Tải bản đầy đủ (.doc) (306 trang)

Giáo án ngữ văn lớp 10 cả năm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (8.17 MB, 306 trang )

Giáo án ngữ văn 10
Giao Thuỷ B

Trờng THPT

Giao Thuy, ngay thang nm 2010
Tụ trng ki duyờt
Tuõn 1
Ngay soan: 12 thang 8 nm 2010
Ngay day: 24 thang 8 nm 2010

Lp day: 10A3

Tit 1,2:

TNG QUAN VN HC VIT NAM
A. Mc tiờu bi hc:
Giỳp hc sinh:
1. Vờ kiờn thc
-

Hiu c nhng kin thc chung nht, tng quỏt nht v hai b phn ca vn hc

Vit Nam cựng quỏ trỡnh phỏt trin ca vn hc vit Vit Nam;
-

Nm vng h thng hai vn v th loi ca vn hc Vit Nam v con ngi trong

vn hc Vit Nam;
2. Vờ ki nng
-Ren ki nng oc hiờu mụt bai vn hoc s

-

Tich hp kiờn thc cua nhiờu nganh khi hoc kiờn thc vn hoc s.

3. Vờ thai ụ
-

Cú nim t ho v truyn thng vn hoỏ ca dõn tc qua di sn vn hc dan tc. T ú

cú lũng say mờ vi vn hc Vit Nam.
B. Thiờt kờ bai hoc
I. Chuõn bi cua GV va HS
1. Giao viờn
- SGk, SGV.
- Tai liờu tham khao, giao an, cac phng tiờn liờn quan.
2, Hoc sinh
- Bai soan, tai liờu tham khao.
II. Tụ chc hoat ụng day hoc
Hot ng ca GV v HS

Ni dung cn t

Hà Cao
1


Gi¸o ¸n ng÷ v¨n 10

Giao Thuû B
Hoạt động 1:Ổn định lớp và dẫn
dắt vào bài mới
Hoạt động 2: Tìm hiểu các bộ phận
hợp thành của văn học Việt Nam
GV: Theo kiến thức em đã học ở
THCS, văn học viết Việt Nam gồm
những bộ phận nào?
HS: Suy nghĩ và trả lời
Phần VHDG sẽ có một bài khái
quát riêng nên nội dung này HS tự
đọc SGK. Giáo viên đi sâu vào nội
dung về văn học viết Việt Nam
GV: Cho học sinh tự đọc và tóm
tắt vào vở. Sau đó tổng kết lại
dưới hình thức phát vấn nhanh
với các vấn đề :
- Tác giả
- Phương thức sáng tác và lưu
truyền
- Thể loại
HS: Làm theo yêu cầu của giáo
viên

Trêng THPT

I. Các bộ phận hợp thành của văn học Việt Nam
1. Văn học dân gian (SGK)
2. Văn học viết
- Tác giả: Cá nhân tri thức

- Đặc trưng:
+ Tính cá nhân
+ Mang đậm dấu ấn sáng tạo của tác giả
- Phương thức sáng tác và lưu truyền:
+ Cá nhân
+ Văn bản viết
Chữ Hán
Chữ Nôm
Chữ quốc ngữ
- Thể loại:
+ Từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX:
Chữ Hán: Văn xuôi (truyện, kí…)
Thơ (đường luật, từ khúc…)
Văn biền ngẫu (phú, cáo…)
Chữ Nôm: Thơ (ngâm khúc, hát nói…)
Văn biền ngẫu
+ Từ thế kỉ XX đến nay:
Tự sự (Tiểu thuyết, truyện ngắn, kí….)
Trữ tình (Thơ, trường ca….)

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tìm
hiểu quá trình phát triển của văn II. Quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam
học viết Việt Nam
1. Văn học trung đại
a. Văn học chữ Hán
GV: Dựa vào SGK và phần chuẩn - Văn tự:
bị bài ở nhà, em hãy phát biểu + Thời gian du nhập: đầu công nguyên
cách phân kì văn học viết Việt Nam + Vai trò:
theo thời gian và quan hệ ?
. Là cầu nối để nhân dân ta tiếp nhận các học thuyết

HS: Suy nghĩ và trả lời
Nho, Phật, Lão để nhân dân ta hình thành nên các
quan niệm về chính trị, tư tưởng và đạo đức
GV: Chia lớp làm bốn nhóm, yêu . Tiếp nhận hệ thống thể loại và thi pháp văn học cổ
cầu thảo luận về văn học chữ Hán Trung Quốc, sáng tạo nên các thể loại văn học của
và văn học chữ Nôm (Văn tự và mình
thành tựu)?
- Thành tựu:

Hµ Cao
2


Giáo án ngữ văn 10
Giao Thuỷ B
HS: Tho lun nhúm
GV: Tng kt vn

GV: Em hóy trỡnh by ni dung
ch o v nhng thnh tu tiờu
biu ca tng thỡ kỡ vn hc vit
hin i Vit Nam?
HS suy ngh v tr li
GV cht li vn v dn sang
phn s khỏc nhau gia vn hc
trung i v vn hc hin i

Trờng THPT
+ Th: Th Lớ Trn, Th Nguyn Trói
+ Vn xuụi:

Vn xuụi truyn kỡ (Nguyn D)
Kớ s (Lờ Hu Trỏc)
Tiu thuyt chng hi (Ngụ Gia vn phỏi)
b. Vn hc ch nụm
- Vn t: sỏng to trờn c s ch Hỏn (XII)
- Vn hc Nụm:
+ Bt u phỏt trin vo th k XV
+ t n nh cao vo cui XVIII, u XIX
- í ngha:
+ Bng chng hựng hn cho ý chớ xõy dng mt
nn vn hc c lp ca dõn tc ta
+ Cú vai trũ quan trng trong vic phỏt trin cỏc
th loi th dõn tc
+ Phỏt huy cỏc u th ca vn hc dõn gian, gn
lin vi s trng thnh ca truyn thng yờu nc
v truyn thng nhõn o trong vn hc
+ Phn ỏnh quỏ trỡnh dõn tc hoỏ v dõn ch hoỏ
ca vn hc trung i
- Thnh tu:
+ Th (H Xuõn Hng, B Huyn Thanh Quan)
+ Truyn Nụm: Nguyn Du
2. Vn hc hin i:
a. Vn hc t u th k n 1930 ( vn hc giao thi)
- Vn hc Vit Nam tip xỳc vi vn hoỏ phng
Tõy (Phỏp)
- Ch quc ng phỏt trin mnh
Vn hc Vit Nam k tha truyn thng ng
thi tip thu tinh hoa cỏi mi bt quỏ trỡnh hin
i hoỏ nn vn hc nc nh.
- Thnh tu: Tn , H Biu Chỏnh

b. Vn hc 1930 - 1945
- Tip tc hin i hoỏ nn vn hc nc nh :
- Thnh tu:
+ Vn hc lóng mn: khỏm phỏ, cao cỏi tụi, u
tranh cho hnh phỳc v quyn sng ca con ngi

