Tải bản đầy đủ (.doc) (6 trang)

De KTDK cuoi ki 2 mon Lich su va Dia li lop 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.85 MB, 6 trang )

Phòng GD & ĐT nam sách Đề kiểm tra định kỳ cuối Kỳ iI
Trờng Tiểu học Nam Hồng Năm học 2009 - 2010
***** Môn : Lịch sử và Địa lí - Lớp 5
Điểm
Ngày kiểm tra 18 tháng 5 năm 2010
Họ và tên : .
Lớp : .
Phần I : Trắc nghiệm
Hãy đánh dấu
ì
và ô trống trớc câu trả lời đúng
Câu 1 : Châu á nằm ở bán cầu nào ? (1 điểm)
Bán cầu Bắc
Bán cầu Nam
Bán cầu Đông
Bán cầu Tây
Câu 2 : Thời gian diễn ra cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nớc Việt Nam thống nhất
là ngày nào ? (1 điểm)
Ngày 30 - 4 - 1975.
Ngày 1 - 5 - 1975.
Ngày 25 - 4 - 1976.
Câu 3 : Châu Mĩ tiếp giáp với các đại dơng nào ? (1 điểm)
Thái Bình Dơng, ấn Độ Dơng và Đại Tây Dơng.
Thái Bình Dơng, Đại Tây Dơng và Bắc Băng Dơng.
Đại Tây Dơng, ấn Độ Dơng và Bắc Băng Dơng.
Phần II : Tự luận.
Câu 1 : Địa danh nào trở thành chiến tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam - Bắc
theo quy định của hiệp định Giơ-ne-vơ ? (1 điểm)
Câu 2 : Kể tên một số mặt hàng của Trung Quốc mà em biết. (1 điểm)
Câu 3 : Hãy thuật lại cuộc tiến công vào Sứ quán Mĩ của quân giải phóng niềm Nam
trong dịp Tết Mậu Thân 1968. (2 điểm)


C©u 4 : D©n c ch©u ¢u cã ®Æc ®iÓm g× ? (1 ®iÓm)
C©u 5 : Nªu ý nghÜa cña chiÕn th¾ng lÞch sö 30-4-1975 ?
(1 điểm)
Trình bày 1 điểm
GV coi : .
.
GVchấm : .
.
Đáp án và biểu điểm kiểm tra định kỳ cuối Kỳ iI
Năm học 2009 - 2010
Môn : Lịch sử và Địa lí - Lớp 5
Phần I : Trắc nghiệm
Câu 1 : (1 điểm)
ý 1
Câu 2 : (1 điểm)
ý 3
Câu 3 : (1 điểm)
ý 2
Phần II : Tự luận
Câu 1 : ( 1điểm)
Theo hiệp định Giơ-ne-vơ, sông Bến Hải là giới tuyến quân sự tạm thời chia cắt hai miền
Nam-Bắc
Câu 2 : ( 1điểm)
HS trình bày đợc các mặt hàng của Trung Quốc là : tơ lụa, gốm, sứ, chè, mày móc, thiết
bị : hàng điện tử, ô tô, hàng may mặc, đồ chơi.
Câu 3 : (2 điểm)
- Thời gian : thời khắc giao thừa. (0,5 điểm)
- Diễn biến của cuộc tấn công ( 1,5 điểm)
Câu 4 : ( 1điểm)
Ngời dân châu Âu chủ yếu là ngời da trắng. phần lớn ngời dân châu Âu sống trong các

thành phố, đợc phân bố khá đều trên lãnh thổ châu Âu.
Câu 5 : (1 điểm)
- Chấm dứt chiến tranh tại VN. Đất nớc hoàn toàn độc lập, non sôn thu về một mối.
- Đập tan âm mu xâm lợc nớc ta của đế quốc Mĩ.
Trình bày sạch, dẹp, khoa học, không mất lỗi chính tả đợc 1 điểm.


×