


2. Kiểm tra:
H/S: Hãy trình bày nội dung lao động của nghề điện dân dụng? Cho ví dụ?
3. Bài mới:
GTB: Như ta đã nghiên cứu ở chương trình CN 8, có rất nhiều loại vật liệu địên,các loại vật
liệu nào thường đượcsử dụng trong lắp đạt mạng điện trong nhà chúng ta cùng
nghiên cứu bài hôm nay. GV ghi đầu bài lên bảng
+/ Hoạt động 1: Tìm hiều về dây dẫn điện
Thời gian Nội dung HĐ của thầy HĐ của trò
1. Phân loại dây dẫn điện
- Cơ sở phân loại:
a. Dựa vào bộ phận cách điện

- Dây điện trần
- Dây bọc
b. Dựa vào số lõi
- Dây một lõi
- Dây nhiều lõi
c. Dựa vào số sợi
- Dây dẫn lõi một sợi
- GV đưa ra một số
mẫu dây dẫn điện
và tranh ảnh hình 2-
1/SGK
? Hãy kể tên một số
loại dây dẫn mà em
biết
? Cơ sở phân loại
dây dẫn điện (Dựa
vào bảng 2-1)
GV: Nhận xét và đi
đến kết luận cho
- Trả lời
-Thảo luận nhóm
3
- Dây dẫn lõi nhiều sợi
2. Cấu tạo của dây dẫn bọc cách
điện
Gồm hai bộ phận:
- Lõi dẫn điện
- Vỏ cách điện
Để phân biệt và tránh nhầm
lẫn khi lắp dặt

học sinh ghi vở
? Hãy phân biệt như
thế nào gọi là lõi,
như thế nào gọi là
sợi
? Quan sát hình vẽ
2-1 và qua thực tế
hãy mô tả cấu tạo
dây dẫn bọc
? Các bộ phận đó
được làm bằng loại
vật liệu nào
? Vì sao vỏ dây dẫn
điện thường có
nhiều màu khác
nhau
GV: Kết luận và cho
học sinh ghi vở
GV cho học sinh
tham khảo đặc điểm
của một số loại dây
dẫn điện khác
- Thảo luận
nhóm
H/S Mô tả cấu
tạo
- HĐ nhóm và
trả lời
+/ Hoạt động 2: Tìm hiểu dây cáp điện
Thời gian Nội dung HĐ của thầy HĐ của trò

1. Cấu tạo dây cáp điện
- Cáp điện gồm nhiều dây dẫn
đơn có bọc cách điện và được
luồn vào trong cùng một vỏ bảo
vệ
- Cấu tạo dây cáp gồm ba bộ
phận:
+. Lõi dẫn điện
+. Vỏ cách điện
+. Vỏ bảo vệ
2. Sử dụng dây cáp điện
- Dùng truyền tải điện năng
- Dùng trong hệ thống điện thông
tin liên lạc
- Phạm vi sử dụng: Thường dùng
trong việc lắp đặt đường dây hạ
áp điện áp thấp
3. Phân loại dây cáp điện
Có nhiều cách phân loại
Cách 1. Theo công dụng
- Cáp một lõi
GV đưa cho học sinh
một số mẫu dây cáp
điện và dây dẫn điện
H/S quan sát và hãy
phân biệt dây dẫn và
dây cáp
GV: Kết luận
? Hãy mô tả cấu tạo
của dây cáp

GV: Kết lụân
_ Cho học sinh liên
hệ thực tế dây cáp
được sử dụng ở vị trí
nào của mạng điện
sinh hoạt
? Trong mạng điện
sản xuất dây cáp
được sử dụng như thế
nào
? Dây cáp được phân
loại như thế nào
- Thảo luận nhóm
- Thảo luận nhóm
H/S thảo luận theo
nhóm sau đó đại
diện nhóm trình
4
- Cáp nhiều lõi
Cách 2. Theo phạm vi sử dụng
- Cáp điện lực
- Cáp điều khiển
bày
+/ Hoạt động 3: Vật liệu cách điện
Thời gian Nội dung HĐ của thầy HĐ của trò
1. Khái niệm:

2. Yêu cầu của vật liệu cách điện
Bao gồm 4 yêu cầu cơ bản
- Cách điện tốt

- Độ bền cơ học cao
- Chịu nhiệt tốt
- Chống ẩm tốt
- Nhận xét, bổ xung
- Vật liệu cách điện
phải có những yêu
cầu gì?
- Nhắc lại kiến thức

- Suy nghĩ và trả lời
4. Tổng kết:
- Tại sao trong lắp đặt mạng điện phải dùng vật liệu cách điện? Các vật liệu đó
phải đảm bảo yêu cầu gì?
- So sánh sự giống và khác nhau cơ bản giữa dây dẫn điện và dây cáp điện?
5. Hướng dẫn về nhà:
- Yêu cầu học sinh sưu tập một bộ bản mẫu các loại dây dẫn điện và dây cáp
điện
DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Ngày… tháng……năm 2013
Tuần 3:
Từ ngày 02/907/9/2013
Tiết 3
DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN
Ngày soạn: 03 tháng 9 năm 2013
Ngày giảng: …. tháng … năm 2013
I. Mục tiêu:
1 - Kiến Thức :
o Hiểu:Công dụng của một số đồng hồ đo điện.
o Biết sử dụng một số đồng hồ đo điện thông dụng
o Phân biệt được các loại đồng hồ đo điện thông thường.