Hà Cao
3


Gi¸o ¸n ng÷ v¨n 10
Giao Thuû B

Trêng THPT
(Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Thế Lữ…)
+ Văn học hiện thực: ghi lại hiện thực đen tối của xã
hội đương thời (Nam Cao, Ngô Tất Tố…)

Hoạt động 4: Hướng dẫn HS tìm
hiểu phần III: Con người Việt
Nam trong văn học

GV: Trong quan hệ với thế giới tự
nhiên, chúng ta thấy điều gì ở con
nguời Việt Nam?
HS suy nghĩ và trả lời

c. Văn học 1945 - 1975 (văn học cách mạng)
- Đi sâu phản ánh sự nghiệp đấu tranh cách mạng và
xây dựng cuộc sống mới

- Thành tựu: Tố Hữu, Hồ Chí Minh, Nguyễn Trung
Thành…
d. Văn học từ 1975 đến nay (Văn học đổi mới)
- Phản ánh sâu sắc công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã
hội, sự nghiệp CNH - HĐH của đất nước cùng tâm
tư, tình cảm của con người hiện đại
- Thành tựu: Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Lê
Lựu, Nguyễn Huy Thiệp, Võ Thị Hảo…
* Những khác biệt căn bản của văn học hiện đại so
với văn học trung đại:
+ Tác giả: đội ngũ nhà văn chuyên nghiệp
+ Đời sống văn học sôi nổỉ, mạnh mẽ
+ Thể loại: xuất hiện nhiều thể loại văn học mới (tuỳ
bút)
+ Thi pháp: đề cao cá tính sáng tạo
III. Con người Việt Nam qua văn học
Văn học là nhân học. Đối tượng trung tâm của văn
học là con người. Nhưng đó không phải là con người
trừu tượng mà là con người trong những mối quan hệ
cơ bản. Các mối quan hệ này chi phối nội dung
chính của văn học, ảnh hưởng đến việc xây dựng các
hình tượng văn học.
1. Con người Việt Nam trong quan hệ với thế giới
tự nhiên
- Qua văn học, con người Việt Nam thể hiện tình yêu
thiên nhiên sâu sắc
→ xây dựng các hình tượng nghệ thuật liên quan
đến thiên nhiên (Mận, đào trong ca dao, tùng, cúc
trong văn học trung đại)
→ Thiên nhiên là đối tượng cải tạo chinh phục và


Hµ Cao
4


Gi¸o ¸n ng÷ v¨n 10
Giao Thuû B

GV: Lịch sử văn học Việt Nam có
điều gì đặc biệt? Điều này có ảnh
hưởng như thế nào đến văn học?
HS: Suy nghĩ và trả lời

GV: Lí tưởng xã hội của con
người Việt Nam là gì? Lí tưởng
này ảnh hưởng như thế nào đến
việc xây dựng những hình tượng
văn học?
HS: Suy nghĩ và trả lời

Đây là phần kiến thức khó. Giáo
viên sử dụng phương pháp thuyết
giảng để diễn giải kiến thức.

Trêng THPT
đồng thời cũng là người bạn tri âm tri kỉ, gắn liền với
những quan niệm đạo đức của con người (nhà nho)
2. Con người Việt Nam trong quan hệ với quốc gia,
dân tộc
- Lịch sử dân tộc ta là lịch sử đấu tranh dựng nước

và giữ nước → yêu nước là phẩm chất tiêu biểu của
con người Việt Nam
→ Hình thành một dòng văn học riềng
mang đậm dấu ấn của chủ nghĩa yêu nước
- Biểu hiện của chủ nghĩa yêu nước trong văn học:
+ Tình yêu quê hương
+ Tự hào về truyền thống dâm tộc
+ Ý chí trước quân thù
- Thành tựu: Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu…
3. Con người Việt Nam trong quan hệ xã hội
- Lí tưởng xã hội của nhân dân ta: xây dựng một xã
hội công bằng tốt đẹp
→ Hình tượng các nhân vật có khả năng đem đến
một xã hội như vậy (tiên, bụt, bậc thành quân, người
đại diện cho lí tưởng xã hôi chủ nghĩa…)
- Cảm hứng xã hội (phê phán và cải tạo) là tiền đề
cho sự hình thành chủ nghĩa hiện thực trong văn học
dân tộc
4. Con người Việt Nam và ý thức về bản thân
- Ý thức về bản thân của con người Việt Nam đã
hình thành nên mô hình ứng xử và mẫu người lí
tưởng liên quan đến con người cộng đồng và con
người xã hội
- Trong văn học:
+ Hình tượng con người cộng đồng với lí tưởng hi
sinh, cống hiến (nhân vật trữ tình trong thơ văn yêu
nước Lí Trần, hình tượng các chiến sĩ cách mạng
trong văn học 1945 - 1975…)
+ Hình tượng con người cá nhân với ý thức về quyền
sống, về hạnh phúc và tình yêu (nhân vật trong các

khúc ngâm, trong thơ Hồ Xuân Hương, trong thơ
lãng mạn và văn học đổi mới…)

Hµ Cao
5


Giáo án ngữ văn 10
Giao Thuỷ B

Trờng THPT

Mi hỡnh tng vn hc trờn thay i theo tng
thi kỡ nhng u nm trong mt xu hng chung l
xõy dng mt o lớ lm ngi vi nhng phm cht
tt p.
III. Hng dõn luyờn tõp, cung cụ, anh gia
-

Cỏc b phn ca vn hc Vit Nam.

-

Ni dung c bn ca vn hc Vit Nam qua tng giai on.

-

Con ngi Vit Nam qua vn hc.

IV. Hng dõn t hoc

- Hc v son bi: Khỏi quỏt vn hc dõn gian Vit Nam.
V. Tai liờu tham khao
- Thiờt kờ giao an.
- Tiờn trinh lich s vn hoc Viờt Nam.
VI. Rỳt kinh nghim:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Tit 3,5:
HOT NG GIAO TIP BNG NGễN NG
A. Mc tiờu bi hc
Giỳp hc sinh:
1. Vờ kiờn thc
-

Nm c kin thc c bn v hot ng giao tip bng ngụn ng, v cỏc nhõn t giao

tip (nhõn vt, hon cnh, ni dung, mc ớch, phng tin, cỏch thc giao tip), v hai quỏ
trỡnh trong hot ng giao tip.
2. Vờ ki nng
-

Bit xỏc nh cỏc nhõn t giao tip trong mt hot ng giao tip, nõng cao nng lc

giao tip khi núi, khi vit v nng lc phõn tớch, lnh hi khi giao tip.
3. Vờ thai ụ
-

Cú thỏi v hnh vi phự hp trong hot ng giao tip bng ngụn ng.


B.Thiờt kờ bai hoc
I. Chuõn bi cua GV va HS
1. Giao viờn

Hà Cao
6


Giáo án ngữ văn 10
Giao Thuỷ B
-

Sgk, sgv.

-

Giỏo ỏn, ti liu tham kho.

Trờng THPT

2. Hoc sinh
-

Bai soan, tai liờu tham khao.

