Tải bản đầy đủ (.ppt) (32 trang)

Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.29 MB, 32 trang )


KI M TRA BÀI CŨỂ
KI M TRA BÀI CŨỂ
1 /
1 /
Em
Em


hãy
hãy


trình
trình


bày
bày


những
những


khả
khả


năng
năng
của
của


máy
máy


tính
tính
?
?
2/
2/
Em
Em


hãy
hãy


nêu
nêu


những
nhữngviệc
việc
con
con
người
người


thể
thể


làm
làm


được
đượcnhờ
nhờ


máy
máy


tính
tính
?
?
3/
3/
Đâu
Đâu


những
những


hạn
hạnchế
chế


lớn
lớn


nhất
nhất


của
của


máy
máy


tính
tính


hiện
hiện
nay?
nay?

1. M t s kh năng c a máy ộ ố ả ủ

1. M t s kh năng c a máy ộ ố ả ủ
tính
tính
*
*
Khả năng tính toán cực nhanh
Khả năng tính toán cực nhanh
* Tính toán với độ chính xác cao
* Tính toán với độ chính xác cao

Khả năng lưu trữ lớn
Khả năng lưu trữ lớn
* Khả năng làm việc không mệt mỏi
* Khả năng làm việc không mệt mỏi
01
1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1
1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1

2. Nh ng vi c con ng i ữ ệ ườ
2. Nh ng vi c con ng i ữ ệ ườ
có th làm đ c nh máy ể ượ ờ
có th làm đ c nh máy ể ượ ờ
tính.
tính.
* Thực hiện các tính toán
* Thực hiện các tính toán
* Tự động hóa các công việc văn

* Tự động hóa các công việc văn
phòng
phòng
* Hỗ trợ công tác quản lí
* Hỗ trợ công tác quản lí
* Công cụ học tập và giải trí
* Công cụ học tập và giải trí
* Điều khiển tự động và Robot
* Điều khiển tự động và Robot
* Liên lạc, tra cứu mua bán trực
* Liên lạc, tra cứu mua bán trực
tuyến
tuyến
02

3. Nh ng h n ch l n ữ ạ ế ớ
3. Nh ng h n ch l n ữ ạ ế ớ
nh t c a máy tính hi n ấ ủ ệ
nh t c a máy tính hi n ấ ủ ệ
nay.
nay.

Máy tính chỉ làm được những việc do con
Máy tính chỉ làm được những việc do con
người quy định, quyết định bằng câu lệnh.
người quy định, quyết định bằng câu lệnh.

Máy tính không có cảm giác hay không
Máy tính không có cảm giác hay không
phân biệt được mùi vị, …

phân biệt được mùi vị, …

Máy tính không có tư duy hay không biết
Máy tính không có tư duy hay không biết
suy nghĩ mà nó chỉ biết làm những gì mà
suy nghĩ mà nó chỉ biết làm những gì mà
con người đã chỉ dẫn cho nó thông qua câu
con người đã chỉ dẫn cho nó thông qua câu
lệnh.
lệnh.
03

Bài 4:(Tiet 1)
Bài 4:(Tiet 1)
MÁY TÍNH VÀ PH N M M MÁY TÍNHẦ Ề
MÁY TÍNH VÀ PH N M M MÁY TÍNHẦ Ề
Xử lí
Process
Thông tin vào
Nhập (INPUT)
Thông tin ra
Xuất (OUTPUT)
1. Mô hình quá trình ba
1. Mô hình quá trình ba
b cướ
b cướ

Bài 4:
Bài 4:
MÁY TÍNH VÀ PH N M M MÁY TÍNHẦ Ề

MÁY TÍNH VÀ PH N M M MÁY TÍNHẦ Ề
Nhập (Input)
Xử lí
Xuất (Output)
Process
1. Mô hình quá trình ba b cướ
1. Mô hình quá trình ba b cướ

Các thiết bị vào
(Input device)
Các thanh ghi
Khối điều
khiển
(CU)
Khối tính
toán
(ALU)
Bộ nhớ trong(Main Memory RAM, ROM)
Bộ nhớ ngoài (ổ mềm, ổ cứng, CD…)
Các thiết bị ra
Output device
CPU(Central Prosessing Unit)
CPU(Central Prosessing Unit)
Case
Case
2. C u trúc chung c a máy tính ấ ủ
2. C u trúc chung c a máy tính ấ ủ
đi n tệ ử
đi n tệ ử
Bài 4:

