Tải bản đầy đủ (.ppt) (16 trang)

bai 4: may tinh va phan mem may tinh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (402.94 KB, 16 trang )

BÀI 4: MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH
1.Mô hình quá trình ba bước
2.Cấu trúc chung của máy tính điện tử
3.Máy tính là công cụ xử lý thông tin
4.Phần mềm và phân loại phần mềm
1.Mô hình quá trình ba bước
NHẬP
INPUT
XỬ LÝ
XUẤT
OUTPUT
2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử
-
Gồm ba bộ phận (khối chức năng):
+ Thiết bị vào/ ra
+ Bộ nhớ
+ Bộ xử lí trung tâm
- Các khối chức năng trên hoạt động dưới sự
hướng dẫn của các chương trình máy tính gọi


tắt là chương trình.
- Chương trình là tập hợp các câu lệnh, mỗi câu
lệnh hướng dẫn một thao tác cụ thể cần thực
hiện
2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử
a.Bộ xử lý trung tâm CPU
-
Là bộ não của máy tính
-
CPU thực hiện các chức năng tính toán,
điều khiển và phối hợp mọi hoạt động của
máy tính theo sự chỉ dẫn của các chương
trình
2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử
b. Bộ nhớ
-Là nơi lưu trữ các chương trình và dữ liệu
- Bộ nhớ gồm 2 loại:
+ Bộ nhớ trong: Để lưu trữ dữ liệu và chương
trình trong quá trình máy tính làm việc. Bộ nhớ
trong gồm ROM và RAM
+ Bộ nhớ ngoài: Dùng lưu trữ dữ liệu và
chương trình lâu dài gồm đĩa mềm, đĩa cứng,

đĩa CD, DVD, USB…Thông tin không bị mất khi
mất điện.
2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử
b. Bộ nhớ
-
Một tham số quan trọng của thiết bị nhớ là
dung lượng nhớ
-
Đơn vị đo của dung lượng nhớ là Byte (B)
hay các bội số của Byte như KB, MB, GB…

×