II. Tụ chc hoat ụng day hoc
Hot ng ca GV v HS
Hot ng 1:ễn inh lp, kiờm tra
bai, dõn dt bai mi
1. n nh t chc lp v kim tra bi c


Ni dung cn t

a. n nh t chc lp.
b. Kim tra bi c.
? Nờu nhng kin thc liờn quan n ni dung
Hot ng giao tip bng ngụn ng m em ó
c hc bc THCS.
2.Bi mi
Trong cuc sng, con ngi mun tn ti
phi giao tip. giao tip chỳng ta cú th s dng
nhiu phng tin khỏc nhau: iu b, c ch, kớ
hiuTrong ú ngụn ng c coi l phng tin
giao tip quan trng nht. Nú l mt trong nhng
hot ng c bn ca con ngi, nú th hin c
trng bn cht ca con ngi. Vy th no l hot
ng giao tip bng ngụn ng. Chỳng ta cựng i
tỡm hiu.

Hoat ụng 2: Tỡm hiu ng liu
GV yờu cu HS c vn bn 1. sgk v
tr li:
? Hot ng giao tip c ghi li
trong vn bn trờn gia cỏc nhõn vt
no? Hai bờn cú cng v ntn.
? Cỏc nhõn vt giao tip ln lt i
vai cho nhau ra sao.
? Hot ng giao tip din ra trong
hon cnh no.
? Hot ng giao tip hng vo ni

dung gỡ? Mc ớch ca giao tip l gỡ.
HS tho lun nhúm, tr li cõu hi, b
sung cho nhau.
Gv nhn xột, ỏnh giỏ.

I. Phõn tớch ng liu
1. Ng liu 1
- HGT din ra gia vua Trn vi cỏc bụ
lóo.Vua l ngi lónh o ti cao ca t nc.
Cỏc bụ lóo i din cho tng lp nhõn dõn.
- Cỏc bờn giao tip cú v th khỏc nhau th hin
qua: T ng xng hụ, t ng ch thỏi (xin ,
tha), cỏc cõu tnh lc.
- Trong HGT, cỏc nhõn vt giao tip cú si
vai, uụn phiờn lt li vi nhau.
- HGT din ra trong hon cnh:


a im: in Diờn Hng


Hon cnh rng: xó hi Vit Nam vi
nhng l giỏo phong kin (phõn bit vua tụi, tụn
kớnh vua, trng ngi gi).

Hà Cao
7


Giáo án ngữ văn 10

Giao Thuỷ B

Gv yờu cu Hs vn dng kt qu ó hc
phn phõn tớch ng liu 1 v nh li
kin thc vn hc phõn tớch ng liu
2.
i vi vn bn ny HS cú th tr li
ln lt cỏc cõu hi v b sung cho
nhau.
? Trong bi Tng quan vn hc VN
HGT din ra gia cỏc nhõn vt no.
? Hon cnh giao tip õy cú t
chc, cú k hoch ca GD, nh trng
hay t phỏt, ngu nhiờn.

?Ni dung giao tip thuc lnh vc gỡ?
V ti gỡ? Bao gm nhng vn
c bn no.

Trờng THPT

Hon cnh giao tip hp: t nc cú gic
ngoi xõm hung hón, quõn dõn nh Trn cựng tỡm
ra sỏch lc i phú. C th quõn Nguyờn
xõm lc nc ta ln 2: 1285.
- Ni dung: tho lun tỡnh hỡnh t nc ang b
ngoi xõm e do v bn k sỏch i phú. Nh
vua nờu tỡnh hỡnh t nc v hi ý kin cỏc bụ
lóo v cỏch i phú. Cỏc bụ lóo th hin quyt
tõm ỏnh gic, ng thanh nht trớ rng ỏnh l

sỏch lc duy nht.
- Mc ớch: Vua v cỏc bụ lóo bn bc thng nht
sỏch lc chng ngoi xõm: thng nht ý chớ v
hnh ng. Mc ớch ú ó thnh cụng vỡ muụn
ming mt li u hụ vang ỏnh.
2. Ng liu 2
- Nhõn vt giao tip:

Tỏc gi sgk (ngi vit) v HS lp 10
(ngi c).

ngi vit la tui cao hn, cú ngh
nghip l nghiờn cu v ging dy vn hc, cú
trỡnh hiu bit cng nh vn sng sõu rng.

Ngi c l Hs sinh lp 10 thuc la tui
thp hn, vn sng v trỡnh vn húa thp hn.
Ngi vit v th truyn t v hỡnh thnh
ngi c nhng kin thc v k nng v VHVN.
iu ny ó cho phi cỏch la chn vn bn v
cỏch trỡnh by kin thc.
- Hon cnh giao tip din ra trong hon cnh ca
nn giỏo dc Vit Nam. ú l hon cnh giao
tip cú tớnh quy phm, cú k hoch, t chc, theo
ni dung chng trỡnh o to trong nh trng.
- Ni dung giao tip thuc lnh vc vn hc v
ti Tng quan vn hc Vit Nam. Ni dung giao
tip gm cỏc vn c bn sau:

Cỏc b phn hp thnh ca vn hc VN.


Quỏ trỡnh phỏt trin ca vn hc vit.

Con ngi Vit Nam qua vn hc.

Hà Cao
8


Giáo án ngữ văn 10
Giao Thuỷ B

Trờng THPT

? Hot ng giao tip thụng qua vn - Mc ớch giao tip:
bn ú nhm mc ớch gỡ.

Ngi vit trỡnh by mt cỏch tng quan
mt s vn c bn v vn hc cho HS lp 10.

Ngi c thụng qua vic c v hc vn
bn lnh hi nhng kin thc c bn v vn hc
Vn trong tin trỡnh lch s ng thi cú th rốn
luyn v nõng cao cỏc k nng nhn thc, ỏnh
giỏ cỏc hin tng vn hc, k nng xõy dng v
to lp vn bn vn hc.
- Phng tin ngụn ng v cỏch thc t chc vn
? Phng tin ngụn ng v cỏch thc bn cú mt s c im:
t chc vn bn cú c im gỡ ni
Dựng mt s thut ng vn hc.

bt.

Cõu vn mang c im ca vn bn khoa
hc: cu to phc tp, nhiu thnh phn, nhiu v
nhng logic, mch lc.

Kt cu vn bn rừ rng, mch lc; h
thng lun im, lun c tng ng vi cỏc
mc ln nh cht ch, khoa hc
II. H thng kin thc
Hot ng 2: H thng hoỏ kin thc 1. HGT l hot ng trao i thụng tin ca con
? Qua 2 ng liu va phõn tớch, hóy ngi trong xó hi, c tin hnh ch yu bng
cho bit HGT l gỡ.
phng tin ngụn ng (dng núi v dng vit)
HS tr li cỏ nhõn.
nhm thc hin nhng mc ớch v tỡnh cm,
Gv: HGT bng ngụn ng l hot nhn thc, hot ng.
ng liờn hnh vi nhm trao i
thụng tin; trao i t tng, tỡnh
cm; to lp quan h xó hi.
2. HGT din ra hai quỏ trỡnh:
? HGT din ra theo my quỏ trỡnh.
- To lp vn bn: quỏ trỡnh ny do ngi núi,
GV cht: Quỏ trỡnh to lp vn bn l ngi vit thc hin.
quỏ trỡnh mó hoỏ ni dung giao - Lnh hi vn bn: quỏ trỡnh ny do ngi c,
tip. Ngi núi (ngi vit) chuyn ngi nghe thc hin.
t tng tỡnh cm vn tru tng
thnh h thng tớn hiu vt cht cú
th tri giỏc c (nghe bng thớnh
giỏc v c bng th giỏc)

Quỏ trỡnh lnh hi vn bn l quỏ
trỡnh gii mó ni dung giao tip.