2 - Kĩ năng :
Biết cách nối công tơ điện để đo điện năng tiêu thụ cua mạch điện
3 - Thái độ :
5
Vận dụng đo đại lượng điện trong thực tế gia đình nguồn 1 chiều cũng như xoay
chiều
II.Chuẩn bị của thầy và trò:1. Giáo viên;
- Thầy: Giáo án, tranh vẽ đồng hồ đo điện, một số đồng hồ đo điện như vôn kế, ampe kế,
công tơ, đồng hồ vạn năng…
- Trò:-Vở ghi, đọc và nghiên cứu trước bài học
III. Các hoạt động lên lớp:
1. Tổ chức:


2. Kiểm tra:3. Bài mới:
+/ Hoạt động 1: Tim hiểu đồng hồ đo điện
Thời gian Nội dung HĐ của thầy HĐ của trò
- Tìm hiểu công dụng
của đồng hồ đo điện
+/ Công dụng (Phần ghi nhớ
SGK /17)
- Phân loại đồng hồ đo
điện
- Ký hiệu trên đồng hồ
đo điện
4. Sử dụng đồng hồ đo điện

? Hãy kể tên một số
loại đồng hồ đã được
học
GV: Đưa ra nhận xét,
bổ xung (Dùng bảng 3-
1/SGK)
? Đồng hồ đo điện có
công dụng gì
? Tại sao trên vỏ maý
biến áp thường lắp
Ampekế và Vônkế
? Công tơ điện dùng
để làm gì (Dùng bảng
3-2, 3-3 /SgGK )
Căn cứ vào đại lượng
đo
Chia nhóm H/S
GV: Nhận xét, phân
tích
? Khi sử dụng đồng hồ
cần lưu ý gì
- Làm việc theo
nhóm học tập
- Trả lời
- Suy nghĩ và trả lời

- Quan sát

- Quan sát ký
hiệu và giải

thích
+/ Hoat động 2: Dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt mạng điện
Thời gian Nội dung HĐ của thầy HĐ của trò
Kẻ bảng 3-4 SGK/15
Hãy điền tên gọi, công dụng
Giải thích sự cần thiết
phải sử dụng cấc dụng
Hoạt động theo
nhóm
6
của các dụng cụ cơ khí vào
bảng
cụ trong lắp đặt điện
Dùng bảng3-4/SGK
GV: Nhận xét và đi
đến kết luận
4. Tổng kết:
- GV yêu cầu học sinh đọc lại phần ghi nhớ SGK/17
- Học sinh làm bài tập SGK /17 bảng 3-5
5. Hướng dẫn về nhà:
- Dặn học sinh chuẩn bị vật tư, dụng cụ cho giờ thực hành sau
DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Ngày… tháng……năm 2013
Tuần 4:
Từ ngày 9/914/9/2013

Tiết 4: THỰC HÀNH
SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN
Ngày soạn: 04 tháng 9 năm 2013
Ngày giảng: …. tháng … năm 2013

I. Mục tiêu:
1 - Kiến thức:
Sau khi học song học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện
- Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng.
- Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện
2 - Kỹ năng:
- Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn.
3 - Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài.
II. Chuẩn bị của thầy và trò:
- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài 3 bài 4 SGK
- Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan.
- Chuẩn bị: Ampe kế điện - từ ( thang đo 1A) Vôn kế điện - từ ( thang đo 300V) , oát
kế, ôm kế, đồng hồ vạn năng công tơ điện.
- Kìm điện, tua vít, bút thử điện, dây dẫn.
- Nguồn điện xoay chiều 220V.
- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học
III. Các hoạt động lên lớp:
1. Tổ chức:


2. Kiểm tra:
- Hãy trình bày công dụng của đồng hồ đo điện? Kể tên một số loại đồng hồ thông
dụng
7
- Em hãy cho biết đồng hồ vôn kế dùng để đo đại lượng nào? Cách mắc đồng hồ vôn
kế.
3. Bài mới:
+/ Hoạt động 1: Chuẩn bị và nêu yêu cầu bài thực hành
Thời gian HĐ của thầy HĐ của trò

- Nêu yêu cầu bài thực hành (theo mục tiêu bài
)
- Nội quy thực hành : Đảm bảo an toàn điện
cho người và cho thiết bị
- Chia học sinh thành các nhóm
- Phân nhóm và giao nhiệm vụ
- Học sinh nghe và ghi chép
- HĐ theo nhóm (số lượng
tuùy thuộc vào điều kiện cơ
sở vật chất, trang thiết bị hiện
có )
- Nhóm trưởng có trách
nhiệm vè an toàn và trang
thiết bị của nhóm mình
+/ Hoạt động 2: Tìm hiểu và sử dụng đồng hồ đo điện
Thời gian HĐ của thầy HĐ của trò
- Phân chia cho các nhóm đồng hồ cần thiết
- Yêu cầu học sinh hoạt động theo các nội
dung
+/ Đọc và giải thích các ký hiệu ghi trên đồn
hồ
+/ Tìm hiểu đại lượng đo của đồng hồ
+/ Tìm hiểu chức năng của các núm điều
chỉnh
- Nhận xét chung và rút ra kết luận
- Lưu ý học sinh các dạng nhầm lẫn hay mắc
phải khi đọc chỉ số
- Cho học sinh tiến hành đo điện áp nguồn để
chuẩn bị thực hành
-Nhận thiết bị

