Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (66.33 KB, 2 trang )

GV: Trần Cờng GA Tin học 6
Ngày 06 tháng 9 năm 2010
Tiết: 6,7 Tuần: 4,5
Chơng I
Làm quen với tin học và máy tính điện tử
Bài 4: máy tính và phần mềm máy tính
I. mục đích, yêu cầu
- Giúp HS biết sơ lợc về các thành phần cơ bản của máy tính điện tử cũng nh cấu
trúc chung của máy.
- Làm quen với khái niệm về phần mềm máy tính và vai trò của phần mềm máy
tính
- Biết phân loại đợc phần mềm máy tính và máy tính thì hoạt động theo chơng
trình.
II. phơng pháp, phơng tiện
- Đặt vấn đề để HS trao đổi và đa ra nhận xét.
- Một số linh kiện máy tính đã tháo rời để HS quan sát.
III.nội dung
Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Đặt vấn đề: Nhắc lại quá trình xử lý 3 bớc (Input --> Xử
lý --> Output) bằng cách.
? Để thực hiện một công việc nào đó thờng ngời ta sử
dụng qua một quá trình ba bớc. Hãy cho biết đó là những
bớc nào.
Hoạt động 2: Đặt vấn đề mới.
? Các em thờng quan sát thấy máy tính điện tử có những
gì.
Một trong những nội dung quan trọng cần truyền đạt nhng
HS khó hình dung là máy tính hoạt động d ới sự hớng
dẫn của chơng trình , ==> chơng trình là tập hợp các
câu lệnh.


Dùng chế độ lệnh trong Windows để đa ra khái niệm lệnh
Một chỉ thị mà máy tính phải thi hành.
VD: Lệnh xem ngày, giờ của hệ thống:
Nháy chuột vào Start/Run/ gõ Cmd/ Enter. Trong hộp
thoại hiện ra gõ DATE/Enter.
Cho HS phát biểu.
Nói qui trình xử lý trong
máy tính cũng theo qui trình
3 bớc.
HS trả lời theo quan sát và
các HS khác góp ý Một
HS tổng kết các quan sát.
Từ đây GV đa ra một vài
mô hình thực tế để trình bày
các thành phần cơ bản của
máy tính.
Có thể tham khảo cách viết
một câu lệnh trong chế độ
dòng lệnh cho HS xem.
Web: trancuonggv.coo.vn; Email:
GV: Trần Cờng GA Tin học 6
Hớng dẫn HS quay lại màn hình Windows bằng lệnh
Exit/Enter.

Từ đây đa ra khái niệm tập hợp lệnh và các lệnh tuần tự.
VD: - Mở Notepad và gõ hai dòng sau
md c:\chuongtrinh
copy c:\test.txt c:\chuongtrinh
Trong đó test.txt là một tệp có nội dung đợc tạo ra từ trớc
và đợc lu trên ổ C.

- Lu tệp tin với tên THU.BAT (lu ý phần mở rộng của tệp
tin là .BAT) vào th mục gốc C:.
- Nháy vào nút Start/Run gõ Cmd và nhấn Enter. Gõ
cd\ để về c:> và gõ THU và nhấn Enter. Khi đó chơng
trình sẽ cho kết quả nh hình dới.
Từ đây giải thích ý nghĩa của từng lệnh nh trên để HS hình
dung đợc lệnh là gì và chơng trình là gì. VD này cũng thể
hiện đợc sự khác nhau giữa công cụ tính toán và máy tính:
Máy tính không chỉ thực hiện tự động từng lệnh đơn giản
mà còn thực hiện cả một dãy lệnh (chơng trình) một cách
tự động mà không cần sự tham gia của con ngời.
GV: yêu cầu HS nêu các
yếu tố để một máy tính vận
hành đợc trừ nguồn điện.
GV: cho HS làm việc theo
nhóm trong 3 phút và đề
nghị một nhóm HS đa ra
câu trả lời Nhờ một
nhóm khác nhận xét.
GV: phân biệt phần cứng và
phần mềm.
GV: Hớng dẫn về khái niệm
phần mềm hệ thống(hệ điều
hành) và phần mềm ứng
dụng
IV. củng cố
Hãy dựa trên kiến thức thu thập đợc buổi hôm nay các em hãy trình bày lại trong
vở dựa trên các câu hỏi gợi ý của SGK trang 19.
Web: trancuonggv.coo.vn; Email:

×