Hà Cao
9


Giáo án ngữ văn 10
Giao Thuỷ B
Ngi c (ngi nghe) dựng vn
sng, hiu bit ca mỡnh hiu
thụng tin ngi núi, ngi vit c
truyn qua h thng tớn hiu ngụn
ng.
? Hot ng giao tip bng ngụn ng
cú s chi phi ca cỏc nhõn t no.
Hot ng 3: Luyn tp
GV phõn cho mi t lm 1 bi tp. i
din trỡnh by kt qu . Cỏc t khỏc
nhn xột, b sung.
Gv ỏnh giỏ kt qu.
Gv yờu cu Hs c ni dung bi tp 1.
Sgk.20. HS c v tr li.
? Nhõn vt giao tip? Hon cnh
giao tip din ra trong thi im no,
nú thớch hp cho nhng cõu chuyn
ntn.
? Nhõn vt anh núi iu gỡ v nhm
mc ớch gỡ.
? Cỏch núi ca chng trai cú phự hp

vi ni dung v mc ớch giao tip
khụng.

HS c yờu cu sgk. i din nhúm
ng lờn trỡnh by kt qu.
? Cỏc nhõn vt giao tip ó thc hin
bng ngụn ng nhng hnh ng núi
c th no? Nhm mc ớch gỡ.
? C ba cõu núi ca ụng u cú hỡnh
thc cõu hi, nhng cú phi dựng

Trờng THPT
3. HGT bng ngụn ng cú s chi phi ca cỏc
nhõn t:
- Nhõn vt giao tip.
- Hon cnh giao tip.
- Ni dung giao tip.
- Mc ớch giao tip.
- Phng tin v cỏch thc giao tip.
III. Luyn tp
1. Bi tp 1
- Nhõn vt giao tip: chng trai, cụ gỏi u
tui thanh xuõn, tui p nht ca cuc i.
- Hon cnh giao tip:
ờm trng thanh: khụng gian v thi gian th
mng. Thi gian ú thớch hp cho nhng cõu
chuyn tõm tỡnh la ụi ca thanh niờn, thanh n
bc l tỡnh yờu.
- Nhõn vt anh núi v vic tre non lỏ v t
vn nờn chng an sang. Cõu chuyn

c núi trong mt ờm trng p gia ụi trai
thanh gỏi tỳ nờn mc ớch chớnh õy hm ý:
hc u n tui trng thnh, kt duyờn.
- Chng trai mn hỡnh nh ca tre non lỏ
v mn chuyn an sang phự hp vi ni
dung v mc ớch giao tip. õy l cỏch núi t
nh, giu mu sc vn chng, va giu hỡnh nh
va m sc thỏi tỡnh cm d i vo lũng ngi.
Trong ca dao cú nhiu cõu núi: n õy Mn..
2. Bi tp 2
õy l cuc giao tip mang tớnh cht i thng,
din ra trong cuc sng hng ngy.
- Trong cuc giao tip cỏc nhõn vt giao tip thc
hin cỏc hnh ng c th: A C thc hin hnh
ng cho, ỏp li. Ngi ụng thc hin hnh
ng cho ỏp, khen, hi.
- C ba cõu ca ụng l cõu hi nhng mi cõu
thc hin mt mc ớch khỏc nhau: cõu 1 l cõu
cho ỏp A C, cõu 2 l cõu khen A C, cõu 3 l

Hà Cao
10


Giáo án ngữ văn 10
Giao Thuỷ B
hi khụng hay vi mc ớch gỡ.
? Li núi ca nhõn vt bc l tỡnh
cm, thỏi , quan h trong giao tip
ntn.


HS c yờu cu bi tp 3 v mt i
din nhúm trỡnh by kt qu trc lp.
Gv nhn xột.
? Qua bi th HXH mun giao tip
vi ngi c vn gỡ.

HS c yờu cu bi tp 4, trỡnh by kt
qu.
Gv lu ý HS mt s vn :
- dng vn bn: thụng bỏo ngn nờn
phi vit ỳng th thc.
- i tng giao tip: HS ton trng.
- ND giao tip: Hot ng lm sch
mụi trng nhõn ngy mụi trng th
gii.

Trờng THPT
cõu nhm mc ớch hi A C thc s.
- Cỏc t ng trong li núi ó bc l rừ tỡnh cm,
quan h, thỏi ca nhõn vt giao tip:

Cỏch xng hụ: ụng chỏu, th hin quan
h ụng chỏu, khỏc vai, vai trờn vai di.

Cỏc t tỡnh thỏi: tha, ca A C th hin
thỏi kớnh trng ca A C i vi ụng; cỏc t
h, nh trong li ca ụng th hin thỏi yờu quý
ca ụng vi A C.
3. Bi tp 3

- Bi th Bỏnh trụi nc thc hin hnh ng
giao tip gia HXH vi ngi c.
- Qua hỡnh tng bỏnh trụi nc, tỏc gi giao tip
vi ngi c v vn :

V p ca ngi ph n.

Thõn phn ca ngi ph n trong xó hi
phong kin.
- Cỏc phng tin ngụn t:

T trng, trũn th hin v p bờn ngoi.

Thnh ng ba chỡm by ni ch s phn
ca ngi ph n trong XHPK.

Tm lũng son th hin v p ni tõm.

Liờn h cuc i tỏc gi.
4. Bi tp 4
Nhõn ngy Mụi trng th gii Nh trng t
chc bui tng v sinh ton trng lm cho
trng ta xanh, sch, p hn na.
- Thi gian lm vic:
- Ni dung cụng vic:
- Lc lng tham gia:
- Dng c:
- K hoch c th: cỏc lp nhn ti vn phũng
ca trng.
Nh trng kờu gi ton th HS nhit lit hng

ng v tớch cc tham gia bui tng v sinh ny.
Ngy thỏng nm
Ban giỏm hiu trng

Hà Cao
11


Giáo án ngữ văn 10
Giao Thuỷ B

HS c yờu cu bi tp 5 v trỡnh by
kt qu.
? Phõn tớch cỏc nhõn t chi phi hot
ng giao tip trong bc th HCM gi
cho cỏc chỏu thiu nhi nhõn ngy khai
ging.