- Làm việc theo nhóm đã
phân công
- Đo theo sơ đồ (GV vẽ lên
bảng )
4. Tổng kết, củng cố:
- Hướng dẫn H/S cách đánh giá và tự đánh giá bài thực hành theo các tiêu chí
+/ Trình tự đo
+/ Thao tác khi đo
+/ Thái độ làm việc
+/ Kết quả thực hành
- GV Nhận xét chung và cho học sinh làm vệ sinh lớp
5. Hướng dẫn về nhà:
- Dặn học sinh chuẩn bị vật tư thực hành cho giờ sau

DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Ngày… tháng……năm 2013
8
Tuần 5
Từ ngày 1621/9/2013
TIẾT 5- THỰC HÀNH
SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN
Ngày soạn: 11 tháng 9 năm 2013
Ngày giảng: …. tháng … năm 2013
I. Mục tiêu:
1 - Kiến thức:
Sau khi học song học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện
- Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng.
- Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện
2 - Kỹ năng:
- Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn.

3 - Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài.
II. Chuẩn bị của thầy và trò:
- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài 3 bài 4 SGK
- Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan.
- Chuẩn bị: Ampe kế điện - từ ( thang đo 1A) Vôn kế điện - từ ( thang đo 300V) , oát
kế, ôm kế, đồng hồ vạn năng công tơ điện.
- Kìm điện, tua vít, bút thử điện, dây dẫn.
- Nguồn điện xoay chiều 220V.
- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học
III. Các hoạt động lên lớp:
1. Tổ chức:


2. Kiểm tra:


3. Bài mới:
+/ Hoạt động 3: Đo điện năng tiêu thụ
Thời gian HĐ của thầy HĐ của trò
- Các ký hiệu ghi trên đồng hồ có ý nghĩa gì
- Trong mạch điện có bao nhiêu phần tử
- Nguồn vào được nối với cực nào của công tơ
- Giải thích ký hiệu
- Nghiên cứu sơ đồ mạch đo
điện năng tiêu thụ
- Thảo luận
- Nghe, quan sát
9
- Dựa vào kết quả phân tích mạch điện công tơ

ở phần trên GV hướng dẫn học sinh nối mạch
điện theo sơ đồ
- Làm mẫu cách đo điện năng tiêu thụ của
mạch điện theo các bước
+/ Bước 1. Đọc và ghi chỉ số công tơtrước
khi đo
+/ Bước 2. Quan sát tình trạng làm việc của
công tơ điện
+/ Bước 3. Tính kết quả tiêu thụ điện năng
thiêu thụ sau 10 phút
- GV hướng dẫn chi tiết, giải đáp thắc mắc
- Tiến hành đo theo sơ đồ
- Viết báo cáo thực hành
+/ Hoạt động 4: Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng
Thời gian HĐ của thầy HĐ của trò
- GV hướng dẫn trình tự đo
+/ Xác định đại lượng cần đo
+/ Xác định thang đo
+/ Hiệu chỉnh 0 của đồng hồ ômkế
+/ Tiến hành đo
- GV đặt các câu hỏi giúp học sinh hiểu rõ hơn
trong quá trình đo
? Tại sao phải xác định đại lượng đo
? Vì sao phải hiệu chỉnh mức 0 của đồng hồ
Ôm kế
? Khi đo phải lưu ý gì
GV: Tiến hành đo mẫu cho học sinh quan sát
- Hướng dẫn theo nhóm
(Có thể chú ý đến các học sinh yếu kém )
- Nghe, quan sát

- Quan sát và tiến hành đo
sau khi một vài học sinh lên
làm thử
- Viết báo cáo thực hành
4. Tổng kết, củng cố:
- Hướng dẫn H/S cách đánh giá và tự đánh giá bài thực hành theo các tiêu chí
+/ Trình tự đo
+/ Thao tác khi đo
+/ Thái độ làm việc
10
+/ Kết quả thực hành
- GV Nhận xét chung và cho học sinh làm vệ sinh lớp
5. Hướng dẫn về nhà:
- Dặn học sinh chuẩn bị vật tư thực hành cho giờ sau

DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Ngày… tháng……năm 2013
Tuần: 6
Từ ngày: 22/927/9/2013
TIẾT 6: THỰC HÀNH
SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN
Ngày soạn: 18 tháng 9 năm 2013
Ngày giảng: …. tháng … năm 2013
I. Mục tiêu:
1 - Kiến thức:
Sau khi học song học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện
- Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng.
- Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện
2 - Kỹ năng:
- Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn.

