Tải bản đầy đủ (.ppt) (31 trang)

Tiết 6: Máy tính và phần mềm máy tính

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.71 MB, 31 trang )
1.Mô hình quá trình 3 bước:
Nhập
(INPUT)
Xử lí
Xuất
(OUTPUT)
*Ví dụ1: Giặt áo quần

1.Mô hình quá trình 3 bước:
Nhập
(INPUT)
Xử lí
Xuất
(OUTPUT)
*Ví dụ1: Giặt áo quần
Quần áo
bẩn, xà
phòng,
nước
Vò quần áo bẩn
với xà phòng
và giũ bằng
nước nhiều lần,
phơi
Quần
áo sạch

1.Mô hình quá trình 3 bước:


Nhập
(INPUT)
Xử lí
Xuất
(OUTPUT)
*Ví dụ 2: Pha trà mời khách
Trà ,
nước
sôi
Cho nước sôi
vào ấm đã bỏ
sẵn trà và đợi
một lúc
Rót trà
ra cốc
mời
khách

Nhập
(INPUT)
Xử lí
Xuất
(OUTPUT)
Các
điều
kiện đã
cho
suy nghĩ, tính
toán tìm lời giải
Đáp số

của bài
toán
*Ví dụ 3: giải toán

Næ åïc dáu eïp +
s æ îa tæ åi
Maïy träün
Sæ îa dáu
Nhập
(INPUT)
Xử lí
Xuất
(OUTPUT)

Thiết bị vào
Thiết bị ra
Bộ xử lí

2. CẤU TRÚC CHUNG CỦA MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ:
Các loại máy tính.

Máy tính ENIAC-Thế hệ máy tính điện tử đầu tiên

Máy tính xách tay
Máy tính PC

Máy tính cầm tay IPAQ

×