Trờng THPT
5. bi tp 5
- Nhõn vt giao tip: Bỏc H vi t cỏch ch tch
nc, vit th cho HS ton quc- th h tng lai
ca t nc.
- Hon cnh giao tip: t nc va ginh c
lp, Hs bt u c n trng, c nhn mt
nn giỏo dc hon ton VN. Trong th khng
nh c quyn li v ngha v ca HS.
- Ni dung: núi ti nim vui sng ca HS vỡ
c hng nn c lp ca t nc, ti nhim
v v trỏch nhim ca HS i vi t nc. Cui

th l li chỳc ca Bỏc.
- Th c vit vi li l chõn thnh, gn gi,
nghiờm tỳc.

III. Hng dõn cung cụ, anh gia, luyờn tõp
- c trng v cỏc nhõn t giao tip.
- Khi phõn tớch hi thoi phi da vo cỏc nhõn t giao tip.
IV. Hng dõn t hoc
- GV ra bai tõp ờ HS vờ nha t lam.
- Son bi : Vn bn.
V. Tai liờu tham khao
- Thiờt kờ giao an
- Dõn luõn ngụn ng hoc.
VI. Rut kinh nghimGiao Thuy, ngay .thang nm 2010
Tụ trng ki duyờt

Hà Cao
12


Giáo án ngữ văn 10
Giao Thuỷ B

Trờng THPT

Tuõn 2

Ngay soan: 18 thang 8 nm 2010
Ngay day: 31 thang 8 nm 2010

Lp day: 10A3

Tit 4:

KHI QUT VN HC DN GIAN VIT NAM
A. Mc tiờu bi hc:
Giỳp hc sinh:
1. Vờ kiờn thc
- Hiu v nh c nhng c trng c bn ca vn hc dõn gian. (õy l mc tiờu quan
trng ca bi hc).
- Hiu c nhng giỏ tr to ln ca vn hc dõn gian.
2. Vờ ki nng
- Nm c cỏc khỏi nim v cỏc th loi ca vn hc dõn gian Vit Nam. Mc tiờu t ra l
hc sinh cú th nh c v k tờn cỏc th loi, bit s b phõn bit th loi ny vi th loi
khỏc trong h thng.
3. Vờ thai ụ
- Cú thỏi trõn trng i vi di sn vn hoỏ tinh thn ca dõn tc, t ú hc tp tt hn
phn vn hc dõn gian trong nh trng.
B. Thiờt kờ bai hoc
I. Chuõn bi cua GV va HS
1. Giao viờn
- Sgk, Sgv.
- Tai liờu tham khao.
2. Hoc sinh
- Bai soan, tai liờu tham khao.
II. Tụ chc hoat ụng day- hoc


Hà Cao
13


Gi¸o ¸n ng÷ v¨n 10
Giao Thuû B

Trêng THPT

Hoạt động của GV và HS
Hoạt động 1: Ổn định lớp, kiểm tra,

Nội dung cần đạt

dẫn dắt bài mới
1. Ổn định tổ chức lớp và kiểm tra bài cũ
a. Ổn định tổ chức lớp
b. Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi: Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng
ngôn ngữ? Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt
động giao tiếp bằng ngôn ngữ (chứng minh qua
văn bản "Khái quát văn học dân gian")?
2.Bài mới

I. Giới thiệu chung

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm 1. Tính truyền miệng
hiểu những đặc trưng cơ bản của - Truyền miệng là sự ghi nhớ theo kiểu nhập tâm và
truyện cười.
phổ biến bằng lời nói hoặc bằng trình diễn cho người

GV: Truyền miệng là gì? Có mấy khác nghe, xem
cách truyền miệng tác phẩm văn học - Truyền miệng tác phẩm văn học dân gian:
dân gian? Quá trình truyền miệng tác + Truyền miệng theo không gian: Sự di chuyển tác
phẩm VHDG được thực hiện thtông phẩm từ nơi này đến nơi khác
qua hoạt động nào?

+ Truyền miệng theo thời gian: Sự di chuyển tác

HS: Suy nghĩ và trả lời

phẩm từ đời này sang đời khác

GV chốt lại vấn đề

- Quá trình truyền miệng được thực hiện thông qua
diễn xướng dân gian:
+ Diễn xướng dân gian là hình thức trình bày tác
phẩm một cách tổng hợp
+ Các hình thức của diễn xướng: kể, hát, diễn tác
phẩm văn học dân gian
→ Truyền miệng là phương thức lưu truyền tác

GV: Vì sao nói tác phẩm VHDG lại phẩm duy nhất và tất yếu khi chưa có chữ viết. Đây
có tính tập thể? Cơ chế của sáng tác là đặc tính cơ bản hàng đầu của VHDG. Vì vậy dân
tập thể đó là gì?
gian có câu:Trăm năm bia đá thì mòn
HS: Suy nghĩ và trả lời

Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
2. Tính tập thể

- Tác phẩm VHDG là sáng tác của nhiều người,
không biết ai là tác giả và tác giả đầu tiên là ai/
- Cơ chế của sáng tác tập thể:

Hµ Cao
14


Giáo án ngữ văn 10
Giao Thuỷ B

Trờng THPT
Trong quỏ trỡnh sinh hot, lao ng cng ng, ai ú
cú cm hng bt ra mt cõu ca hoc k mt cõu
chuyn. Mi ngi khen hay v thờm bt, sa cha.
Trong quỏ trỡnh truyn ming, tỏc phm vn hc dõn
gian c gia cụng hon chnh v tr thnh ti sn
chung ca cng ng.
* Tớnh truyn ming v tớnh tp th l nhng c
trng c bn, xuyờn sut quỏ trỡnh sỏng to v lu
truyn tỏc phm VHDG, th hn s gn bú mt thit

Hot ng 3: Hng dn HS tỡm ca vn hc dõn gian vi i sng cng ng.
hiu h thng th loi ca VHDG

II. H thng th loi ca vn hc dõn gian Vit
Nam

Phn ny SGk ó trỡnh by rt rừ * T s dõn gian
rng. GV ch yu gii thiu khỏi 1. Thn thoi

quỏt v yờu cu HS t hc nh

2. S thi
3. Truyn thuyt
4. C tớch
5. Truyn ng ngụn
6.Truyn ci
7. Vố
8. Truyn th
* Ngh lun dõn gian
9. Tc ng
10. Cõu
* Tr tỡnh dõn gian
11. Ca dao
* Sõn khu dõn gian

Hot ng 4: Hng dn HS tỡm 12. Chốo
hiu nhng giỏ tr c bn ca III. Nhng giỏ tr c bn ca vn hc dõn gian
VHDG

1. Giỏ tr nhn thc

GV: Tri thc trong VHDG bao gm - Tri thc trong vn hc dõn gian thuc mi lnh
nhng lnh vc no? c im ca vc ca i sng: t nhiờn, xó hi v con ngi
tri thc dõn gian?