3 - Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài.
II. Chuẩn bị của thầy và trò:
- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài 3 bài 4 SGK
- Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan.
- Chuẩn bị: Ampe kế điện - từ ( thang đo 1A) Vôn kế điện - từ ( thang đo 300V) , oát
kế, ôm kế, đồng hồ vạn năng công tơ điện.
- Kìm điện, tua vít, bút thử điện, dây dẫn.
- Nguồn điện xoay chiều 220V.
- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học
III. Các hoạt động lên lớp:
1. Tổ chức:


2. Kiểm tra:


3. Bài mới:
+/ Hoạt động 4: Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng
Thời gian HĐ của thầy HĐ của trò
- GV hướng dẫn trình tự đo
+/ Xác định đại lượng cần đo
+/ Xác định thang đo
+/ Hiệu chỉnh 0 của đồng hồ ômkế - Nghe, quan sát
11
+/ Tiến hành đo
- GV đặt các câu hỏi giúp học sinh hiểu rõ hơn
trong quá trình đo
? Tại sao phải xác định đại lượng đo
? Vì sao phải hiệu chỉnh mức 0 của đồng hồ

Ôm kế
? Khi đo phải lưu ý gì
GV: Tiến hành đo mẫu cho học sinh quan sát
- Hướng dẫn theo nhóm
(Có thể chú ý đến các học sinh yếu kém )
- Quan sát và tiến hành đo
sau khi một vài học sinh lên
làm thử
- Viết báo cáo thực hành
4. Tổng kết, củng cố:
- Hướng dẫn H/S cách đánh giá và tự đánh giá bài thực hành theo các tiêu chí
+/ Trình tự đo
+/ Thao tác khi đo
+/ Thái độ làm việc
+/ Kết quả thực hành
- GV Nhận xét chung và cho học sinh làm vệ sinh lớp
5. Hướng dẫn về nhà:
- Dặn học sinh chuẩn bị vật tư thực hành cho giờ sau

Duyệt của tổ chuyên môn
Ngày… tháng……năm 2013


Tuần: 7
Từ ngày: 30/905/10/2013
TIẾT: 7

THỰC HÀNH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN
Ngày soạn: 20 tháng 9 năm 2013
Ngày giảng: …. tháng … năm 2013
I. Mục tiêu:
1 - Kiến thức:
Sau khi học song học sinh biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện
- Hiểu được các phương pháp nối và cách điện dây dẫn điện.
- Nối và cách điện được các loại mối nối dây dẫn điện
2 - Kỹ năng:
- Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
3 - Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
- GV: - Chuẩn bị: Tranh vẽ quy trình nối dây dẫn điện, một số mẫu các loại mối nối
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, mỏ hàn.
12
- Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, …
- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học
III. Các hoạt động lên lớp:
1. Tổ chức:


2.Kiểm tra:
- Hãy trình bày công dụng của đổng hồ đo điện? Vẽ mạch điện đo điện năng
thiêu thụ
3. Bài mới:
+/ Hoạt động 1: Chuẩn bị và tìm hiểu mối nối dây dẫn điện
GV: - Chia học sinh thành các nhóm (Mỗi nhóm khoảng 3-4 H/S)
- Nêu nội quy và yêu cầu của bài thực hành
1. Nội dung: Mỗi học sinh phải thực hiện

+/ Một mối nối thẳng (hai dây dẫn lõi một sợi, lõi nhiều sợi)
+/ Một mối nối phân nhánh (hai dây dẫn lõi một sợi, lõi nhiều sợi)
2. Nội quy: Đảm bảo an toàn cho người và cho thiết bị, dụng cụ
Thời gian HĐ của thầy HĐ của trò
1. Phương phỏp nối dõy:
+/ Nối bằng vặn xoắn
+/ Nối bằng hàn
+/ Nối dõy dựng phụ kiện
2. Loại mối nối
- Nối thẳng hai dõy dẫn
- Nối phõn nhỏnh hai dõy dẫn
3. Yờu cầu của mối nối
- Dẫn điện tốt
- An toàn
-Độ cỏch điện cao
-Độ bền cơ học cao
- GV: Giao nhiệm vụ cho từng nhóm
- Hướng dẫn học sinh nhận xét các mối nối
mẫu để rút ra kết luận về yêu cầu và kỹ thuật
nối dây
? Khi nối dây dẫn phải lưu ý gì
- Các nhóm trưởng kiểm tra
việc chuẩn bị của các thành
viên trong nhóm
- Nhận dụng cụ cho nhóm
- H/S làm việc theo nhóm
- H/S quan sát mẫu
- Thảo luận và trả lời
+/ Hoạt động 2: Nối thảng hai dây dẫn
Thời gian HĐ của thầy HĐ của trò

