Tải bản đầy đủ (.ppt) (27 trang)

Máy tính và phần mềm máy tính. VIP

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.53 MB, 27 trang )


NhiÖt liÖt chµo mõng quý thÇy gi¸o,
c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh.
TR NG H PH M V N NGƯỜ Đ Ạ Ă ĐỒ
Giáo sinh: Phan Duy Cường
Tiết 6
10/19/13
KIỂM TRA BÀI CŨ

Khả năng tính toán nhanh

Tính toán với độ chính xác cao

Khả năng lưu trữ lớn

Khả năng “làm việc” không mệt mỏi.

Trình bày những khả năng to lớn
của máy tính đã làm cho nó trở thành một
công cụ xử lý thông tin hữu hiệu ?
10/19/13

Thực hiện các tính toán

Tự động hóa các công việc văn phòng

Hỗ trợ công tác quản lý

Công cụ học tập và giải trí

Điều khiển tự động và robotLiên lạc, tra cứu và mua bán trực tuyến.

Có thể dùng máy tính điện tử vào
những việc gì?
KIỂM TRA BÀI CŨ


Bài 4 : MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH
1. MÔ HÌNH QUÁ TRÌNH BA BƯỚC
2. CẤU TRÚC CHUNG CỦA MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

Bộ xử lý trung tâm

Bộ nhớ

Thiết bị vào ra

Em hãy nêu các bước tiến
hành m t công việc nào đó
mà em thường làm ở nhà?
- Giặt quần áo
- Pha trà mời khách
- Giải toán
VD:
Bi 4 : MY TNH V PHN MM MY TNH
10/19/13
Giặt quần áo:
Quần áo bẩn,
xà phòng, nước

Vò quần áo bẩn với xà phòng
và giũ bằng nước nhiều lần
Quần áo sạch
Pha trà:
Trà, nước sôi
Cho nước sôi vào ấm đã bỏ
sẵn trà, đợi một lúc rồi rót
ra cốc
Cốc trà mời khách
Giải toán:
Các điều kiện
đã cho
Suy nghĩ, tính toán tìm lời giải
từ các điều kiện cho trước
Đáp số của
bài toán
Thông tin ra
XỬ LÝ
Thông tin vào
Bài 4 : MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH
10/19/13
Nhập
(INPUT)
Xử lý
Xuất
(OUTPUT)
Giặt quần áo:
Quần áo bẩn,
xà phòng, nước
Vò quần áo bẩn với xà phòng

và giặt lại bằng nước nhiều lần
Quần áo sạch
Pha trà:
Trà, nước sôi
Cho nước sôi vào ấm đã bỏ
sẵn trà, đợi một lúc rồi rót
ra cốc
Cốc trà mời khách
Giải toán:
Giả thiết bài toán
Suy nghĩ, tính toán tìm lời giải
từ các điều kiện cho trước
Đáp số của
bài toán
Xử lý
Thông tin vào
Thông tin ra
Bài 4 : MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH

Nhập
(INPUT)
XỬ LÝ
Xuất
(OUTPUT)
1. Mô hình quá trình ba bước
Mọi quá trình xử lý thông tin đều có thể mô hình hóa
thành một quá trình ba bước. Do vậy, để trở thành công
cụ trợ giúp xử lý tự động thông tin, máy tính cần có các
bộ phận đảm nhận các chức năng tương ứng, phù hợp
với mô hình quá trình ba bước.

Bài 4 : MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH


2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử
Bài 4 : MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH
Máy tính ENIAC-Thế hệ máy tính điện tử đầu tiên

×