- c im ca tri thc dõn gian:

HS: Suy ngh v tr li


+ L kinh nghiờm lõu i c ỳc kt t thc tin
+ c trỡnh by bng ngụn ng ngh thut giu sc

Hà Cao
15


Gi¸o ¸n ng÷ v¨n 10
Giao Thuû B

Trêng THPT
hấp dẫn, có sức sống lâu bền với thời gian
+ Thể hiện quan điểm và trình độ nhận thức của
nhân dân nên có phần khác biệt với quan diểm và
nhận thức của giai cấp thống trị cùng thời
VD: Con vua thì lại làm vua
Con vua thất thế lại ra quét chùa

GV: Giá trị giáo dục của VHDG thể 2. Giá trị giáo dục
hiện ở những khía cạnh cụ thể nào?

- Giáo dục tinh thần nhân đạo và lạc quan

HS: Suy nghĩ và trả lời

+ Yêu thương đồng loại
+ Đấu tranh để bảo vệ và giải phóng con người.
+ Niềm tin vào chính nghĩa, vào cái thiện
- Góp phần hình thành những phẩm chất tốt đẹp cho


Phần này là kiến thức khó, GV sử con người
dụng phương pháp thuyết giảng diễn 3. Giá trị thẩm mĩ
giải kiến thức. Có thể cho HS lấy - Khi chưa có văn học viết, VHDG đóng vai trò chủ
một số ví dụ minh

đạo. Khi có văn học viết, VHDG là nguồn nuôi
dưỡng văn học viết, phát triển song song với văn học
viết.
- Tác phẩm VHDG trở thành mẫu mực nghệ thuật
cho người đời sau truyền tụng và học tập (các nhà

văn học tập nhiều ở VHDG)
III. Hướng dẫn củng cố, đánh giá, luyện tập
-

Đặc trưng cơ bản của văn học dân gian Việt Nam.

-

Nét cơ bản của từng thể loại.

-

So sánh đối chiếu với văn học dân gian các nước lân cận.

-

Đặc trưng cơ bản của văn học dân gian Việt Nam.

-


Nét cơ bản của từng thể loại.

-

So sánh đối chiếu với văn học dân gian các nước lân cận.

IV. Hướng dẫn tự học
-

Học bài và soạn bài: “Chiến thắng Mtao Mxây”.

V. Tài liệu tham khảo
- Thiết kế giáo án
- Văn học dân gian Việt Nam…
VI. Rút kinh nghiệm

Hµ Cao
16


Gi¸o ¸n ng÷ v¨n 10
Giao Thuû B

Trêng THPT

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tiết 6,10:

VĂN BẢN
A. Mục tiêu bài học
Giúp học sinh:
1. Về kiến thức
- Có được những kiến thức cơ bản về văn bản, đặc điểm của văn bản và kiến thức khái quát
về các loại văn bản xét theo phong cách chức năng ngôn ngữ.
2. Về kĩ năng
- Nâng cao kĩ năng thực hành phân tích và tạo lập văn bản trong giao tiếp.
3. Về thái độ
- Trong học tập cũng như trong giao tiếp luôn có ý thức tạo lập văn bản hoàn chỉnh góp phần
làm trong sáng ngôn ngữ tiếng Việt.
B. Thiết kế bài học
I. Chuẩn bị của GV và HS
1. Giáo viên
- Sgk, Sgv.
- Tài liệu tham khảo.
2. Học sinh
- Bài soạn, tài liệu tham khảo.
II. Tổ chức hoạt động dạy- học
Hoạt động của GV và HS
Hoạt động 1: Ổn định lớp, kiểm tra

Nội dung cần đạt

bài cũ, dẫn dắt bài mới
1. Ổn định tổ chức lớp và kiểm tra bài cũ
a. Ổn định tổ chức lớp.
b. Kiểm tra bài cũ.
? Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn
ngữ. Những nhân tố chi phối hoạt động giao

tiếp bằng ngôn ngữ.
2. Bài mới

Hµ Cao
17


Giáo án ngữ văn 10
Giao Thuỷ B

Trờng THPT

nhng tit trc chỳng ta ó hc v
hot ng giao tip bn ngụn ng. ú l hot
dng gm hai quỏ trỡnh to lp vn bn v lnh
hi vn bn. Nh vy vn bn chớnh l sn
phm ca hot ng giao tip bng ngụn ng.
hiu rừ hn khỏi nim, c trng vn bn,
chỳng ta s cựng tỡm hiu bi vn bn.

Hoat ụng 2: Hỡnh thnh khỏi nim
Gv yờu cu Hs c 3 vn bn sgk.
Tỡm hiu v tr li cõu hi.
Gv: Mi vn bn trờn c ngi
núi (ngi vit) to ra trong loi
hot ng no? ỏp ng nhu cu
gỡ? Dung lng ca mi vn bn.
Hs da vo vn bn phõn tớch, tr li
cỏ nhõn, nhn xột, b sung.
? Mi vn bn cp ti vn gỡ?

Vn ú c trin khai nht quỏn
trong ton b vn bn nh th no.
HS phõn tớch ni dung cỏc cõu
thy c s nht quỏn trong vn
bn.
? nhng vn bn nhiu cõu (vn
bn 2, 3) ni dung ca vn bn c
trin khai mch lc ntn. Vn bn 3
c t chc theo kt cu 3 phn
ntn.
HS phõn tớch vn bn v tr li cỏ
nhõn.
Gv a ra nhn xột.

I. Khỏi nim, c im
1. Phõn tớch ng liu
a). - Mi vn bn to ra trong hot ng giao tip
bng ngụn ng gia mi ngi trong cuc sng v
xó hi.
- ỏp ng nhu cu trao i kinh nghim (vn bn 1);
biu l tỡnh cm, thỏi (vn bn 2); hng ti hnh
ng (vn bn 3).
- Dung lng tu ý: 1 cõu, hn 1 cõu, s lng ln.
b).- Vn bn 1: Mi quan h gia cỏ nhõn vi mi
trng xung quanh. Mụi trng cú nh hng tớch
cc hoc tiờu cc ti cỏ nhõn.
- Vn bn 2 l ting núi than thõn ca ngi ph n
trong xó hi phong kin: khụng c quyn quyt
nh s phn ca mỡnh m ph thuc vo s may ri,
vo th lc bờn ngoi.

- Vn bn 3 l li kờu gi ton dõn khỏng chin
chng Phỏp.
Mi vn u c trin khai nht quỏn trong
ton vn bn.
c). Vn bn 2, 3 ni dung c trin khai cht ch
v mch lc.
- Vn bn 2, hai cp ca dao cú s lp li ý tuy cú
thay i nhng u nht quỏn núi lờn s ngu nhiờn,
s may ri ch khụng ch th quyt nh. Vn bn
th hin thõn phn ngi phj n xa.

Hà Cao
18


Giáo án ngữ văn 10
Giao Thuỷ B

Trờng THPT
- Vn bn 3 cú kt cu 3 phn:


M u: Nht nhnụ l nờu lớ do li kờu

gi.


Thõn bi: tip n ai cng phicu nc,

? V hỡnh thc vn bn 3 cú du hiu nờu nhim v c th ca mi cụng dõn yờu nc.

m u v kt thỳc ntn.Kt: Phn cũn li khng nh quyt tõm chin

HS bỏm sỏt vo vn bn tr li u v s thng li tt yu ca cuc chin u chớnh
cõu hi.

ngha.