1. Nối thẳng hai dây dẫn lõi một sợi
- Chuẩn bị 0.5 m dây dẫn đơn lõi một sợi có
đ/k < 2.5 mm
- GV hướng dẫn H/S tìm hiểu và hình thành kỹ
năng cơ bản của quy trình nối dây dẫn điện
- GV Thực hiện làm mẫu từng bước trong quy
trình nối dây dẫn điện
- Nghe, quan sát
- Chuẩn bị dây theo yêu cầu
13
- Lưu ú H/S các lỗi thường mắc phải khi thực
hiện
+/ Bước 1. Bóc vỏ cách điện làm sạch lõi
(Phân tích ,làm mẫu )
Chiều dài lớp vỏ bóc đi L= 70.d
Trong đó L: chiều daì
d. Đường kímh dây
+/ Bước 2. Tiến hành nối
- Bẻ vuông góc 2 đầu dây, chia đoạn lõi
bóc vỏ thành hai phần hợp lý (đảm bảo đủ
quấn 5-7 vòng quanh lõi )
- Móc hai đầu dây vào nhau ,dùng tay giữ
cố định một đầu dùng kìm hoặc tay vặn xoắn
đầu dây bên này vào lõi dây bên kia, quấn
xong đầu bên này quay lại quấn nốt đầu bên
kia
2. Nối thẳng hai dây dẫn lõi nhiều sợi
- Chuẩn bị 0.5 m dây dẫn đơn lõi nhiều sợi có
đ/k < 2.5 mm
- Làm thao tác mẫu theo các bước

+/ Bước 1. Bóc vỏ cách điện làm sạch lõi
+/ Bước 2. Tiến hành nối

Xoè đều các sợi thành hình nan quạt sau đó
lồng các sợi vào nhau, dùng tay hoặc dụng cụ
giữ chặt một đầu quấn lần lượt từng sợi của
đầu dây bên này vào quanh lõi đầu dây bên kia
vừa quấn vừa làm động tác miết mạnh cứ
quấn như thế cho đến hết
GV: Quan sát hướng dẫn cho từng nhóm lưu ý
các thao tác và các lỗi học sinh thường hay
mắc phải
- Quan sát và làm theo
- Chuẩn bị dây theo yêu cầu
- Quan sát và làm theo
4. Tổng kết:
Hướng dẫn học sinh tự đánh giá bài thực hành theo các tiêu chí
+/ Quy trình thực hiện
+/ Thời gian hoàn thành
+/ Yêu cầu của bài thực hành
+/ Thái độ làm việc
5. Hướng dẫn về nhà:
Dặn học sinh ôn tập chuẩn bị kiểm tra
14
Duyệt của tổ chuyên môn
Ngày… tháng……năm 201315
Tuần: 8
Từ ngày: 7/1012/10/2013
TIẾT: 8
THỰC HÀNH - NỐI DÂY DẪN ĐIỆN
Ngày soạn: 03 tháng 9 năm 2013
Ngày giảng: …. tháng … năm 2013
I. Mục tiêu:
1 - Kiến thức:
Sau khi học song học sinh biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện
- Hiểu được các phương pháp nối và cách điện dây dẫn điện.
- Nối và cách điện được các loại mối nối dây dẫn điện
2 - Kỹ năng:
- Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
3 - Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
- GV: - Chuẩn bị: Tranh vẽ quy trình nối dây dẫn điện, một số mẫu các loại mối nối
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, mỏ hàn.
- Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, …
- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học
III. Các hoạt động lên lớp:
1. Tổ chức:


2. Kiểm tra:
Nêu các phương pháp nối dây dẫn điện? Mối nối dây dẫn phải dảm bảo những yêu
cầu gì?

3. Bài mới:
+/ Hoạt động 3: Nối phân nhánh hai dây dẫn
Thời
gian
HĐ của thầy HĐ của trò
1. Nối phân nhánh hai dây dẫn lõi một sợi
- Chuẩn bị 0.5 m dây dẫn đơn lõi một sợi có
đ/k < 2.5 mm
- GV hướng dẫn H/S tìm hiểu và hình thành
kỹ năng cơ bản của quy trình nối dây dẫn
điện
- GV Thực hiện làm mẫu từng bước trong
quy trình nối dây dẫn điện
- Lưu ý H/S các lỗi thường mắc phải khi
thực hiện
+/ Bước 1. Bóc vỏ cách điện làm sạch lõi
(Phân tích ,làm mẫu )
Chiều dài lớp vỏ bóc đi L= 70.d
Trong đó L: chiều daì
d. Đường kímh dây
- Nghe, quan sát
- Chuẩn bị dây theo yêu cầu
- Quan sát và làm theo
16
+/ Bước 2. Tiến hành nối
- Đặt dây nhánh vuông góc với dây chính
sau đó dùng tay quấn dây nhánh quanh dây
chính, dùng kìm xoắn tiếp khoảng 7 vòng
rồi cắt bỏ phần thừa
2. Nối phân nhánh hai dây dẫn lõi nhiều