Bài 4:
MÁY TÍNH VÀ PH N M M MÁY TÍNHẦ Ề
MÁY TÍNH VÀ PH N M M MÁY TÍNHẦ Ề

Bảng mạch chính
Bộ nguồn
Bộ vi xử lý
(CPU)
ổ cứng
RAM
Thiết bị đọc ghi
2. C u trúc chung c a máy tính ấ ủ
2. C u trúc chung c a máy tính ấ ủ
đi n tệ ử
đi n tệ ử
08
Bài 4:
Bài 4:
MÁY TÍNH VÀ PH N M M MÁY TÍNHẦ Ề
MÁY TÍNH VÀ PH N M M MÁY TÍNHẦ Ề

a. Các thành phần cơ bản của máy tính
2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử
2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử
Bộ nhớ trong(Main Memory RAM, ROM)
Bộ nhớ ngoài(ổ mềm, ổ cứng, CD…)
Các thanh ghi
Khối điều
khiển
(CU)

Khối tính
toán
(ALU)
Case
Cấu trúc chung của một máy tính bao gồm:
Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ trong, các thiết bị vào ra, bộ nhớ ngoài.
Bài 4:
Bài 4:
MÁY TÍNH VÀ PH N M M MÁY TÍNHẦ Ề
MÁY TÍNH VÀ PH N M M MÁY TÍNHẦ Ề

2. C u trúc chung c a máy tính ấ ủ
2. C u trúc chung c a máy tính ấ ủ
đi n tệ ử
đi n tệ ử
Bộ xử lí trung tâm (CPU):
Bộ xử lí trung tâm (CPU):
Tính toán, điều
Tính toán, điều
khiển và phối hợp mọi hoạt động của
khiển và phối hợp mọi hoạt động của
máy tính theo các chương trình.
máy tính theo các chương trình.
Bộ nhớ trong:
Bộ nhớ trong:
Lưu trữ chương trình và
Lưu trữ chương trình và
dữ liệu khi máy hoạt động.
dữ liệu khi máy hoạt động.
Thành phần chính là RAM và ROM,

Thành phần chính là RAM và ROM,
khi tắt máy mọi thông tin trong RAM bị
khi tắt máy mọi thông tin trong RAM bị
xoá hết. Còn ROM là bộ nhớ chỉ đọc
xoá hết. Còn ROM là bộ nhớ chỉ đọc
chứa các thông tin và chương trình do
chứa các thông tin và chương trình do
nhà sản xuất cài vào, dữ liệu trong ROM
nhà sản xuất cài vào, dữ liệu trong ROM
sẽ không bị mất sau khi tắt máy.
sẽ không bị mất sau khi tắt máy.
Bài 4:
Bài 4:
MÁY TÍNH VÀ PH N M M MÁY TÍNHẦ Ề
MÁY TÍNH VÀ PH N M M MÁY TÍNHẦ Ề

Bộ nhớ ngoài:
Bộ nhớ ngoài:
Lưu trữ lâu dài chương trình và
Lưu trữ lâu dài chương trình và
dữ liệu. Thường là ổ đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa
dữ liệu. Thường là ổ đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa
CD/DVD, …
CD/DVD, …
2. C u trúc chung c a máy tính ấ ủ
2. C u trúc chung c a máy tính ấ ủ
đi n tệ ử
đi n tệ ử

Đơn vị chính để đo dung lượng bộ nhớ là byte

Đơn vị chính để đo dung lượng bộ nhớ là byte
(bai), ký hiệu là B. Các thiết bị nhớ có thể lên
(bai), ký hiệu là B. Các thiết bị nhớ có thể lên
tới hàng tỉ byte.
tới hàng tỉ byte.
Bài 4:
Bài 4:
MÁY TÍNH VÀ PH N M M MÁY TÍNHẦ Ề
MÁY TÍNH VÀ PH N M M MÁY TÍNHẦ Ề

Bảng các đơn vị đo bộ nhớ: ( Xem SGK)
Bảng các đơn vị đo bộ nhớ: ( Xem SGK)

1 Byte(B) = 8 bit
1 Byte(B) = 8 bit

1 Kilobyte (KB) = 2
1 Kilobyte (KB) = 2
10
10
B = 1024 B
B = 1024 B

1 Megabyte (MB)= 2
1 Megabyte (MB)= 2
10
10
KB = 1024 KB
KB = 1024 KB


1 Gigabyte
1 Gigabyte


(GB) = 2
(GB) = 2
10
10
MB =
MB =


1024 MB
1024 MB
2. C u trúc chung c a máy tính ấ ủ
2. C u trúc chung c a máy tính ấ ủ
đi n tệ ử
đi n tệ ử
Đ n v đo dung l ng nhơ ị ượ ớ
Đ n v đo dung l ng nhơ ị ượ ớ
Bài 4:
Bài 4:
MÁY TÍNH VÀ PH N M M MÁY TÍNHẦ Ề
MÁY TÍNH VÀ PH N M M MÁY TÍNHẦ Ề

×