? Mi vn bn trờn to ra nhm mc d). V hỡnh thc vn bn 3:
ớch gỡ.

- M u : Tiờu Li kờu gi ton quc khỏng

Hs suy lun v tr li.

chin.
- Kt thỳc: du ngt cõu !.
e).
- Vn bn 1 nhm truyn t mt kinh nghim, mt
nhn nh.
- Vn bn 2: Biu l cm xỳc v thõn phn ngi
ph n trong xó hi xa.
- Kờu gi thng nht ý chớ v hnh ng ca nhõn
dõn chng thc dõn Phỏp.

Gv yờu cu HS rỳt ra nhng hiu bit 2.Khỏi nim, c im
v vn bn qua vic phõn tớch cỏc *) Ghi nh (sgk)

ng liu trờn.

II. Cỏc loi vn bn

Hot ng 3:Tỡm hiu cỏc loi vn 1.
bn
Gv yờu cu Hs s dng kt qu va
thu c Hot ng 1 tr li
cõu hi.
?So sỏnh vn bn 2, 3 v cỏc phng
din: vn c cp ti, t ng,
cỏch thc th hin ni dung.

Vn bn 1,2
Vn bn 3
- Vn c cp - Vn c cp
thuc lnh vc nhn thuc lnh vc chớnh tr,
thc kinh nghim sng, xó hi.
v tỡnh cm, v thõn - Dựng nhiu t ng
phn con ngi.

thuc lnh vc chớnh tr:

- Dựng t ng thụng li kờu gi, ton quc,
thng trong giao tip khỏng chin, ho bỡnh,
sinh hot hng ngy.

Hà Cao
19


thc dõn


Giáo án ngữ văn 10
Giao Thuỷ B

Trờng THPT
- Th hin ni dung - Th hin ni dung
thụng qua nhng hỡnh thụng qua lớ l, lp lun:
nh, hin tng c th Mun ho bỡnh ó nhõn
(mc, en, ốn, sỏng, nhng, nhõn nhng
ht ma sa, ging)
2.

Gv yờu cu Hs c ni dung bi tp
2.25.
Hs da vo kin thc ó hc tr
li.
?Phm vi s dng ca mi vn bn
trong hot ng giao tip xó hi,
mc ớch giao tip c bn, lp t
riờng, kt cu trỡnh by.
Hs lm vic theo nhúm, mi bn mt
nhúm.

cng ln ti

- Vn bn 2, 4 thuc lnh vc chớnh tr. Vn bn sgk
thuc lnh v khoa hc. Chỳng khỏc nhau v cỏc
phng din:

Phm vi s dng trong hot ng giao tip xó hi:
vn hc,chớnh tr, khoa hc, hnh chớnh.
Mc ớch giao tip c bn: Vn bn 2 bc lc cm
xỳc, vn bn 3 tuyờn truyn thuyt phc vn
chớnh tr; vn bn sgk hoc n xin ngh hc truyn
t nhng nhn thc v mt vn khoa hc nht
nh, trỡnh by vn thuc v hnh chớnh.
Lp t ng riờng: Vn bn 2 mi t ng thng
dựng, vn bn chớnh tr lp t ng thuc lnh vc
chớnh tr; vb sgk l cỏc thut ng khoa hc, GKS,
XNH l lp t hnh chớnh.
Kt cu trỡnh by:
Vn bn vn hc kt cu ph thuc vo th loi, vn
bn chớnh lun kt cu 3 phn logớc; vn bn khoa
hc kt cu cht ch, logớc, vn bn hnh chớnh kt
cõu theo khuụn mu cú sn.
3. H thng kin thc

Gv yờu cu HS khỏi quỏt li cỏc loi
vn bn v c trng s dng.
Hot ng 4: Luyn tp
Gv yờu cu Hs c vn bn 1.sgk.
37. v tr li cõu hi.

* Ghi nh (sgk.25)
III. Luyn tp
1.Vn bn 1.sgk.
- Tớnh thng nht ch ca on vn th hin khỏ
rừ:


?Phõn tớch tớnh thng nht v ch

Cõu 1: nờu ch ca c on

Hà Cao
20


Giáo án ngữ văn 10
Giao Thuỷ B
ca on vn.

Trờng THPT


Cõu 2: vai trũ ca mụi trng i vi c th.

Hs phõn tớch ni dung tng cõu t

Cõu 3: lp lun so sỏnh.

ú rỳt ra cõu tr li cn thit.

Cõu 4, 5: dn chng thc t.

? Nhan ca on vn.

Cỏc cõu t 2 n 5 l cỏc cõu trin khai ch c
th hin cõu 1.
- Nhan ca on vn: Mi quan h gia c th v

mụi trng; mụi trng v s sng.

Gv yờu cu hc sinh c mc 2. 2. Vn bn 2,sgk.
sgk.v tr li cõu hi.
- on vn cn c sp xp theop th t: 1, 3, 5, 2,
? Sp xp nhng cõu sau õy thnh 4. Hoc : 1, 3, 4, 5, 2.
mt vn bn hon chnh, mch lc - Nhan : S ra i ca Vit Bc; T Hu vi
sau ú t nhan cho phự hp.
Vit Bc.
HS tr li cỏ nhõn.
3.Bi tp 3
GV hng dn cho hs lm bi tp 3, - Cú th vit theo th t:
cho 1 hs ng lờn c bỏo cỏo kt
Hin trng ca mụi trng.
qu.

Ting kờu cnh tnh loi ngi.

HS c yờu cõu bi tp 4.

-

Gv gi ý cho Hs lm bi tp

Nhan : Ting kờu cu t mụi trng.

4.Bi tp 4

HS t vit bi theo s gi ý ca Gv.
III. Hng dõn cung cụ, anh gia, luyờn tõp

Gv cng c li kin thc trng tõm ca bi cho Hs.
-

Khỏi nim vn bn.

-

c trng vn bn.

-

Phõn bit cỏc loi vn bn.

IV. Hng dõn t hoc
- Gv hng dõn ờ HS t lam bai tõp nha, tim thờm bai tõp ờ cung cụ kiờn thc.
- Hoc bai va chuõn bi bai c iờm ngụn ng noi va ngụn ng viờt
V. Tai liờu tham khao
- Thiờt kờ giao an.
- Vn ban va liờn kờt trong tiờng Viờt.
VI. Rỳt kinh nghim

Hà Cao
21


Gi¸o ¸n ng÷ v¨n 10
Giao Thuû B

Trêng THPT


…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tuần 3
Ngày soạn: 25 tháng 8 năm 2010
Ngày dạy: 7 tháng 9 năm 2010
Tiết 7:

Lớp dạy: 10A3

BÀI VIẾT SỐ 1
CẢM NGHĨ VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỒNG
(HOẶC MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC)
A. Mục tiêu bài học
Giúp học sinh:
1. Về kiến thức
-

Củng cố lại kiến thức và kĩ năng làm văn, đặc biệt là văn biểu cảm và văn nghị luận.