sợi
- Chuẩn bị 0.5 m dây dẫn đơn lõi nhiềusợi
có đ/k < 2.5 mm
- Làm thao tác mẫu theo các bước
+/ Bước 1. Bóc vỏ cách điện làm sạch lõi
+/ Bước 2. Tiến hành nối
- Tách lõi dây nhánh ra làm hai phần bằng
nhau. Đặt lõi dây chính vào giữa hai phần
và đặt chính giữa đoạn đã bóc vỏ của dây
chính và lần lượt vặn từng nửa lõi dây
nhánh về hai phía của dây chính khoảng từ
5-7 vòng, cắt bỏ phần thừa. Chiều quấn của
hai phía ngược nhau.
GV: Quan sát hướng dẫn cho từng nhóm
lưu ý các thao tác và các lỗi học sinh
thường hay mắc phải
- Chuẩn bị dây theo yêu cầu
- Quan sát và làm theo
4. Tổng kết:
Hướng dẫn học sinh tự đánh giá bài thực hành theo các tiêu chí
+/ Quy trình thực hiện
+/ Thời gian hoàn thành
+/ Yêu cầu của bài thực hành
+/ Thái độ làm việc
5. Hướng dẫn về nhà:
Dặn học sinh ôn tập chuẩn bị kiểm tra
Duyệt của tổ chuyên môn
Ngày… tháng……năm 201317
Tuần: 9
Từ ngày: 14/1019/10/2013
TIẾT: 9
THỰC HÀNH - NỐI DÂY DẪN ĐIỆN
Ngày soạn: 07 tháng 10 năm 2013
Ngày giảng: …. tháng … năm 2013
I. Mục tiêu:
1 - Kiến thức:
Sau khi học song học sinh biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện
- Hiểu được các phương pháp nối và cách điện dây dẫn điện.
- Nối và cách điện được các loại mối nối dây dẫn điện
2 - Kỹ năng:
- Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
3 - Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
- GV: - Chuẩn bị: Tranh vẽ quy trình nối dây dẫn điện, một số mẫu các loại mối nối
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, mỏ hàn.
- Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, …
- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học
III. Các hoạt động lên lớp:
1. Tổ chức:


2. kiểm tra: Không

3. Bài mới:
+ / Hoạt động 4: Nối dây có phụ kiện
GV: Hướng dẫn học sinh làm khuyên (Loaị kín đối với dây mềm, loại hở đối với dây
cứng)
- Lưu ý học sinh khi nối khuyên hở: Phải đặt khuyên đúng chiều
- H/S: Triển khai công việc theo vị trí đã phân công
+/ Hoạt động 5: Hàn mối nối và cách điện mối nối
1. Hàn mối nối: Áp dụng cho dây có đường kính nhỏ <0,5 mm

GV: Hướng dẫn học sinh làm cùng mình
- Đánh bóng mối nối: Làm sạch tạp chất và ôxít đồng bám ở bề mặt của dây
- Láng nhựa thông: Giúp mối hàn .không bị ô xy hoá vì quá nhiệt đồng thời
giúp vật liệu hàn dễ chảy trên mối hàn
- Dùng vật liệu hàn để hàn mối nối
2. Cách điện mối nối

GV: Phân tích và hướng dẫn
HS: làm theo
18
4. Tổng kết:
Hướng dẫn học sinh tự đánh giá bài thực hành theo các tiêu chí
+/ Quy trình thực hiện
+/ Thời gian hoàn thành
+/ Yêu cầu của bài thực hành
+/ Thái độ làm việc
5. Hướng dẫn về nhà:
- Dặn học sinh ôn tập chuẩn bị kiểm tra
Duyệt của tổ chuyên môn
Ngày… tháng……năm 2013Tuần: 10
Từ ngày: 21/1026/10/2013
TIẾT 10
KIỂM TRA
Ngày soạn: 14 tháng 10 năm 2013
Ngày giảng: …. tháng … năm 2013
I. Mục tiêu:
Sau bài này, GV phải làm cho học sinh
- Kiểm tra xác định mức độ chính xác của việc kiểm tra thường xuyên và khảng định
chất lượng giảng dạy
- Hình thành cho học sinh kỹ năng trình bày bài kiểm tra theo phương pháp mới
- Giáo dục ý thức tự giác trong học tập cho học sinh
II. Chuẩn bị:
1. Nôi dung:
- Thiết kê ma trận đề kiểm tra
- Câu hỏi, đáp án
2. Đồ dùng:
- Giấy kiểm tra
III. Các hoạt động lên lớp:
1. Tổ chức:


2. Kiểm tra:
3. Bài mới:
19

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ
Tên chủ đề
Nhận biết Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Chủ đề 1: Đặc
điểm, yêu cầu
của nghề điện
dân dụng
Biết được
các dặc
điểm cơ bản
và yêu cầu
của nghề
Đ.D.D
Số câu: 1 Số câu: 1
Số điểm: 0.5 Số điểm:0.5
Tỷ lệ %: 5 Tỷ lệ %: 5
Chủ đề 2: Vật
liệu dùng
trong lắp đặt
mạng điện
Nắm được
cấu tạo của
dây dẫn
điện
Giải thích

được ký
hiệu dây
dẫn điện
Biết lựa
chọn dây
dẫn phù hợp
Số câu: 1 1 1 Số câu: 3
Số điểm: 0.5 0.5 0.5 Số điểm:1.5
Tỷ lệ %: 5 5 5 Tỷ lệ %: 15
Chủ đề 3:
Dụng cụ dùng
trong lắp đặt
mạng điện
Nhận biết
được các
loại đồng hồ
đo điện
Hiểu và giải
thích được
công dụng
của đồng hồ
đo điện
Số câu: 1 2 Số câu: 3
Số điểm: 0.5 1 Số điểm:1.5
Tỷ lệ %: 5 10 Tỷ lệ %: 15
Chủ đề 4: TH-
Nối dây dẫn
điện
Học sinh
nắm được

cắc bước
Hiểu được
các phương
pháp nối
Giải thích
được ý
nghĩa của
20
trong quy
trình nối
thẳng 2 dây
dẫn lõi một
sợi
dây dẫn
điện
việc thực
hiện đúng
quy trình
nối dây dẫn
điện
Số câu: 1 1 1 Số câu: 2
Số điểm: 1 0.5 2 Số điểm:3.5
Tỷ lệ %: 10 5 20 Tỷ lệ %: 35
Chủ đề 5:
TH-Lắp dặt
mạch điện
bảng điện
Học sinh
hiểu và vẽ
được sơ đồ

lắp đặt
mạch điện
Số câu: 1 Số câu: 1
Số điểm: 3 Số điểm:3
Tỷ lệ %: 30 Tỷ lệ %: 30
Tổng số cáu: 3 1 4 1 1 1 Số câu: 11
Tổng số điểm:
1.5 1 2 2 0.5 3 Số điểm: 10
Tỷ lệ: 15 10 20 20 5 30 Tỷ lệ %:100
21
GV: Trương Trọng Khoa Trường THCS Lũng Hoà
PHẦN I .TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu 1: Công việc nào đúng với chuyên ngành lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện:
A – Lắp đặt đường dây hạ áp
B - Sửa chữa quạt điện
C- Lắp đặt máy bơm nước
D- Bảo dưỡng và sửa chữa máy giặt
Câu 2: Cấu tạo của dây dẫn điện có bọc cách điện gồm 2 phần:
A - Lõi và lớp vỏ cách điện
B - Lõi và lớp vỏ bảo vệ
C - Vỏ bảo vệ và vỏ cách điện
D - Lõi đồng và lõi nhôm
Câu 3: Mạng điện trong nhà thường không được sử dụng loại dây dẫn:
A - Bọc cấch điện B - Trần C - Lõi một sợi D - Lõi nhiều sợi
Câu 4: Đọc đúng ký hiệu dây dẫn của bảng thiết kế mạng điện M(n x F):
A - M là lõi đồng, n là số dây, F là tiết diện của dây
dẫn (mm
2
)
B - M là số dây, n là số lõi, F là tiết diện của dây dẫn

(mm
2
)
C - M là lõi đồng, n là số lõi dây, F là tiết diện
của dây dẫn (mm
2
)
D - M là lõi đồng, n là số lõi dây, F là tiết diện
của lõi dây dẫn (mm
2
)
Câu 5: Câu nào sai:
A - Ampekế dùng đo cường độ dòng điện.
B - Oátkế dùng đo điện trở mạch điện
C - Công tơ dùng đo điện năng tiêu thụ của
đồ dùng điện.
D - Vônkế dùng đo điện áp
Câu 6: Công tơ điện dùng để đo:
A - Công suất
B - Đường kính dây dẫn
C - Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện
D - Cường độ sáng
Câu 7: Đọc đúng thứ tự các ký hiệu sau:
A - Oátkế, ampekế, vônkế, ômkế, công tơ
B - Vônkế, ampekế, oátkê, ômkế, công tơ
C - Oátkế, vôn kế, ampekế, ômkế, công tơ
D - Oátkế, ômkế, công tơ, ampekế, vônkế
Câu 8: Trường hợp nối dây dẫn dùng phụ kiện, nối dây dẫn với:
A- Cầu chì B- Công tắc
C- ổ cắm D- Cả 3 phương án trên

TỰ LUẬN:
Câu1: Trình bày các bước trong quy trình nối thẳng hai dây dẫn lõi một sợi?
Câu 2. Yêu cầu của mối nối dây dẫn điện phụ thuộc như thế nào trong các bước của quy
trình nối dây?
ĐÁP ÁN :
Trắc nghiệm:
Từ câu 1 đến câu 8 mỗi câu đúng được 0.5 điểm
Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C A B D B C A D
Tự luận:
22
W
A
V

KWh
GV: Trương Trọng Khoa Trường THCS Lũng Hoà
Câu 1:(1 điểm) Học sinh trình bày được đầy đủ các bước:
Bước 1: Gọt vỏ cách điện có chiều dài là L= 70 lấn đường kính lõi dây
Bước 2: Làm sạch lõi
Bước 3: Tiến hành nối: có thể bằng tay hoặc dụng cụ như sau-gập vuông góc hai
đầu dây, dùng tay hoặc dụng cụ giữ chặt một đầu vặn xoắn đầu dây kia vào lõi của
dây kia sau đó quay lại làm tương tự đầu dây còn lại (Đảm bảo hai đầu dây quấn
đủ 5-6 vòng và phải chắc,các vòng quấn khít nhau)
Bước 4: Kiểm tra mối nối
Bước 5: Hàn mối nối (nếu cần)
Bước 6: Băng cách điện mối nối
Câu 2: (2 điểm) Học sinh trình bày được sự liên quan của các công việc trong từng bước tới
yêu cầu của mối nối dây dẫn:
- B1,2,3,4 nếu không làm tốt sẽ ảnh hưởng đến khả năng dẫn điện, độ bền của mối

nối
- B6: ảnh hưởng đến độ an toàn điện
4. Tổng kết:
- Nhận xét giờ kiểm tra về tinh thần thái độ và sự chuẩn bị của học sinh
5. Hướng dẫn về nhà:
- Dặn học sinh chuẩn bị vật tư thực hành cho giờ sau