2. Về kĩ năng
-

Vận dụng những hiểu biết đó để viết một bài văn nhằm bộc lộ cảm nghĩ của bản thân

về một tác phẩm văn học đã đọc.
3. Về thái độ
-

Thấy rõ hơn khả năng làm văn của bản thân, từ đó rút ra những kinh nghiệm cần thiết


để các bài làm văn sau đạt kết quả tốt hơn.
B. Thiết kế bài học
I. Chuẩn bị của GV và HS
1. Giáo viên
- Sgk, Sgv.
- Tài liệu tham khảo.
2. Học sinh
- Bài soạn, tài liệu tham khảo.
II. Tổ chức hoạt động dạy- học
Hoạt động của GV và HS
Hoạt động 1:Ổn định lớp và vào

Nội dung cần đạt

bài mới
1. Ổn định tổ chức lớp
2. Bài mới

Hoạt động 2: Giáo viên giúp học

I. Gợi ý chung

Hµ Cao
22


Gi¸o ¸n ng÷ v¨n 10
Giao Thuû B


Trêng THPT

sinh củng cố lại kiến thức có 1.Yêu cầu về kiến thức và kĩ năng
liên quan đến bài viết

- Ôn tập và củng cố những kiến thức và kĩ năng tập

? Bài viết này đề cập đến dạng làm văn ở bậc THCS.
văn nào mà em đã được học ở - Hai dạng văn chính đã học có liên quan:
bậc THCS.Hs nhớ lại kiến thức và trả lời 
câu hỏi.

Văn biểu cảm
Văn nghị luận ( ngữ văn 7, tập 2)

2. Yêu cầu về đề tài

Gv phân tích, Gợi ý cho hS - Viết bài văn để bộc lộ cảm xúc chân thực của bản
những đề tài mà Hs có thể làm thân về một đề tài gần gũi, quen thuộc trong đời
đối với bài viết này.

sống hoặc văn chương. Có thể là:
+. Đời sống:


Cảm nghĩ về ngày đầu bước chân vào trường


cấp 3.


Cảm nghĩ về người thân, người có ảnh hưởng

sâu sắc đối với bản thân.


Cảm nghĩ về sự đổi mới của quê hương.Cảm nghĩ về môi trường sống hiện nay.Cảm nghĩ về lối sống của thanh niên.Cảm nghĩ về thiên nhiên.

+. Văn chương:


Cảm nghĩ về tác phẩm đã từng được đọc qua

hoặc đã được học.Cảm nghĩ về một đoạn trích, một chi tiết.Cảm nghĩ về nhân vật các vấn đề trong tác

phẩm.
Gv lưu ý cho Hs những yêu cầu 3.Yêu cầu về phương pháp
về mặt phương pháp đối với đề - Đây là kiểu bài trung gian giữa “văn bản nghệ
này.

thuật” và “văn bản nghị luận”, trong đó:
+. Văn bản nghệ thuật coi yếu tố cảm xúc là hàng
đầu, mang tính quyết định, bởi:


Người viết có xúc động trước thiên nhiên và

cuộc sống thì mới có cảm hứng sáng tạo nghệ thuật.


Người đọc phải xúc động mới có thể rút ra bài

học nhân sinh nào đó.
+. Văn bản nghị luận coi lập luận là yếu tố hàng

Hµ Cao
23Giáo án ngữ văn 10
Giao Thuỷ B

Trờng THPT
u, mang tớnh quyt nh bi:


Ngi vit phi trỡnh by t tng ca mỡnh

thụng qua mt h thng lun im, lun c cht ch
v cú sc thuyt phc .


Ngi c phi thụng qua nhng lp lun ca

ngi vit by t thỏi ng thun hoc khụng
ng thun ca mỡnh.
vit tt bi ny, hc sinh cn phi:
? Cn cú yu t gỡ vit tt bi

Cú cm xỳc chõn thnh, sõu sc trc mt

ny.

hin tng i sng hoc mt tỏc phm vn chng.

Hs tr li cỏ nhõn.
Cú kh nng dựng lớ l v dn chng din

t nhng ý ngh v tỡnh cm ca mỡnh mt cỏch
thuyt phc.
4.Yờu cu v b cc
- Bi vit phi cú ba phn: M bi, thõn bi, kt
bi.
? Bi vit cú b cc my phn.

5. Yờu cu v liờn kt
a)Liờn kt hỡnh thc

? Mt bi vit hon chnh cn

- Bit cỏch s dng cỏc phộp liờn kt ó hc

m bo nhng yờu cu gỡ v mt chng trỡnh THCS.
liờn kt.

b)Liờn kt ni dung

Hs phõn tớch, suy lun tr li cõu - Bi vit phi cú s lin mch v ni dung gia cỏc
hi.

cõu, on, trong ton vn bn.

Hot ng 3: Viờt bai
II. Viờt bai
III Cung cụ, anh gia

Gv cng c li nhng vn trng tõm HS khc sõu vn .
- Xỏc nh chớnh xỏc th loi.
- Nm vng nhng c trng v th loi.
- Khi vit phi chỳ ý n cỏc yờu cu v phng phỏp, b cc,v chớnh t v din t.
IV. Hng dõn t hoc
- ễn tõp cac ki nng cõn thiờt ờ chuõn bi tụt cho cac bai viờt sau.
V. Tai liờu tham khao
- Thiờt kờ giao an.
- Mụt sụ ờ tham khao trong cac sach bụ ờ.
VI. Rỳt kinh nghim

Hà Cao
24


Giáo án ngữ văn 10
Giao Thuỷ B

Trờng THPT
Tit 8,9:

CHIN THNG MTAO MXY
(TRCH M SN - S THI TY NGUYấN)

A. Mc tiờu bi hc
Giỳp hc sinh:

1. Vờ kiờn thc
-

Nm c c im ca s thi anh hựng trong vic xõy dng kiu nhõn vt anh hựng

s thi, v ngh thut miờu t v s dng ngụn t.
2. Vờ ki nng
-

Bit cỏch phõn tớch mt vn bn s thi anh hựng thy c giỏ tr ca s thi v ni

dung v ngh thut, c bit l cỏch s thi mn vic mụ t chin tranh khng nh lớ
tng v mt cuc sng ho hp v hnh phỳc.
3. Vờ thai ụ
-

Nhn thc c l sng cao p ca mi cỏ nhõn l hi sinh, phn u vỡ danh d v

hnh phỳc yờn vui ca c cng ng.
I. Chuõn bi cua GV va HS
1. Giao viờn
- Sgk, Sgv.
- Tai liờu tham khao.
2. Hoc sinh
- Bai soan, tai liờu tham khao.
II. Tụ chc hoat ụng day - hoc
Hot ng ca GV v HS
Hot dng 1: ễn inh lp, kiờm tra bai,

Ni dung cn t


dõn dt bai mi
1. n nh lp v kim tra bi c
a. n nh t chc lp.
b. Kim tra bi c.
? Nờu nhng hiu bit chung nht v th loi s thi.
Cho vớ d minh ho.
2.Bi mi

Hà Cao
25


×