Duyệt của tổ chuyên môn
Ngày… tháng……năm 2013

Tuần: 11
Từ ngày: 29/1003/11/2013
Tiết 11: Thực hành
LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN
Ngày soạn: 25 tháng 10 năm 2013
Ngày giảng: …. tháng … năm 2013
I. Mục tiêu:
1- Kiến thức:
Sau khi học song học sinh hiểu được quy trình lắp đặt mạch điện, bảng điện.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện,bảng điện.
- Lắp được bảng điện gồm 2 cầu chì, một ổ cắm điện và một công tắc điều khiển một
bóng đèn đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.
2- Thái độ : Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II. Chuẩn bị của thầy và trò:
- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV.
- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học.

23
GV: Trương Trọng Khoa Trường THCS Lũng Hoà
+/ Vật liệu: Bảng gỗ, dây điện loại mềm
+/ Thiết bị: 2 cầu chì, 1 ổ điện, 1 công tắc, đèn, đui đèn
+/ Dụng cụ: Kìm các loại, tuốc nơ vít, khoan
III. Các hoạt động lên lớp:
1. Tổ chức:


2. Kiểm tra:
3. Bài mới:
+/ Hoạt động 1: Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài thực hành
Thời gian HĐ của thầy HĐ của trò
- Nêu mục tiêu bài thực hành: (Mục I )
- Chia nhóm thực hành
- Chỉ định nhóm trưởng và giao nhiệm vụ cho
nhóm
- Lưu ý học sinh về nội quy thực hành và an
toàn lao động trong khi làm việc
- Mỗi nhóm từ 3-4 học sinh
- Nhóm trưởng kiểm tra sự
chuẩn bị của các thành viên
và nhận thiết bị dụng cụ thực
hành cho nhóm
+/ Hoạt động 2: Tìm hiểu chức năng bảng điện
Thời gian HĐ của thầy HĐ của trò
- Hướng dẫn HS quan sát mạng điện trong lớp
và đặt câu hỏi
? Bảng điện dùng để làm gì (lắp các thiết bị
bảo vệ, điều khiển và lấy điện của mạng điện )

- Cho học sinh làm quen với sự phân bố bảng
điện trong nhà (GV vẽ sơ đồ )

GV: Kết luận
- Nhiệm vụ của bảng điện chính
- Nhiệm vụ của bảng điện nhánh
- Quan sát
- Thảo luận
- Quan sát và rút ra nhận xét
về các phần tử của mạng điện
- Quan sát bảng điện chính và
cho biết nó có nhiệm vụ gì
-Quan sát bảng điện nhánh và
cho biết nó có nhiệm vụ gì
4. Tổng kết
24
GV: Trương Trọng Khoa Trường THCS Lũng Hoà
GV: Tổng kết các kiến thức cơ bản của bài
Nhận xét giờ thực hành về
- Tinh thần thái độ
- Tác phong làm việc
- An toàn lao động
5. Hướng dẫn về nhà:
Dặn học sinh chuẩn bị cho giờ sau (theo phần chuẩn bị ở đầu bài)
Duyệt của tổ chuyên môn
Ngày… tháng……năm 2013

Tuần: 12
Từ ngày: 04/1109/11/2013
Tiết 12: Thực hành
LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN (Tiếp)
Ngày soạn: 28 tháng 10 năm 2013
Ngày giảng: …. tháng … năm 2013
I. Mục tiêu:
1- Kiến thức:
Sau khi học song học sinh hiểu được quy trình lắp đặt mạch điện, bảng điện.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện,bảng điện.
- Lắp được bảng điện gồm 2 cầu chì, một ổ cắm điện và một công tắc điều khiển một
bóng đèn đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.
2- Thái độ : Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II. Chuẩn bị của thầy và trò:
- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV.
- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học.
+/ Vật liệu: Bảng gỗ, dây điện loại mềm
+/ Thiết bị: 2 cầu chì, 1 ổ điện, 1 công tắc, đèn, đui đèn
+/ Dụng cụ: Kìm các loại, tuốc nơ vít, khoan
III. Các hoạt động lên lớp:
1. Tổ chức:


2. Kiểm tra:
HS 1: Trình bày chức năng của bảng điện chính? Trên bảng điện chính có các phần
tử nào?
2. Bài mới:
+/ Hoạt động 3: Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện
Thời gian HĐ của thầy HĐ của trò
25

×